Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Ing. Jan Mareš Závěrečný účet města za rok 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Ing. Jan Mareš Závěrečný účet města za rok 2013."— Transkript prezentace:

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Ing. Jan Mareš Závěrečný účet města za rok 2013

2 Výsledek hospodaření města v roce 2013 Účetní výsledek hospodaření: -rozdíl mezi náklady a výnosy (dle výkazu Zisku a ztráty) -předpisy, zohlednění odpisů, oprávek, atp. + 68 070 692,33 Kč (po zdanění) Rozpočtový výsledek hospodaření: -rozdíl mezi příjmy a výdaji v daném roce (dle výkazu FIN 2-12) -skutečný tok finančních prostředků + 424 023 331,60 Kč

3 Závěrečný účet města za rok 2013 Účetní výsledek hospodaření města v roce 2013 Výsledek hospodaření města za rok 2013podíl Náklady celkem 894 086 586,81100,00% Náklady z činnosti 399 827 390,3044,72% Finanční náklady 141 217 324,4215,79% Náklady na transfery 341 779 052,0938,23% Daň z příjmů 11 262 820,001,26% Výnosy celkem 962 157 279,14100,00% Výnosy z činnosti 141 047 889,2214,66% Finanční výnosy 154 017 413,4216,01% Výnosy z transferů 82 845 764,288,61% Výnosy ze sdílených daní a poplatků 584 246 212,2260,72% Výsledek hospodaření před zdaněním79 333 512,33 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období68 070 692,33 Daň z příjmů PO za rok 2013 ve výši 13.155.410 Kč náklad roku 2014.

4 Závěrečný účet města za rok 2013 Rozpočtový výsledek hospodaření města v roce 2013 č.ř.Druhové třídění Schválený rozpočet 2013 Upravený rozpočet 2013 Skutečnost hospodaření k 31.12.2013 % plnění rozpočtu 1Celkové příjmy1 254 137,001 162 922,101 203 481,99103,49% 2třída 1 - daňové příjmy581 260,00588 523,00623 034,16105,86% 3třída 2 - nedaňové příjmy616 500,0077 585,0076 736,2498,91% 4třída 3 - kapitálové příjmy14 850,0017 350,0022 507,66129,73% 5třída 4 - přijaté dotace41 527,00479 464,10481 203,93100,36% 6Celkové výdaje1 019 247,001 221 216,10779 458,6663,83% 7třída 5 - běžné výdaje778 490,00927 159,10643 967,2969,46% 8třída 6 - kapitálové výdaje240 757,00294 057,00135 491,3746,08% 9Výsledek hospodaření234 890,00-58 294,00424 023,33

5 Závěrečný účet města za rok 2013 Rozpočtový výsledek hospodaření města v roce 2013 Plánovaný přebytek234.890.000,00 Kč Upravený rozpočet- 58.294.000,00 Kč Skutečnost+424.023.330,00 Kč Rozpočtový cíl vytyčený zastupitelstvem města několikanásobně splněn. Před koncem roku 2013 uvolnil ÚRR RS SZ zadržované dotace ROP ve výši 329 185 683,80 Kč. Nyní nedořešeno pouze 677.224,60 Kč.

6 Závěrečný účet města za rok 2013 Provozní výsledek hospodaření Provozní rozpočet Schválený rozpočet 2013 Upravený rozpočet 2013 Skutečnost hospodaření k 31.12.2013 % plnění rozpočtu Běžné příjmy1 239 287,00744 033,10779 438,55104,76% z toho daňové příjmy581 260,00588 523,00623 034,16105,86% nedaňové příjmy616 500,0077 585,0076 736,2498,91% provozní dotace41 527,0077 925,1079 668,15102,24% Běžné výdaje778 490,00927 159,10643 967,2969,46% Provozní přebytek460 797,00-183 126,00135 471,26

7 Závěrečný účet města za rok 2013 Kapitálový výsledek hospodaření Kapitálový rozpočet Schválený rozpočet 2013 Upravený rozpočet 2013 Skutečnost hospodaření k 31.12.2013 % plnění rozpočtu Kapitálové příjmy14 850,00418 889,00424 043,44101,23% z toho příjmy z prodeje majetku14 850,0017 350,0022 507,66129,73% kapitálové dotace0,00401 539,00401 535,78100,00% Kapitálové výdaje240 757,00294 057,00135 491,3746,08% Kapitálový přebytek-225 907,00124 832,00288 552,07

8 Závěrečný účet města za rok 2013 Ratingové hodnocení Krátkodobý rating - B1-/AQE - vyhovující (uspokojivý) subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým budoucím rizikem již v krátkém časovém horizontu Dlouhodobý rating - STR3/AQE - vyhovující subjekt se schopností dostát svým aktuálním závazkům včas => kategorie velmi nízké riziko Finanční zdraví města Hodnocení v kategorii A – bonitní subjekt

9 Závěrečný účet města za rok 2013 Dluhová služba města Algoritmy SIMU -Ukazatel dluhové služby0,29% (0,75 %) (max. 30%) -Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 9,02% (9,21%) (max. 25%) -Celková likvidita10,54% (6,23 %) (≠ ) Další ukazatele -Podíl pohledávek na rozpočtu SMCH2,78% (3,11%) -Podíl závazků na rozpočtu SMCH1,55% (1,66 %) -Podíl zastaveného majetku1,28% (1,25 %)

10 Závěrečný účet města za rok 2013 Majetek - Inventarizace AKTIVA Kčkorekce Stálá aktiva 7 171 090 764,881 456 438 989,99 Oběžná aktiva 993 536 959,4161 051 810,74 AKTIVA BRUTTO 8 164 627 724,291 517 490 800,73 AKTIVA NETTO 6 647 136 923,56po korekci PASIVAKč Vlastní zdroje 5 908 256 031,62 Cizí zdroje 738 880 891,94 ÚHRN PASIV 6 647 136 923,56

11 Závěrečný účet města za rok 2013 Pohledávky města - Inventarizace účet1.1.201331.12.2013Rozdíl 311 - Odběratelé15 076 162,0715 233 859,43 157 697,36 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy9 061 183,846 608 228,05 -2 452 955,79 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti66 970 496,0678 625 892,63 11 655 396,57 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci0,00 335 - Pohledávky za zaměstnanci30 783,003 766,00 -27 017,00 343 - Daň z přidané hodnoty-2 007 137,00-2 578 173,13 -571 036,13 346 - Pohledávky za ústředními rozpočty0,00133 470,00 348 - Pohledávky za územními rozpočty0,00 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery10 312 000,003 174 000,00 -7 138 000,00 381 - Náklady příštích období0,00 385 - Příjmy příštích období1 424 887,78780,00 -1 424 107,78 388 - Dohadné účty aktivní241 111 854,71263 037 661,50 21 925 806,79 462-469 - Dlouhodobé pohledávky2 466 242,433 066 656,57 600 414,14 Součet344 446 472,89367 306 141,05 22 859 668,16 Vyloučení 266 638 784,22278 314 895,0111 676 110,79 OČIŠTĚNÉ POHLEDÁVKY 77 807 688,6788 991 246,0411 183 557,37

12 Závěrečný účet města za rok 2013 Finanční toky Výnos ze zhodnocování -dlouhodobé portfólio 5,58% p.a (stav 74118677,38 Kč) => čistý výnos 3.167.285,36 Kč -Zhodnocované vratky dotací 0,50% p.a. (326747199,21 Kč) -=> čistý výnos 1.247.199,21 Kč (pouze od 11/2013) Stav k 1.1.2013Stav k 31.12.2013změna Základní běžný účet79 994 654,90148 032 702,6968 038 047,79 Běžné účty fondů ÚSC35 740 834,8665 249 079,4029 508 244,54 Běžné účty celkem115 735 489,76213 281 782,0997 546 292,33

13 Závěrečný účet města za rok 2013 Finanční toky II Přijaté úvěry -Dexia Kommunalkredit AG -v roce 2013 revolving nevyužit -zůstatek revolvingového úvěru (načerpaný stav 450 mil. Kč) Poskytnuté půjčky -OSS Světlo - 250.000 Kč – bezúročně – řádně v termínu splacena -PZOO - 688.000 Kč – Stanice pro handicapy Ručení – město v roce 2013 žádné své organizaci neručilo k úvěru

14 Závěrečný účet města za rok 2013 Rekapitulace příjmů

15 Závěrečný účet města za rok 2013 Příjmy dle tříd

16 Závěrečný účet města za rok 2013 Rekapitulace výdajů

17 Závěrečný účet města za rok 2013 Rekapitulace výdajů – dle druhu

18 Závěrečný účet města za rok 2013 Rekapitulace příjmů a výdajů – běžné + kapitálové

19 Závěrečný účet města za rok 2013 Vyhodnocení příjmů a výdajů

20 Závěrečný účet města za rok 2013 Vyhodnocení provozního přebytku

21 Závěrečný účet města za rok 2013 Zpráva auditora A)k ověření účetní závěrky – účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv SMCH k rozvahovému dni 31.12.2013 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření a peněžních toků k 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy = bez výhrad B)k přezkumu hospodaření - průběžný přezkum – méně závažné chyby a nedostatky, které byly odstraněny do konce provádění auditu + přijata nápravná opatření - závěrečný přezkum - nebyly zjištěny chyby a nedostatky = bez výhrad + nebyla zjištěna žádná rizika C) k ověření přezkumu nastavení vnitřního kontrolního systému - nebyly zjištěny chyby a nedostatky = bez výhrad

22 Statutární město Chomutov Děkuji Vám za pozornost. Ing. Jan Mareš vedoucí odboru ekonomiky tel. 474 637 250 GSM 724 77 44 25 email: j.mares@chomutov-mesto.cz Závěrečný účet města za rok 2013


Stáhnout ppt "STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Ing. Jan Mareš Závěrečný účet města za rok 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google