Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO NA INFORMACE 5. prosince 2013 JUDr. Magdaléna Vopařilová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO NA INFORMACE 5. prosince 2013 JUDr. Magdaléna Vopařilová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 PRÁVO NA INFORMACE 5. prosince 2013 JUDr. Magdaléna Vopařilová, Ph.D.

2 Obecné poznámky • zajištění práva veřejnosti získat informace, se kterými pracují a které mají k dispozici orgány veřejné správy • princip otevřenosti • princip průhlednosti • prostředek účasti veřejnosti na kontrole veřejné správy • omezení práva na informace: o stanoveno zákonem o v demokratickém státě nezbytné o v zájmu ochrany taxativně vyjmenovaných hodnot

3 Konflikt s jinými ústavně zaručenými právy • čl. 10 LZPS o odst. 1: „každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno“ o odst. 2: „každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života“. • „soukromí je ona sféra života člověka, do které nesmí nikdo bez jeho souhlasu nebo bez výslovného dovolení zákona zasahovat ani o ní požadovat či získávat informace a o které subjekt soukromí není povinen nikomu podávat informace, pokud mu to zákon neukládá.“ o odst. 3 „ každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. o nezbytné zkoumat intenzitu tvrzeného porušení základního práva na ochranu osobnosti, a to v kontextu se svobodou projevu a s právem na informace a se zřetelem na požadavek proporcionality uplatňování těchto práv a jejich ochrany, neboť základní právo podle čl. 17 Listiny je zásadně rovno základnímu právu podle čl. 10 Listiny. (nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 156/99)

4 Právní úprava  čl. 17 odst. 1 LZPS  z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  velká novela 61/2006 Sb.  přednost speciálních úprav  subsidiarita (§ 2 (3))  Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 1/2000 Sb. instrukcí a sdělení, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.  Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru  další zvláštní právní předpisy  čl. 35 odst. 2 LZPS  z. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí  Směrnice EP a R č. 2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracování některých plánů a programů týkajících se životního prostředí  Nařízení EP a R č. 1367/2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech ŽP na orgány a subjekty Společenství  Aarhuská úmluva

5 Pohled na právo na informace • právo každého svobodně vyhledávat, přijímat a šířit informace, které mají k dispozici subjekty veřejné správy • aktivní jednání veřejné správy o viz i z. č. 123/1998 Sb. (§ 10a)

6 Povinné subjekty • státní orgány • územní samosprávné celky a jejich orgány • veřejné instituce o veřejný účel o zřizovány státem o státní dohled nad jejich činností • subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, když tyto subjekty poskytují informace v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti

7 Informace • každé sdělení obohacující vědomí příjemce • jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního, když informací není počítačový program • to, čím povinný subjekt disponuje, případně co má mít, ale také to, co musí na základě žádosti teprve utvořit

8 Přístup k informacím • aktivní zpřístupňování informací = poskytování informací neomezenému počtu osob, povinnost vyplývající ze zákona • „pasivní“ zpřístupňování informací = poskytování informací na základě žádosti

9 Aktivní zveřejňování informací • „vlastní iniciativa“ • všechny úřadovny (veřejně přístupné místě) + způsob umožňující dálkový přístup • elektronická podoba • povinné informace (§ 5)

10

11 Poskytování informací na základě žádosti

12 Náležitosti žádosti • kterému povinnému subjektu je určena • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle ZSPI • identifikace žadatele o FO: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa pro doručování o PO: název, IČ, adresa sídla nebo adresa pro doručování • jakou informaci žádá

13 Způsoby vyřízení žádosti • pokud již byla informace zveřejněna – údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. • žádost neobsahuje všechny náležitosti - výzva k doplnění o nedostatek ve smyslu údajů o žadateli, a tento nedostatek nebyl v příslušné lhůtě odstraněn, povinný subjekt žádost odloží o nedostatek ve smyslu nesrozumitelné žádosti, nebylo zřejmé, jaká informace byla požadována nebo byla žádost formulována příliš obecně, a tento nedostatek nebyl v příslušné lhůtě odstraněn, povinný subjekt rozhodne o odmítnutí žádosti • informace se nevztahuje k působnosti dožadovaného subjektu - povinný subjekt žádost odloží • žádost splňuje všechny náležitosti, informace spadá do působnosti povinného subjektu – povinný subjekt poskytne • rozhodnutí o odmítnutí žádosti o žádosti nevyhoví, byť i jen zčásti o taxativně vymezené důvody o lze podat odvolání (rozklad), event. správní žalobu Způsoby věcného vyřízení žádosti: - poskytnutí informace (faktický úkon) - odmítnutí žádosti (rozhodnutí) - kombinace (poskytnutí části, ve zbytku odmítnutí)

14 Odmítnutí či omezení poskytnutí informace • obligatorně o § 7: ochrana utajovaných informací o § 8a, § 8b: ochrana osobnosti a osobních údajů (z. č. 101/2000 Sb.) • výjimka: povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. o § 9: ochrana obchodního tajemství o § 10: ochrana důvěrnosti majetkových poměrů o § 11 odst. 2, 3, 4, 5, 6 • fakultativně (§ 11 odst. 1) o interní pokyny a personální předpisy o nové informace v neskončeném řízení o neutajované informace NATO nebo Evropské unie

15 § 11 Další omezení práva na informace (2) Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud: a) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, b) ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo c) by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. (3) Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. (4) Povinné subjekty dále neposkytnou informace o a) probíhajícím trestním řízení, b) rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků, c) plnění úkolů zpravodajských služeb, d) přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu, e) činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. Ustanovení zvláštních zákonů o poskytování informací v uvedených oblastech tím nejsou dotčena. (5) Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské"), je-li v držení a) provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů, b) škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách, c) knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona, d) Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo e) kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory. Poskytování těchto informací v souladu se zvláštními předpisy tím není dotčeno. (6) Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky. Ustanovení jiných zákonů o poskytování informací tím nejsou dotčena.

16 Způsoby vyřízení + lhůty • odkaz na zveřejněnou informaci o co nejdříve, max. 7 dnů • výzva k doplnění požadovaných údajů o žadateli o 7 dnů; neupřesní-li do 30 dnů, žádost se odloží • výzva k upřesnění či vysvětlení žádosti o 7 dnů; neupřesní-li do 30 dnů, žádost se odmítne • odložení žádosti o nevztahuje-li se k působnosti, s odůvodněním sdělí žadateli o 7 dnů • odmítnutí žádosti o ze zákonných důvodů formou správního rozhodnutí o 15 dnů • poskytnutí informace o 15 dnů (lze prodloužit o 10 dnů ze zákonných důvodů)

17 Nečinnost • novela z. č. 61/2006 Sb., zrušila fikci • stížnost dle § 16a ZSPI o obrana proti nečinnosti o postup sui generis o subsidiární použití SŘ • žaloba na nečinnost

18 žadatel podá žádost příslušnému orgánu příslušný orgán (povinný subjekt) může zareagovat několika způsoby pokud již byla informace zveřejněna – poskytne informaci, kde ji najde žádost neobsahuje všechny náležitosti – výzva k doplnění údaje o žadateli (odložení) nesrozumitelná žádost (odmítnutí) žádost se nevztahuje k působnosti subjektu – odložení žádosti žádost splňuje všechny náležitosti – povinný subjekt informaci poskytne rozhodnutí o odepření poskytnutí informace – pouze ze zákonem stanovených důvodů (žadatel může podat odvolání) povinný subjekt nereaguje - stížnost Jaké situace mohou nastat po podání ž ádosti?

19 Úhrady • bezplatně • X kopie, technické nosiče dat • mimořádně rozsáhlé vyhledání informací • písemné oznámení požadavku

20 Opravné prostředky • odvolání/rozklad o proti rozhodnutí o odmítnutí o autoremedura nebo postoupení nadřízenému o rozhodnutí nadřízeného orgánu o subsidiarita správního řádu • stížnost o na postup při vyřízení (nečinnost, úhrada) o písemně/ústně o do 7 dnů autoremedura nebo předložení nadřízenému o rozhodnutí nadřízeného orgánu o způsob vyřízení: • potvrzení • příkaz konat • atrakce • rozhodnutí o výši úhrady

21 Soudní ochrana • správní žaloba: o proti rozhodnutí povinného subjektu • soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti • nejsou-li žádné důvody, obě rozhodnutí zruší a nařídí poskytnutí informace o proti nečinnosti • dříve žaloba proti rozhodnutí – NSS: fiktivní rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů

22 Právo na informace o ŽP • poskytnutí informace na základě žádosti: o KDO ji podal o ČEHO se má informace týkat • aktivní zpřístupňování informací • environmentální výchova, vzdělávání a osvěta

23 žadatel podá žádost příslušnému orgánu příslušný orgán (povinný subjekt) může zareagovat několika způsoby Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, zpřístupní informaci žadateli, příp. prodlouží lhůtu Nemá požadovanou informaci k dispozici – informuje o tom žadatele, a pokud ví, sdělí mu, kdo mu informaci může poskytnout Žádost je nesrozumitelná nebo obecně formulovaná – vyzve do 15 dnů od obdržení žádosti k doplnění Informace již byla zpřístupněna – sdělí, kde může žadatel informaci vyhledat Odepře poskytnutí informace - pouze z důvodů zákonem stanovených; žadatel se může odvolat Povinný subjekt nereaguje - platí tzv. fikce rozhodnutí o odepření poskytnutí informace – žadatel může podat odvolání Jaké situace mohou nastat po podání ž ádosti?

24 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "PRÁVO NA INFORMACE 5. prosince 2013 JUDr. Magdaléna Vopařilová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google