Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účast veřejnosti a právo na informace ve věcech životního prostředí 8. dubna 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účast veřejnosti a právo na informace ve věcech životního prostředí 8. dubna 2009."— Transkript prezentace:

1 Účast veřejnosti a právo na informace ve věcech životního prostředí 8. dubna 2009

2 Obecný úvod právo na příznivé životní prostředí právo na včasné a úplné informace úzká provázanost principu účasti veřejnosti a práva na informace Aarhuská úmluva (sdělení MZV č. 124/2004 Sb. m. s.) Směrnice EP a R č. 2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracování některých plánů a programů týkajících se životního prostředí Nařízení EP a R č. 1367/2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech ŽP na orgány a subjekty Společenství

3 Účast veřejnosti ve věcech životního prostředí podmínky: –dostatek informací –zájem angažovat se v záležitostech přesahujících osobní prospěch –obecná znalost právních postupů, jimiž lze ochranu ŽP ovlivnit veřejnost: –jednotlivé FO a PO –neformální skupiny fyzických osob bez právní subjektivity –formální skupiny osob podle zvl. pr. předpisů bez právní subjektivity –formalizované skupiny osob s právní subjektivitou

4 Účast veřejnosti v užším slova smyslu účast ve správních řízeních –zákon o ochraně přírody a krajiny žádost o informace o zahájených řízeních do 8 dnů se přihlásit jako účastník řízení –vodní zákon –zákon o integrované prevenci –horní zákon –zákon o hornické činnosti –atomový zákon jediným účastníkem řízení je žadatel –zákon o GMO

5 Účast veřejnosti v užším slova smyslu účast v řízeních, která nejsou správním řízením –zákon o posuzování vlivů na životní prostředí písemná vyjádření příp. veřejné projednání –zákon o prevenci závažných havárií návrh bezpečnostního programu a vnějšího havarijního plánu –stavební zákon (ÚPD) –zákon o ochraně přírody a krajiny (VKP, ZCHÚ)

6 Účast veřejnosti v širším slova smyslu výkon práva shromažďovacího –čl. 19 LZPS, z. č. 84/1990 Sb. výkon práva sdružovacího –čl. 20 LZPS, z. č. 83/1990 Sb. výkon práva petičního, podávání podnětů a stížností –čl. 18 LZPS, z. č. 85/1990 Sb. + podnět k veřejnému ochránci práv

7 Účast veřejnosti v širším slova smyslu výkon práva podílet se na správě věcí veřejných –čl. 21 LZPS –přímý podíl (referendum) X nepřímý podíl (prostřednictvím volených zástupců) výkon práva na informace účast v rámci soudnictví –účast v občanskoprávních řízeních sousedská práva –účast v trestním řízení veřejnost se neúčastní, viz otázka trestněprávní odpovědnosti –účast ve správním soudnictví žaloba proti správnímu rozhodnutí –Ústavní soud uzavírání dohod (vlastník + stát) účast institucionalizované povahy ostatní formy spolupráce s orgány veřejné správy

8 Přehled forem účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí účast ve správních řízeních účast v řízeních, která nejsou správním řízením výkon práva shromažďovacího výkon práva sdružovacího výkon práva petičního podávání podnětů a stížností (+ VOP) výkon práva podílet se na správě věcí veřejných výkon práva na informace účast v rámci soudnictví –občanskoprávní –(trestní) –správní –Ústavní soud uzavírání dohod účast institucionalizované povahy ostatní formy spolupráce

9 Právo na informace ve věcech životního prostředí - právní úprava na mezinárodní úrovni Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí („Aarhuská úmluva“) tři pilíře: –právo na informace –účast veřejnosti –přístup k soudům aktivní a pasivní přístup k informacím definice pojmu environmentální informace - právní úprava na komunitární úrovni Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí Nařízení EP a R č. 1367/2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech ŽP na orgány a subjekty Společenství

10 Právní úprava na vnitrostátní úrovni Ústavně právní základy –čl. 17, odst. 1 LZPS –čl. 35, odst. 2 LZPS –zaručena každému –omezení jen na základě zákona a v jeho mezích Relevantní právní předpisy z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obecný právní předpis konkretizace čl. 17 LZPS z. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí zvláštní právní předpis konkretizace čl. 35 LZPS novela – 6/2005 Sb. – soulad s právem EU

11 Přístup k informacím o ŽP informace o životním prostředí: § 2 písm. a) zákona –informace o stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto stavu, o stavu jednotlivých složek ŽP, o vlivech staveb, činností a technologií na ŽP a o správních řízeních v této oblasti aktivní zpřístupňování informací –poskytování informací o životním prostředí neomezenému počtu osob, které zároveň nemusí prokazovat právní zájem pro získání informace POZN. Zpráva o stavu životního prostředí pasivní zpřístupňování informací = poskytování informací na základě žádosti

12 Povinné subjekty správní úřady, jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních právních předpisů vykonávají v oblasti veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí právnické osoby založené, zřízené, řízené nebo pověřené subjekty výše uvedenými, jakož i fyzické osoby těmito subjekty pověřené, které na základě právních předpisů nebo dohody poskytují služby, které ovlivňují stav životního prostředí

13 Náležitosti žádosti KDO ji podal ČEHO se má informace týkat jakákoliv technicky proveditelná forma nemusí být odůvodněna

14 žadatel podá žádost příslušnému orgánu příslušný orgán (povinný subjekt) může zareagovat několika způsoby Bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, zpřístupní informaci žadateli, příp. prodlouží lhůtu Nemá požadovanou informaci k dispozici – informuje o tom žadatele, a pokud ví, sdělí mu, kdo mu informaci může poskytnout Žádost je nesrozumitelná nebo obecně formulovaná – vyzve do 15 dnů od obdržení žádosti k doplnění Informace již byla zpřístupněna – sdělí, kde může žadatel informaci vyhledat Odepře poskytnutí informace - pouze z důvodů zákonem stanovených; žadatel se může odvolat Povinný subjekt nereaguje - platí tzv. fikce rozhodnutí o odepření poskytnutí informace – žadatel může podat odvolání Jaké situace mohou nastat po podání ž ádosti?

15 Projevy práva na informace ve složkových zákonech vodní zákon –prolínání práva na informace a účasti veřejnosti –povodně zákon o ochraně ovzduší –Integrovaný registr znečištění zákon o ochraně přírody a krajiny –údaje, které jsou součástí přehledu informací, které mají orgány státní správy na tomto úseku vést další právní předpisy – speciální úprava ne, subsidiarita jiných předpisů

16 Doporučené webové stránky, literatura a judikatura www.ucastverejnosti.cz www.env.cz www.irz.cz www.zelenykruh.cz (asociace ekologických organizací) Stát, obec, kraj a občan při ochraně životního prostředí. 3. vydání. EDICE Planeta 2005, MŽP 2005 Korbel, F. a kol.: Právo na informace.Komentář. Linde Praha.2005 Judikatura k účasti občanských sdružení ve spr. řízeních: –rozsudek Vrchního soudu v Praze (7 A 95/99-37) – ke lhůtě 8 dnů –rozsudek Nejvyššího soudu ČR (2 Cdon 330/97) – obec se může domáhat ochrany před obtěžováním hlukem podle § 127/7 OZ, jestliže jím jsou obtěžování její občané


Stáhnout ppt "Účast veřejnosti a právo na informace ve věcech životního prostředí 8. dubna 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google