Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR – systém, prameny, orgány státní správy, účastníci řízení 8.přednáška Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR – systém, prameny, orgány státní správy, účastníci řízení 8.přednáška Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR – systém, prameny, orgány státní správy, účastníci řízení 8.přednáška Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D ZF JU v Českých Budějovicích, BOZO

2 Ochrana přírody a krajiny – zákon č.114/1992 Sb.
Do současného českého systému práva ochrany přírody (v úzkém pojetí), resp.biodiverzity patří: Ochrana přírody a krajiny – zákon č.114/1992 Sb. Náhrada škod způsobených vybranými ohroženými živočichy – zákon č.115/2000 Sb. Prevence a náprava ekologické újmy - zákon č.167/2008 Sb. Regulace obchodování s ohroženými druhy fauny a flóry – nařízení Rady ES č.338/97, nařízení Komise ES č.865/2006 +zákon č.100/2004 Sb. - Podmínky provozování zoologických zahrad – zákon č.162/2003 Sb.

3 Významné související či vzájemně se prolínající problematiky
Průřezové zákony Územní plánování – zákon č.183/2006 Sb. Posuzování vlivů EIA, SEA – zákon č.100/2001 Sb. Zákony z oblasti ochrany složek ŽP Ochrana lesních ekosystémů – zákon č.289/1995 Sb. Ochrana vod a vodních ekosystémů– zákon č.254/2001 Sb. Ochrana zemědělského půdního fondu – zákon č.334/1992 Sb. Ochrana zvěře a ryb – zákon č.449/2001 Sb., + zákon č.99/2004 Sb. Zákony z oblasti zemědělského a chovatelského práva Ochrana zvířat proti týrání a ochrana zvířat chovaných v lidské péči – zákon č.246/1992 Sb. Veterinární a rostlinolékařská péče – zákon č.166/1999 Sb., + zákon č. 326/2004 Sb. Ochrana přírody v rámci zemědělského hospodaření – podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství podle zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství

4 Ochrana přírody § 2 odst.1 zák.č.114/1992 Sb. OP=péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, péče o typy přírodních stanovišť, péče o ekosystémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny, péče o paleontologické nálezy a geologické celky. Péče=ochrana dochovaného stavu, aktivní ovlivňování procesů, obnova původního stavu, kompenzace původního stavu Péče pomocí nástrojů mimoprávních a právních

5 Právní rámec praktické ochrany přírody a krajiny
A) Obecná aa) územní ab) druhová B) Zvláštní ba) Územní bb) Druhová bc) Individuální C) Evropská ca) územní cb) druhová D) Právní nástroje společné Zákon č.114/1992 Sb.ve znění pozdějších novel, prováděcí podzákonné předpisy

6 Prováděcí vyhlášky k zákonu č.114/1992 Sb. (výběr)
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Vyhlášky: č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny, č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní, č. 432/2005 Sb. a č. 335/2006 Sb., kterými se stanoví na základě § 58 zákona č. 114/1992 Sb. podrobnosti o náhradě za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření; č.316/2009 Sb., o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích, č.46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy. č.64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území. č.189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

7 INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V OBLASTI rozhodování v rámci OCHRANY PŘÍRODY
Vláda ČR jen výjimečně, např. § 43 odst.1 zák.č.114/1992 Sb územní odbory OVSS MŽP Ministerstvo ŽP v rámci krajů státní správa (na celém území ČR: ochrana přírody a krajiny, CITES, náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy, EIA, SEA; Jen na území národního parku lesní hospodářství + myslivost + rybářství) vrchní státní dozor – ve všech složkách ŽP ČIŽP Státní fond ŽP odborné instituce Výkonné orgány → Kontrola, sankce, nápravná opatření ekonom. nástroje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa jeskyní ČR

8 3.obecní úřady s rozšířenou působností, Správy národních parků
regionální orgány státní správy: e, Krajské úřady lokální orgány obecné státní správy 3.obecní úřady s rozšířenou působností, 2.Pověřené OÚ 1. OÚ Újezdní úřady (jen Vojenská správa) Speciální regionální orgány státní správy AOPK-Správy CHKO Správy národních parků .

9 Stráž přírody Právo životního prostředí obecně rozeznává tzv.veřejné stráže: 1.lesní, 2. myslivecká, 3.rybářská, 4.přírody = vždy jde o fyzické osoby, nikoliv úřad Stráž přírody= pověřená výkonem kontroly v oblasti ochrany přírody podle zákona č.114/1992 Sb. Dobrovolný výkon Podmínky jmenování stráží přírody Práva a povinnosti Postavení stráže přírody coby úřední osoby (dříve „veřejný činitel“) vyplývající z trestního zákoníku

10 Řízení ve věcech ochrany přírody
Obecný procesní předpis: správní řád Speciální ustanovení: zák.č.114/1992 Sb. Účastníci řízení: 1) žadatel, 2) subjekty přímo dotčené 3) jiné subjekty, o kterých tak stanoví zákon Ad 3): § 71 Obce jsou ve svém územním obvodu účastníkem řízení podle tohoto zákona, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody. § 70 účast veřejnosti (občanská sdružení – nevládní spolky na ochranu přírody) – viz další slajd

11 Účast veřejnosti na řízeních podle zákona č.114/1992 Sb.
Občanská sdružení § 70 odst.2 a 3 zákona, která podle svých stanov mají jako hlavní předmět činnosti ochranu přírody, mají právo na informace o zahajovaných řízeních a za stanovených podmínek mohou být účastníky správních řízení, i když nejsou žadateli


Stáhnout ppt "Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR – systém, prameny, orgány státní správy, účastníci řízení 8.přednáška Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google