Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petr Doležal, Luděk Střítecký

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petr Doležal, Luděk Střítecký"— Transkript prezentace:

1 Petr Doležal, Luděk Střítecký
odborný seminář Vliv klimatických změn na projektování a realizaci společných zařízení v rámci KPÚ Příprava Metodického návodu projektování pozemkových úprav a Technického standardu plánu společných zařízení v pozemkových úpravách Petr Doležal, Luděk Střítecký Agroprojekt PSO, s.r.o. Slavíčkova 1b, Brno

2 Zadavatel : MZe, ÚPÚ Zpracovatel : Agroprojekt PSO s.r.o. Metodický návod projektování pozemkových úprav Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách Spolupráce s pracovní skupinou a experty Oponentura

3 DŮVODY ZADÁNÍ Metodický návod projektování pozemkových úprav
Změny v legislativě dotýkající se procesu pozemkových úprav od posledního vydání metodiky z r Zejména stavební zákon 183/2006 a související vyhlášky 499/2006, 503/2006. Správní řád 500/2004 . 26/2007 kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška). 3/2008 Sb o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.,(oceňovací vyhláška). 137/2006 Sb. zákon o veřejných zakázkách. Zkušenosti s provádění pozemkových úprav a s jejich zadáváním. Problémy, které se vyskytly v důsledku změn v zákonech. Snaha o určitý návod, jak přistupovat k jejich řešení.

4 DŮVODY ZADÁNÍ Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách Neustále přetrvávající problémy s technickou úrovní odevzdávaných prací Zásadní chyby v dimenzování technický opatření (zejména vodohospodářská a protierozní) Podceňování úrovně podkladů Problémy při realizaci společných zařízení (např.nedostatečný zábor pozemků, neralizovatelnost) Umožnění kontroly kvality prací PÚ Potřeba jasného definování skladby dokumentace - rozvedení přílohy vyhlášky 545/2002 Sb. v platném znění -definování věty: "Navrhovaná společná zařízení se doplňují dle potřeby výpočty, popřípadě nezbytným rozsahem technického řešení za účelem určení potřebné výměry půdy pro dané opatření "

5 METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚ OSNOVA
Na základě jednání a připomínek pracovní skupiny byla vybrána následující osnova: Hlavní část - zpracování pozemkových úprav Bude odpovídat svým členěním vyhlášce 545/2002 a je zaměřena na proces zpracování pozemkových úprav Přílohy – zaměřeny tematicky (řešení problémů, které se vyskytly během dosavadní praxe, výběr terminologie, aktuální seznam legislativy, ukázka mapových příloh, zadávání pozemkových úprav)

6 METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚ Hlavní část - zpracování pozemkových úprav
Osnova vychází z vyhlášky 545/2002 Sb. upravená ve smyslu metodiky z r. 2004 Je kladen důraz na přehlednost (názvy kapitol odpovídají jednotlivým fázím procesu zpracování pozemkových úprav). Aktuálnost (podrobnější rozvedení částí, které prošly vývojem – oceňování, geodetické práce, řízení v pozemkových úpravách, nové metody zpracování odborných analýz a návrhů apod.). Využitelnost – užitečné přílohy, součástí této části budou odkazy na webbové stránky, které je možné využívat při analýzách a návrzích zejména plánu společných zařízení a k rozborům současného stavu území. Je to pomůcka projektantů, ale také úřadů při zaškolování nových pracovníků.

7 METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚ Příloha č
METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚ Příloha č.1 zaměřena na výklad zákona 139/2002 Sb. Součástí přílohy je výklad paragrafů zákona 139/2002 Sb. Příloha je zaměřena zejména na problémy související s řízením o pozemkových úpravách a jejich řešení. Je určena zejména pracovníkům pozemkových úřadů, ale pomůže i projektantům v jejich lepší orientaci v procesu řízení o pozemkových úpravách. Výchozím podkladem je : Aktualizace informací ÚPÚ provedená právním oddělením ÚPÚ. Připomínky pracovní skupiny a odborníků z praxe (výčet hlavních problémů – oceňování, plán společných zařízení a jeho vazby na ÚP, rozhodování, věcná břemena apod.). Právní názory na vybrané problémy zpracované odborníky na právo, kteří jsou členy pracovního týmu. Součástí přílohy budou aktualizované dokumenty využívané v procesu pozemkových úprav (rozhodnutí, smlouvy, dohody apod.)

8 METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚ Příloha č
METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚ Příloha č.2 zaměřena na terminologii v pozemkových úpravách Členění dle oborů s uvedením zdrojů Pouze výběr hlavních termínů Výchozím podkladem jsou zejména názvoslovné normy Cílem je zlepšení terminologické slovní zásoby projektantů a odstranění některých „vlastních“ termínů, které v odborné praxi nenajdete Jedná se pouze o informativní přílohu

9 METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚ Příloha č
METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚ Příloha č. 3 - Přehled souvisejících předpisů (aktuální k určitému datu) Součástí této části bude přehled aktuálních zákonných předpisů, které mají vazbu na zpracování pozemkových úprav. (seřazený podle čísel zákonů ). Přehled dalších předpisů - zejména norem (ČSN, TNV, EN...).

10 METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚ Příloha č
METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚ Příloha č. 4 - ukázka mapových příloh a pod. Zde budou ukázky mapových příloh, legenda, případně barevná schémata, značky apod. (určitý problém je v programovém vybavení - DGN, DWG) Vzhledem k různorodosti používaného software nepovinné.

11 METODICKÝ NÁVOD PROJEKTOVÁNÍ PÚ Příloha č. 5 - Zadání pozemkové úpravy
Zde bude uvedena ukázka zadání veřejné zakázky (případně výčet nejčastějších pochybení).

12 Technický standard PSZ v PÚ
Osnova vyplynula z jednání pracovní skupiny a z připomínek PÚ, zpracovatelů a odborníků z praxe Výchozím podkladem je příloha vyhlášky 545/2002 Sb. v platném znění 7. Plán společných zařízení a) technická zpráva b) přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení (v ha) c) soupis změn druhů pozemků, d) doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení a studii posouzení širších územních vazeb a specifických podmínek, pokud bylo pozemkovým úřadem zadáno její vypracování, e) grafické přílohy f) doklad o předložení zpracovaného plánu společných zařízení dotčeným správním úřadům. Nutnost definice dokumentace nutné pro stanovení záborů

13 Technický standard PSZ v PÚ - osnova
Část první se zabývá náležitostmi PSZ (podle oboru navrhovaných opatření), výchozími podklady, náležitostmi a rozsahem technické zprávy, grafickými přílohami - dle přílohy 545/2002 Sb. opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu vodohospodářská opatření opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí Druhá část definuje rozsah a podrobnost dokumentace nutné ke stanovení záborů (samostatná dokumentace, zpracovávaná na základě požadavku) výchozí podklady - další doplnění a zpřesnění (např. podrobné zaměření, IGP, ověřené hydrologické údaje apod.) textovou zprávu (pro každý obor - podrobnější (úroveň DÚR)) výpočty (odborné a nutné pro zajištění stability a odolnosti navrženého opatření) - výsledky jsou uvedeny souhrnně v první části grafické přílohy (podrobnější než dle vyhlášky, rozsah odpovídá typu opatření) Postup projednávání PSZ Přílohy

14 Ukázka závažných chyb Zajímavá a netradiční konstrukce !!!!

15 Ukázka závažných chyb

16 Závěr Pozemková úprava je velmi účinný nástroj
Jasné uspořádání vlastnických vztahů v území Zpřístupnění pozemků a umožnění jejich racionálního obhospodařování Komplexní rešení území z pohledu ochrany životního prostředí (protierozní ochrana, ochrana před povodněmi, zvýšení ekologické stability území apod.) Polyfunkčnost navržených opatření a prvků Systematičnost (postup vyhlašování pozemkových úprav není nahodilý, má daný řád - naléhavost řešení problémů v širším území) Možnost realizace navržených opatření (stavební řízení, dotace) Důraz na odbornost řešitele pozemkových úprav Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav (razítko, které přikryje dokumentaci podle vyhlášky 545/2002 Sb.) Autorizace v příslušném oboru (nutnost pro dokumentaci pro stanovení záborů - samostatnou dokumentaci, která je podkladem PSZ) - záruka kvality a odbornosti tohoto důležitého podkladu Zvýšená kvalita = zvýšená cena = snížení vicenákladů = minimalizace škod

17 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Petr Doležal, Luděk Střítecký"

Podobné prezentace


Reklamy Google