Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná územní ochrana přírody a krajiny podle zák.č.114/1992 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná územní ochrana přírody a krajiny podle zák.č.114/1992 Sb."— Transkript prezentace:

1 Obecná územní ochrana přírody a krajiny podle zák.č.114/1992 Sb.
Přednáška č.9 Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. ZF JČUni v Českých Budějovicích, BOZO

2 Obecná územní ochrana přírody a krajiny podle z.č.114/1992 Sb.
1. územní systémy ekologické stability 2. významné krajinné prvky 3. ochrana krajinného rázu včetně režimu přírodního parku 4. přechodně chráněná plocha 5. ochrana dřevin rostoucích mimo les 6. ochrana neživé přírody

3 Územní systém ekologické stability (ÚSES)
§ 3: ÚSES=vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných (avšak přírodě blízkých) ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Jeho prvky tvoří biocentra a biokoridory. ÚSESy jsou zanášeny do plánů, ty jsou podkladem pro projekty provádění pozemkových úprav, územně plánovací dokumentaci, lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny

4 Významné krajinné prvky (VKP)
§ 3: VKP jsou ex lege lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a další části krajiny registrované podle § 6 § 6: registraci provádí orgán OP, rozhodnutím ve správním řízení § 4: ochrana - se souhlasem orgánu ochrany přírody lze umisťovat ve VKP stavby, provádět pozemkové úpravy, změny kultur zemědělské půdy, odvodňování, úpravu vodních toků a nádrží

5 Krajinný ráz § 12: ochrana hodnot (1) přírodních, (2) kulturně-historických, (3) krajinářsko-estetických k umisťování a povolování staveb, které by mohly narušit dochovaný krajinný ráz, je nutný předchozí souhlas orgánu OP

6 Příklad narušení krajinného rázu: „Solární elektrárny“
Zábor zemědělské půdy, narušování krajiného rázu, překážky pro migrující živočichy, likvidace biotopů, v budoucnu možná odpady?

7 Přírodní park § 12 odst.3 Přírodní park Brdy
K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park Nařízení KÚ stanovení omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. Přírodní park Brdy

8 Přechodně chráněná plocha
§ 13: Území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů z jiných vážných důvodů, zejména vědeckých, studijních či informačních vyhlašuje se na předem stanovenou dobu, případně na opakované období, například dobu hnízdění Rozhodnutí OOP princip náhrady újmy vlastníkovi či uživateli pozemku

9 Ochrana neživé přírody
§ 10 – jeskyně § 11 – paleontologické nálezy Jeskyně: jen podzemní prostory, nejsou předmětem vlastnictví a součástí pozemku (§ 61 odst.3) Zákaz poškozování či měnění dochovaného stavu jeskyně – výjimky Povolení k průzkumu Povinnosti při objevení jeskyně v rámci dobývacího prostoru Zpřístupnění některých jeskyní: Správa jeskyní ČR Paleontologické nálezy: nález, výzkum, vývoz

10 Ochrana dřevin rostoucích mimo les
§ 7-9: Princip ochrany Princip péče Princip povolení ke kácení dřevin § 7 odst.1 Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) § 7 odst.2 Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků.

11 Ochrana dřevin rostoucích mimo les
§ 8 zákona: Princip povolení ke kácení dřevin ke kácení dřevin je třeba povolení orgánu ochrany přírody, nestanoví-li zákon jinak povolení lze vydat ze závažných důvodů Podél silnic a železnic lze kácet jen s povolením vydaným po dohodě příslušných úřadů a orgánů OOP Povolení není třeba z důvodů pěstebních za účelem obnovy porostu a pro probírku, pro údržbu břehových porostů a pro další speciální zákonem stanovené účely - povinnost ohlašovací 15 dní předem, orgán ochrany přírody může zakázat není třeba z důvodů ohrožení zdraví či majetku - povinnost oznamovací do 15 dnů po zásahu. Speciální režim u dřevin dle vyhlášky č.189/2013 Sb.

12 Ochrana dřevin rostoucích mimo les
§ 8 odst.3 a 5 zák. Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.

13 Ochrana dřevin rostoucích mimo les
Vyhláška č. 189/2013 Sb. zrušila § 8 vyhl.č.395/1992 Sb. Účinnost nové právní úpravy 15. července 2013. Obsah vyhlášky: § 1-pojmy § 2 -nedovolené zásahy do dřevin § 3 -Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení § 4 -Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin § 5 - Období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí

14 Ochrana dřevin rostoucích mimo les
Stromořadí § 1 písm.d) vyhlášky č.189/2013 Sb. Ke kácení stromořadí i ke kácení jednotlivých stromů, které jsou součástí stromořadí, je třeba povolení OOP, a to bez ohledu na míry.

15 Ochrana dřevin rostoucích mimo les
Dřeviny v zahradách § 3 písm.d) vyhlášky Povolení ke kácení dřevin za předpokladu že nejsou VKP nebo památný strom, nebo stromořadí se nevyžaduje pro dřeviny rostoucí v zahradách. Definice zahrady § 1 písm.c) vyhlášky Jde o pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Musí být v konkrétním případě splněny všechny charakteristiky zahrady najednou!

16 Ochrana dřevin rostoucích mimo les
§ 9 zákona Náhradní výsadby Zákon předpokládá také odvody, avšak podrobnosti dosud nebyly stanoveny Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. Náhradní výsadbu lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka.


Stáhnout ppt "Obecná územní ochrana přírody a krajiny podle zák.č.114/1992 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google