Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Ing. Jan Mareš Závěrečný účet města za rok 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Ing. Jan Mareš Závěrečný účet města za rok 2013."— Transkript prezentace:

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Ing. Jan Mareš Závěrečný účet města za rok 2013

2 Výsledek hospodaření města v roce 2013 Účetní výsledek hospodaření: -rozdíl mezi náklady a výnosy (dle výkazu Zisku a ztráty) -předpisy, zohlednění odpisů, oprávek, atp ,33 Kč (po zdanění) Rozpočtový výsledek hospodaření: -rozdíl mezi příjmy a výdaji v daném roce (dle výkazu FIN 2-12) -skutečný tok finančních prostředků ,60 Kč

3 Závěrečný účet města za rok 2013 Účetní výsledek hospodaření města v roce 2013 Výsledek hospodaření města za rok 2013podíl Náklady celkem ,81100,00% Náklady z činnosti ,3044,72% Finanční náklady ,4215,79% Náklady na transfery ,0938,23% Daň z příjmů ,001,26% Výnosy celkem ,14100,00% Výnosy z činnosti ,2214,66% Finanční výnosy ,4216,01% Výnosy z transferů ,288,61% Výnosy ze sdílených daní a poplatků ,2260,72% Výsledek hospodaření před zdaněním ,33 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období ,33 Daň z příjmů PO za rok 2013 ve výši Kč náklad roku 2014.

4 Závěrečný účet města za rok 2013 Rozpočtový výsledek hospodaření města v roce 2013 č.ř.Druhové třídění Schválený rozpočet 2013 Upravený rozpočet 2013 Skutečnost hospodaření k % plnění rozpočtu 1Celkové příjmy , , ,99103,49% 2třída 1 - daňové příjmy , , ,16105,86% 3třída 2 - nedaňové příjmy , , ,2498,91% 4třída 3 - kapitálové příjmy14 850, , ,66129,73% 5třída 4 - přijaté dotace41 527, , ,93100,36% 6Celkové výdaje , , ,6663,83% 7třída 5 - běžné výdaje , , ,2969,46% 8třída 6 - kapitálové výdaje , , ,3746,08% 9Výsledek hospodaření , , ,33

5 Závěrečný účet města za rok 2013 Rozpočtový výsledek hospodaření města v roce 2013 Plánovaný přebytek ,00 Kč Upravený rozpočet ,00 Kč Skutečnost ,00 Kč Rozpočtový cíl vytyčený zastupitelstvem města několikanásobně splněn. Před koncem roku 2013 uvolnil ÚRR RS SZ zadržované dotace ROP ve výši ,80 Kč. Nyní nedořešeno pouze ,60 Kč.

6 Závěrečný účet města za rok 2013 Provozní výsledek hospodaření Provozní rozpočet Schválený rozpočet 2013 Upravený rozpočet 2013 Skutečnost hospodaření k % plnění rozpočtu Běžné příjmy , , ,55104,76% z toho daňové příjmy , , ,16105,86% nedaňové příjmy , , ,2498,91% provozní dotace41 527, , ,15102,24% Běžné výdaje , , ,2969,46% Provozní přebytek , , ,26

7 Závěrečný účet města za rok 2013 Kapitálový výsledek hospodaření Kapitálový rozpočet Schválený rozpočet 2013 Upravený rozpočet 2013 Skutečnost hospodaření k % plnění rozpočtu Kapitálové příjmy14 850, , ,44101,23% z toho příjmy z prodeje majetku14 850, , ,66129,73% kapitálové dotace0, , ,78100,00% Kapitálové výdaje , , ,3746,08% Kapitálový přebytek , , ,07

8 Závěrečný účet města za rok 2013 Ratingové hodnocení Krátkodobý rating - B1-/AQE - vyhovující (uspokojivý) subjekt, s dostatečnou schopností splácet své aktuální závazky, s nejistým budoucím rizikem již v krátkém časovém horizontu Dlouhodobý rating - STR3/AQE - vyhovující subjekt se schopností dostát svým aktuálním závazkům včas => kategorie velmi nízké riziko Finanční zdraví města Hodnocení v kategorii A – bonitní subjekt

9 Závěrečný účet města za rok 2013 Dluhová služba města Algoritmy SIMU -Ukazatel dluhové služby0,29% (0,75 %) (max. 30%) -Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům 9,02% (9,21%) (max. 25%) -Celková likvidita10,54% (6,23 %) (≠ ) Další ukazatele -Podíl pohledávek na rozpočtu SMCH2,78% (3,11%) -Podíl závazků na rozpočtu SMCH1,55% (1,66 %) -Podíl zastaveného majetku1,28% (1,25 %)

10 Závěrečný účet města za rok 2013 Majetek - Inventarizace AKTIVA Kčkorekce Stálá aktiva , ,99 Oběžná aktiva , ,74 AKTIVA BRUTTO , ,73 AKTIVA NETTO ,56po korekci PASIVAKč Vlastní zdroje ,62 Cizí zdroje ,94 ÚHRN PASIV ,56

11 Závěrečný účet města za rok 2013 Pohledávky města - Inventarizace účet Rozdíl Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci0, Pohledávky za zaměstnanci30 783, , , Daň z přidané hodnoty , , , Pohledávky za ústředními rozpočty0, , Pohledávky za územními rozpočty0, Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , , Náklady příštích období0, Příjmy příštích období ,78780, , Dohadné účty aktivní , , , Dlouhodobé pohledávky , , ,14 Součet , , ,16 Vyloučení , , ,79 OČIŠTĚNÉ POHLEDÁVKY , , ,37

12 Závěrečný účet města za rok 2013 Finanční toky Výnos ze zhodnocování -dlouhodobé portfólio 5,58% p.a (stav ,38 Kč) => čistý výnos ,36 Kč -Zhodnocované vratky dotací 0,50% p.a. ( ,21 Kč) -=> čistý výnos ,21 Kč (pouze od 11/2013) Stav k Stav k změna Základní běžný účet , , ,79 Běžné účty fondů ÚSC , , ,54 Běžné účty celkem , , ,33

13 Závěrečný účet města za rok 2013 Finanční toky II Přijaté úvěry -Dexia Kommunalkredit AG -v roce 2013 revolving nevyužit -zůstatek revolvingového úvěru (načerpaný stav 450 mil. Kč) Poskytnuté půjčky -OSS Světlo Kč – bezúročně – řádně v termínu splacena -PZOO Kč – Stanice pro handicapy Ručení – město v roce 2013 žádné své organizaci neručilo k úvěru

14 Závěrečný účet města za rok 2013 Rekapitulace příjmů

15 Závěrečný účet města za rok 2013 Příjmy dle tříd

16 Závěrečný účet města za rok 2013 Rekapitulace výdajů

17 Závěrečný účet města za rok 2013 Rekapitulace výdajů – dle druhu

18 Závěrečný účet města za rok 2013 Rekapitulace příjmů a výdajů – běžné + kapitálové

19 Závěrečný účet města za rok 2013 Vyhodnocení příjmů a výdajů

20 Závěrečný účet města za rok 2013 Vyhodnocení provozního přebytku

21 Závěrečný účet města za rok 2013 Zpráva auditora A)k ověření účetní závěrky – účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv SMCH k rozvahovému dni a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření a peněžních toků k v souladu s českými účetními předpisy = bez výhrad B)k přezkumu hospodaření - průběžný přezkum – méně závažné chyby a nedostatky, které byly odstraněny do konce provádění auditu + přijata nápravná opatření - závěrečný přezkum - nebyly zjištěny chyby a nedostatky = bez výhrad + nebyla zjištěna žádná rizika C) k ověření přezkumu nastavení vnitřního kontrolního systému - nebyly zjištěny chyby a nedostatky = bez výhrad

22 Statutární město Chomutov Děkuji Vám za pozornost. Ing. Jan Mareš vedoucí odboru ekonomiky tel GSM Závěrečný účet města za rok 2013


Stáhnout ppt "STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Ing. Jan Mareš Závěrečný účet města za rok 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google