Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 udržení a obnova rovnováhy v přírodě  ochrana biodiverzity  šetrné hospodaření s přírodními zdroji  územní › zvláště chráněná území › NATURA 2000.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " udržení a obnova rovnováhy v přírodě  ochrana biodiverzity  šetrné hospodaření s přírodními zdroji  územní › zvláště chráněná území › NATURA 2000."— Transkript prezentace:

1

2  udržení a obnova rovnováhy v přírodě  ochrana biodiverzity  šetrné hospodaření s přírodními zdroji  územní › zvláště chráněná území › NATURA 2000  druhová › zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů  individuální › památné stromy › vybrané nerosty

3 ochrana / rozsah vyššínižší velkoplošná NPCHKO maloplošná NPRPR útvary NPPPP  typy › viz tabulka  vyhlašování › právní předpisy › smluvní režim (maloplošná)  ochrana › základní ochranné podmínky, bližší ochranné podmínky › zónace, ochranná pásma › právo myslivosti a rybářství › vlastnictví › administrativní nástroje (návštěvní řády) › ekonomické nástroje (poplatky) › koncepční nástroje (plány péče) Zvláštní územní ochranou se rozumí vztah k vysoce hodnotným, přírodovědecky či esteticky velmi významným nebo jedinečným stanovištím či územím

4  národní parky › rozsáhlá území jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, s přirozenými nebo člověkem málo ovlivněnými ekosystémy, a v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký význam › zákon › návštěvní řád – opatření obecné povahy › Správa národního parku, Rada národního parku › základní ochranné podmínky - § 16 z. OPK

5  chráněné krajinné oblasti › rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů, s hojným zastoupením dřevin, případně s dochovanými památkami historického osídlení › nařízení vlády › zóny › Správa CHKO › základní ochranné podmínky - § 26 z. OPK

6  národní přírodní rezervace › menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním nebo mezinárodním měřítku › vyhláška MŽP › základní ochranné podmínky - § 29 z. OPK

7  národní přírodní památka › přírodní útvary menší rozlohy (geologické nebo geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů) s národním nebo mezinárodním, ekologickým, vědeckým či estetickým významem › vyhláška MŽP

8  přírodní rezervace › menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast › nařízení kraje › základní ochranné podmínky - § 34 z. OPK

9  přírodní památka › přírodní útvary menší rozlohy s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem › nařízení kraje

10  evropsky významné druhy, vč. druhů prioritních  zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin a nerostů  kategorizace: ohrožené, silně ohrožené, kriticky ohrožené  seznamy, knihy  ochrana rostlin:  stanovení podmínek komplexní ochrany stanovišť a bezprostředního okolí, ochranou nadzemních i podzemních částí rostlin a stanovením zákazu sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat a ničit ve vývoji jakékoliv vývojové stádium rostliny  ochrana živočichů:  komplexní ochrana stanovišť a všech vývojových stádií, stanovení zákazu provádět jakékoliv škodlivé zásahy do přirozeného vývoje, chytat je, chovat v zajetí, rušit, zraňovat či usmrcovat

11  ochrana jedinců  ochrana stanovišť  regulace vývozu  prokazování původu  odebrání jedinců  záchranné programy  souhlasy, výjimky

12  ochrana biodiverzity  ochrana vybraných vzácných a ohrožených druhů › Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Washington, 1973), v ČR zákon č. 572/1992 Sb. › regulace a monitoring obchodu exempláři, regulace obchodu výrobky › označování, prokázání původu, odebrání nedovoleně držených jedinců › prohloubení mezinárodní spolupráce  ochrana rostlin a živočichů před vnějšími škodlivými vlivy  ochrana zvířat držených v lidské péči › zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání › zvláštní úprava nakládání s hospodářskými zvířaty (welfare), zvířaty v laboratořích, zvířaty v zájmových chovech, zvířaty určenými k veřejné produkci a úprava přepravy zvířat › ZOO  ochrana živočichů a rostlin v rámci vybraných činností

13  památné stromy › mimořádně významné dřeviny, jejich skupiny či stromořadí, které jsou jako památné stromy vyhlášeny rozhodnutím orgánu ochrany přírody › lze vyhlásit i smluvně › ochranné pásmo – ex lege nebo ex actu  zvláště chráněné nerosty › nerosty vzácné nebo vědecky či kulturně přínosné › ochrana in situ

14  správní řízení ve věcech zájmů chráněných zákonem OPK  občanská sdružení › právní subjektivita › žádost – informace (zamýšlené zásahy, zahajovaná správní řízení)  věcná a místní specifikace  platnost 1 rok od podání › účast ve správním řízení:  písemné oznámení účasti do osmi dnů od oznámení  den sdělení informace – doručení písemného vyhotovení NEBO první den zveřejnění na úřední desce a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup


Stáhnout ppt " udržení a obnova rovnováhy v přírodě  ochrana biodiverzity  šetrné hospodaření s přírodními zdroji  územní › zvláště chráněná území › NATURA 2000."

Podobné prezentace


Reklamy Google