Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2 Ukončené komplexní pozemkové úpravy k 31. 12. 2011 Kraje za rok 2011celkem početvýměra (ha)početvýměra (ha) Středočeský166 564,2320683 262,56 Jihočeský2710.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2 Ukončené komplexní pozemkové úpravy k 31. 12. 2011 Kraje za rok 2011celkem početvýměra (ha)početvýměra (ha) Středočeský166 564,2320683 262,56 Jihočeský2710."— Transkript prezentace:

1

2 2 Ukončené komplexní pozemkové úpravy k 31. 12. 2011 Kraje za rok 2011celkem početvýměra (ha)početvýměra (ha) Středočeský166 564,2320683 262,56 Jihočeský2710 693,1920479 584,56 Karlovarský31 260,385015 282,77 Plzeňský176 257,1913847 825,57 Liberecký52 306,70248 341,13 Ústecký136 219,266226 531,77 Královéhradecký104 857,5410040 423,48 Pardubický95 781,018842 056,59 Jihomoravský2013 823,51197115 620,12 Zlínský31 428,003616 966,04 Vysočina116 299,3811654 078,66 Olomoucký103 902,308941 078,10 Moravskoslezský43 257,202418 040,49 Celkem14872 649,891 334589 091,85

3

4

5

6 1cm půdní vrstvy – 80 až 150 let

7

8

9 Erozní smyvErozní smyv (Šardice – p ř ed KPÚ)(Šardice – p ř ed KPÚ) G=R.K.L.S.C.P ( t.ha-1.rok-2)G=R.K.L.S.C.P ( t.ha-1.rok-2) - var. R20 - var. R40

10

11

12 P ř ípravné práce: Analýza a rozbor Dopln ě ní PBPP a zam ěř ení skute č ného stavu Stanovení obvod ů upravovaného území Zjiš ť ování hranic pozemk ů ne ř ešených dle §2 Stanovení nárok ů vlastník ů !! Návrhové práce: Plán spole č ných za ř ízení !! Výškopis pro PSZ; podélné a p ř í č né profily pro stanovení plochy záboru p ů dy pro spol. za ř ízení; geologický pr ů zkum; hydrologické výpo č ty Návrh nového uspo ř ádání pozemk ů !! Vytý č ení a mapové dílo: Vyhotovení DKM v č etn ě SPI Vytý č ení a stabilizace hranic pozemk ů po KPÚ !!

13 CÍLE NAVRHOVÁNÍ PEO:  Podpora vsakování vody do půdy  Omezení soustřeďování otoku do stružek ( rozptylování)  Zpomalení a neškodné odvedení povrchového odtoku ( aby nenabyl síly schopné unášet zeminu; podpora vsakování)

14

15 Návrhovépráce Návrhové práce Návrh rozmístění jednotlivých parcel 36 %

16 Návrh nového uspořádání pozemků

17

18 ORGANIZA Č NÍ OPAT Ř ENÍ  Delimitace kultur  Ochranné zatravn ě ní, zalesn ě ní  Protierozní rozmíst ě ní plodin (VENP)  Pásové st ř ídání plodin  Protierozní sm ě r výsadby  Velikost a tvar pozemku  Protierozní osevní postupy

19 2008 2006

20 2. Agrotechnická opatření  Výsev do ochranné plodiny nebo strniště  Půdoochranné obdělávání (méně pojezdů)  Hrázkování, důlkování povrchu půdy v meziřadí  Zatravnění nebo krátkodobé porosty v meziřadí  Mulčování

21 1. Biotechnická opatření  Protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy  Protierozní hrázky  Protierozní příkopy ( vsakovací, záchytné, odváděcí)  Protierozní nádrže a poldry  Terasy  Sanace drah soustředěného odtoku  Úpravy výmolů a strží

22

23

24

25 Foto: Ing. Pavel Zajíček 2011 2004

26


Stáhnout ppt "2 Ukončené komplexní pozemkové úpravy k 31. 12. 2011 Kraje za rok 2011celkem početvýměra (ha)početvýměra (ha) Středočeský166 564,2320683 262,56 Jihočeský2710."

Podobné prezentace


Reklamy Google