Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Hodnocení společnosti, jejích oddělení, procesů atd.  Cílem je identifikovat slabé stránky a jejich potlačení nebo odstranění.  Opatření vedoucí k.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Hodnocení společnosti, jejích oddělení, procesů atd.  Cílem je identifikovat slabé stránky a jejich potlačení nebo odstranění.  Opatření vedoucí k."— Transkript prezentace:

1

2  Hodnocení společnosti, jejích oddělení, procesů atd.  Cílem je identifikovat slabé stránky a jejich potlačení nebo odstranění.  Opatření vedoucí k nápravě:  Operativní (krátkodobá)  Strategická (dlouhodobá)

3  Externí  používají data běžně dostupná veřejnosti rozvaha, výsledovka, cash-flow a ostatní data, které společnost o sobě publikuje (výroční zpráva, články, tiskové konference)  Interní (controlling)  využívají data, která se považují za tajná a veřejnosti nepřístupná (přístupná zaměstnancům a vedení firmy) Např. kalkulace Vztahy s dodavateli, odběrateli, konkurencí atd.

4  Přehled o finanční a majetkové situaci k určitému dni  Aktiva = majetek – podle stupně likvidnosti  Dlouhodobá Hmotný a nehmotný majetek Finanční investice  Krátkodobá Zásoby Krátkodobé pohledávky (v rozvaze se uvádějí spolu s dlouhodobými nutno rozlišit ve finanční analýze) Krátkodobý finanční majetek Peněžní prostředky  Pohledávky za upsaný vlastní kapitál (nesplacené akcie a podíly společníků)

5  Pasiva = finanční zdroje – podle zdrojů z jakých je podnik získal  Vlastní kapitál – majetková podstata podniku Základní kapitál Kapitálové fondy (fondy ze zisku) Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek běžného období  Cizí kapitál – závazky podniku Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci  Časové rozlišení –výdaje a výnosy příštích období

6  podkladem pro zjištění rentability podniku  Výnosy  Tržby  Ostatní provozní výnosy  Ostatní finanční výnosy  Náklady  Náklady na prodané výkony  Odbytové náklady  Správní režie  Ostatní náklady  Daň z příjmu z běžné činnosti  Hospodářský výsledek

7  Pohyb peněžních prostředků (přírůstek a úbytek) podniku za určité období  Charakterizuje příčiny změny stavu peněžních prostředků  Nelze zaměňovat se stavem peněžních prostředků v rozvaze

8  Kategorie cash flow:  Z provozní činnosti  Z investiční činnosti  Z finanční činnosti  Celkové  Metody stanovení cash flow:  Přímá metoda – sledování příjmů a výdajů podniku za dané období  Nepřímá metoda – Vychází ze zisku podniku a upravuje jej o odpisy a další změny položek, vyplývající z jednotlivých aktivit podniku. (vychází z rozvahy a výsledovky)

9  důležité informace pro externí subjekty  banky,  investory  a obchodní partnery.  Základem pro finanční analýzu jsou  poměrové ukazatele  absolutní ukazatele  rozdílové ukazatele

10  Absolutní ukazatele = jakákoli číselná hodnota, která je přímo k dispozici (položka rozvahy, výkazu cash-flow, cena akcií, počet zaměstnanců)  Rozdílové ukazatele = číselná hodnota, kterou získáme pouhým součtem nebo rozdílem dvou nebo více absolutních ukazatelů  Poměrové ukazatele = podíl dvou hodnot, které získáme z absolutních ukazatelů

11  spočívá v porovnání vypočteného ukazatele  se stanovenou normou  se stejným ukazatelem jiné firmy ve stejném období  s doporučovanou hodnotou  se stejným ukazatelem stejné společnosti, ale v jiném období  s rozpočtem nebo plánem

12  ukazatele rentability a produktivity  ukazatele zadluženosti (kapitálové struktury)  ukazatele likvidity a cash-flow  ostatní ukazatele

13  patří k nejdůležitějším charakteristikám úspěšnosti podnikání  v čitateli jsou zde různé obměny zisku (před zdaněním, po zdanění)  ve jmenovateli různé obměny kapitálu, tržby nebo náklady  výsledkem je kolik Kč ročně získáme z jedné Kč např. kapitálu

14  vyjadřuje schopnost kapitálu vytvářet zisk rentabilita kapitálu = zisk před zdaněním/kapitál  není citlivý na vliv daňového zatížení podniku rentabilita kapitálu = zisk po zdanění/kapitál  Zohledňuje daňové zatížení

15  Tento ukazatel je důležitý např. pro akcionáře, kteří ho posuzují ve srovnání s výnosností ostatních cenných papírů nebo finančních aktivit. Rentabilita vlastního kapitálu = zisk/vlastní kapitál (opět zisk buď před nebo po zdanění)

16  Rentabilita tržeb charakterizuje úspěšnost prodeje. Rentabilita tržeb = zisk před zdaněním/tržby


Stáhnout ppt " Hodnocení společnosti, jejích oddělení, procesů atd.  Cílem je identifikovat slabé stránky a jejich potlačení nebo odstranění.  Opatření vedoucí k."

Podobné prezentace


Reklamy Google