Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jsme tu pro Vás Poznámky pro řečníky: Koho můžete zavolat ? Jsme tu pro Vás.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jsme tu pro Vás Poznámky pro řečníky: Koho můžete zavolat ? Jsme tu pro Vás."— Transkript prezentace:

1 Jsme tu pro Vás Poznámky pro řečníky: Koho můžete zavolat ? Jsme tu pro Vás

2 Prezentace BDO ve světě BDO v České republice
Služby BDO (Audit,účetnictví,daně,IT) Poznámky pro řečníky: Ve 105 zemích více než 600 kanceláří 90. Místo na světě (5. mezi audit.firmami) 5.Místo v ČR

3 BDO ve světě Představuje celosvětovou síť vysoce odborných firem, poskytujících služby národním i nadnárodním společnostem Založilo v roce 1963 pět původních členů z Velké Británie, USA, Nizozemska, Německa a Kanady Je dnes pátou největší auditorskou, účetní a poradenskou organizací na světě Dosáhla v roce 2005 obratu miliard USD Má v 105 zemích celkem 601 poboček Sdružuje partnerů a zaměstnanců Poznámky pro řečníky: BDO ve světě BDO je jedna ze světově největších sítí profesionálních auditorských a účetních firem, se základnou v Evropě a s kancelářemi v 105 zemích na všech kontinentech. Společnost byla založena v roce 1963 pěti původními členy z Velké Británie, USA, Holandska, Německa a Kanady. BDO zaměstnává celkem zaměstnanců a má partnerů. Všech 600 kanceláří BDO funguje na principu poskytování vysoce kvalitních osobních služeb klientům, které jsou poskytovány všem klientům od rodinných podniků až po mezinárodní společnosti. Vysokou produktivitu zaměstnanců BDO je možno doložit obratem z roku 2005 ve výši US$ miliard. Obrat v roce 2005 byl o 10,32% vyšší nežli v předchozím roce.

4 BDO v České republice Je pátou největší auditorskou a účetní firmou v České republice Nabízí domácím i zahraničním společnostem expertízy českých odborníků znalých místních poměrů Má 279 zaměstnanců v 10 pobočkách po celé republice Partneři jsou ve svých oblastech uznávanými experty Nejvyšší počet českých kvalifikovaných auditorů Poznámky pro řečníky: BDO ve České republice BDO, se sídlem v Praze, byla založena v roce Čeští zaměstnanci společnosti mají rozsáhlé zkušenosti z prostředí domácího hospodářství, podnikání a obchodu. Mezi klienty BDO patří také velkých českých společností ze seznamu „Top 100“ a také společnosti, jejichž akcie jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha. V roce 1996, kdy se BDO stala finančně nezávislá na své mateřské společnosti, byla oceněna ročním “BDO pohárem” za vynikající výsledky. V důsledku tohoto ocenění vzrostl počet mezinárodních společností využívající lokální expertízy zpracovaných firmou BDO. V současné době pracuje v této společnosti dohromady s jejími 12 dceřinými společnostmi celkem ….. zaměstnanců ve …. kancelářích. Mezi partnery jsou členové orgánů Komory auditorů ČR a experti, kteří se podíleli na vytváření nových zákonů (zákon o účetnictví, o daních z příjmů a o dani z přidané hodnoty a spotřebních daních) a pravidelně publikují články v renomovaných českých novinách a časopisech, jakými jsou Hospodářské noviny, Ekonom a Profit. BDO zaměstnává nejvyšší počet českých kvalifikovaných auditorů ze všech auditorských společností v České republice.

5 Budova BDO v Praze Praha 4, Olbrachtova 5
Poznámky pro řečníky: Budova bdo v Praze - Od roku 200 Cele BDO v Praze zde - Pracoviště koncipována jako otevřene velkoplošné kanceláře umožňující variabilitu a mobilitu Praha 4, Olbrachtova 5

6 Služby český statutární audit Audit dle mezinárodních standardů ( ISA)
daňové poradenství účetní a finanční konzultace metodologické služby účetní transformace vedení finančního a mzdového účetnictví zakládání společností oceňování, zajišťování likvidací firem investorské služby IT audit Poznámky pro řečníky: Služby BDO poskytuje sice širokou škálu služeb, ale známá je především pro služby auditorské. Kromě provádění českého statutárního auditu jsou poskytovány služby ve standardu ISA. BDO se zabývá také transformacemi firemního účetnictví do německé HB 2, anglické GAAP a americké GAAP modely a má velkou zkušenost s audity fondů. BDO zaměstnává nejvyšší počet českých kvalifikovaných auditorů. Mezi silné stránky BDO patří také daňové poradenství, neboť její partneři se účastnili na tvorbě daňových zákonů. Toto dává společnosti jedinečnou možnost v interpretaci a praktické aplikaci těchto zákonů. BDO nabízí tradiční finanční služby v západním stylu, standardní vedení účetnictví a výplatní služby. Dále je také schopna provádět komplexní firemní služby od založení společnosti přes její trvání až po likvidaci a zánik. Tyto služby zahrnují investorské a akviziční výzkumy, marketingový průzkum, oceňování při případném prodeji společnosti.

7 Obecné auditorské postupy
Audit v ČR upravuje zákon č.254/2000 Sb. Komora auditorů vydává prováděcí předpisy, kterými jsou auditorské směrnice. Pro audity účetních závěrek, jejichž období započalo a později platí již mezinárodní auditorské standardy (ISA) - plánování auditu - provádění auditu Velké auditorské společnosti používají vlastní manuály Uplatňuje se rizikový přístup Obecné auditorské postupy Provádíme audit podle směrnic Komory auditorů ČR v návaznosti na zákon o auditorech i podle mezinárodních auditorských standardů vydaných IFAC. BDO má svůj manuál podle kterého postupuje – vychází ISA, v ČR obecně platné pro audity, kde účetní období započalo a později. Trvalá aktualizace směrnic s promítnutím mezinárodních postupů. Využití podkladů písemných a KOMPASS pro přípravu plánu auditu a jeho provedení. Struktura výstupů BDO: a) Zpráva nezávislých auditorů c) Management letter Audit konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků. Rizikový přístup znamená ověření významných oblastí, zaměření na zmapování systému v každé jednotlivé společnosti, nacházení slabých a rizikových míst v systému.

8 Fáze plánování Výpočet významnosti (materialita)
Např. 1% z obratu nebo 5% ze zisku společnosti nebo 2% z aktiv Položky nad materialitu musíme ověřit vždy Ostatní namátkově (metodou výběru) Fáze plánování Na tuto oblast je kladen velký důraz. Plánuje se ověření jednotlivých oblastí účetních výkazů. Materialita určuje, kterou oblastí se má auditor zabývat. Pro oblasti jsou plánovány jednotlivé auditorské postupy. Pro Vás by bylo vhodné zjistit obrat z výkazu zisku a ztráty, zisk a brutto bilanční sumu a tento jednoduchý výpočet si udělat. Při prověřování se můžete také zaměřit pouze na významné oblasti a hledat jejich vysvětlení v příloze, pokud ho nenajdete, požadujte ho na předkladateli účetní závěrky.

9 Úloha auditu a auditora
Ověřit zda účetnictví podává věrný a poctivý obraz o hospodaření účetní jednotky Ověřit finanční situaci účetní jednotky Na základě tohoto ověření vydat výrok auditora k účetní závěrce (zpráva auditora) Další úkoly - ověření výroční zprávy - ověření zprávy o vztazích - ostatní služby Úloha auditu a auditora Úkolem auditora je vyjádřit svůj názor na účetní závěrku a na finanční situaci účetní jednotky. Úkolem ostatních, kteří musí kontrolovat účetní závěrku by měla být stejný přístup, i když jejich možnosti jsou značně omezené. V předložené účetní závěrce je třeba se zaměřit na významné oblasti a pokusit se posoudit podle dále uvedených metod její správnost. Auditor vydává zprávu a dále celkový výrok ve kterém má několik možností jak se k předložené účetní závěrce může vyjádřit. Výrok bez výhrad Výrok bez výhrad se zdůrazněním skutečnosti Výrok s výhradou Záporný výrok Odmítnutí výroku Pokud se setkáte s dvěma posledními možnostmi není vhodné takovému klientovi poskytnout prostředky ze strukturálních fondů.

10 Nástroje a metody auditu
Používání software (Kompas, Case Ware) ZAP – základní analytické postupy TK – testy kontrol OZP – ostatní základní postupy Ověřuje: Úplnost Existenci Přesnost Ocenění Nástroje a metody auditu Každá větší auditorská společnost používá při provádění auditu softwarové prostředky. Naše společnost používá programy Compas a Case Ware. Tyto software mají za úkol hlídat činnost auditora tak, aby nezapomněl na všechny jednotlivé úkoly, které musí provést a co je důležité před samotným auditem mi umožňuje práci naplánovat. V rámci jednotlivých položek obsažených v účetních výkazech je ověřuji z hlediska úplnosti, jejich existence, přesnosti jejich vykázání a jejich správného ocenění. K tomu používá následující nástroje: Základní analytické postupy Testy kontrol Ostatní základní postupy

11 Základní analytické postupy
Využívají srovnatelnost období Využívají vazeb v rámci výkazů Ostatní základní postupy nelze bez znalosti účetnictví klienta použít Základní analytické postupy Chybí texty kontrol – ty nelze ve Vašem případě využít, protože budete muset vycházet pouze z materiálů, které dostanete k dispozici. Základní analytické postupy spočívají především ve srovnávání poměřitelných údajů z předložených výkazů. Mezi základní srovnání patří poměření aktiv a poměření zisku. Dále lze poměřovat všechny ostatní oblasti státních výkazů. Ostatní základní postupy ve Vašem případě již nelze použít protože již zacházejí do samotného vedení účetnictví, které již nemáte k dispozici. Jedná se o výběr vzorků konkrétních účetních dokladů, které se kontrolují.

12 Obsah účetní závěrky Rozvaha (bilance) Výkaz zisku a ztráty Příloha
Přehled o peněžních tocích (nepovinné) Přehled o změnách vlastního kapitálu (nepovinné) Musí mít náležitosti podle § 8 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví Musí být podepsaná Obsah účetní závěrky Zde se budeme věnovat jednotlivým oblastem účetní závěrky. Jedná se o § 8 zákona 563/91 Sb., který definuje co musí účetní závěrka obsahovat. Je třeba zkontrolovat podpisy, jinak není účetní závěrka platná. Dále je třeba zkontrolovat datum, které by mělo být shodné na všech jednotlivých částech účetní závěrky. Dále je třeba zkontrolovat náležitosti, zda základní údaje o společnosti se shodují z výpisem z obchodního rejstříku. Základní co je třeba zkontrolovat, že aktiva a pasiva se v rozvaze rovnají, že hospodářský výsledek běžného roku v rozvaze se rovná hospodářskému výsledku po zdanění ve výkazu zisku a ztráty. Je třeba předložit cash flow a ukázat vazby na tento nepovinný výkaz. Vytvořit fish. To samé u vlastního kapitálu.

13 Stálá aktiva Členění upraveno vyhláškou č. 500/2002 Sb.
Rozdíl v plném nebo zkráceném rozsahu Lze zjistit pořizovací cenu, zůstatkovou cenu a saldo oprávek Vždy musí být zvlášť vykázána pohledávka za upsaný základní kapitál Stálá aktiva Jaké informace dostane z rozvahy. Rozdíle mezi výkazy v úplném rozsahu a ve zkráceném rozsahu. Měli by jste vyžadovat závěrku v úplném rozsahu, i když není předepsána. Jak lze kontrolovat. Údaje z minulého období jsou v netto hodnotách. Rozdíl mezi stavem stálých aktiv v minulém období a netto stavem běžného období představuje v podstatě odpisy stálých aktiv, které bychom měli najít ve výkazu zisku a ztráty. Pokud se nerovná, je třeba ještě připočítat prodaný dlouhodobý majetek, který by měl být vykázán na samostatném řádku. Řádek korekce představuje celkové oprávky, mělo by vázat na přílohu. U finančního majetku řádek korekce představuje opravnou položku. Obecně hodnoty netto u aktiv by neměly záporné!!!

14 Oběžná aktiva Členění upraveno vyhláškou č.500/2001 Sb. zásoby
Pohledávky (krátkodobé a dlouhodobé) Finanční majetek Samostatně se vykazuje časové rozlišení Oběžná aktiva U zásob je třeba zkontrolovat přílohu, kde by mělo být uvedeno ocenění zásob a způsob účtování zásob. Znovu se zaměříme na položku korekce a pokud je zde nula, je třeba dotazy zjistit, zda společnost nemá zastaralé nebo nepotřebné zásoby. Správně zde má být uvedena opravná položka. U významné položky je třeba ověřit, v zásobách bývá skryto značné množství prostředků. V účtování a oceňování zásob bývá mnoho chyb. U podnikatelů, kteří nepodléhají auditu velmi riziková oblast většinou vůbec netvoří opravné položky, protože nejsou daňově účinné. Pohledávky, stejný problém, nikdo se moc nezabývá s jejich rozdělením na dlouhodobé a krátkodobé. Většinou se netvoří žádné opravné položky nebo pouze daňové. Znovu velké riziko. U finančních prostředků nebývá takový velký problém, pouze je třeba ověřit v příloze zda zůstatky byly přepočteny kursem ČNB k datu účetní závěrky. Časové rozlišení většinou nebývá významnou položkou. Podle českých předpisů se zde časově rozlišuje zejména finanční leasing. Jednotlivé leasingové splátky musí být uvedeny v příloze. Je třeba zjistit kolik ještě zbývá zaplatit – budoucí závazky, které mohou ovlivnit solventnost klienta.

15 Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Vlastní kapitál Vlastní kapitál se musí zkontrolovat na vývoj vlastního kapitálu, porovnáním z minulým obdobím lze zjistit přírůstek nebo úbytek základního kapitálu, výše zisku nebo ztráty z minulých let a jak jsem se zmínil běžný hospodářský výsledek. Pokud účetní jednotka vykazuje zůstatek na kapitálových fondech, mělo by být v příloze doloženo jakým způsobem byl tento fond vytvořen. Většinou se jedná o darovaný majetek, který je proti této položce zaúčtován.

16 Cizí zdroje rezervy Závazky (dlouhodobé, krátkodobé)
Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení – je samostatnou součástí pasiv Cizí zdroje V rezervách se především setkáte s daňovými rezervami, které je možné tvořit podle zákona o rezervách. Jedná se zejména o rezervu na opravy, bližší komentář by měl být uveden v příloze k účetní závěrce. U závazku je třeba si zkontrolovat, zda se jedná o dlouhodobý nebo krátkodobý závazek. Toto nebývá často rozděleno a dále je třeba zkontrolovat půjčky od společníků, kdy základní kapitál je nastaven na nejnižší možné úrovni (dnes 200 tis. Kč) a společnost je následně financována z těchto zdrojů. Bankovní úvěry by měly být popsány v příloze. Pohled na časové rozlišení se změnil a tkzv. Dohadné položky jsou nyní začleněny do závazků. Na účtech pasivního časového rozlišení zůstaly výdaje příštích období a výnosy příštích období.

17 Náklady Náklady vynaložené na prodej zboží Výkonová spotřeba
Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy majetku Ostatní provozní náklady Finanční náklady Mimořádné náklady Daň z příjmu Náklady Ve výkazu zisku a ztráty lze hlediska nákladů zkontrolovat, zda společnost pouze nakupuje a prodává (obchodní společnost) a nebo vyrábí (prodej vlastních výrobků). Toto lze vyčíst ze řádku A nebo řádku B. Z osobních nákladů vyplývá celkový objem vyplacených hrubých mezd včetně sociálního a zdravotního pojištění. Za položkou daní a poplatků lze vidět všechny různé daně, které účetní jednotka zaplatila mimo daní nepřímých a daní z příjmu právnických osob. Odpisy majetku – byly probírány v rámci stálých aktiv. Ostatní provozní náklady v porovnání k nákladům za prodané zboží nebo výkonové spotřebě by měly vykazovat několikanásobně nižší hodnotu. Pokud ne, mělo by se zkontrolovat co obsahují. U finančních nákladů se jedná zejména o úroky z obdržených půjček a o kursové rozdíly. Položka mimořádných nákladů by měla být dnes nulová, pokud není je třeba ověřit o co se jedná a čátka těchto nákladů by měla být rozvedena v příloze. Daň z příjmu se může vyskytnout i odložená. Jedná se o účetní záležitost, u společností, které nepodléhají auditu se většinou nevyčísluje.

18 Výnosy Tržby za prodej zboží Výkony Tržby z prodeje majetku
Ostatní provozní výnosy Finanční výnosy Mimořádné výnosy Výnosy Také u výnosů lze zkontrolovat zda se jedná o společnost, která nakupuje a prodává nebo vyrábí. Ve výkonech je obsažena změna stavu v rámci jednotlivých složek zásob (nedokončená výroba, polotovary, hotové výrobky) a aktivace. U položky tržeb z prodeje majetku je třeba porovnat s položkou zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku. U položky ostatních provozních výnosů platí stejná poučka jako u ostatních provozních nákladů. Finanční výnosy v sobě obsahují zejména úroky z poskytnutých půjček a kursové rozdíly. U položky mimořádných výnosů platí stejné pravidlo jako u mimořádných nákladů, že by měly být nulové.

19 Příloha k účetní závěrce
Základní informace o účetní jednotce finanční investice v ostatních společnostech, dohody mezi společníky apod. průměrný počet zaměstnanců poskytnuté půjčky statutárním orgánům použité účetní metody, případně odchylky od těchto metod doplňující informace cash flow (dobrovolně) Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je upraven vyhláškou č. 500/2002 Sb., musí obsahovat všechny významné informace, které umožní správné čtení účetních výkazů, tzn. že významné položky v účetních výkazech musí být v příloze doplněny a vysvětleny. Dále se jedná o vzájemné podíly na ostatních společnostech, případně začlenění společnosti do skupiny jiného podniku. Doplnění o přepočtený stav zaměstnanců je důležitou položkou, která doplňuje údaj o celkových mzdových nákladech. Další důležitou skutečností je informace o použitých účetních metodách (např. zásoby) a způsob oceňování. Samostatnou části přílohy k účetní závěrce je výkaz cash flow, který je dobrovolnou součástí přílohy a dále přehled o změnách vlastního kapitálu.

20 Vazby mezi výkazy V rámci rozvahy (bilance)
V rámci výkazu zisku a ztráty Mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty Další existující vazby na výkaz o peněžních tocích případně na výkaz o vlastním kapitálu Vazby mezi výkazy

21 Vazby na přílohu k účetní závěrce
Vazby na rozvahu Vazby na výkaz zisku s ztráty Vazby na přílohu k účetní závěrce


Stáhnout ppt "Jsme tu pro Vás Poznámky pro řečníky: Koho můžete zavolat ? Jsme tu pro Vás."

Podobné prezentace


Reklamy Google