Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní právo procesní Subsystém správního práva Subsystém správního práva Upravuje procedurální postupy správních orgánů ve veřejné správě Upravuje procedurální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní právo procesní Subsystém správního práva Subsystém správního práva Upravuje procedurální postupy správních orgánů ve veřejné správě Upravuje procedurální."— Transkript prezentace:

1 Správní právo procesní Subsystém správního práva Subsystém správního práva Upravuje procedurální postupy správních orgánů ve veřejné správě Upravuje procedurální postupy správních orgánů ve veřejné správě

2 Procedurální formy realizace veřejné správy Vnější – proces vydávání normativních správních aktů Vnější – proces vydávání normativních správních aktů - proces vydávání individuálních správních aktů - proces vydávání správních aktů smíšené povahy - proces uzavírání dohod správně právního charakteru

3 Procedurální formy realizace veřejné správy Vnitřní – proces vydávání interních normativních aktů Vnitřní – proces vydávání interních normativních aktů - proces vydávání interních individuálních pokynů

4 Správní právo procesní V širším slova smyslu - veškeré normy upravující postupy orgánů veřejné správy V širším slova smyslu - veškeré normy upravující postupy orgánů veřejné správy V užším slova smyslu – zahrnuje pouze ty procesní normy, které upravují správní řízení. V užším slova smyslu – zahrnuje pouze ty procesní normy, které upravují správní řízení.

5 Správní právo procesní V klasickém, resp. nejužším slova smyslu – proces jehož cílem je vydání rozhodnutí v konkrétní věci, jakožto individuálního správního aktu V klasickém, resp. nejužším slova smyslu – proces jehož cílem je vydání rozhodnutí v konkrétní věci, jakožto individuálního správního aktu

6 Správní právo procesní Upravuje činnost správních orgánů v procesní rovině Upravuje činnost správních orgánů v procesní rovině

7 Správní řízení Těžiště úpravy správního řádu Těžiště úpravy správního řádu Autoritativní aplikace správního práva při rozhodování o právech a povinnostech individuálních adresátů vrchnostenského působení Autoritativní aplikace správního práva při rozhodování o právech a povinnostech individuálních adresátů vrchnostenského působení Aplikační režim (autoritativní aplikace) Aplikační režim (autoritativní aplikace)

8 Předmět správního řízení Rozhodovací činnost orgánů veřejné správy, jejímž úkolem je vydání rozhodnutí, kterým se mění, ruší či zakládají práva a povinnosti Rozhodovací činnost orgánů veřejné správy, jejímž úkolem je vydání rozhodnutí, kterým se mění, ruší či zakládají práva a povinnosti Proces aplikace hmotného správního práva Proces aplikace hmotného správního práva

9 Správní řízení Obecné (správní řád) Obecné (správní řád) Zvláštní (kombinace obecné právní úpravy a odchylek od ní stanovených zvláštními předpisy) Zvláštní (kombinace obecné právní úpravy a odchylek od ní stanovených zvláštními předpisy)

10 Subsidiarita správního řádu Princip subsidiarity správního řádu k zvláštním právním předpisům Princip subsidiarity správního řádu k zvláštním právním předpisům § 177 odst. 1 § 177 odst. 1

11 Správní řád Obecný předpis o správním řízení

12 Obecná charakteristika Schválen dne 24. 6. 2004 Schválen dne 24. 6. 2004 Publikován dne 24. 9. 2004 Publikován dne 24. 9. 2004 Zák. č. 500/2004 Sb Zák. č. 500/2004 Sb Účinnost od 1. 1. 2006 Účinnost od 1. 1. 2006

13 Systematika zákona 1. část – úvodní ustanovení §§ 1 – 8 1. část – úvodní ustanovení §§ 1 – 8 2. část – obecná ustanovení o správním řízení §§ 9- 129 2. část – obecná ustanovení o správním řízení §§ 9- 129 3. část – zvláštní ustanovení o správním řízení §§ 130 – 153 3. část – zvláštní ustanovení o správním řízení §§ 130 – 153 4. část – vyjádření, osvědčení, sdělení §§ 154 - 158 4. část – vyjádření, osvědčení, sdělení §§ 154 - 158

14 Systematika zákona 5. část – veřejnoprávní smlouvy §§ 159 – 170 5. část – veřejnoprávní smlouvy §§ 159 – 170 6. část – opatření obecné povahy §§ 171 – 174 6. část – opatření obecné povahy §§ 171 – 174 7. část – společná, přechodná a závěrečná ustanovení §§ 175 – 183 7. část – společná, přechodná a závěrečná ustanovení §§ 175 – 183 8. část – účinnost § 184 8. část – účinnost § 184

15 Rozsah působnosti správního řádu Vymezen pozitivně a negativně Vymezen pozitivně a negativně

16 Pozitivní vymezení působnosti správního řádu § 1 odst. 1 § 1 odst. 1 Postup orgánů moci výkonné, orgánů územně samosprávných celků, dále také jiných orgánů, jakož i právnických a fyzických osob pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Postup orgánů moci výkonné, orgánů územně samosprávných celků, dále také jiných orgánů, jakož i právnických a fyzických osob pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.

17 Negativní vymezení působnosti veřejné správy § 1 odst. 3 § 1 odst. 3 Správní řád se nepoužije pro občanskoprávní, obchodněprávní a pracovněprávní úkony prováděné správními orgány. Správní řád se nepoužije pro občanskoprávní, obchodněprávní a pracovněprávní úkony prováděné správními orgány. Správní řád se nepoužije na vztahy mezi orgány téhož územně samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti. Správní řád se nepoužije na vztahy mezi orgány téhož územně samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti.

18 Působnost správního řádu Nemá úpravu pro vydání normativních aktů Nemá úpravu pro vydání normativních aktů Nemá úpravu pro procesní stránku tzv. faktických úkonů Nemá úpravu pro procesní stránku tzv. faktických úkonů

19 Základní zásady činnosti správních orgánů 1. legalita – mezinárodní smlouvy, Ústava, Listina 1. legalita – mezinárodní smlouvy, Ústava, Listina 2. zákaz zneužití správního uvážení 2. zákaz zneužití správního uvážení 3. ochrana práv nabytých v dobré víře 3. ochrana práv nabytých v dobré víře 4. předvídatelnost 4. předvídatelnost 5. materiální pravda – stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti, nezbytný rozsah 5. materiální pravda – stav, o němž nejsou důvodné pochybnosti, nezbytný rozsah 6. slušnost 6. slušnost 7. součinnost 7. součinnost 8. rychlost a hospodárnost 8. rychlost a hospodárnost 9. rovnost 9. rovnost 10. dobrá správa 10. dobrá správa 11. poučovací 11. poučovací

20 Subjekty správního řízení Správní orgány – nositelé pravomocí, vykonavatelé veřejné správy Správní orgány – nositelé pravomocí, vykonavatelé veřejné správy Účastníci řízení - adresáti veřejnoprávního působení + osoby zúčastněné Účastníci řízení - adresáti veřejnoprávního působení + osoby zúčastněné Dotčené orgány (specifické postavení) Dotčené orgány (specifické postavení)

21 Správní orgány - příslušnost 1. - Věcná (zahrnuje i instanční působnost) - Místní (místo činnosti, podnikání, bydliště, sídlo) - Funkční (který z orgánů věcně příslušného orgánu řízení povede – vnitřní členění)

22 Kompetenční spory Pozitivní (řeší nejbližší společně nadřízený) Pozitivní (řeší nejbližší společně nadřízený) Negativní (NSS) Negativní (NSS) Kompetenční spor – místní příslušnost – Kompetenční spor – místní příslušnost – § 11 odst. 3 (předstižení, nejbližší společný nadřízenýz)

23 Změny příslušnosti Postoupení Postoupení Atrakce – vztažení pravomoci – nadřízený orgán může usnesením převzít na místo podřízeného správního orgánu a rozhodnout Atrakce – vztažení pravomoci – nadřízený orgán může usnesením převzít na místo podřízeného správního orgánu a rozhodnout Delegace – přenesení rozhodování na jiný subjekt Delegace – přenesení rozhodování na jiný subjekt

24 Oprávněná úřední osoba Ten kdo rozhoduje ve věci Ten kdo rozhoduje ve věci Představený úřední osoby Představený úřední osoby

25 Vyloučení pro podjatost Vztah k věci Vztah k věci K účastníkům K účastníkům

26 Dotčené orgány § 136 § 136

27 Úprava postavení účastníků správního řízení Hlavní x vedlejší (dotčení) Hlavní x vedlejší (dotčení) § 27 – kdo je účastníkem řízení (žadatel, ostatní) § 27 – kdo je účastníkem řízení (žadatel, ostatní) § 28 – v pochybnostech § 28 – v pochybnostech

28 Procesní způsobilost FO Způsobilost vlastními úkony nabývat v řízení práva a povinnosti – zletilost Způsobilost vlastními úkony nabývat v řízení práva a povinnosti – zletilost Správní orgán dítě vyslechne Správní orgán dítě vyslechne Zákonný zástupce Zákonný zástupce

29 Zastupování účastníků Plná moc § 33 Plná moc § 33 Zákonné zastoupení Zákonné zastoupení Opatrovník Opatrovník Společný zmocněnec a zástupce Společný zmocněnec a zástupce

30 Úkony účastníků Navrhování důkazů Navrhování důkazů Vyjadřování stanovisek Vyjadřování stanovisek Podávání vyjádření k podkladům rozhodnutí Podávání vyjádření k podkladům rozhodnutí Získávání informací Získávání informací Nahlížení do spisu Nahlížení do spisu

31 Procesní pojmy a instituty Jednací jazyk Jednací jazyk Spis, nahlížení Spis, nahlížení Protokol Protokol Doručování Doručování Úřední deska Úřední deska Počítání času Počítání času Dožádání Dožádání Podání Podání Stížnost Stížnost

32 Jednací jazyk Čeština Čeština Lze slovensky, včetně dokladů Lze slovensky, včetně dokladů tlumočník tlumočník

33 Protokol § 18 § 18

34 Úřední deska Fyzická a elektronická Fyzická a elektronická

35 Doručování Fyzickým osobám (adresa trvalého pobytu, adresa určená pro doručování) Fyzickým osobám (adresa trvalého pobytu, adresa určená pro doručování) Právnickým osobám (datová schránka, adresa sídla, adresa určená pro doručování) Právnickým osobám (datová schránka, adresa sídla, adresa určená pro doručování) Do zahraničí Do zahraničí Advokátům, notářům, soudním exekutorům Advokátům, notářům, soudním exekutorům

36 Počítání času § 39 – určení lhůty § 39 – určení lhůty § 40 – počítání času § 40 – počítání času § 41 – navrácení v předešlý stav § 41 – navrácení v předešlý stav

37 Doručování - pokračování Do vlastních rukou Do vlastních rukou S vykázáním doručení (kdokoliv podepíše převzetí) S vykázáním doručení (kdokoliv podepíše převzetí) Obyčejně Obyčejně Elektronicky Elektronicky Veřejnou vyhláškou (úřední deska + internet) Veřejnou vyhláškou (úřední deska + internet) Fikce doručení Fikce doručení

38 Spis Vedení spisu Vedení spisu Nahlížení do spisu (kdo, kde, v jakém rozsahu – kopie) Nahlížení do spisu (kdo, kde, v jakém rozsahu – kopie) !! Projektová dokumentace dle stavebního zákona – nelze kopírovat bez souhlasu. !! Projektová dokumentace dle stavebního zákona – nelze kopírovat bez souhlasu.

39 Dožádání § 13 - usnesením § 13 - usnesením

40 Podání § 37 § 37 Obsah Obsah Vady Vady

41 Stížnost § 175 § 175 Na nesprávný úřední postup Na nesprávný úřední postup Na nevhodné chování úředníků Na nevhodné chování úředníků


Stáhnout ppt "Správní právo procesní Subsystém správního práva Subsystém správního práva Upravuje procedurální postupy správních orgánů ve veřejné správě Upravuje procedurální."

Podobné prezentace


Reklamy Google