Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Eva Měráková, Lenka Jandová AOPK ČR, Samostatný odbor strategií a mezinárodních závazků Seminář „Odborná podpora AOPK ČR výkonu státní správy“, Praha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Eva Měráková, Lenka Jandová AOPK ČR, Samostatný odbor strategií a mezinárodních závazků Seminář „Odborná podpora AOPK ČR výkonu státní správy“, Praha,"— Transkript prezentace:

1 Eva Měráková, Lenka Jandová AOPK ČR, Samostatný odbor strategií a mezinárodních závazků Seminář „Odborná podpora AOPK ČR výkonu státní správy“, Praha, 2.10. 2013/ Brno 17.9.2013 Registr chráněných území podle Rámcové směrnice o vodách - vazba na plány povodí

2 - čl. 6 odst. 1 RSV: požadavek na zřízení registru chráněných území (do 4 let od vstupu směrnice v platnost) - čl. 6 odst. 3 RSV: povinnost průběžného přezkoumávání a aktualizace - Registr zahrnuje 5 typů chráněných území (příloha IV) – z hlediska ochrany přírody se jedná o „oblasti vymezené pro ochranu stanovišť nebo druhů, kde udržení nebo zlepšení stavu vody je důležitým faktorem jejich ochrany, včetně území soustavy Natura 2000“ - Účel – provázání směrnice RSV se Směrnicí o stanovištích a Směrnicí o ptácích (Natura 2000) zajištění ochranných opatření a vhodných životních podmínek pro stanoviště a druhy vázané na vodní prostředí Úvod

3 Stav Registru v ČR Stávající stav - Registr CHÚ z roku 2006 (zpracovávala AOPK ČR a V.Ú.V. T.G.M.) - Typy CHÚ zahrnutých do Registru: Natura 2000 (EVL a ptačí oblasti) a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) - CHÚ byla vybírána na základě předmětů ochrany (druhy, stanoviště, ekosystémy) s vazbou na vodu a vodní prostředí – existuje metodika výběru (definice vazby na vodu a výběrová kritéria např. podle velikosti a významu CHÚ) - Nutná aktualizace: Natura 2000 (od roku 2009 vyhlášeny nové lokality), MZCHÚ (změny a vyhlášení nových), doplnění ramsarských lokalit, CHKO a národních parků - Nutné dopracování: vytvoření vazby CHÚ na vodní útvary (zpracování nových metodických postupů) - v roce 2013 proběhne pouze aktualizace CHÚ soustavy Natura 2000

4 Vazba na Plány povodí - Sladit potřeby ochrany stanovišť a druhů s opatřeními realizovanými v jednotlivých povodích – zajištění příznivého stavu - Vhodně nastavené environmentální cíle (strategie) - Vhodně nastavený management povodí (základní jednotka = vodní útvar)  vazba CHÚ na vodní útvary povrchových vod (metodicky dosud neřešeno)  vazba CHÚ na vodní útvary podzemních vod, na kterých jsou přímo závislé suchozemské ekosystémy (metodicky dosud neřešeno) - navázání přes předměty ochrany

5 Metodické přístupy Existující metodiky - Metodika pro výběr CHÚ do Registru (AOPK ČR, 2006): stanovení předmětů ochrany s vazbou na vodu, určení typu vazby podle závislosti na vodě – silná/slabá, výběrová kritéria podle významnosti - Metodické podklady k identifikaci výběru rizikových CHÚ (AOPK ČR, 2006) - Obecný postup stanovení environmentálních cílů (AOPK ČR, 2007) Aktualizace a doplnění - revize stávajících metodik, doplnění o další typy CHÚ (velkoplošná, ramsar) - dopracovat vazbu na konkrétní vodní útvary + výběrová kritéria pro určení priorit (např. prioritní druhy/stanoviště z hlediska Natura 2000, druhy/stanoviště ve špatném stavu, vodní útvary ve špatném stavu, apod.)

6 Stav Registru v zemích EU – Natura 2000 - provedena analýza ke zjištění rozsahu reportovaných údajů, které se vztahují k environmentálním cílům pro vodní útvary a údajů, které se vztahují k environmentálním cílům na vodu vázaných území soustavy Natura 2000, reportovaných prostřednictvím WISE v plánech oblastí povodí (2011) -chybějící data ve WISE (povinný reporting) -velké rozdíly v použitých způsobech hodnocení – obecně platí, že v rámci reportingu WISE nebyly pro území soustavy Natura 2000 uvedeny u žádného státu konkrétní cíle formou limitů nebo hodnot pro vybrané ukazatele nebo indikátory -nejasné metodické přístupy pro výběr lokalit do Registru (některé členské státy zařazují všechny) -neznámé přístupy k aktualizaci Registru (chybí metadata o aktualizacích) -neexistuje jednotný metodický návod ze strany EU

7 Děkuji Vám za pozornost Eva Měráková eva.merakova@nature.cz


Stáhnout ppt "Eva Měráková, Lenka Jandová AOPK ČR, Samostatný odbor strategií a mezinárodních závazků Seminář „Odborná podpora AOPK ČR výkonu státní správy“, Praha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google