Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr Haná č ek Ji ř í Ústav pro pé č i o matku a dít ě ř editel Doc MUDr Jaroslav Feyereisl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr Haná č ek Ji ř í Ústav pro pé č i o matku a dít ě ř editel Doc MUDr Jaroslav Feyereisl."— Transkript prezentace:

1 MUDr Haná č ek Ji ř í Ústav pro pé č i o matku a dít ě ř editel Doc MUDr Jaroslav Feyereisl

2 Zalo ž en 1904 Prof. Jiráskem jako s.r.o. sdru ž ení léka řů po vzoru Mayo Clinic (USA) Za I. sv ě tové války - vojenská nemocnice Od roku 1925 p ř ibylo i porodnické odd ě lení Od roku 1951 - Ústav pro pé č i o matku a dít ě - zam ěř ení na gynekologii, porodnictví a perinatologii (3000 porod ů ro č n ě ) 2013 - Porodnice s nejv ě tším po č tem porod ů v Č R - 5180 ro č n ě

3 80% pacientek dosáhlo st ř edoškolského a vysokoškolského vzd ě lání 78% je starších 30 let. Gynekologická ambulance nem ě la zkušenosti se znásiln ě nými Gynekologicko porodnické pracovišt ě bez vlastního zázemí chirurgie, RTG a dalších obor ů.

4 Vytvá ř ení protokolu vyšet ř ení cca 4-5 m ě síc ů. Pouze pacientky znásiln ě né bez známek jiného poran ě ní, které by pot ř ebovaly jiné ošet ř ení (chirurgie, RTG, interní odd ě lení…)

5 Pacientka p ř ivezena policií se ž ádostí k vyšet ř ení vystavenou vyšet ř ovatelem. V ž ádosti je jasn ě uvedeno jaká vyšet ř ení jsou ž ádoucí provést. Doprovod policie vy č kává p ř i vyšet ř ení v č ekárn ě p ř i obtí ž ích zklid ň uje pacientku.

6 Vyšet ř ení v ž dy za p ř ítomnosti jiné osoby - ambulantní sestra Léka ř sepisuje anamnézu (poslední menses, menarche, koitální anamnéza, datum poslední cht ě né soulo ž e, prod ě laná STD...) Sepisuje krátký popis znásiln ě ní - snaha o zjišt ě ní údaj ů, které pomohou k zajišt ě ní biologických stop. Vyhnout se zbyte č ným podrobnostem a netýrat p ř ipomínáním události.

7 Prohlídka a popis poran ě ní celého t ě la a zam ěř ení p ř edevším na zevní genitál (vhodná je fotodokumentace k p ř esnému pozd ě jšímu zpracování) Provádí základní gynekologické vyšet ř ení v zrcadlech Ultrazvukové a palpa č ní vyšet ř ení s popisem eventuelních poran ě ní.

8 Na ž ádost policejního vyšet ř ovatele: odebírá fakultativn ě vyšet ř ení na sexuáln ě p ř enosné nemoci jako- Neisseria Gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, hepatitis B,C, HIV a Syfilis. odb ě r krve a mo č i na toxikologii.

9 V ž dy provádí nativní st ě r ze zadní klenby poševní na zjišt ě ní spermií. Dle popisu znásiln ě ní i z ostatních lokalit ( ř itní otvor, okolí zevního genitálu, z úst, k ůž e, st ě r z pod neht ů a jiných popsaných lokalit). Ošet ř ena p ř ípadná poran ě ní na genitálu.

10 Zásadní je kvalitní odb ě r - d ů kazního materiálu Ob ěť sama ozna č í místa mo ž né kontaminace Suchý x vlhký tampon - dle materiálu Materiál konzervujeme sušením Pozor na kontaminaci odebírajícím léka ř em

11 Pacientka je pou č ena o pozdních následcích znásiln ě ní - gravidita, infekce, psychické obtí ž e Profylaxe

12 Nabídnuta mo ž nost postkoitální kontracepce - smlouva s firmou Richter Gedeon- bezplatná postkoitální HAK ATB profylaxe- obdr ž í recept na Azitromycin, ( Doporu č en Ceftriaxon 500 mg + Metronidazol 2 gr i.v. + Azitromycin 1 gr p.o. Pou č ena o vhodnosti vyšet ř ení na infek č ním odd ě lení nemocnice na Bulovce (HIV, STD)

13 Léka ř ská zpráva je p ř edp ř ipravena v nemocni č ním informa č ním systému (s podrobným popisem eventuelních po ž adavk ů ). Ve zpráv ě se uvádí jaké vzorky byly p ř edány policii. Podepisuje léka ř, druhý p ř ítomný zdravotník (sestra), p ř ebírající p ř íslušník policie. Kopie se zakládá do dokumentace.

14 Za č átek spolupráce od 1.3.2013 Vyšet ř eno 51 ž en - v ě k: 16-64 (30) do 20 let – 18 % nad 40 let – 22 % první pohlavní styk: 4x Virgo - v ě k: 12 (znásiln ě na nevlastním otcem) – medián 16,8 15 a mén ě let- 14 ž en, do 15 let 6 ž en

15 Pod vlivem alkoholu: 23 (46%) Pod vlivem drog: 8 (16%) Prostitutka: 4 (8%) Psychiatrické: 8 (16%) Sexuáln ě p ř enosné onemocn ě ní : 2 (4%)- Syphilis

16  Pohlavní styk – 68%  Ošahávání, prsty – 23%  Nepamatuje si – 9%

17 Trauma na genitaliích: 8 (16%) - 4x Virgo Trauma jinde: 21 (42%) U ž ivatelek HAK: 11 (22%) P ř ijalo postkoitální antikoncepci: 22 (44%) P ř ijalo ATB profylaxi: 33 ( 66%)

18  Man ž el : (4,5%)  Partner: (18%)  Známý: (23%)  Otec: (4,5%)  Známý neznámý (27%)  Zcela neznámý( 23%)

19  Prostitutka  Ř ekla si o to sama – alkohol, drogy, park ve č er, vyzývavé oble č ení  Jsou 2 ráno- co otravujou

20 D ě kuji za pozornost jiri.hanacek@upmd.eu


Stáhnout ppt "MUDr Haná č ek Ji ř í Ústav pro pé č i o matku a dít ě ř editel Doc MUDr Jaroslav Feyereisl."

Podobné prezentace


Reklamy Google