Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

základní právní normy, kterými se ochrana přírody a krajiny řídí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "základní právní normy, kterými se ochrana přírody a krajiny řídí"— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb.

2 základní právní normy, kterými se ochrana přírody a krajiny řídí
oba právní předpisy byly mnohokrát novelizovány poslední úplné znění zákona – 18/2010 Sb.

3 Ochrana přírody a krajiny
obecná §§4-13 speciální §§14-53 územní systém ekologické stability (ÚSES) významné krajinné prvky (VKP) dřeviny rostoucí mimo les krajinný ráz zvláště chráněná území (ZCHÚ) Natura 2000 památné stromy zvláště chráněné druhy

4 obecně řešen v § 3 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 1
ÚSES obecně řešen v § 3 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 1 co je to ÚSES hierarchické úrovně - místní, regionální, nadregionální vše ostatní je ve vyhlášce

5 VKP definovány v § 3 odst. 1 písm. b), ochrana deklarována v § 4 odst. 2), ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy registrované prakticky cokoli

6 Dřeviny rostoucí mimo les
§7 - chráněny před poškozováním a ničením §8 - od určitých parametrů je potřebný souhlas §9 - mohou být uloženy náhradní výsadby parametry stanovuje vyhláška v §8 odst. 2 - obvod kmen 80+ cm, porosty keřů >40 m2

7 Krajinný ráz problematika je řešena v § 12
k ochraně krajinného rázu je možné zřídit přírodní park

8 Zvláště chráněná území
velkoplošná (§§14-27) maloplošná (§§28-37) národní park národní přírodní rezervace národní přírodní památka přírodní rezervace přírodní památka - 3 zóny ochrany chráněná krajinná oblast - 4 zóny ochrany

9 evropsky významné lokality (EVL)
Natura 2000 řešena §§45a-45i evropsky významné lokality (EVL) ptačí oblasti (PO)

10 Památné stromy registrovány podle §46
významné stromy, jejich skupiny a stromořadí ochranné pásmo - kruh o poloměru desetinásobku výčetní tloušťky 1,3 m

11 Zvláště chráněné druhy
problematika je upravena v §48 kriticky ohrožené silně ohrožené ohrožené seznam druhů a stupeň ohrožení – vyhl. č. 395/1992 Sb.

12 Orgány ochrany přírody a krajiny
OÚ - dřevin rostoucích mimo les POÚ - registrované VKP - památné stromy - zřizování a rušení veřejných cest ORP -VKP ze zákona - odlesňování a zalesňování nad 0,5 ha - krajinný ráz - vymezují a hodnotí lokální ÚSES

13 KrÚ - přírodní památky a přírodní rezervace - přírodní parky
- výjimky týkající se zvláště chráněných druhů - závazná stanoviska k zásahům do Natury - vymezují a hodnotí regionální ÚSES MŽP - národní přírodní památky a národní přírodní rezervace - vymezují a hodnotí nadregionální ÚSES Správy NP a CHKO – mají kompetence obecních úřadů všech stupňů

14 Metodika zpracování biologických hodnocení

15 Metodika zpracování biologických hodnocení
věstník MŽP č. 7/2009 rámcově řeší postup zpracování a obsah Postup získání potřebných podkladů a údajů terénní průzkumy zpracování biologického hodnocení

16 Získání potřebných podkladů
údaje o záměru údaje o dotčeném území abiotické složky prostředí VKP, ZCHÚ ÚSES biota apod. mapové servery, databáze, místní znalci, pracovníci muzeí a AOPK, literatura

17 Terénní průzkumy v dotčeném území (vlastní území, bezprostřední okolí a území ovlivněné v souvislosti se vstupy a výstupy) opakovaně a ve vhodnou dobu (se zřetelem na charakter bioty) zjištění druhů, velikosti populací, typů dotčených biotopů a jejich velikosti Nejedná se o dlouhodobí systematický inventarizační průzkum. Výsledkem je vyhodnocení potenciálu lokality.

18 Obsah biologického hodnocení
údaje o záměru – základní charakteristiky údaje o lokalitě – abiotické složky (např. nadmořská výška, reliéf, hydrologické poměry), vazby na VKP, Natura 2000, ÚSES atd. předmět hodnocení – druhy a biotopy, které mohou být záměrem dotčeny hodnocení vlivů a návrh opatření – mělo by být zpracováno samostatně pro každý druh, fázi záměru a variantu řešení závěr

19 Informace o vybraných jevech ochrany přírody a krajiny

20 mapové servery – Cenia, AOPK, ČGS, KrÚ
(geoportal.cenia.cz, mapy.nature.cz, mapy.geology.cz) web i GIS databáze – ÚSOP, Natura 2000, druhy (drusop.nature.cz, územně analytické podklady (weby obcí a ORP) údaje vždy ověřit !!! charakteristiky bioty z „bioregionů“ NE !!!

21 Botanika vegetační aspekty ovlivnění společenstev botanický průzkum

22 vzhled společenstva charakteristický pro určité období
Vegetační aspekty vzhled společenstva charakteristický pro určité období zimní (XI. – III.) předjarní (III. – IV.) jarní (V. – počátek VI.) letní (střed VI. – střed VII.) pozdně letní (střed VII. - střed IX.) podzimní (střed IX. – X)

23 Možné ovlivnění společenstev
hydrický režim - zamokření - vysušení eutrofizace - vodní prostředí - NOx šíření invazních a „nežádoucích“ druhů

24 Botanický průzkum základem je zigzaging vymapování společenstev
početnost populace vitalita jedinců

25 „Exaktní“ průzkum výběr ploch (m2 až stovky m2)
kvalitativní hodnocení – druhové složení kvantitativní hodnocení hustotu populací početnost populací frekvenci populací pokryvnost populací sociabilita vitalita biomasa vertikální a horizontální struktura

26


Stáhnout ppt "základní právní normy, kterými se ochrana přírody a krajiny řídí"

Podobné prezentace


Reklamy Google