Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ PRÁVO  ZÁKONÍK PRÁCE Zákon č. 262/2006 Sb., účinný od 1.1.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ PRÁVO  ZÁKONÍK PRÁCE Zákon č. 262/2006 Sb., účinný od 1.1.2007."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ PRÁVO  ZÁKONÍK PRÁCE Zákon č. 262/2006 Sb., účinný od 1.1.2007

2 Zákoník práce  Možnost a zákaz odchylné úpravy - §2  Účastníci pracovněprávních vztahů - § 6 a 7  Základní zásady pracovněprávních vztahů - § 13 a 14  Rovné zacházení a zákaz diskriminace - § 16 a 17

3 Pracovní poměr  Vznik  Změny  Zánik

4 Vznik pracovního poměru  Pracovní smlouva  Náležitosti pracovní smlouvy  Zkušební doba  Informování o obsahu pracovního poměru  Doba trvání pracovního poměru  Agenturní zaměstnání

5 Změny pracovního poměru  Převedení na jinou práci (povinnosti zaměstnavatele a povinnosti zaměstnance)  Pracovní cesta

6 Zánik pracovního poměru  Dohoda  Výpověď :odstupné, ochranná doba  Okamžité zrušení  Uplynutí doby  Zrušení ve zkušební době  Neplatné rozvázání pracovního poměru

7 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  Dohoda o provedení práce  Dohoda o pracovní činnosti

8 Další změny novelizace zákoníku práce  Určení mzdy  Mzda za noční práci  Příplatek za práci ve ztíženém zdravotním prostředí  Mzda za práci v sobotu a neděli

9 SPRÁVNÍ ŘÁD Zákon číslo 500/2004 Sb., účinný od 1.1.2006

10 Systematika správního řádu  Úvodní ustanovení  Obecná ustanovení o správním řízení  Zvláštní ustanovení o správním řízení  Vyjádření, osvědčení, sdělení  Veřejnoprávní smlouvy  Opatření obecné povahy  Společná, přechodná a závěrečná ustanovení  Účinnost

11 Působnost správního řádu  Pozitivní vymezení - § 1 odst. 1  Negativní vymezení - § 1 odst. 3  Zásada subsidiarity správního řádu - § 1 odst. 2

12 Správní orgán  Orgán moci výkonné  Orgán územního samosprávného celku  Jiné orgány  Veřejnoprávní korporace (právnické osoby)  Fyzické osoby

13 Základní zásady činnosti správních orgánů § 2 - 8  Přímo aplikovatelná ustanovení  Vodítko pro výklad jednotlivých ustanovení i zákona jako celku  Přímo použitelné pro jakékoli jiné (zvláštní) správní řízení

14 Správní řízení Postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určeno osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

15 Subjekty správního řízení  Správní orgán  Účastníci řízení  Dotčené osoby

16 Zahájení řízení  Z moci úřední  Na žádost – náležitosti žádosti  Povinnosti správního orgánu při řízení o žádosti

17 Rozhodnutí správního orgánu  Podklady pro rozhodnutí  Vyjádření účastníka k podkladům pro rozhodnutí (neúplná apelace)  Náležitosti rozhodnutí

18 Opravné prostředky  Řádné opravné prostředky Odvolání, rozklad, přezkumné řízení  Mimořádné opravné prostředky Obnova řízení  Soudní přezkum správního rozhodnutí

19 Správní exekuce  Exekuční titul  Exekuční příkaz  Exekuce na peněžitá plnění  Exekuce na nepeněžitá plnění

20 Stížnost - § 175  Zařazena do části Společná, přechodná a závěrečná ustanovení  Proti nevhodnému chování úředních osob  Proti postupu orgánu  Písemná x ústní  Vyřízení do 60 dnů od jejího podání

21 INSOLVENČNÍ ZÁKON oddlužení fyzické osoby Zákon číslo 182/2006 Sb., účinný od 1.1.2008

22 Základní pojmy • Úpadek • Hrozící úpadek • Insolvenční soud • Zajištěný a nezajištěný věřitel • Oddlužení

23 Návrh na povolení oddlužení a jeho náležitosti  Formulářový návrh  Insolvenční návrh  Seznam majetku  Seznam závazků  Případy zamítnutí návrhu

24 Povolení oddlužení  Zpeněžení majetkové podstaty  Plnění splátkového kalendáře  Rozhodnutí o oddlužení

25 Účinky oddlužení  Povinnosti dlužníka  Osvobození od placení zbytku pohledávek  Výjimečné osvobození

26 Očekávané novelizace  Občanský soudní řád  Trestní zákon  Občanský zákoník

27 Občanský soudní řád  Povinná doručovací adresa  Jednotné doručování  Nezastihnutý adresát

28 Trestní zákon  Nové varianty trestu odnětí svobody  Peněžitý trest  Zvláštní část trestního zákona

29 Antidiskriminační zákon  Návrh zákona  Současná zákonná úprava  Přechod důkazního břemene (133a o.s.ř.)  Důvody k přijetí AZ  Principy AZ  Instituce působící v oblasti rovného zacházení (ombudsman)

30 Zákon o sociálních službách Zákon č. 108/2006 Sb., účinný od 1.1.2007

31 Podmínky poskytování sociálních služeb  Poskytovatelé  Registrace  Povinnosti poskytovatelů  Mlčenlivost  Správní delikty

32 Smlouva o poskytnutí sociální služby  Náležitosti  Účastníci  Forma  Povinnost uzavření smlouvy  Právní režim smlouvy

33 Standardy kvality poskytování sociální služby  Povinná znalost zaměstnanců poskytovatele  Publicita pro klienty


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ PRÁVO  ZÁKONÍK PRÁCE Zákon č. 262/2006 Sb., účinný od 1.1.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google