Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo na informace Tereza Danielisová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo na informace Tereza Danielisová,"— Transkript prezentace:

1 Právo na informace Tereza Danielisová, pravni@mlp.cz

2 Právní rámec 1  Listina základních práv a svobod, čl. 17  (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.  (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.  Princip publicity veřejné správy

3 Právní rámec 2  Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  Prováděcí předpisy dle § 21

4 Prováděcí předpisy  Vyhláška MI č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup  Nařízení vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím  Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

5 Povinné subjekty  Státní orgány  Územní samosprávné celky a jejich orgány  Veřejné instituce  Subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti

6 Veřejná instituce Hlediska pro určení „veřejné“ instituce:  způsob vzniku (zániku) instituce  hledisko osoby zřizovatele  existence či neexistence státního dohledu nad činností instituce  účel instituce

7 Informace Jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

8 Poskytování informací  Zveřejněním podle § 5, např.:  důvod a způsob založení  popis své organizační struktury  místo a způsob, jak získat informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět  sazebník úhrad za poskytování informací  výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací  adresu elektronické podatelny …  Na základě žádosti

9 Omezení práva na informace  Dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, příprava rozhodnutí  Předmět průmyslového vlastnictví a ochrana autorského práva  Utajované informace  Ochrana osobních údajů  Obchodní tajemství  Veřejný zájem – trestní řízení, zpravodajské služby…

10 Poskytování informací – žádost  Náležitosti žádosti  komu je žádost určena  že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona  fyzická osoba - jméno, příjmení, datum narození a adresa  právnická osoba - název, identifikační číslo a adresa  Lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím emailu, ale další postup platí jen pro žádosti písemné

11 Poskytování informací – postup vyřízení  Lhůta na poskytnutí informace 15 dní  nebo 7 dní na  Výzvu k doplnění  Výzvu k upřesnění  Informaci o odložení žádosti  O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

12 Úhrada nákladů  Poskytnutí informace bezplatné  Lze však požadovat náhradu nákladů  Nutno předem vyčíslit a oznámit  Stanovení výše náhrady  pořízení kopií  opatření technických nosičů dat  odeslání informací žadateli  mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

13 Nevyhovění žádosti  Odložení  Žádost je neúplná a nebyla na výzvu do 30 dnů doplněna  Věc není v působnosti povinného subjektu  Odmítnutí  Žádost je nesrozumitelná a nebyla na výzvu do 30 dnů upřesněna  Z různých důvodů pro omezení práva na informace

14 Opravné prostředky  Odvolání  Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti  15 dní na předložení nadřízenému orgánu  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace  Při nečinnosti, při nesouhlasu s výší náhrady nákladů a při odkazu na zveřejněnou informaci  7 dní na předložení nadřízenému orgánu

15 Výroční zpráva  Vždy do 1. března následujícího roku  Obsah  počet podaných žádostí o informace  počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti  počet podaných odvolání proti rozhodnutí  počet stížností  informace o soudním přezkumu včetně přehledů výdajů s ním spojených

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Právo na informace Tereza Danielisová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google