Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

+ Age management: nástroj pro v ě kovou diverzitu Mgr. Linda Soka č ová Alternativa 50+, o.p.s. –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "+ Age management: nástroj pro v ě kovou diverzitu Mgr. Linda Soka č ová Alternativa 50+, o.p.s. –"— Transkript prezentace:

1 + Age management: nástroj pro v ě kovou diverzitu Mgr. Linda Soka č ová Alternativa 50+, o.p.s. – www.alternativaplus.cz

2 + Alternativa 50+ Podporujeme rovné p ř íle ž itosti osob 50+ v kontextu rovných p ř íle ž itostí ž en a mu žů. Propagujeme age management mezi zam ě stnavateli z komer č ní i ve ř ejné sféry a pomáháme ho zavád ě t. Zam ěř ujeme se na problematiku v ě kové diskriminace a v ě kové diverzity. Podporuje rovné p ř íle ž itosti mladých, mezigenera č ní solidaritu a spolupráci mezi r ů znými v ě kovými skupinami. Poskytuje sociáln ě -právní podporu osobám 50+ a pe č ujícím. Co poskytujeme: poradenství, audity rovných p ř íle ž itostí a sla ď ování, vzd ě lávací aktivity.

3 + Alternativa 50+ Cílové skupiny organizace: osoby 50+ lidé pe č ující o závislou osobu lidé za ž ívající v ě kovou diskriminaci č i kombinovanou v ě kovou a genderovou diskriminaci zam ě stnavatelé z ve ř ejné, neziskové a soukromé sféry odborné organizace z pole p ů sobení organizace (nap ř. vzd ě lávací, poskytovatelé slu ž eb atd.) mladá generace (lidé do 30 let)

4 + Alternativa 50+ Poradenské centrum Alternativa 50+: http://alternativaplus.cz/pravni-poradna/ http://alternativaplus.cz/pravni-poradna/ Právní, psychologické, kariérní poradenství a další dopl ň kové slu ž by pro podporu osob 50+, pe č ujících a lidí za ž ívajících v ě kovou č i genderovou diskriminaci Propagace tématu age managementu jako nástroje proti v ě kové diskriminaci (kulaté stoly, vzd ě lávací seminá ř e, komunikace se zam ě stnavateli) Informa č ní kampa ň k tématu v ě kové diskriminace a v ě kové diverzity Mezigenera č ní solidarita

5 + V ě ková diskriminace, ageismus „Ageismus – neboli v ě ková diskriminace je ideologie zalo ž ená na sdíleném p ř esv ě d č ení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského ž ivotního cyklu. Projevuje se skrze proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základ ě jejich chronologického v ě ku a/nebo na jejich p ř íslušnosti k ur č ité generaci.“ (Vidovi ć ová, L. 2005 V ě ková diskriminace – ageismus: úvod do teorie a výskyt diskrimina č ních p ř ístup ů ve vybraných oblastech s d ů razem na pracovní trh. Praha, Brno: VÚPSV, str. 5 ) Demografické stárnutí a demografická panika

6 + V ě ková diskriminace - stereotypy Pozitivní stereotypy spojované s osobami 50+: Starší lidé jsou p ř ínosem Starší lidé mají odpov ě dný vztah k firm ě Starší lidé jsou nepostradatelní Starší lidé umí ř ešit problémy s nadhledem a v širších souvislostech

7 + V ě ková diskriminace - stereotypy Negativní stereotypy spojované s osobami 50+: N ě keré obory jsou pro n ě nevhodné H ůř e p ř izp ů sobují novým podmínkám Špatn ě se u č í novým v ě cem Mají pomalejší pracovní tempo

8 + V ě ková diskriminace v EU Eurobarometr 2009: 46 % Evropan ů domnívá, ž e diskriminace na základ ě v ě ku je velmi rozší ř ená. V ě kovou diskriminaci pova ž ují s vyšší pravd ě podobností za široce rozší ř enou starší respondenti. Tím se také tato forma liší od jiných forem diskriminace, jejich ž široké rozší ř ení s vyšší pravd ě podobností vnímá nejmladší skupina respondent ů. Celkov ě kleslo p ř esv ě d č ení o široké rozší ř enosti diskriminace na základ ě v ě ku ze 48 % v roce 2006 na 46 % v roce 2008.

9 + Diskriminace v Č R Pr ů zkum agentury STEM. 70 % Č ech ů se domnívají, ž e problém diskriminace se rozr ů stá. Za nejzáva ž n ě jší zp ů sob diskriminace v naší spole č nosti pova ž uje polovina Č ech ů znevýhod ň ování podle v ě ku. Na druhém míst ě je diskriminace podle rasy a národnosti (18 %), na t ř etím znevýhod ň ování na základ ě zdravotního posti ž ení (14 %) a na č tvrtém diskriminace podle pohlaví (10 %). Ve všech sociodemografických skupinách obyvatel došlo oproti stejnému výzkumu z roku 2009 ke zvýšení míry záva ž nosti vnímání diskriminace a hodnocení mezi jednotlivými skupinami se nijak podstatn ě neliší. Výzkum L. Vidovicové (2008): 32 % populace má bezprost ř ední zkušenost se ztrátou zam ě stnání kv ů li tomu, ž e se zam ě stnavateli zdáli p ř íliš sta ř í, nej č ast ě ji ve v ě ku 45 – 59, 60 – 64 let.

10 + V ě ková diverzita Nástroj proti v ě kové diskriminaci Nástroj k vyu ž ití talent ů co nejširšího spektra lidí ve spole č nosti a na trhu práce Nástroj pro zvládání ž ivotních situací zam ě stnanc ů a zam ě stnanky ň Nástroj pro uplat ň ování rovných p ř íle ž itostí r ů zných v ě kových skupin: mladých i starších lidí Týmy slo ž ené z lidí, kte ř í mají odlišné ž ivotní zkušenosti, pohledy, ž ivotní styly a postoje.

11 + Age management/ Management v ě ku Age Management aneb ř ízení zohled ň ující v ě k zam ě stnanc ů. Cílem této myšlenky je podporovat komplexní p ř ístup k ř ešení demografické situace a demografických zm ě n na pracovišti. Opat ř ení v rámci Age Managementu by m ě la p ř edevším zajistit, aby ka ž dý pracovník m ě l mo ž nost vyu ž ít sv ů j potenciál a nebyl znevýhodn ě n kv ů li svému v ě ku. (Asociace institucí vzd ě lávání dosp ě lých) Age management se týká všech v ě kových skupin na pracovišti a na trhu práce: absolventi, lidé v reproduk č ním v ě ku, zam ě stnanci s malými d ě tmi, osoby 50+, senio ř i.

12 + Age management v praxi V ě ková diverzita p ř i náboru: vyu ž ívání pozitivní akce Dodr ž ování rovných p ř íle ž itostí v náboru a p ř i propoušt ě ní zam ě stnanc ů Vyu ž ívání slepých ž ivotopis ů Vzd ě lávací programy pro osoby 50+ v nových technologiích atd., budování nástupnictví, mentoringové programy P ř íprava opat ř ení p ř i strukturálních zm ě nách a propoušt ě ní osob 50+ Speciální antidiskrimina č ní opat ř ení a ř ešení p ř ípad ů diskriminace Flexibilní formy práce pro osoby 50+ Opat ř ení p ř i pé č i o závislé č leny rodiny

13 + D Ě KUJI ZA POZORNOST! Mgr. Linda Soka č ová Alternativa 50+, o.p.s. U Pr ů honu 7a, Praha 7 170 00 LSokacova@seznam.cz 777 615 889 www.alternativaplus.cz


Stáhnout ppt "+ Age management: nástroj pro v ě kovou diverzitu Mgr. Linda Soka č ová Alternativa 50+, o.p.s. –"

Podobné prezentace


Reklamy Google