Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2 Ukončené komplexní pozemkové úpravy k 31. 12. 2011 Kraje za rok 2011celkem početvýměra (ha)početvýměra (ha) Středočeský166 564,2320683 262,56 Jihočeský2710.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2 Ukončené komplexní pozemkové úpravy k 31. 12. 2011 Kraje za rok 2011celkem početvýměra (ha)početvýměra (ha) Středočeský166 564,2320683 262,56 Jihočeský2710."— Transkript prezentace:

1

2 2 Ukončené komplexní pozemkové úpravy k Kraje za rok 2011celkem početvýměra (ha)početvýměra (ha) Středočeský , ,56 Jihočeský , ,56 Karlovarský31 260, ,77 Plzeňský , ,57 Liberecký52 306, ,13 Ústecký , ,77 Královéhradecký , ,48 Pardubický95 781, ,59 Jihomoravský , ,12 Zlínský31 428, ,04 Vysočina , ,66 Olomoucký , ,10 Moravskoslezský43 257, ,49 Celkem , ,85

3

4

5

6 1cm půdní vrstvy – 80 až 150 let

7

8

9 Erozní smyvErozní smyv (Šardice – p ř ed KPÚ)(Šardice – p ř ed KPÚ) G=R.K.L.S.C.P ( t.ha-1.rok-2)G=R.K.L.S.C.P ( t.ha-1.rok-2) - var. R20 - var. R40

10

11

12 P ř ípravné práce: Analýza a rozbor Dopln ě ní PBPP a zam ěř ení skute č ného stavu Stanovení obvod ů upravovaného území Zjiš ť ování hranic pozemk ů ne ř ešených dle §2 Stanovení nárok ů vlastník ů !! Návrhové práce: Plán spole č ných za ř ízení !! Výškopis pro PSZ; podélné a p ř í č né profily pro stanovení plochy záboru p ů dy pro spol. za ř ízení; geologický pr ů zkum; hydrologické výpo č ty Návrh nového uspo ř ádání pozemk ů !! Vytý č ení a mapové dílo: Vyhotovení DKM v č etn ě SPI Vytý č ení a stabilizace hranic pozemk ů po KPÚ !!

13 CÍLE NAVRHOVÁNÍ PEO:  Podpora vsakování vody do půdy  Omezení soustřeďování otoku do stružek ( rozptylování)  Zpomalení a neškodné odvedení povrchového odtoku ( aby nenabyl síly schopné unášet zeminu; podpora vsakování)

14

15 Návrhovépráce Návrhové práce Návrh rozmístění jednotlivých parcel 36 %

16 Návrh nového uspořádání pozemků

17

18 ORGANIZA Č NÍ OPAT Ř ENÍ  Delimitace kultur  Ochranné zatravn ě ní, zalesn ě ní  Protierozní rozmíst ě ní plodin (VENP)  Pásové st ř ídání plodin  Protierozní sm ě r výsadby  Velikost a tvar pozemku  Protierozní osevní postupy

19

20 2. Agrotechnická opatření  Výsev do ochranné plodiny nebo strniště  Půdoochranné obdělávání (méně pojezdů)  Hrázkování, důlkování povrchu půdy v meziřadí  Zatravnění nebo krátkodobé porosty v meziřadí  Mulčování

21 1. Biotechnická opatření  Protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy  Protierozní hrázky  Protierozní příkopy ( vsakovací, záchytné, odváděcí)  Protierozní nádrže a poldry  Terasy  Sanace drah soustředěného odtoku  Úpravy výmolů a strží

22

23

24

25 Foto: Ing. Pavel Zajíček

26


Stáhnout ppt "2 Ukončené komplexní pozemkové úpravy k 31. 12. 2011 Kraje za rok 2011celkem početvýměra (ha)početvýměra (ha) Středočeský166 564,2320683 262,56 Jihočeský2710."

Podobné prezentace


Reklamy Google