Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ ORE-institut, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ ORE-institut, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ ORE-institut, o.p.s.

2 „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ Vzdělávací program projektu MMR ČR Školení pro úředníky územní veřejné správy a zaměstnance v cestovním ruchu v podmínkách rozvoje cestovního ruchu v chráněných krajinných územích. CZ / /0011 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), Opatření 4.2., Specifické vzdělávání. ORE-institut, o.p.s.

3 „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ Tento vzdělávací program je spolufinancován Evropským sociálním Fondem a státním rozpočtem České republiky. ORE-institut, o.p.s.

4 „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ Příprava a řízení projektu (vzdělávacího programu): Zdeněk Kotulák, MBA ORE-institut, o.p.s. Olomouc ORE-institut, o.p.s.

5 Třídenní kurz, exkurze do CHKO a workshop.
„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ Třídenní kurz, exkurze do CHKO a workshop. ORE-institut, o.p.s.

6 Lektorský tým vzdělávacího programu:. Ing. Luděk Beneš Mgr
Lektorský tým vzdělávacího programu: Ing. Luděk Beneš Mgr. Michal Kalman Mgr. Ing. Osvaldová a Tomáš Salov ORE-institut, o.p.s.

7 Modul č. 3 Chráněná území a cestovní ruch
Lektoři toto modulu: Ing. Mgr. Mariana Osvaldová a Tomáš Salov ORE-institut, o.p.s.

8 Chráněná území a cestovní ruch
Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech Praha, , Krásná Lípa Olomouc , Jeseník Chráněná území a cestovní ruch

9 Chráněná území a cestovní ruch
Legislativa zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny další zákony: č. 289/1995 o lesích (lesní zákon)‏ č. 254/2001 o vodách č. 86/2002 o ochraně ovzduší č. 161/1999 o vyhlášení NP České Švýcarsko apod. včetně prováděcích a dalších vyhlášek

10 Chráněná území a cestovní ruch
Typy chráněných území dle 114/1992 Sb. Velkoplošná zvláště chráněná území Maloplošná zvláště chráněná území Obecně chráněná území Památný strom

11 Chráněná území a cestovní ruch
Obecně chráněná území Významný krajinný prvek = ze zákona všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy + mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, cenné plochy porostů, sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků

12 Chráněná území a cestovní ruch
Obecně chráněná území Přírodní park = zřizují krajské úřady vyhláškou, kterou omezují činnosti, jež by mohly vést k rušení, poškození nebo k zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty

13 Chráněná území a cestovní ruch
Maloplošná chráněná území Přírodní památka = ochrana menších území, v nichž je účelem ochrany významný přírodní fenomén neživé přírody (např. geologický či hydrologický), nebo významná lokalita ohroženého druhu

14 Chráněná území a cestovní ruch
Maloplošná chráněná území Přírodní rezervace = ochrana vzácného a regionálně významného biotopu (např. rašeliniště); o ochranu většího počtu vzácných druhů rostlin nebo živočichů „Některá území, která by logicky patřila do této kategorie, byla ovšem vyhlášena jako přírodní památka.“ Zdroj: cs.wikipedia.org

15 Chráněná území a cestovní ruch
Maloplošná chráněná území Národní přírodní památka = území menší rozlohy zřízené k ochraně určitých přírodních objektů; např. jeskyně, geologické profily, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů fauny a flóry v ekosystému + některé útvary zformované lidskými aktivitami

16 Chráněná území a cestovní ruch
Maloplošná chráněná území Národní přírodní rezervace = nejvýznačnější kategorie ochrany maloplošných území. Chrání v mezinárodním nebo národním měřítku unikátní přírodní ekosystémy s vzácnými a ohroženými organismy i anorganickými fenomény. Zde začínají zákazy: hospodaření intenzivním způsobem, těžba surovin, výstavba nových staveb, vstup a vjezd mimo vyznačené cesty, provozování horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích, sběr a odchyt rostlin a živočichů

17 Chráněná území a cestovní ruch
Velkoplošná chráněná území Chráněná krajinná oblast = rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin, případně s dochovanými památkami historického osídlení. „Rekreační využití CHKO je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných území.“

18 Chráněná území a cestovní ruch
Velkoplošná chráněná území Národní park „Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit za národní parky. Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením. Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se vyhlašují zákonem.“ (§15 zák. 114/1992 Sb.)‏

19 Chráněná území a cestovní ruch
Velkoplošná chráněná území v ČR

20 Chráněná území a cestovní ruch
Diskuse - workshop: Formulujte Vaše názory Jaké cíle sleduje ochrana přírody v ČR? Co by bylo pro zlepšování stavu přírody nejlepší? Jaké jsou (/měly by být/) úkoly ochrany přírody?

21 Chráněná území a cestovní ruch
Cestovní ruch „Tourism is travel for predominantly recreational or leisure purposes or the provision of services to support this leisure travel. The World Tourism Organization defines tourists as people who "travel to and stay in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes not related to the exercise of an activity remunerated from within the place visited". Tourism has become a popular global leisure activity. In 2006, there were over 846 million international tourist arrivals.“

22 Chráněná území a cestovní ruch
Diskuse - workshop Jaké zájmy – pokud vůbec nějaké - může mít veřejný sektor na rozvoji cestovního ruchu? Jaké zájmy – pokud vůbec nějaké – může mít soukromý sektor na rozvoji cestovního ruchu? Mohou být zájmy soukromého a veřejného sektoru v rozporu? Mohou být zájmy soukromého a veřejného sektoru v souladu?

23 Chráněná území a cestovní ruch
Diskuse - workshop: Jaké formy cestovního ruchu můžete jmenovat? Jaké jsou klady či zápory jednotlivých forem cestovního ruchu, ve vztahu k chráněným územím? Jak by dle Vašeho názoru měl veřejný sektor spolupracovat v oblasti cestovního ruchu se sektorem soukromým? Jaké formy cestovního ruchu přicházejí s ohledem na ochranné cíle v úvahu v chráněných územích?

24 Chráněná území a cestovní ruch
Cestovní ruch X turistika „Turistika je hobby spočívající v putování a poznávání prostředí, krajiny, památek, zvyků a lidí. V ČR je turistika velice oblíbená a komunita turistů rozšířená.“

25 Chráněná území a cestovní ruch
Alpinismus Agroturistika Cykloturistika Geocaching Horská turistika Mototuristika Outdoor Pěší turistika Tramping Vesmírná turistika Vodáctví

26 Chráněná území a cestovní ruch
Diskuse - workshop: Jaké jsou možnosti využití chráněných území pro účely turismu? Jaké doprovodné programy v oblasti cestovního ruchu s ohledem na ochranu přírody připadají v úvahu? Jaké možnosti podnikání se nabízejí v chráněných oblastech?

27 Chráněná území a cestovní ruch
Vývojové trendy turismu v CHÚ Příklad - Národní park České Švýcarsko: trvalý mírný růst počtu návštěvníků vyšší zastoupení domácích návštěvníků nárůst počtu cyklistů nové „módní“ formy turismu (např. nordic walking)‏ nárůst počtu přenocování

28 Chráněná území a cestovní ruch
Fungování správ CHÚ organizace správa chráněných území úkoly správ CHÚ možnosti regulace turismu nástroje pro ochranu přírody a řízení návštěvníků „udržitelný turismus“

29 Chráněná území a cestovní ruch
Děkujeme za pozornost!

30 „Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ Tento vzdělávací program je spolufinancován Evropským sociálním Fondem a státním rozpočtem České republiky. ORE-institut, o.p.s.

31 Tento vzdělávací program připravil:
ORE-institut, o.p.s.


Stáhnout ppt "„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ ORE-institut, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google