Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční analýza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční analýza."— Transkript prezentace:

1 Finanční analýza

2 Pojem finanční analýza
Hodnocení společnosti, jejích oddělení, procesů atd. Cílem je identifikovat slabé stránky a jejich potlačení nebo odstranění. Opatření vedoucí k nápravě: Operativní (krátkodobá) Strategická (dlouhodobá)

3 Druhy finanční analýzy
Externí používají data běžně dostupná veřejnosti rozvaha, výsledovka, cash-flow a ostatní data, které společnost o sobě publikuje (výroční zpráva, články, tiskové konference) Interní (controlling) využívají data, která se považují za tajná a veřejnosti nepřístupná (přístupná zaměstnancům a vedení firmy) Např. kalkulace Vztahy s dodavateli, odběrateli, konkurencí atd.

4 Rozvaha Přehled o finanční a majetkové situaci k určitému dni
Aktiva = majetek – podle stupně likvidnosti Dlouhodobá Hmotný a nehmotný majetek Finanční investice Krátkodobá Zásoby Krátkodobé pohledávky (v rozvaze se uvádějí spolu s dlouhodobými nutno rozlišit ve finanční analýze) Krátkodobý finanční majetek Peněžní prostředky Pohledávky za upsaný vlastní kapitál (nesplacené akcie a podíly společníků)

5 Rozvaha Pasiva = finanční zdroje – podle zdrojů z jakých je podnik získal Vlastní kapitál – majetková podstata podniku Základní kapitál Kapitálové fondy (fondy ze zisku) Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek běžného období Cizí kapitál – závazky podniku Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení –výdaje a výnosy příštích období

6 Výsledovka podkladem pro zjištění rentability podniku Výnosy Náklady
Tržby Ostatní provozní výnosy Ostatní finanční výnosy Náklady Náklady na prodané výkony Odbytové náklady Správní režie Ostatní náklady Daň z příjmu z běžné činnosti Hospodářský výsledek

7 Výkaz Cash flow Pohyb peněžních prostředků (přírůstek a úbytek) podniku za určité období Charakterizuje příčiny změny stavu peněžních prostředků Nelze zaměňovat se stavem peněžních prostředků v rozvaze

8 Výkaz Cash flow Kategorie cash flow: Metody stanovení cash flow:
Z provozní činnosti Z investiční činnosti Z finanční činnosti Celkové Metody stanovení cash flow: Přímá metoda – sledování příjmů a výdajů podniku za dané období Nepřímá metoda – Vychází ze zisku podniku a upravuje jej o odpisy a další změny položek, vyplývající z jednotlivých aktivit podniku. (vychází z rozvahy a výsledovky)

9 Externí finanční analýza
důležité informace pro externí subjekty banky, investory a obchodní partnery. Základem pro finanční analýzu jsou poměrové ukazatele absolutní ukazatele rozdílové ukazatele

10 Absolutní ukazatele = jakákoli číselná hodnota, která je přímo k dispozici (položka rozvahy, výkazu cash-flow, cena akcií, počet zaměstnanců) Rozdílové ukazatele = číselná hodnota, kterou získáme pouhým součtem nebo rozdílem dvou nebo více absolutních ukazatelů Poměrové ukazatele = podíl dvou hodnot, které získáme z absolutních ukazatelů

11 Využití poměrových ukazatelů
spočívá v porovnání vypočteného ukazatele se stanovenou normou se stejným ukazatelem jiné firmy ve stejném období s doporučovanou hodnotou se stejným ukazatelem stejné společnosti, ale v jiném období s rozpočtem nebo plánem 

12 Externí poměrové ukazatele
ukazatele rentability a produktivity ukazatele zadluženosti (kapitálové struktury) ukazatele likvidity a cash-flow ostatní ukazatele

13 Rentabilita patří k nejdůležitějším charakteristikám úspěšnosti podnikání v čitateli jsou zde různé obměny zisku (před zdaněním, po zdanění) ve jmenovateli různé obměny kapitálu, tržby nebo náklady výsledkem je kolik Kč ročně získáme z jedné Kč např. kapitálu

14 rentabilita kapitálu není citlivý na vliv daňového zatížení podniku
vyjadřuje schopnost kapitálu vytvářet zisk rentabilita kapitálu = zisk před zdaněním/kapitál není citlivý na vliv daňového zatížení podniku rentabilita kapitálu = zisk po zdanění/kapitál Zohledňuje daňové zatížení

15 Rentabilita vlastního kapitálu
Tento ukazatel je důležitý např. pro akcionáře, kteří ho posuzují ve srovnání s výnosností ostatních cenných papírů nebo finančních aktivit. Rentabilita vlastního kapitálu = zisk/vlastní kapitál (opět zisk buď před nebo po zdanění)

16 Rentabilita tržeb Rentabilita tržeb charakterizuje úspěšnost prodeje.
Rentabilita tržeb = zisk před zdaněním/tržby


Stáhnout ppt "Finanční analýza."

Podobné prezentace


Reklamy Google