Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zakládání chráněných území v praxi Petr Macek CHTP 5 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zakládání chráněných území v praxi Petr Macek CHTP 5 2009."— Transkript prezentace:

1 Zakládání chráněných území v praxi Petr Macek CHTP 5 2009

2 úvod ➲ Základní ochranářská strategie – dva pasivní přístupy: Územní ochrana významných částí přírody Ochrana určitých objektů: neživých (skalní útvary), živých (rostlin a živočichů) ➲ Aktivní přístup: Výsadba lesů přirozeného složení Úprava regulovaných vodních toků (revitalizace) Návrat vymizelých živočichů do přírody: Vypouštení jedinců odchovaných v zajetí Dovoz od jinud (reaklimatizace) ➲ Ekologická osvěta

3 ➲ Chráněné krajinné oblasti byly od roku 1955 zřizovány výnosy ministerstva kultury, vyhláškami ministerstva životního prostředí a v posledních letech nařízením vlády. Jako první vyhlásilo Ministerstvo kultury Chráněnou krajinnou oblast Český ráj, která letos slaví 50. výročí vyhlášení a jejíž územní působnost byla dále rozšířena. Poslední vyhlášenou oblastí se stala Chráněná krajinná oblast Český les.

4 Ministerstvo životního prostředí ČR ➲ ČIŽP ➲ ČIŽP-česká inspekce životního prostředí ➲ AOPK ➲ AOPK-agentura ochrany přírody a krajiny

5 Česká inspekce životního prostředí ➲ ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. ➲ zřízena v roce 1991 zákonem ČNR č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

6 ČIŽP ➲ Svou činnost vykonává v pěti oblastech: ochrana ovzduší ochrana vod odpadové hospodářství ochrana přírody a ochrana lesa integrovaně IPPC

7 Agentura ochrany přírody a krajiny AOPK ➲ AOPK ČR je organizační složka státu s působností na území celé České republiky ➲ Tvoří ji ředitelství se sídlem v Praze a 37 regionálních pracovišť ➲ Pod ředitelství AOPK spadají 4 sekce: Sekci ochrany přírody a krajiny Sekci dokumentace přírody a krajiny Sekci informatiky Sekci ekonomicko-provozní

8

9 Územní ochrana ➲ Územní ochrana je zakotvena v zákoně 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcích vyhláškách 395/1992 Sb. a 60/2008 Sb. V České republice se dělí na dvě úrovně zvláště chráněných území (ZCHÚ). Jedná se o velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ) a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ).

10 ➲ VZCHÚ Národní park (NP) Chráněná krajinná oblast (CHKO) ➲ MZCHÚ Národní přírodní rezervace Národní přírodní památka Přírodní rezervace Přírodní památka

11 Národní parky ➲ Mají vlastní správu ➲ rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku a jsou určeny zákonem. ➲ Značnou část národních parků zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. Krkonošský NP NP Šumava NP České Švýcarsko NP Podyjí ➲ Dělí se tří zón odstupňovaných dle ochrany – nejpřísnější je zóna I. (vymezený pohyb, návštěvní hodiny)

12 Chráněné krajinné oblasti CHKO ➲ Chráněné krajinné oblasti jsou rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. ➲ Definována zákonem ➲ AOPK ČR vykonává správu CHKO prostřednictvím regionálních pracovišť (24 správ CHKO)

13 MZCHÚ ➲ Národní přírodní rezervace ➲ Národní přírodní rezervace: NPR jsou definovány jako menší území mimořádných hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku ➲ Přírodní rezervace: ➲ Přírodní rezervace: PR jsou definovány jako menší útvar soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.

14 MZCHÚ ➲ Národní přírodní památky a přírodní památky: ➲ Národní přírodní památky a přírodní památky: NPP a PP jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů. Území s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem (které vedle přírody formoval svou činností člověk), jsou vyhlašována jako národní přírodní památky.

15 Mapka CHKO a NP

16 Mapka CHKO Jeseníky a fotky z NP

17 Jak poznáme Chráněné území ➲ Dle tabulí se státním znakem a vyznačenou kategorií ➲ Podle jednoho či dvou červených pruhů na kmenech stromů nebo sloupcích (5cm širokých)

18 Ekologická výchova - EVVO ➲ Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta - EVVO - ➲ Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta - EVVO - se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách - zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí ➲ Jde o neustálé zvyšování ekologického uvědomění lidí, zejména místního obyvatelstva a návštěvníků určitého chráněného území

19 Zdroje ➲ http://www.cizp.cz/ http://www.cizp.cz/ ➲ www.ochranaprirody.cz www.ochranaprirody.cz ➲ www.env.cz www.env.cz ➲ Anděra, M.,:Encyklopedie naší přírody, Slovart nakladatelství, 2000, ISBN 80-7209- 575-7

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zakládání chráněných území v praxi Petr Macek CHTP 5 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google