Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STÁTNÍ OCHRANA PŘÍRODY V ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STÁTNÍ OCHRANA PŘÍRODY V ČR"— Transkript prezentace:

1 STÁTNÍ OCHRANA PŘÍRODY V ČR

2 (NEZISKOVÉ ORGANIZACE – ČSOP, DĚTI ZEMĚ, GREENPEACE…)
OCHRANA PŘÍRODY V ČR STÁTNÍ OCHRANA PŘÍRODY NESTÁTNÍ OCHRANA PŘÍRODY (NEZISKOVÉ ORGANIZACE – ČSOP, DĚTI ZEMĚ, GREENPEACE…)

3 STÁTNÍ OCHRANA PŘÍRODY
LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD: ZÁKON č. 114/1992 Sb. O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA č. 395/1992 Sb.

4 ORGÁNY STÁTNÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
OBCE KRAJSKÉ ÚŘADY SPRÁVY NÁRODNÍCH PARKŮ A CHRÁNĚNÝCH KRAJINNÝCH OBLASTÍ ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ČIŽP) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (MŽP)

5 ODBORNOU STRÁNKU ČINNOSTI MINISTERSTVA ZAJIŠŤUJÍ:
Český hydrometeorologický ústav a Český ekologický ústav (monitoring ŽP) Správa ochrany přírody (dříve Správa CHKO ČR (koordinuje správy jednotlivých CHKO) AOPK ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (evidence chráněných území, výzkumná činnost, plány péče, správa jeskyní…)

6 DVA SMĚRY STÁTNÍ OCHRANY PŘÍRODY:
ÚZEMNÍ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY (VYTVÁŘENÍ A OCHRANA SÍTĚ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ) DRUHOVÁ OCHRANA (VŠEOBECNÁ OCHRANA VEŠKERÝCH ORGANISMŮ A OCHRANA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ

7 1. ÚZEMNÍ OCHRANA PŘÍRODY
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ MALOPLOŠNÁ NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY PŘÍRODNÍ REZERVACE PŘÍRODNÍ PAMÁTKY VELKOPLOŠNÁ NÁRODNÍ PARKY CHKO

8 VELKOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V ČR
KATEGORIE POČET % PLOCHY ČR NÁRODNÍ PARK 4 1,67 CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST 24 12,81 CELKEM 28 14,48

9 KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK
VYHLÁŠEN V ROCE 1963 ROZLOHA 549 km²

10 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA VYHLÁŠEN V ROCE 1991 ROZLOHA 690 km²

11 NÁRODNÍ PARK PODYJÍ VYHLÁŠEN V ROCE 1991 ROZLOHA 63 km²

12 NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO
VYHLÁŠEN V ROCE 2000 ROZLOHA 79 km²

13 DOKÁŽETE POJMENOVAT VŠECHNY CHKO V ČR?
Beskydy Bílé Karpaty Blaník Blanský les Broumovsko České středohoří Český kras Český ráj Jeseníky Jizerské hory Kokořínsko Křivoklátsko Labské pískovce Litovelské Pomoraví Lužické hory Moravský kras Orlické hory Pálava Poodří Slavkovský les Šumava Třeboňsko Železné hory Žďárské vrchy DOKÁŽETE POJMENOVAT VŠECHNY CHKO V ČR? PRAHA BRNO CHKO ŠUMAVA TVOŘÍ OCHRANNÉ PÁSMO NP ŠUMAVA

14 VELKOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

15 MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
JSOU V TERÉNU OZNAČENA CEDULÍ SE STÁTNÍM ZNAKEM HRANICE JSOU VYZNAČENY ČERVENÝMI PRUHY NA STROMECH (JEDEN PRUH NA STRANĚ UVNITŘ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ A DVA VNĚ)

16 JAKÁ MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ JSOU V OKOLÍ VAŠÍ ŠKOLY?
DATABÁZI CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NAJDETE I SE STRUČNÝM POPISEM NA STRÁNKÁCH:

17 OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
ZÁKON č. 114/1992 Sb. VYMEZUJE TAKÉ: VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY ( VŠECHNY LESY, RAŠELINIŠTĚ, VODNÍ TOKY, JEZERA, RYBNÍKY, ÚDOLNÍ NIVY…) ÚSES - ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY (SÍŤ PŘIROZENÝCH, NEBO PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH EKOSYSTÉMŮ TVOŘENÁ BIOCENTRY A BIOKORIDORY) PŘÍRODNÍ PARKY (OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU)

18 REŽIM CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ JE ŘÍZEN PODLE PLÁNŮ PÉČE, KTERÝ JE
VYPRACOVÁN ZPRAVIDLA NA DOBU 10 LET PLÁN PÉČE MŮŽE ZAHRNOVAT NAPŘÍKLAD ŘÍZENOU PASTVU, JAKO VHODNÝ PROSTŘEDEK PRO UDRŽENÍ BEZLESÍ (CHKO SLAVKOVSKÝ LES – NPP KŘÍŽKY)

19 NEJHODNOTNĚJŠÍ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ JSOU ZAPOJENA DO MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ
NATURA 2000 SÍŤ BIOSFÉRICKÝCH REZERVACÍ PROGRAMU MAB UNESCO EVROPSKÁ EKOLOGICKÁ SÍŤ - EECONET

20 § 2. DRUHOVÁ OCHRANA OBECNÁ DRUHOVÁ OCHRANA
Zákon č.114/1992 Sb §5 odst.1.: Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí.

21 ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY
PODLE STUPNĚ OHROŽENÍ ZAŘAZENY DO KATEGORIÍ: KRITICKY OHROŽENÉ SILNĚ OHROŽENÉ OHROŽENÉ SEZNAM DRUHŮ V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH PODÁVÁ VYHLÁŠKA č. 395/1992 Sb.

22 SOUČÁSTÍ OCHRANY NĚKTERÝCH DRUHŮ JE AKTIVNÍ MANAGEMENT
POSILOVÁNÍ POPULACÍ UMĚLE ODCHOVANÝMI JEDINCI (JASOŇ ČERVENOOKÝ, TETŘEV HLUŠEC…) REINTRODUKCE PŮVODNÍCH DRUHŮ (SOKOL STĚHOVAVÝ, RYS OSTROVID…)

23 MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY PODEPSANÉ ČESKOU REPUBLIKOU
BONNSKÁ ÚMLUVA – O OCHRANĚ STĚHOVAVÝCH DRUHŮ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ WASHINGTONSKÁ ÚMLUVA – O MEZINÁRODNÍM OBCHODU S OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN BERNSKÁ ÚMLUVA – O OCHRANĚ EVROPSKÉ FAUNY, FLÓRY A PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ RAMSARSKÁ ÚMLUVA – O OCHRANĚ MOKŘADŮ

24 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMAČNÍ ZDROJE
– Správa ochrany přírody (dříve Správa CHKO ČR) – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Krkonošský NP – NP České Švýcarsko – NP Šumava – NP Podyjí – Natura 2000 – Ministerstvo životního prostředí ČR Primack, R.B., Kindlmann, P., Jersáková, J., Biologické principy ochrany přírody. Portál, Praha.

25 Kontrolní otázky k učivu
Jak jsou v terénu vyznačeny hranice přírodní památky? Které chráněné krajinné oblasti znáte? Jaký je nejvyšší státní orgán ochrany přírody v ČR? Co je to Washingtonská úmluva? Co je to plán péče? K čemu slouží zonace Národního parku? Jaká je náplň činnosti AOPK ČR?


Stáhnout ppt "STÁTNÍ OCHRANA PŘÍRODY V ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google