Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-inkluze osob 50+ a její sociáln ě - ekonomické souvislosti. Mgr. Jaromíra Kotíková, VÚPSV Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. FSV UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-inkluze osob 50+ a její sociáln ě - ekonomické souvislosti. Mgr. Jaromíra Kotíková, VÚPSV Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. FSV UK."— Transkript prezentace:

1 E-inkluze osob 50+ a její sociáln ě - ekonomické souvislosti. Mgr. Jaromíra Kotíková, VÚPSV Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. FSV UK

2 Obsah Spole č enský kontext Klí č ová slova a jejich vysv ě tlení Vyu ž ívání IT technologií v Č R Znalost/neznalost IT jako bariéra pro za č len ě ní do spole č nosti (v č etn ě trhu práce)

3 V letech 2040-2050 bude Č R pat ř it k jedním z nejstarších stát ů v EU. Index závislosti (po č et osob ve v ě ku 65 let a více na 100 osob ve v ě ku 15-64 let) se zdvojnásobí (r. 2010: 21,6; r. 2045: 52) Nesta č í zvyšovat v ě k odchodu do d ů chodu, je také nutné nabízet dostate č né mno ž ství pracovních p ř íle ž itostí pro osoby vyššího v ě ku.

4 E-doba?; E- jazyk? E-Europe (ak č ní plány), E-society, E-learning, E-skills, ECDL – certifikát m ěř ící po č íta č ovou gramotnost, I-2010 - evropská informa č ní spole č nost pro r ů st a zam ě stnanost

5 Senio ř i – nová cílová skupina pro kni ž ní vydavatelství

6 Klí č ová slova Informa č ní spole č nost. Sociální za č le ň ování, resp. inkluze souvisí s p ř edstavou EU o podob ě moderní spole č nosti, a to spole č nosti sociáln ě soudr ž né. Základním mechanismem sociální inkluze je v sou č asnosti trh práce. Lisabonská strategie do roku 2010 – míra zam ě stnanosti osob v p ř edd ů chodovém v ě ku (50-64 let) má dosáhnout 50%. Č R: 47% V sou č asnosti se pozornost p ř esouvá na mladé lidí – absolventy škol.

7 Znalost práce s po č íta č em, p ř ístup k internetu č i pou ž ívání elektronické pošty se stávají stále více d ů le ž it ě jším faktorem plnohodnotného za č len ě ní č lov ě ka do spole č nosti a ovliv ň ují tak celkovou kvalitu ž ivota. Jednoduše ř e č eno: za č le ň ování osob (ohro ž ených rizikem vylou č ení z trhu práce, resp. zam ě stnání) na trh práce prost ř ednictvím moderních IT technologií. Digitální propast Č ím více spole č nost staví na slu ž bách a aktivitách zalo ž ených na IT, tím více se od sebe vzdalují ti, kte ř í mají a ti kte ř í nemají mo ž nosti IT plnohodnotn ě vyu ž ívat. Vznik nových sociálních rozdíl ů na základ ě znalostí IT. Co je to E-INKLUZE?

8 E - inkluze  za č le ň ování ob č an ů do informa č ní spole č nosti,  vytvá ř ení rovnocenných podmínek v p ř ístupu k IT,  odstra ň ování p ř eká ž ek geografických, finan č ních a p ř eká ž ek souvisejících se vzd ě láváním. Znalost IT v praktickém ž ivot ě : -podpo ř í v ě tší zam ě stnatelnost, -zlepší sociální za č len ě ní, -zvýší samostatnost osob a umo ž ní jí vést déle kvalitní ž ivot.

9 P ř ístup Evropské Komise SD Ě LENÍ KOMISE …. ze dne 13.9.2005 „P ř ístupnost elektronických technologií“ Zp ř ístupnit informa č ní a komunika č ní technologie co mo ž ná nejširšímu po č tu osob je sociální, etická a politická nutnost. P ř ístup „Design pro všechny“

10 P ř ístup č eské vlády I Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 a ž 2017 (návrh) D ů raz na celo ž ivotní vzd ě lávání jako hlavní prioritu. Podíl osob ve v ě ku 50 a ž 64 let na dalším vzd ě lávání tvo ř il 38%. Univerzity t ř etího v ě ku nabízí 21 č eských ve ř ejných vysokých škol s více ne ž 700 specializovanými kurzy pro starší ob č any s p ř ibli ž n ě 35 tisíci poslucha č i - 2% všech senior ů v Č R.

11 P ř ístup č eské vlády II Cíl: Rozvíjet univerzity t ř etího v ě ku a další vzd ě lávací aktivity pro seniory s d ů razem na zajišt ě ní dostupnosti i v menších m ě stech a obcích Opat ř ení: Zpracovat výzkumnou studii na dopady zapojení se do dalšího vzd ě lávání na zdravotní stav senior ů Zodpov ě dnost: MPSV, MŠMT, výzkumné instituce Termín: 2014 Zmínka o E-inkluzi, p ř íp. rozvoji po č íta č ové gramotnosti chybí.

12 Informa č ní gramotnost Schopnost rozeznat, kdy je pot ř eba získat nové informace a následn ě tyto informace vyhledat, vyhodnotit a efektivn ě vyu ž ít (Landová, 2004) 2 základní schopnosti 1.pracovat s nej č ast ě ji vyu ž ívaným programovým vybavením, 2.pou ž ívat internet ke komunikaci, k vyhledávání a zpracování informací. Nezbytným p ř edpokladem po č íta č ové gramotnosti je dostupnost po č íta č e s p ř ipojením k internetu.

13 Cílová skupina: osoby 50+ Z hlediska sou č asných trend ů se jedná o osoby ve st ř edním v ě ku. Z hlediska trhu práce jsou osoby 50+ pova ž ovány za rizikovou skupinu, která je ohro ž ena dlouhodobou nezam ě stnaností - ta u v ě tšiny z nich vede ke ztrát ě kvalifikace a pracovních dovedností a k nár ů stu psychických problém ů, tedy k zhoršení – u ž tak nevýhodného – postavení na trhu práce.

14 Charakteristika starších osob z pohledu pracovní síly Pozitiva: dlouholeté pracovní a ž ivotní zkušenosti vyšší zodpov ě dnost a loajalita uvá ž liv ě jší a vyrovnan ě jší rozhodování spolehlivost menší fluktuace v ě tší č asová flexibilita.

15 Negativa ni ž ší úrove ň dosa ž eného vzd ě lání neochota dále se vzd ě lávat chyb ě jící dovednosti v pou ž ívání nových technologií nedostate č né jazykové a po č íta č ové znalosti ni ž ší fyzická výkonnost (v p ř ípad ě manuálních, fyzicky náro č ných profesí významn ě klesá, v d ů sledku celkové fyzické únavy, schopnost jejich výkonu č ast ě jší zdravotní problémy zatí ž enost stereotypy Charakteristika starších osob z pohledu pracovní síly

16 Strach z nových technologií? Problémy na trhu práce nejsou zp ů sobené vyšším v ě kem, ale zaostáváním znalostí (nízká po č íta č ová gramotnost), neochotou se u č it a obavami (nízké sebev ě domí, atp.) Obavy z IT?

17 Vzd ě lávání Ú č ast na dalším vzd ě lávání, resp. na vzd ě lávacích nebo rekvalifika č ních kurzech, je v Č R velmi nízká - pouze 21 % zam ě stnanc ů ve v ě ku 50-64 let se v posledních t ř ech letech zú č astnilo vzd ě lávacího nebo rekvalifika č ního kurzu. D ů vody: nedostatek p ř íle ž itostí poskytovaných zam ě stnavatelem nízká ochota samotných starších osob ke vzd ě lávání.

18 Aktivní politika zam ě stnanosti Realizace nástroj ů aktivní politiky zam ě stnanosti v Č R není v p ř ípad ě ř ešení problematiky nezam ě stnaných nad 50 let dostate č n ě ú č inná. Ur č ité zvýhodn ě ní starších osob je uplat ň ováno k podpo ř e vzd ě lávání nezam ě stnaných, a to prost ř ednictvím stanovených kvóty minimální ú č asti starších nezam ě stnaných. Flexibilní úprava pracovní doby je vyu ž ívána minimáln ě - významn ě nej č ast ě jším typem zam ě stnání u pracujících v p ř edd ů chodovém v ě ku je zam ě stnání na celý úvazek.

19 IT technologie a jejich zvyšující se význam Získávání d ů le ž itých informací (ú ř ady ve ř ejné správy, nabídky práce) Finan č ní transakce (bankovnictví, nakupování, atd.) Komunikace s ú ř ady, zam ě stnavateli, atd. Udr ž ování sociálních kontakt ů (sociální sít ě, seznamky)

20

21 Jednotlivci pou ž ívající internet (% z dané socio-demografické skupiny) Zdroj: Výb ě rové šet ř ení o vyu ž ívání informa č ních a komunika č ních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci 2011. Č SU http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/9701- 11-r_2011-0302

22 Vyu ž ívání IT v Č R jednotlivci ve v ě ku 55- 64 let Výb ě rové šet ř ení o vyu ž ívání informa č ních a komunika č ních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. ( Č SU – od roku 2005) Po č et osob ve v ě kové skupin ě 55-64 let pou ž ívajících:  mobilní telefon: r: 2006 – 76%, r. 2011 (2Q) – 95%,  osobní po č íta č : r. 2006 – 26%, r. 2011 (2Q) – 49%,  internet: r. 2006 – 21%, r. 2011 (2Q) – 46% V nejstarší v ě kové skupin ě 65-74 let v Č R pou ž ívá internet cca ka ž dý 8 jednotlivec. Z t ě chto osob 90 % vyu ž ívá internet ke komunikaci.

23

24 Vyu ž ívání internetu u osob 55-64 let Internet:  doma: 43 % osob,  v práci: 17 % osob,  u p ř átel, známých, rodiny: 2 % osob. Frekvence pou ž ití internetu (se zvyšuje):  (skoro) ka ž dý den: 19 %,  1-4 dny v týdnu: 18 %,  mén ě ne ž jednou týdn ě : 9 %.

25 Vliv technologií na všechny skupiny obyvatel a ve všech etapách ž ivota je v sou č asnosti nepopiratelný – ALE!!! nedochází k respektování pot ř eb starších osob: -nevhodné provedení p ř ístroj ů, -nevhodné nastavení kurz ů PC, -nevy ř ešené financování.

26 Internet v zam ě stnání Tém ěř všechny podniky (95 %) m ě lo v roce 2010 p ř ipojení k internetu. Tento podíl se za posledních deset let tém ěř nezm ě nil.

27 Bariéry na stran ě starších osob STRACH Z IT NEDOSTATE Č NÁ ZNALOST POZITIV SPOJENÝCH S VYU Ž ÍVÁNÍM IT NEDOSTATE Č NÁ DOSTUPNOST IT NEP Ř IZP Ů SOBENÍ IT POT Ř EBÁM SENIOR Ů NEDOSTATE Č NÝ P Ř ÍSTUP KE VZD Ě LÁVÁNÍ V OBLASTI IT (CENA, KVALITA)

28 IT a celo ž ivotní u č ení Dle oficiálních politických dokument ů (nap ř. Madridský mezinárodní ak č ní plán pro problematiku stárnutí, Zelená kniha Nová mezigenera č ní solidarita jako odpov ěď na demografické zm ě ny, Leónská ministerská deklarace atd.) jsou IT spolu s cizími jazyky nejd ů le ž it ě jší oblastí ve vzd ě lávání dosp ě lých. Nejd ů le ž it ě jší je chu ť a zájem se n ě co nového nau č it !!!

29 D ě kujeme za Vaši pozornost!


Stáhnout ppt "E-inkluze osob 50+ a její sociáln ě - ekonomické souvislosti. Mgr. Jaromíra Kotíková, VÚPSV Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. FSV UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google