Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zm ě ny postoj ů frekventant ů kurz ů k osobám se specifickými pot ř ebami Petra Bendová Olomouc 15. kv ě tna 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zm ě ny postoj ů frekventant ů kurz ů k osobám se specifickými pot ř ebami Petra Bendová Olomouc 15. kv ě tna 2008."— Transkript prezentace:

1 Zm ě ny postoj ů frekventant ů kurz ů k osobám se specifickými pot ř ebami Petra Bendová Olomouc 15. kv ě tna 2008

2 P ř edpoklad … získání poznatk ů o problematice osob se ZP, o poradenském systému pro osoby se ZP, o specificích komunikace osob se ZP - povede k pochopení problematiky osob se ZP => zkvalitn ě ní vztahu pracovník ů pomáhajících profesí ke klient ů m, pacient ů m, uživatel ů m služeb

3 Dotazník pro frekventanty kurz ů deset položek dv ě položky – sb ě r anamnestických dat distribuce dotazníku - únor 2008 (osobní kontakt č i elektronickou poštou) 54 ze 70 oslovených frekventant ů kurz ů  č. 1 Základy speciální pedagogiky,  č. 2 Poradenství pro jedince se specifickými pot ř ebami  č. 3 Specifika komunikace osob se zdravot. postižením. výzkumný vzorek byl tvo ř en 52 ženami a 2 muži

4 V ě k respondent ů nejvíce respondent ů (tj. 22): 36-45 let. v ě ková kategorie: od 18-55 let, věkpočet respondentůpočet respondentů v % 18-25 let2 3,7 26-35 let1833,3 36-45 let2240,7 46-55 let1222,3

5 Ú č ast frekventant ů s cílem …ad1) - nabídka odpov ě dí: A) rozší ř it si poznatky z oblasti speciální pedagogiky (základy SP, poradenství, komunikace) B) pochopit specifika osob se zdravotním postižením C) získat nám ě ty pro pracovní č innost D) na popud zam ě stnavatele – z d ů vodu zvyšování kvalifikace E) z d ů vodu zvyšování kvalifikace – z vlastního zájmu dozv ě d ě t se o dané problematice více F) další – dopl ň te

6 Ú č ast frekventant ů s cílem …ad2) 11; 20,4% (b+e): B) pochopit specifika osob se zdravotním postižením E) z d ů vodu zvyšování kvalifikace – z vlastního 8; 14,8% (a-e): A) rozší ř it si poznatky z oblasti speciální pedagogiky (základy SP, poradenství, komunikace) B) pochopit specifika osob se zdravotním postižením C) získat nám ě ty pro pracovní č innost D) na popud zam ě stnavatele – z d ů vodu zvyšování kvalifikace E) z d ů vodu zvyšování kvalifikace – z vlastního zájmu dozv ě d ě t se o dané problematice více

7 Ú č ast frekventant ů s cílem …ad3) 7; 13% (a+b+c): A) rozší ř it si poznatky z oblasti speciální pedagogiky (základy SP, poradenství, komunikace) B) pochopit specifika osob se zdravotním postižením C) získat nám ě ty pro pracovní č innost 6; 11,1% (a): A) rozší ř it si poznatky z oblasti speciální pedagogiky (základy SP, poradenství, komunikace)

8 Ú č ast frekventant ů s cílem …ad4) 6; 11,1% (a+b+e): A) rozší ř it si poznatky z oblasti speciální pedagogiky (základy SP, poradenství, komunikace) B) pochopit specifika osob se zdravotním postižením E) z d ů vodu zvyšování kvalifikace – z vlastního zájmu dozv ě d ě t se o dané problematice více

9 Ú č ast frekventant ů s cílem …ad5) 2; 3,7% (e), (d), (a+b), (a+e), (c+d), (b+c+e), (b+d+e), (b+c+d+e): A) rozší ř it si poznatky z oblasti speciální pedagogiky (základy SP, poradenství, komunikace) B) pochopit specifika osob se zdravotním postižením C) získat nám ě ty pro pracovní č innost D) na popud zam ě stnavatele – z d ů vodu zvyšování kvalifikace E) z d ů vodu zvyšování kvalifikace – z vlastního zájmu dozv ě d ě t se o dané problematice více

10 Napln ě ní o č ekávání respondent ů 50 z 54 (tj. 92,6%) respondent ů = kladn ě - ano 4 z 54 (tj. 7,4%) respondent ů = nedokáže tuto skute č nost relevantn ě posoudit

11 Zm ě na vztahu respondent ů ke klient ů m/uživatel ů m služeb/pacient ů m --- 48 (tj. 88,9%) z 54 zm ě na vztahu ke klient ů m v pozitivním slova smyslu, --- 4 (tj. 7,4%) z 54 tuto skute č nost nedokáží posoudit, --- 2 (tj. 3,7%) vztah ke klient ů m z ů stal beze zm ě n.

12 Nár ů st schopnosti empatie 46 (tj. 85,2%) z 54 dotázaných uvádí - ano – došlo u mne ke zvýšení míry empatie dokáži lépe vnímat klienty, jejich pot ř eby, jejich celkovou situaci v č etn ě problém ů, jež ř eší v každodenním život ě ; 6 z dotázaných (tj. 11,1%) - nedokáže posoudit; 2 (tj. 3,7%) zm ě nu v tomto smyslu u sebe nezaznamenali.

13 Zhodnocení zkvalitn ě ní vztahu mezi „profesionálem a č lov ě kem se zdravotním postižením“ - cíl kurzu- dle 52 z 54 (tj. 96,3%) dotázaných k napln ě ní tohoto cíle skute č n ě došlo; 2 (tj. 3,7%) tuto skute č nost nedokáží dle svého vyjád ř ení adekvátn ě posoudit.

14 Zhodnocení zm ě ny p ř ístupu frekventant ů kurzu k osobám se zdravotním postižením p ř edpoklad pro zkvalitn ě ní p ř ístupu absolvování kurz ů 1-3 ….. = nové poznatky 40 z 54 respondent ů (tj. 74,1%) zm ě ny zaznamenalo; 14 (25,9%) tuto skute č nost nedokáže optimáln ě posoudit.

15 Zkvalitn ě ní komunikace mezi frekventanty kurzu a jejich klienty 38 (tj. 70,4%) v pozitivním slova smyslu tuto zm ě nu zaznamenalo; 12 (22,2%) tuto skute č nost nedokáže posoudit; 4 (tj. 7,4%) ji nezaznamenali.

16 Eliminace bariér mezi intaktní populací a osobami ZP - po ř ádání, absolvování kurz ů podobného charakteru- 50 (tj. 92,6%) respondent ů se domnívá, že absolvování kurz ů vede ke snižování bariér; 4 (tj. 7,4%) tuto skute č nost nedokáží posoudit.

17 Záv ě r absolvování kurz ů zam ěř ených na problematiku osob se ZP vede k pozitivním kvalitativním zm ě nám ve vztahu mezi pracovníky pomáhajících profesí (poskytovateli soc. služeb, pracovníky v soc. službách a zdravotníky) a jejich klienty (uživateli sociálních služeb, pacienty).

18 D ě kuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Zm ě ny postoj ů frekventant ů kurz ů k osobám se specifickými pot ř ebami Petra Bendová Olomouc 15. kv ě tna 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google