Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jsme tu pro Vás. Prezentace BDO ve světě BDO v České republice Služby BDO (Audit,účetnictví,daně,IT)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jsme tu pro Vás. Prezentace BDO ve světě BDO v České republice Služby BDO (Audit,účetnictví,daně,IT)"— Transkript prezentace:

1 Jsme tu pro Vás

2 Prezentace BDO ve světě BDO v České republice Služby BDO (Audit,účetnictví,daně,IT)

3 BDO ve světě Představuje celosvětovou síť vysoce odborných firem, poskytujících služby národním i nadnárodním společnostem Založilo v roce 1963 pět původních členů z Velké Británie, USA, Nizozemska, Německa a Kanady Je dnes pátou největší auditorskou, účetní a poradenskou organizací na světě Dosáhla v roce 2005 obratu 3.329 miliard USD Má v 105 zemích celkem 601 poboček Sdružuje 2 220 partnerů a 20 383 zaměstnanců

4 BDO v České republice Je pátou největší auditorskou a účetní firmou v České republice Nabízí domácím i zahraničním společnostem expertízy českých odborníků znalých místních poměrů Má 279 zaměstnanců v 10 pobočkách po celé republice Partneři jsou ve svých oblastech uznávanými experty Nejvyšší počet českých kvalifikovaných auditorů

5 Budova BDO v Praze Praha 4, Olbrachtova 5

6 Služby český statutární audit Audit dle mezinárodních standardů ( ISA) daňové poradenství účetní a finanční konzultace metodologické služby účetní transformace vedení finančního a mzdového účetnictví zakládání společností oceňování, zajišťování likvidací firem investorské služby IT audit

7 Obecné auditorské postupy Audit v ČR upravuje zákon č.254/2000 Sb. Komora auditorů vydává prováděcí předpisy, kterými jsou auditorské směrnice. Pro audity účetních závěrek, jejichž období započalo 1.1.2005 a později platí již mezinárodní auditorské standardy (ISA) - plánování auditu - provádění auditu Velké auditorské společnosti používají vlastní manuály Uplatňuje se rizikový přístup

8 Fáze plánování Výpočet významnosti (materialita) –Např. 1% z obratu nebo 5% ze zisku společnosti nebo 2% z aktiv –Položky nad materialitu musíme ověřit vždy –Ostatní namátkově (metodou výběru)

9 Úloha auditu a auditora Ověřit zda účetnictví podává věrný a poctivý obraz o hospodaření účetní jednotky Ověřit finanční situaci účetní jednotky Na základě tohoto ověření vydat výrok auditora k účetní závěrce (zpráva auditora) Další úkoly - ověření výroční zprávy - ověření zprávy o vztazích - ostatní služby

10 Nástroje a metody auditu Používání software (Kompas, Case Ware) ZAP – základní analytické postupy TK – testy kontrol OZP – ostatní základní postupy Ověřuje: –Úplnost –Existenci –Přesnost –Ocenění

11 Základní analytické postupy Využívají srovnatelnost období Využívají vazeb v rámci výkazů Ostatní základní postupy nelze bez znalosti účetnictví klienta použít

12 Obsah účetní závěrky Rozvaha (bilance) Výkaz zisku a ztráty Příloha Přehled o peněžních tocích (nepovinné) Přehled o změnách vlastního kapitálu (nepovinné) Musí mít náležitosti podle § 8 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví Musí být podepsaná

13 Stálá aktiva Členění upraveno vyhláškou č. 500/2002 Sb. Rozdíl v plném nebo zkráceném rozsahu Lze zjistit pořizovací cenu, zůstatkovou cenu a saldo oprávek Vždy musí být zvlášť vykázána pohledávka za upsaný základní kapitál

14 Oběžná aktiva Členění upraveno vyhláškou č.500/2001 Sb. –zásoby –Pohledávky (krátkodobé a dlouhodobé) –Finanční majetek Samostatně se vykazuje časové rozlišení

15 Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období

16 Cizí zdroje rezervy Závazky (dlouhodobé, krátkodobé) Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení – je samostatnou součástí pasiv

17 Náklady Náklady vynaložené na prodej zboží Výkonová spotřeba Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy majetku Ostatní provozní náklady Finanční náklady Mimořádné náklady Daň z příjmu

18 Výnosy Tržby za prodej zboží Výkony Tržby z prodeje majetku Ostatní provozní výnosy Finanční výnosy Mimořádné výnosy

19 Příloha k účetní závěrce Základní informace o účetní jednotce finanční investice v ostatních společnostech, dohody mezi společníky apod. průměrný počet zaměstnanců poskytnuté půjčky statutárním orgánům použité účetní metody, případně odchylky od těchto metod doplňující informace cash flow (dobrovolně)

20 Vazby mezi výkazy V rámci rozvahy (bilance) V rámci výkazu zisku a ztráty Mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty Další existující vazby na výkaz o peněžních tocích případně na výkaz o vlastním kapitálu

21 Vazby na přílohu k účetní závěrce Vazby na rozvahu Vazby na výkaz zisku s ztráty


Stáhnout ppt "Jsme tu pro Vás. Prezentace BDO ve světě BDO v České republice Služby BDO (Audit,účetnictví,daně,IT)"

Podobné prezentace


Reklamy Google