Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Josef Dubovan.  chráněná území jsou vyhlašována v následujících kategoriích:  národní parky (NP)  chráněné krajinné oblasti (CHKO)  národní přírodní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Josef Dubovan.  chráněná území jsou vyhlašována v následujících kategoriích:  národní parky (NP)  chráněné krajinné oblasti (CHKO)  národní přírodní."— Transkript prezentace:

1 Josef Dubovan

2  chráněná území jsou vyhlašována v následujících kategoriích:  národní parky (NP)  chráněné krajinné oblasti (CHKO)  národní přírodní rezervace (NPR)  přírodní rezervace (PR)  národní přírodní památky (NPP)  přírodní památky (PP)  Pro CHKO a NP se používá označení velkoplošná na rozdíl od ostatních, která jsou zahrnována pod pojem maloplošná.

3  Národní parky jsou rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením.  V České republice se nachází čtyři národní parky:  Krkonošský národní park (1963)  Národní park Podyjí  Národní park Šumava (69 000 Ha)  Národní park České Švýcarsko

4

5  Chráněné krajinné oblasti jsou rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Na rozdíl od národních parků nejsou CHKO určovány především přírodovědnými hodnotami, ale jejich posláním je ochrana dochovaného typu krajiny.  Na území České republiky je vyhlášeno 25 CHKO o celkové rozloze 1 041 612 ha.  Mezi nejznámější a také nejnavštěvovanější patří např. CHKO Šumava, CHKO Český ráj, CHKO Moravský kras nebo CHKO Český kras.  O aktivní péči o krajinné a přírodní prostředí, realizaci krajinných opatření a práci s veřejností se stará Správa ochrany přírody.

6

7  je nejvýznačnější kategorií ochrany maloplošných území. Poskytuje ochranu v mezinárodním nebo národním měřítku unikátním přírodním ekosystémům s vzácnými a ohroženými organismy i anorganickými fenomény.  Mezi základní ochranné podmínky patří zákaz libovolných zásahů do prostředí, zejména:  hospodaření intenzivním způsobem  těžba surovin  výstavba nových staveb  vstup a vjezd mimo vyznačené cesty  létání na padácích a závěsných kluzácích  sběr a odchyt rostlin a živočichů  NPR je zřizováno vyhláškou Ministerstva životního prostředí. V červnu roku 2012 bylo vyhlášeno 111 území jako NPR. K jejich značení se používají tabule s velkým státním znakem. Navíc jsou její hranice na sloupcích či hraničních stromech označeny dvěma vodorovnými červenými pruhy.

8  Národní přírodní památka (zkracováno NPP ) je území obvykle menší rozlohy zřízené k ochraně určitých přírodních objektů národní až nadnárodní hodnoty.  Mezi NPP jsou zařazovány geologické nebo geomorfologické útvary (jeskyně, geologické profily), naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů fauny a flóry v ekosystému, i útvary zformované lidskými aktivitami (historické parkové úpravy krajiny).  V červnu roku 2012 bylo vyhlášeno 113 území jako NPP  Ochrana vylučuje veškeré činnosti, které by mohly objekt či území poškodit nebo zničit. Pokud je toto zaručeno, není vyloučeno hospodářské využití národní přírodní památky.

9  Památný strom je v České republice oficiální označení pro mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které byly za památné vyhlášeny postupem podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Označují se tabulí s malým státním znakem ČR, zpravidla na stojanu poblíž paty stromu.  Památné stromy mohou být vyhlášeny z následujících důvodů:  stromy, které jsou krajinnými dominantami nebo jinak výrazně přispívají ke krajinnému rázu  stromy, upomínající na určitou historickou událost nebo pověst  stromy, doprovázející nějakou kulturní památku  stromy mimořádného vzrůstu  stromy mimořádného stáří  stromy, mající zvláštní vzhled

10

11  http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_%C3%BAzem%C3%AD_v_ %C4%8Cesku http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_%C3%BAzem%C3%AD_v_ %C4%8Cesku  http://www.vscht.cz/uchop/velebudice/zivpro/chko/chranena_uzemi.htm http://www.vscht.cz/uchop/velebudice/zivpro/chko/chranena_uzemi.htm  http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast  http://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C3%A1tn%C3%BD_strom http://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C3%A1tn%C3%BD_strom  http://cs.wikipedia.org/wiki/Nejv%C3%BDznamn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_pam%C3% A1tn%C3%A9_stromy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky http://cs.wikipedia.org/wiki/Nejv%C3%BDznamn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_pam%C3% A1tn%C3%A9_stromy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chalupska-slat.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chalupska-slat.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prav%C4%8Dick%C3%A1_br%C3%A1na_%282%29.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prav%C4%8Dick%C3%A1_br%C3%A1na_%282%29.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park_Podyj%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_park_Podyj%C3%AD  http://www.krnap.cz/fotogalerie/130/ http://www.krnap.cz/fotogalerie/130/


Stáhnout ppt "Josef Dubovan.  chráněná území jsou vyhlašována v následujících kategoriích:  národní parky (NP)  chráněné krajinné oblasti (CHKO)  národní přírodní."

Podobné prezentace


Reklamy Google