Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Organizace a řízení logistiky Popisy pracovní činnosti zaměstnance

2 Cíl Být schopen analyzovat na základě uplatněných strategií, operačních postupů a taktik a následně vysvětlit principy a zákonitosti přípravy popisu funkčních náplní u specifický funkcí.

3 Osnova Úvod 1. Popisy pracovní činnosti zaměstnance, určení osob pověřených výkonem funkcí neplánovaných TMVP, režim zabezpečení skladů. 3. Řízení veřejných výdajů, změnové řízení v oblasti logistiky, plánování a vyhodnocování čerpání finančních prostředků. 4. Zabezpečení nákladového střediska majetkem podle tabulek počtů a norem materiálu. 5. Kontrolní činnost a postupy jejího provádění (včetně podřízených jednot 6. Provádění inventarizace majetku. 7. Dohody o hmotné odpovědnosti, převzetí funkce. 8. Řešení škod na majetku. Závěr

4 Literatura Všeob P – 8 (Inventarizace majetku a závazků v rezortu MO) Všeob P – 16 (Účtování a evidence majetku v rozpočtovém úseku MO) Všeob P – 35 (Vnitřní kontrola a vyřizování petic a stížností …..) Prozatímní směrnice evidence a účtování munice Odborné nařízení č. 1 (Vedení účetnictví v organizačních složkách státu resortu MO ČR) Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. (§ 6, 7, 29, 30)

5 1. Popisy pracovní činnosti zaměstnance

6 Povinnosti při provádění inventarizace majetku. Úvod 1.Zásady pro inventarizaci majetku a závazků v resortu MO 2.Povinnosti příslušných funkcionářů ve vztahu k inventarizaci 3.Postupy provádění inventarizace 4.Výkazová dokumentace inventarizace 5.Zvláštnosti provedení inventarizace majetku… v roce 2010 Závěr Kontrolní otázky

7 2. Povinnosti příslušných funkcionářů ve vztahu k inventarizaci Vedoucí zaměstnanec sekce ekonomické MO Správce majetkového uskupení Velitelé vyššího velitelského stupně Velitel útvaru (NS) Náčelník logistiky útvaru (NS) Odborný materiální orgán majetkového uskupení útvaru Velitel jednotky Vedoucí inventarizační komise Vedoucí finančního úřadu

8 Vedoucí zaměstnanec sekce ekonomické MO  Vydává odborné pokyny a postupy k inventarizaci  Stanovuje zásady pro záměnu majetku při řešení inventarizačních rozdílů  Zpracovává Zprávu o inventarizaci majetku a závazků za MU Stanovuje zásady pro inventarizaci majetku a závazků, odpovídá za vyhodnocení inventarizace za resort MO a za zpracování Souhrnné zprávy o inventarizaci majetku a závazků za resort. Velitel vyššího velitelského stupně Správce majetkového uskupení Odpovídají za úplnou a včasnou inventarizaci a její vyhodnocení v okruhu své působnosti a za předložení výsledků nadřízenému stupni. Je povinen vytvářet podřízeným útvarům dostatečné podmínky k řádnému uskutečnění inventarizace a poskytovat jim k tomu dostatečnou metodickou pomoc.

9 Úkoly velitele vojenské součásti  Vydat Rozkaz k uskutečnění inventarizace majetku a závazků kde uvádí:  termín a druh provedení inventarizace majetku a závazků,  složení inventarizačních komisí (podkomisí),  odpovědnou osobu za součinnost s příslušným RFO,  plán provedení inventarizace po obdobích,  zabezpečit zapracování inventarizace do měsíčního plánu součásti a rozvrhu zaměstnání jednotek,  vytvořit organizační, materiálové a technické předpoklady k nerušenému a řádnému průběhu inventarizace,  ve svém rozkaze vyhodnotit inventarizaci a určit komise k řešení a vypořádání inventarizačních rozdílů,  schvalovat inventarizační zápisy a inventurní soupisy, ve stanoveném termínu zabezpečit jejich předložení na RFO.

10 Úkoly náčelníka logistiky součásti  Navrhovat veliteli součásti organizaci průběhu a zabezpečení inventarizace,  Zabezpečuje a realizuje odbornou přípravu inventarizačních komisí součásti a přičleněných jednotek,  v součinnosti s funkcionářem útvaru, který odpovídá za zpracování plánu činnosti útvaru na příslušné období, a s veliteli přičleněných jednotek, zpracovává Plán inventarizace majetku a závazků, který předkládá ke schválení veliteli  operativně řídí vedoucí inventarizačních komisí a porovnání evidence cestou PLIS,  Průběžně kontroluje plnění úkolů spojených s inventarizací majetku a závazků  Zabezpečuje uveřejnění vyhodnocení výsledků inventarizace majetku a závazků v rozkaze velitele útvaru

11 Úkoly odborného materiálního orgánu majetkového uskupení útvaru  Odpovídá za včasnou přípravu příslušného majetkového uskupení k inventarizaci  Osobně se účastní porovnání evidence majetku s jednotkami, sklady a samotné inventarizace  Podílí se na řešení zjištěných inventarizačních rozdílů

12 Úkoly velitele jednotky V rámci inventarizace zabezpečuje a realizuje tyto úkoly :  Porovnání doplňkové (materiální) evidenci jednotky s evidencí nákladového střediska (PLIS),  přípravu materiál ve skladišti materiálu jednotky k inventuře,  vrácení nadnormativní zápůjček majetku od osob a ostatních jednotek,  přítomnost osob na fyzické kontrole materiálu,  zpracovat inventurní soupis materiálu zapůjčeného osobám (soupis materiálu jednotky),  součinnost s odborným orgánem a s vyšetřovatelem při řešení škod a ztrát na majetku.

13 Úkoly vedoucího inventarizační komise  Řídit činnost inventarizační komise,  zpracovat dílčí plán provedení inventarizace + úkoly pro inventarizační komisi,  pečetit sklady příslušného druhu inventarizovaného majetku do skončení jeho inventury,  účastnit se porovnání účetní a doplňkové evidence,  Účastnit inventarizace s ostatními členy inventarizační komise,  Organizuje porovnání zjištěných skutečných stavů majetku a závazků v inventurních soupisech s účetními stavy  Řídí zpracování inventarizačních zápisů s přílohami a další výkazové dokumentace o inventarizaci  provádět kontrolu vyúčtování inventarizačních rozdílů,  zpracovat návrh vyhodnocení inventarizace příslušného MU a předkládá ho náčelníkovi logistiky,  předložit inventarizační zápis s přílohami veliteli součásti.

14 Úkoly vedoucího finančního úřadu Zabezpečuje v rámci inventarizace plnění těchto úkolů:  Zaúčtování veškerých účetních dokladů od NS do doby zpracování sestav „Inventurní soupisy majetku“  pořízení a předání všech sestav  Poskytnutí metodické pomoci při přípravě inventarizačních komisí ve způsobu vykazování inventarizačních stavů a vyúčtování inventarizačních rozdílů  Konání součinnostních porad, metodické pomoci … se zaměřením na evidenci a účtování majetku v rámci doplňkové (materiální) evidence  Formální kontrolu inventarizační dokumentace (soupisy, zápisy)zaúčtování inventarizačních rozdílů  Zpracování a předložení výsledků inventarizace za jednotlivé útvary a finanční úřadu Odboru financování a účetnictví Sekce ekonomické MO  Zpracování Souhrnného inventarizačního zápisu o inventarizaci majetku

15 Inventarizace - je souhrn opatření a činností ke zjištění skutečného stavu veškerého majetku a závazků a ověření, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a doplňkové (materiální) evidenci vedené podle ustanovení předpisu Všeob-P-16 Inventura - je částí inventarizace. Jedná se o vlastní zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni.Inventura končí vyhotovením inventurního soupisu. Inventurní soupis - je průkazný účetní záznam, do kterého se zaznamenávají kromě údajů podle čl.138 Všeob-P-8 skutečně zjištěné stavy majetku a závazků. Inventarizační zápis je písemný dokument, kde se uvádějí všechny důležité okolnosti zjištěné inventarizací, které nelze zaznamenat do inventurních soupisů. Inventurní rozdíl - je rozdíl mezi stavem a hodnotou majetku a závazků vedených v účetnictví a stavem a hodnotou majetku a závazků zjištěného inventurou – základní pojmy

16 manko přebytek Inventarizační rozdíl je rozdíl mezi skutečným a účetním stavem, který nelze doložit účetním dokladem.  skutečný stav je nižší než evidovaný stav – manko,  skutečný stav je vyšší než evidovaný stav - přebytek. Vypořádání inventarizačních rozdílů každý účetní celek uvedený v doplňkové evidenci nákladového střediska (NS) na evidenčním listě. Výkazová dokumentace o inventarizaci majetků a závazků – se rozumí veškeré dokumenty (inventarizační zápisy, inventurní soupisy, čestná prohlášení,…), které průkazně dokládají splnění všech opatření a úkolů stanovených předpisem Všeob-P-8. – základní pojmy

17 Zásady pro inventarizaci majetku a závazků v resortu MO Cíl inventarizace Cílem inventarizace je zjistit a zaznamenat :  skutečný stav majetku a závazků,  Skutečný stav a porovnat jej s účetním stavem vykázaným v podvojném účetnictví a doplňkové (materiální) evidenci,  případné inventarizační rozdíly, příčiny hospodaření s ním,  kvalitu, použitelnost majetku a stav hospodaření s ním,  stav ochrany majetku proti odcizení, požáru, znehodnocení a zneužití,  majetek, který je pro svoji nadpočetnost, popřípadě stav, navržen k vyřazení z užívání u útvaru  po zjištění nedostatků navrhnout způsob jejich vypořádání

18 Předmět inventarizace Předmětem inventarizace je : majetek, který se vede v účetní evidenci v rámci podvojného účetnictví Zapůjčený a pronajatý (nevlastní) majetek Nedokončený dlouhodobý majetek Účet pořízení materiálu a zboží Poskytnutá záloha na majetek a služby Pokladní hotovost Běžný bankovní účet Bankovní záruka Cenina Přísně zúčtovatelný tiskopis Pohledávka Závazek Majetek (zásoby), který se vede v doplňkové (materiálové) evidenci Umělecké dílo a předmět muzejní a galerijní hodnoty

19 jeden z druhů kontrol, které jsou využívány v rámci cyklu řízení Inventarizace majetku, zavazků a pohledávek Kontrola připravenosti vojenských útvarů Inventarizace majetku Kontroly hospodaření s majetkem …….Kontrola zadávání Proces vnitřních kontrol Tématická kontrolaZvláštní kontrolaKomplexní kontrola

20 Organizace inventarizace K organizačnímu, personálnímu a technickému zabezpečení průběhu inventarizace vydávají příslušní funkcionáři rozkaz pro jim podřízené organizační celky.V termínech uvedených ve výcvikových dokumentech připravují a uskutečňují s podřízenými metodická zaměstnání. Celková doba řádné inventarizace - dlouhodobého majetku, zásob, zapůjčeného a pronajatého majetku se stavem k 31.prosinci každého roku se dělí na období: Přípravné období (druhá polovina měsíce říjen) Prováděcí období (listopad, prosinec) Vyhodnocovací období (do 10.ledna) - ostatního majetku a závazků k 31.prosinci : Přípravné období (prosinec a první týden v lednu) Prováděcí období (druhý a třetí týden v lednu) Vyhodnocovací období (poslední týden v lednu)

21 6. Provádění inventarizace majetku. 1.0 - potraviny 2.1 - materiál osobního použití 2.2 - zbraně a zbraňové systémy 2.3 - vojenská přepravní a podpůrná technika 2.4 - elektronika a optika 2.5 - zdravotnický a veterinární materiál 3.0 - PHM provozní kapaliny a plyny 4.1 - materiál všeobecného použití 4.2 - stavební a opevňovací materiál 5.0 - munice všeho druhu 6.2 - nehmotný investiční majetek 7.0 - nemovitý majetek

22 6. Provádění inventarizace majetku. MU 1.0. Potraviny 1.0.1 Vybavení výroben, jídelen a kuchyňských provozů 1.0.2 Zemědělské potřeby a zvířata pro potravinářské účely 1.0.3 Potraviny a nápoje 1.0.4 Kuřácké potřeby

23 6. Provádění inventarizace majetku. MU 2.1 Materiál osobního použití 2.1.1Zařízení pro výrobu a údržbu výstroje 2.1.2 Suroviny a materiály pro výrobu výstroje 2.1.3Výstroj 2.1.4Toaletní potřeby MU 2.2 Zbraně a zbraňové systémy 2.2.1Zbraně a zbraňové systémy 2.2.2Prostředky řízení palby 2.2.3Raketová technika 2.2.4Komponenty zbraní 2.2.5Prostředky nočního vidění 2.2.6Příslušenství zbraňových systémů 2.2.7 Prostředky pro opravy a údržbu zbraní

24 27.9.2016 Majetková uskupení MU 2.3. Vojenská technika 2.3.0Letecká technika 2.3.1Komponenty letecké techniky 2.3.2Letištní opravářská zařízení 2.3.3Letištní technika 2.3.4Pozemní bojová a přepravní technika 2.3.5 Plavidla, lodní vybavení, přístavní zařízení 2.3.6Železniční prostředky a materiál 2.3.7Chemické materiály a zařízení 2.3.8Ženijní technické prostředky 2.3.9 Komponenty bojové, přepravní a podpůrné techniky MU 2.4 Elektronika a optika 2.4.0 Radiolokační a radionavigační technika 2.4.1Speciální elektronické prostředky 2.4.2Komunikační zařízení 2.4.3Prostředky utajované komunikace 2.4.4Prostředky zpracování dat 2.4.5Záznamová a reprodukční technika 2.4.6Kontrolní a měřící technika 2.4.7Součástky elektronických a KIS 2.4.8SW- speciální

25 27.9.2016 MU 2.5 Zdravotnický a veterinární materiál 2.5.0Zdravotnický materiál 2.5.1Veterinární materiál MU 3.0 Pohonné hmoty a maziva, prov. hmoty a plyny 3.0.1Provozní hmoty 3.0.2Technická zařízení MU 3.0

26 27.9.2016 MU 4.1 Materiál všeobecného použití 4.1.0Průmyslová a skladová zařízení 4.1.1 Zdvihadla, manipulační a přídavná zařízení 4.1.2Zařízení a nástroje opraven 4.1.3Všeobecný technický materiál 4.1.4Elektromateriál 4.1.5Fotografická zařízení a materiál 4.1.6Kancelářské prostředky a materiál 4.1.7Výcviková zařízení a materiál 4.1.8Obalové prostředky 4.1.9Cennosti a ostatní položky 4.1.10Stany a plachty MU 4.2. Stavební a opevňovací materiál 4.2.1Energetická zařízení a paliva 4.2.2 Zařízení k výrobě stavebních materiálů 4.2.3Systémy a zařízení objektů 4.2.4Zařízení k likvidaci odpadů 4.2.5Komponenty pro stavebnictví 4.2.6Komponenty k vybavení objektů 4.2.7Stavební a údržbářské prostředky

27 MU 5.0 Munice 5.0.1Jaderná munice 5.0.2Munice 5.0.3Řízené střely a rakety 5.0.4 Nevýbušné komponenty munice 5.0.5 Zařízení pro výrobu, kontrolu a manipulaci s municí 5.0.6Obaly na munici 5.0.7 Nástroje a zařízení pro likvidaci munice a výbušnin 0.5.0 Nehmotné výsledky výzkumné činnosti 0.6.0Programové vybavení (SW) 0.7.0Ocenitelná práva 0.9.1Nemovitý majetek -Budovy, stavby 0.9.2Nemovitý majetek - Pozemky

28 Hlavní definice Inventarizace majetku, zavazků a pohledávek Je souhrn opatření a činností ke zjištění skutečného stavu veškerého majetku a závazků a ověření, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a doplňkové evidenci vedených podle platných INA. Inventura je část inventarizace. Je to proces vlastního zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni, která je ukončena vyhotovením inventurního soupisu. Výrobní číslo Inventární číslo Evidenční číslo Katalogové číslo majetku

29 Hlavní definice Inventarizace majetku, zavazků a pohledávek Inventarizační zápis Inventurní soupis Jednotka Inventurní rozdíl Regionální finanční úřad Vypořádání inventarizačních rozdílů Inventarizační rozdíl

30 Cíl a předmět inventarizace majetku 1.Zjistiti a zaznamenat skutečný stav majetku a závazků; 2.porovnat skutečný zjištěný stav se stavem účetním vykázaným v podvojném účetnictví a v doplňkové evidenci; 3.vypořádat případné inventarizační rozdíly a odhalit příčiny jejich vzniku; 4.Zjistit a zaznamenat kvalitu majetku, použitelnost majetku a stav hospodaření s majetkem; 5.Zjistit a zaznamenat stav ochrany majetku proti odcizení, požáru, znehodnocení a zneužití; 6.Zjistit a zaznamenat majetek, který je pro svoji nadpočetnost, případně stav, navržen k vyřazení z užívání u NS; 7.Navrhnout způsob vypořádání zjištěných nedostatků.

31 27.9.2016 Zjistiti a zaznamenat skutečný stav majetku a závazků Porovnat skutečný zjištěný stav se stavem účetním vykázaným v podvojném účetnictví a v doplňkové evidenci; Vypořádat případné inventarizační rozdíly a odhalit příčiny jejich vzniku Zjistit a zaznamenat kvalitu majetku, použitelnost majetku a stav hospodaření s majetkem Zjistit a zaznamenat stav ochrany majetku proti odcizení, požáru, znehodnocení a zneužití Zjistit a zaznamenat majetek, který je pro svoji nadpočetnost, případně stav, navržen k vyřazení z užívání u NS Navrhnout způsob vypořádání zjištěných nedostatků. Chronologie cílů inventarizace majetku

32 Předmět inventarizace majetku Majetek Zapůjčený a pronajatý majetek Poskytnutá záloha na majetek a služby Nedokončený dlouhodobý majetek Pokladní hotovost Běžný bankovní účet Účet pořízení materiálu a zboží Bankovní záruka Cenina Přísně zúčtovatelný doklad Pohledávka Zásoby Umělecké dílo

33 Druhy inventarizace majetku Řádná inventarizace majetku Průběžná inventarizace majetku Mimořádná inventarizace majetku Členění inventarizace majetku podle rozsahu Členění inventarizace majetku podle způsobu provedení Fyzická inventura Dokladová inventura

34 Řádná inventarizace majetku – uskutečňuje se ke dni účetní uzávěrky, 31. prosinec, běžného roku Členění inventarizace majetku podle rozsahu Průběžná inventarizace majetku – uskutečňuje se pouze u zásob, které se účtují podle druhů a u dlouhodobého hmotného majetku v termínu stanovenému správcem majetkového uskupení. NS jsou povinna prokázat skutečný stav majetku k rozvahovému dni, t,j. 31. prosinec. Mimořádná inventarizace majetku – je realizována s omezeným cílem a provádí se v omezeném rozsahu

35 Mimořádná inventarizace majetku Musí se uskutečnit ke dni vzniku, nebo zrušení NS a jednotky; při změně podřízenosti NS a jednotky; Při uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčování, při její změně, nebo zániku; u majetku po mimořádné události; na zvláštní rozkaz. Nemusí se uskutečnit při změně podřízenosti NS a jednotky, nedojde-li ke změně osob s odpovědností za obhospodařovaný majetek; Při dočasné nepřítomnosti odpovědné osoby, kdy s majetkem hospodařila tříčlenná komise a odpovědná osoba nepožadovala inventarizaci majetku.

36 Členění inventarizace majetku podle způsobu provedení Fyzická inventura Zjišťuje se skutečný stav majetku, který přísluší ReMO, nebo se v době inventarizace nachází u ReMO; inventarizační komise uskuteční fyzickou kontrolu každého druhu majetku, inventarizační komise zaznamená zjištěný skutečný stav do inventurního soupisu; V inventurní komisi musí být osoba s dohodou o hmotné odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování a dva členové Dokladová inventura Zjišťuje se skutečný stav majetku podle průkazných účetních záznamů; Koná se ke dni řádné a mimořádné účetní závěrky; Provádí se podle „inventurních soupisů materiálu“ zaslaných RFÚ.

37 Etapy inventur majetku hmotné a nehmotné povahy a)Přípravné období. (15. 10. – 31. 10.) b)Prováděcí období. (1. 11. – 31. 12.) s účetním stavem k 31. prosinci c)Vyhodnocovací období. (do 10. ledna) d)(Opakování inventur)  při porovnání jsou zjištěny závažné nedostatky,  materiálu nebyla věnovaná dostatečná péče,  evidence vykazuje hrubé nedostatky,  inventura byla provedena nezodpovědně.

38 Plánování provedení inventarizace : Pokyny, nařízení, směrnice SE Rozkazy nadřízených velitelství Předpisy Určení osoby odpovědné za řízení inventarizace Odborná příprava na RFO Zpracování rozkazu velitele Zpracování Plánu provedení inventarizace Odborná příprava dílčích inventurních komisí a kontistů

39 Organizace inventarizace majetku Období inventarizace majetku: 1.Přípravné období 2.Prováděcí období 3.Vyhodnocovací období Přípravné období Prováděcí období Vyhodnocovací období do 14 dnů (2. polovina října) do 61 dnů do 10 dnů (10. ledna) Proces řádné inventarizace u nákladového střediska

40 Řádné inventarizace majetku u nákladového střediska Řádné inventarizace majetku je prováděná inventarizačními komisemi (inventarizačními podkomisemi) určenými na základě rozkazu velitele na návrh náčelníka logistiky; skutečný stav majetku je zaznamenán do inventurních soupisů; hlavní inventarizovanou skupinou je majetek a jeho podskupina vojenský materiál. Vojenský materiál je představován: vojenskou výzbrojí; vojenskou technikou; určenými technickými zařízeními. Provedení rádné inventarizace majetku se řídí: Rozkaz velitele NS pro provedení inventarizace majetku u NS; Plán opatření k inventarizaci majetku.

41 Plánování řádné inventarizace majetku Naplánování termínu ŘIM u NS do Plánu na výcvikový rok Metodické shromáždění u nadřízeného prvku k ŘIM Vydání rozkazu a odborného nařízení k ŘIM nadřízeným prvkem 1. fáze procesu ŘIM – příspěvek do plánu nadcházejícího roku 2. fáze procesu ŘIM v kalendářním roce

42 Pokyny z metodického shromáždění u nadřízeného prvku k ŘIM Zákony a vyhlášky CŘ a inventarizaci majetku, INA ReMO k ŘIM Rozkaz velitele a odborné nařízení NL k ŘIM nadřízeného prvku Lessons learnt. Dokumenty (vstupy) pro plánování ŘIM u NS Dokumenty (výstupy) pro plánování ŘIM u NS Ujasnění úkolu a proces plánování ŘIM u NS náčelníkem logistiky Velitel NS je odpovědno u osobou za ŘIM, pověřuje NL NS Rozkaz velitele NS k provedení řádné ŘIM Plán opatření k provedení ŘIM u NS

43 Plánování ŘIM u NS P.č.FázeOdpovědná osoba ObsahTermí n Opatření 1.I.NL NSTermínové zplánování ŘIM na následující VR 2.II.NL NSMD nadřízeného prvku k ŘIM (organizační opatření, termíny) září Vydání rozkazu velitele nadřízeného prvku 3.velitel a NL NS Vydání dokumentů k organizaci, realizaci a vyhodnocení ŘIM Rozkaz velitele NS pro provedení inventarizace majetku u NS; Plán opatření k inventarizaci majetku u NS Plán provedení inventarizace majetku se stavem k 31.12. u MU číslo XX

44 Dokumenty ŘIM u NS Dokumentace pro plánování a řízení Přípravné období Rozkaz velitele NS pro provedení inventarizace majetku u NS Plán opatření k inventarizaci majetku u NS Plán provedení inventarizace majetku se stavem k 31.12. u MU číslo XX Pomocná a podkladová dokumentace Prováděcí období Evidovaný poznámkový sešit vedoucího a členů inventarizační komise Sběrač k evidování zpracovaných písemností za jednotlivá období Operativní seznamy a přehledy o umístění majetku Inventurní sestavy majetku Výkazová a hodnotící dokumentace Vyhodnocovací období Inventarizační zápisy o provedení řádné inventarizace majetku Inventurní soupisy majetku Další stanovené přílohy inventarizačního zápisu podle MU Hlášení, zprávy a vyhodnocení inventarizace majetku Zveřejnění výsledků inventarizace v rozkaze velitele NS

45 Rozkaz velitele NS pro provedení inventarizace majetku u NS

46 Plán opatření k inventarizaci majetku u NS

47 Plán provedení inventarizace majetku se stavem k 31.12. u MU číslo XX

48 Inventurní soupisy majetku

49 Inventarizační zápisy o provedení řádné inventarizace majetku

50 Odpovědnost za ŘIM u NS Velitel nákladového střediska

51 Odpovědnost za ŘIM u NS Náčelník logistiky nákladového střediska

52 Odpovědnost za ŘIM u NS Materiální orgány majetkových uskupení útvaru

53 Odpovědnost za ŘIM u NS Náčelník pracoviště logistické informační služby

54 Odpovědnost za ŘIM u NS Velitelé rot

55 Odpovědnost za ŘIM u NS Odpovědné osoby za inventarizovaný majetek

56 Odpovědnost za ŘIM u NS Vedoucí inventarizační komise

57 Odpovědnost za ŘIM u NS Členové inventarizační komise

58 Harmonogram činnosti inventarizační komise majetkového uskupení u NS Povinnosti členů inventarizační komise Str. 42

59 Cíl: naplánovat, zorganizovat a provést úkoly a opatření k provedení ŘIM Činnosti přípravného období Str. 43

60 ad. a.: Přípravné období  období provedení inventarizace,  den, ke kterému bude inventarizace zachycovat stav majetku, pohledávek a závazků,  složení inventarizační komise a podkomisí,  plán provedení inventarizace s obsahem činnosti v jednotlivých obdobích,  zaměření inventarizace v jednotlivých majetkových uskupeních,  ustanovení o omezení pohybů  hlášení. Před zahájením přípravného období vydává velitel rozkaz k provedení inventarizace, ve kterém určí zejména:

61 Úkoly přípravného období  Teoretická příprava inventarizačních komisí,  sepsána a podepsána „Čestná prohlášení hmotně odpovědných osob (účtovatelů)“  kontrola odstranění nedostatků,  kontrola připravenosti jednotlivých skladů,  kontrola vrácení zapůjčeného materiálu,  kontrola úplnosti evidenčních dokladů,  kontrola úplnosti účetních dokladů,  porovnání doplňkové evidence vedené na PLIS s evidencí vnitřních jednotek,  zpracování inventurních soupisů,  kontrola uzavření dohod o hmotné odpovědnosti za majetek,  příprava pomocné dokumentace

62 Zjištění skutečných stavů majetku a závazků Prováděcí období Str. 44

63 ad. b.: Prováděcí období :  fyzická inventura početních stavů majetku (IS),  kontrola výrobních čísel (Všeob-P-16),  kontrola kvality uloženého a používaného majetku,  kontrola oprávněnosti předání majetku do osobního užívání (ověření věrohodnosti podpisu),  kontrola úplnosti souprav,  kontrola zabezpečení ochrany majetku proti krádeži, požáru, znehodnocení, apod.,  věrohodnost, úplnost a průkaznost účetních a evidenčních dokladů (smlouvy o předání majetku, nadpočetný majetek,..).

64 Prováděcí období - zvláštnosti  kontrola depozit (za uložený mat. odpovídá součást, která materiál skladuje.  součást vlastnící mat. je povinna určit jednoho člena do inv. komise,  u majetku dočasně mimo součást se provádí dokladová inventura,  u ústředních základen se provádí inventura průběžně,  bankovní účty se inventarizují dokladovou inventurou.  Veškeré zápisy o provedení fyzické kontroly v dokladech, záznamnicích,… se provádí červenou barvou,.. Podpis předsedy komise

65 Cíl: písemné zdokumentování výsledků porovnání zjištěného skutečného stavu majetku a závazků s účetním stavem a vypořádání inventarizačních rozdílů. Vyhodnocovací období Str. 61

66 ad. c.: Vyhodnocovací období  Vyhodnocení inventarizačních rozdílů,  zpracování inventurních soupisů majetku a závazků a inventarizačních zápisů,  zpracování účetních dokladů na inventarizační rozdíly a jejich zaúčtování v doplňkové evidenci,  provedení záznamů o provedení inventarizace na evidenční doklady doplňkové evidence NS a vnitřních jednotek,  zveřejnění výsledků inventarizace v rozkazu (nařízení) velitele součásti včetně řešení inventarizačních rozdílů,  předání inventarizačních zápisů s přílohami na RFO,  zaúčtování účetních dokladů dokládajících inventurní rozdíly v evidenci příslušného RFO. V průběhu vyhodnocovacího období se plní zejména následující úkoly:

67 Majetek hmotné a nehmotné povahy Nedokončený dlouhodobý majetek Účet nedokončeného dlouhodobého majetku

68 Účet pořízení materiálu a zboží Poskytnutá záloha na hmotný majetek a dlouhodobý majetek Pokladní hotovost

69 Běžný bankovní účetBankovní zárukaCenina

70 Přísně zúčtovatelný tiskopis PohledávkaZávazek

71 Majetek uvedený v doplňkové evidenci Umělecké dílo a předmět muzejní a galerijní hodnoty Závazek

72 Softwarová podpora ŘIM Porovnání stavů s FIS Přípravné období Provedení inventury majetku Prováděcí období Tisk inventurního soupisu Vyhodnocovací období Automatické porovnání stavů ISL - FIS Provedení inventarizace majetku Ukončení inventury Řešení rozdílů zjištěných inventarizací majetku Uzavření inventury Tisk závěrečného soupisu

73 Funkcionalita APV ISL 73 Význam použitých zkratek: ADMIS – Administrativní Informační Systém DB – DataBáze IMO MO – Intranet Manažerských Informací MO IS – Informační Systém ISL – Informační Systém Logistiky ISPS – Informační Systém Plánování Sil NM – Nemovitý Majetek OU ORP – Obecní úřad – Obec s Rozšířenou Působností INFORMAČNÍ SYSTÉM LOGISTIKY a SPRÁVY MAJETKU

74 4. Výkazová dokumentace inventur a)Inventurní soupis b)Inventarizační zápis

75 ad a): Inventurní soupis  Název (razítko) součásti,  jméno, hodnost, příjmení, název funkce a podpis funkcionáře, který inventurní soupis schválil,  datum, ke kterému se inventarizace provádí,  údaje o množství a ceně majetku, závazku a pohledávek vedeného v účetní (nebo jiné) evidenci,  údaje o skutečně zjištěném množství a ceně majetku a závazků,  vyčíslení inventurního rozdílů,  jména a podpisy stanovené inventarizační komise, Musí obsahovat:

76 ad b): Inventarizační zápis [1/2] Inventarizační zápis obsahuje:  Druh inventury, označení inventarizovaného majetku (majetkového uskupení),  jména zaměstnanců hmotně odpovědných za jeho obhospodařování,  číslo rozkazu, kterým byla inventarizace nařízena,  složení inventurní komise,  den, k němuž byla inventura provedena,  den zahájení a ukončení inventury,  závěry, jak byly odstraněny závady zjištěné loňskou inventurou  způsob zjišťování skutečných stavů majetků,

77 ad b): ad b): Inventarizační zápis [2/2] Inventarizační zápis dále obsahuje:  soupis všech zjištěných inventarizačních rozdílů a jejich příčiny,  návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů + vyjádření zaměstnanců hmotně odpovědných,  vyhodnocení hospodaření s majetkem  stav ochrany majetků proti zcizení, požáru ……,  přebytečný a nepotřebný majetek pro resort + návrh způsobu jeho vypořádání,  prohlášení: „Podepsaní členové inventarizační komise prohlašují, že byli seznámeni s ustanoveními o inventarizaci majetků a závazků, že provedli inventuru řádně a jsou si vědomi všech následků v případě jejího nedbalého nebo vědomě nesprávného provedení.“  datum vyhotovení inventarizačního zápisu,  jména předsedy a členů inventarizační komise + jejich podpisy,

78 Závěr : Předmětem provedeného zaměstnání bylo seznámit Vás posluchače a objasnit organizaci a vlastní provedení inventarizace majetku a pohledávek v resortu MO, objasnění povinností vedoucích zaměstnanců v resortu ve vztahu k inventarizaci a způsob provedení inventarizace na OU.

79 Kontrolní otázky : 1.Objasněte dělení, význam, cíl a předmět inventarizace. 2.Vysvětlete organizaci inventarizace v resortu MO. 3.Objasněte povinnosti velitele, náčelníka logistiky a předsedy inventurní komise ve vztahu k organizaci a vlastnímu provedení inventarizace. 4.Vysvětlete postup provedení inventarizace inventurní komisí.

80 6. Dohody o hmotné odpovědnosti, převzetí funkce.

81 7. Řešení škod na majetku.

82 Závěr


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google