Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 21. června 2016. Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června 2016  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 21. června 2016. Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června 2016  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace."— Transkript prezentace:

1 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 21. června 2016

2 Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června 2016  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna v souladu se Zákonem o obcích po dobu nejméně 7 dní a to na úřední desce a elektronické úřední desce obce Kly od do  Přítomno je 7 členů zastupitelstva  Zastupitelstvo je usnášeníschopné  Zapisovatel: Hana Novotná  Ověřovatelé zápisu: Petr Rynda, Hana Slámová  Z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který bude k dispozici internetových stránkách obce - elektronické úřední desce Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června

3 Program 1.Schválení programu 2.Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva 3.Schválení smlouvy o zřízení služebnosti se spol. ČEZ distribuce č. IV Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /VB/ 5.Schválení smlouvy o zřízení služebnosti vodovodní přípojky poz.p.č. 878 v k.ú. Kly 6.Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení vodovodní přípojky poz.p.č. 864 v k.ú. Kly 7.Schválení kupní smlouvy na poz.p.č. 197/29 v k.ú. Záboří u Kel 8.Záměr prodeje poz.st.p. 100/3 v k.ú. Kly 9.Schválení kupních smluv na RD čp. 357, 329, 340, 341, 349, 335, 347, 359, 337, 338, -Návrh na změnu: doplnění: Kupní smlouva: Slámovi, Bláha Odložení na příští jednání zastupitelstva: schválení kupních smluv: dům čp: 357, 340, 349, Volba členů finančního výboru 11. Splacení úvěru obce 12. Nákup dopravního automobilu 13. Schválení účetní závěrky za rok 2015, závěrečného účtu obce Kly za rok Schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení a čerpání hospodářského výsledku r MŠ Kly 15.Schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení a čerpání hospodářského výsledku r ZŠ Kly 16. Rozpočtové opatření č. 2/ Zrušení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 18. Diskuze Jednání zastupitelstva obce Kly 21.června Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje program jednání zastupitelstva upravený v bodě 9 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

4 Kontrola usnesení z 10. května 2016 Usnesení č. 2 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s p. Štruplovou - dům čp. 348 do 30. září 2016 a zvýšení nájemného na 8.000,- Kč měsíčně a to od do Dodatek smlouvy je podepsán. Usnesení č. 3 Zastupitelstvo Obce Kly neschvaluje záměr prodeje nemovitosti č.p. 339 na pozemku parc. č. 642/32. Záměr nebyl zveřejněn. Usnesení č. 4 Zastupitelstvo Obce Kly schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok Kontrolní výbor pracuje, dle plánu Usnesení č. 5 Zastupitelstvo obce Kly bere na vědomí zprávu kontrolního výboru z a žádá KV o přiložení všech zpráv k dnešnímu zápisu z jednání zastupitelstva. Zprávy jsou přiloženy k zápisu. Usnesení č. 6 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016. Rozpočtové opatření bylo zveřejněno a zohledněno v rozpočtu. Usnesení č. 7 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje realizaci zakázky „ Výměna oken v ZŠ J.A. Komenského“ s předpokládanými náklady ,- Kč. Proběhlo výběrové řízení. Realizace proběhne od do Náklady: ,- Kč včetně DPH. Usnesení č. 8 Zastupitelstvo obce Kly, schvaluje realizaci akce „ Opěrná stěna na pozemku p.č. 458/41, 458/42 v k.ú. Kly s předpokládanými náklady ,- Kč. Probíhají práce výstavbě opěrné stěny. Usnesení č.9 Zastupitelstvo obce Kly volí předsedou finančního výboru paní Pavlu Joachimsthálovou. Členové finančního výboru budou jmenováni do 14. června 2016 Členové budou jmenováni na tomto zastupitelstvu Usnesení č. 10 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje ceník za nájem a služby s nájmem spojených na pohřebištích v Obci Kly. Ceník je založen v evidenci Usnesení č. 11 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se spol. ČEZ distribuce č. IV /3. Žadatelé byli vyzváni k zaslání smluv. Usnesení č.12 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na poz.p.č. 523/6 v k.ú. Kly na zřízení vodovodní přípojky a odbočky tlakové kanalizace, úplata za zřízení přípojek celkem ve výši 1000Kč. Smlouva byla zaslána k podpisu. Usnesení č.13 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se spol. ČEZ distribuce č. IE a smlouvu o právu provést stavbu. Žadatel byl vyzván k zaslání smluv. Usnesení č. 14 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č. 839/9, 907/3 v k.ú. Kly o celkové výměře 155 m2 ve výši 4000Kč / ha / rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Záměr byl zveřejněn. Usnesení č. 15 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy s kupujícím Martinem Bláhou. Předmětem koupě je dům čp. 336 a pozemek parc. č. 642/35 za cenu ,- Kč. Splatnost kupní ceny je stanovena do Smlouva je podepsána. Usnesení č. 16 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy s paní Danielou Slámovou. Předmětem koupě je stavba na pozemku st. 471 – dům čp. 330 v Záboří a pozemek parc. Č. 642/47. Kupní cena je stanovena na ,- Kč a splatnost kupní ceny do Smlouva nebyla podepsána. Usnesení č. 17 Zastupitelstvo obce Kly neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní Panouškové na byt v nemovitosti čp Usnesení č. 18 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr pronájmu bytu v nemovitosti čp. 234 v majetku Obce Kly. Záměr byl zveřejněn. Jediným zájemcem byl původní nájemce, nájemní smlouva byla podepsána. Usnesení č. 19 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu obce Kly Usnesení č. 20 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje žádost na pořízení změny č. 1 územního plánu obce Kly Usnesení č. 21 Zastupitelstvo obce Kly určuje zastupitele – Ivetu Fišerovou pro spolupráci při pořizování změny č. 1 územního plánu obce Kly. Žádost o změnu byla podána. Usnesení č. 22 Zastupitelstvo obce Kly jmenuje novým členem kontrolního výboru pana Davida Butoru a bere na vědomí ukončení členství paní Heleny Jungové v kontrolním výboru. Pan Butora se již aktivně podílí na práci v kontrolním výboru. Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června

5 Smlouva o zřízení služebnosti se spol. ČEZ distribuce č. IV Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června  Zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy- venkovní vedení, betonové stožáry, úsekový odpojovač, kabelové vedení VN, NN  Na pozemcích v majetku obce Kly p.č. 413/1, 413/6, 418/4, 418/7, 890, 895/1, 895/4 v k.ú. Kly  Úplata za zřízení věcného břemene ve výši 1000Kč Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV se společností ČEZ Distribuce. Pro: 7 Proti : 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

6 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV – Jednání zastupitelstva obce Kly 21.června

7 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV /VB/1 poz.p.č. 377/4-6 v k.ú. Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června  Jedná se o stavbu přípojky NN pro parc. č. 377/ 4–6 investor pan Vondrouš  Dotčenou nemovitostí je pozemek parc. č. 899/1 ve vlastnictví Obce Kly  Rozsah omezení činí 181 m délkových  Úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 1000,- Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV /VB/1 Kly Dolní Vinice pro poz.p.č. 377/4-6- p.Vondrouš, uložení vedení dle zpracovaného geometrického plánu. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

8 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV /VB/1 poz.p.č. 377/4-6 v k.ú. Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 21.června

9 Smlouva o zřízení služebnosti Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června  Žadatelé manželé Prokschovi  Dotčený pozemek p.č. 878 v k.ú. Kly  Služebnost vodovodní přípojky, přípojky NN  Úplata za zřízení služebnosti ve výši 1000 Kč Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti s manželi Prokschovými na vodovodní přípojku v délce 6,7m na poz.p.č. 878 a přípojku NN v délce 4,7 v k.ú. Kly. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

10 Smlouva o zřízení služebnosti Jednání zastupitelstva obce Kly 21.června

11 Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení vodovodní přípojky poz.p.č. 864 v k.ú.Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června  Žadatelkami jsou p. Kotíková a p. Kovaříková  Vodovodní přípojka v předpokládané délce 1,5m  Vodovodní řad v předpokládané délce 60 m  Úplata za zřízení služebnosti ve výši 500kč Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení vodovodní přípojky na poz.p.č. 864 v k.ú. Kly. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

12 Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení vodovodní přípojky poz.p.č. 864 v k.ú.Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června

13 Schválení kupní smlouvy na poz. p.č. 197/29 v k.ú. Záboří u Kel  Na základě výběrového řízení  Jeden žadatel pan Martin Faigl (byl jediným zájemcem)  Nabízená cena ,- Kč = kupní cena ( 1365,- Kč/m2) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy na poz.p.č. 197/29 v k.ú. Záboří u Kel za kupní cenu ,-Kč s panem Faiglem Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června

14 Schválení kupní smlouvy na poz.p.č. 197/29 v k.ú. Záboří u Kel Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června

15 Záměr prodeje pozemku p.č. st.p.100/3 v k.ú. Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června  Na základě žádosti manželů Bradáčových  O výměře 70m2 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly, schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. st.. 100/3 v k.ú. Kly Pro: 0 Proti: 7 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO

16 Záměr prodeje pozemku p.č. st.p.100/3 v k.ú. Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června

17 Schválení změny kupní smlouvy – nemovitost čp. 330, pozemek parc. Č. 642/47  Nově kupující: Sláma Bohumil, Slámová Daniela  Doplatek kupní ceny: ,- Kč  Uzavření kupní smlouvy bylo již schváleno zastupitelstvem 10. května – kupujícím Daniela Slámová.  Na základě požadavku banky, která poskytne úvěr na koupi nemovitosti budou kupujícími nově oba manželé Slámovi.  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem: pozemku parc.č. st. 471 o výměře 76 m2, jehož součástí je stavba číslo popisné 330, rodinný dům, parc.č. 642/47 o výměře 444 m2, zahrada, oba vedeny na LV číslo pro obec Kly, katastrální území Kly s Bohumilem Slámou a Danielou Slámovou za doplatek kupní ceny ,- Kč a schvaluje současně zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch banky poskytující hypotéční úvěr.  Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se: Hana Slámová USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly

18 Schválení kupní smlouvy a zřízení zástavního práva čp. 336  Kupující: Martin Bláha  Doplatek kupní ceny: ,- Kč  Uzavření kupní smlouvy bylo již schváleno zastupitelstvem 10. května, schvaluje se zřízení zástavního práva na základě požadavku banky poskytující hypotéční úvěr.  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy a převodu vlastnictví k nemovitostem:  pozemku parc.č. st. 459 o výměře 76 m2, jehož součástí je stavba číslo popisné 336, rodinný dům, a dále pozemku parc.č. st. 486 o výměře 26 m2, jehož součástí je stavba budovy bez č.p.-garáž, a dále pozemku parc.č. 642/35 o výměře 730 m2, zahrada, všechny vedeny na LV číslo pro obec Kly, katastrální území Kly.  S panem Martinem Bláhou za doplatek kupní ceny ,- Kč, splatnost a současně schvaluje zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch banky poskytující hypotéční úvěr.  Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly

19 Schválení kupní smlouvy – nemovitost čp. 329 a pozemek parc. Č. 642/55 Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června Kupující: manželé Bradáčkovi Doplatek kupní ceny: ,- Kč Splatnost do 30. ledna 2017 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem: pozemku parc.č. st. 479 o výměře 76 m2, jehož součástí je stavba číslo popisné 329, rodinný dům, pozemku parc.č. 518, o výměře 26 m2, jehož součástí je stavba budovy bez č.p.-garáž, pozemku parc.č. 642/55 o výměře 466 m2, zahrada, všechny vedeny na LV číslo pro obec Kly, katastrální území Kly. Kupující manželé Bradáčkovi, doplatek kupní ceny ve výši ,- Kč. Splatnost částky do Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

20 Schválení kupní smlouvy – nemovitost čp. 341 Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června Kupující: paní M. Senftová Doplatek kupní ceny: ,- Kč Splatnost do Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem: pozemku parc.č. st. 454 o výměře 76 m2, jehož součástí je stavba číslo popisné 341, rodinný dům, pozemku parc.č. 642/30 o výměře 522 m2, zahrada, všechny vedeny na LV číslo pro obec Kly, katastrální území Kly. Kupní smlouva bude uzavřena s paní M. Senftovou za doplatek kupní ceny ve výši ,- Kč. Splatnost částky do Zastupitelstvo současně schvaluje zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch banky, která bude poskytovat hypotéční úvěr. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

21 Schválení kupní smlouvy – nemovitost čp. 335 a pozemek parc. Č. 642/42 Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června Kupující: V. Andréeová, R. Andrée Doplatek kupní ceny: ,- Kč Splatnost do Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem: pozemku parc.č. st. 466 o výměře 76 m2, jehož součástí je stavba číslo popisné 335, rodinný dům, pozemku parc.č. 512, o výměře 25 m2, jehož součástí je stavba budovy bez č.p.-garáž, a dále výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 642/42 o výměře 522 m2, zahrada, všechny vedeny na LV číslo pro obec Kly, katastrální území Kly za doplatek kupní ceny ve výši ,- Kč s manželi Andréeovými. Současně zastupitelstvo schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch banky, která bude poskytovat hypotéční úvěr. Splatnost částky do Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

22 Schválení kupní smlouvy – nemovitost čp. 347 a pozemek parc. Č. 642/41 Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června Kupující: Helena Štruplová Doplatek kupní ceny: ,- Kč Splatnost do Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem pozemku parc.č. st. 465 o výměře 76 m2, jehož součástí je stavba číslo popisné 347, rodinný dům, parc.č.st. 484, jehož součástí je stavba budovy bez č.p.-garáž, a dále výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 642/41 o výměře 425 m2, zahrada, všechny vedeny na LV číslo pro obec Kly, katastrální území Kly. za doplatek kupní ceny ve výši ,- Kč s paní Helenou Štruplovou. Splatnost částky do Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

23 Schválení kupní smlouvy – nemovitost čp. 337 Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června Kupující: Petra Kubatková Doplatek kupní ceny: ,- Kč Splatnost do Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti pozemek parc. Č. st 458 o výměře 76m2, jehož součástí je stavba čp. 337, rodinný dům, pozemek parc. Č. st. 602 o výměře 21m2, garáž, pozemek parc. Č. 642/34 o výměře 489 m2, zahrada za doplatek kupní ceny ve výši ,-Kč s paní Petrou Kubatkovou. Splatnost částky do Současně zastupitelstvo schvaluje zřízení zástavního práva k uvedeným nemovitostem ve prospěch poskytovatele hypotéčního úvěru. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

24 Schválení kupní smlouvy – nemovitost čp. 338 Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června Kupující: J. Lajn, J. Lajnová Doplatek kupní ceny: ,- Kč Splatnost do Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti: pozemek parc. Č. st. 457 o výměře 76 m2, jehož součástí je stavba čp. 338, rodinný dům, pozemek parc. Č. st. 666 o výměře 35m2 – garáž a pozemek parc. Č. 642/33 o výměře 466m2- zahrada s manželi Lajnovými za doplatek kupní ceny ,- Kč. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

25 Volba členů finančního výboru  Návrh předsedkyně finančního výboru Pavly Joachimsthálové na volbu členů finančního výboru:  Lucie Štěpánková  Jana Šimůnková  Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Kly volí členy finančního výboru paní Lucii Štěpánkovou a Janu Šimůnkovou  Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se: Ing. Pavel Michalíček  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června

26 Plán činnosti finančního výboru  Předsedkyně finančního výboru představuje následující plán kontrolní a poradní činnosti finančního výboru na rok 2016:  Kontrola účelnosti a hospodárnosti vynaložených finančních prostředků na par Sběr a odvoz komunální odpadů, včetně návrhu opatření  Kontrola účelnosti a hospodárnosti vynaložených finančních prostředků na par Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň včetně návrhu opatření  Návrh rozpočtových opatření v roce 2016  Návrh rozpočtu na rok 2017  Současně navrhuje, aby zastupitelstvo do příštího jednání zastupitelstva navrhlo další kontrolní činnosti, kterými chce finanční výbor pověřit. Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června

27 Splacení úvěru obce č /13/LCD.  Výše nesplacené jistiny: 3,697,715,00 Kč  Bez sankcí za předčasné splacení.  Vedený u České Spořitelny.  Úspora nákladů ve výši ,- Kč na úrocích ročně Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje splacení úvěru č /13/LCD, ve výši nesplacené jistiny ,00 Kč k datu Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června

28 Nákup dopravního automobilu Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června Nákup dopravního automobilu Transit Kombi 9 místný Za účelem dopravy dětí a seniorů Cena s podporou společnosti Ford CARent ,- Kč Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje nákup dopravního automobilu za cenu ,- Kč včetně DPH od společnosti CARent Mělník Pro: 6 Proti: Ing. Pavel Michalíček Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

29 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června

30 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června Celkové příjmy obce v roce ,70 Předpokládané výdaje obce v roce ,00 Skutečné výdaje obce za rok ,12 Zůstatek na běžných účtech obce k ,51 Nesplacený úvěr u České spořitelny ve výši ,00

31 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 Součástí závěrečného účtu obce jsou finanční výkazy  Rozvaha  Výkaz zisku a ztráty  Výkaz FIN 2-12 (rozpočet)  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  Účetní výkazy obcí zřízených příspěvkový organizací (MŠ a ZŠ Kly) Závěrečný účet včetně těchto povinných příloh byl k dispozici na elektronické úřední desce od do K nahlédnutí na Obecní úřadě. Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června

32 Schválení závěrečného účtu obce Kly za rok 2015 Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června Návrh usnesení : Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami k nedostatkům zjištěných při přezkoumání hospodaření. K odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky již v budoucnu neopakovali, přijímá zastupitelstvo tato opatření: Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce zajistila kontrolu hospodaření obce auditorskou společností k včetně kontroly nápravy nedostatků zjištěných ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Odborem kontroly Středočeského kraje a v případě zjištění nedostatků vybrala jinou společnost zajišťující zpracování účetnictví obce. V záležitosti rozpočtových opatření zastupitelstvo pověřuje finanční výbor včasným návrhem rozpočtových opatření. Kontrola účinnosti přijatých opatření bude provedena do Závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily obci škodu: Uvedenými nedostatky nevznikla obci žádná finanční ani jiná škoda, proto nebyly přijaty závěry vůči žádným osobám. Pro: 5 Proti: 0 Zdržel/i se: Ing. Pavel Michalíček, Hana Slámová USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

33 Schválení účetní závěrky za rok 2015 Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června Předmětem schvalování je účetní závěrka obce Kly za rok 2015 sestavená k , jejíž součástí je rozvaha, výsledovka, výkaz FIN 2-12 M, Inventarizační zpráva, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Účetní nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření s dopadem na schvalovanou účetní závěrku byli opraveny a vysvětleny účetní firmou. K některým nedostatkům zjištěným při kontrole hospodaření obec podala písemné stanovisko Krajskému úřadu Středočeského kraje. Týká se zejména rozpočtového opatření, nedostatkům, které byli vysvětleny již v průběhu kontroly, nedostatků v náležitostech účetních dokladů – nebylo uvedeno konkrétně o jaké případy se jedná, kontrola hospodaření příspěvkové organizace ZŠ J. A. Komenského – kontrola hospodaření proběhne 21. – Na písemné stanovisko obce ke zprávě o přezkoumání hospodaření Odbor kontroly středočeského kraje nereagoval. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce a účetní závěrku schvaluje. Pro: 5 Proti: 0 Zdržel/i se: Hana Slámová, Ing. Pavel Michalíček USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

34 Schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení a čerpání hospodářského výsledku r MŠ Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje účetní uzávěrku MŠ Kly za r Výši hospodářského výsledku z hlavní činnosti -1694,- Kč, z doplňkové činnosti 1694,- Kč a jeho rozdělení do fondu rezervního ve výši 1694,- Kč. Schvaluje odpisový plán na rok 2016, plán použití fondů v roce Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

35 Schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení a čerpání hospodářského výsledku r ZŠ Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje účetní závěrku ZŠ J. A. Komenského Kly za rok 2015, odpisový plán, rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Kly : Výši hospodářského výsledku z hlavní činnosti ,60 Kč a jeho rozdělení do fondu odměn ve výši ,- Kč a fondu rezervního ve výši ,60 Kč, z doplňkové činnosti ve výši 3135,-Kč a jeho rozdělení do fondu rezervního ve výši 3135,-Kč. Schvaluje čerpání fondů v roce 2015 a plán použití fondů v roce Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

36 Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června Rozpočtové opatření č. 2/2016 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje rozpočtové opatření č. 2 - navýšení rozpočtovaných příjmů o Kč Pro: 7 Proti: 0 Zdržel /i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

37 Zrušení Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června Na základě právní rozboru obecně závazné vyhlášky a metodického doporučení Ministerstva vnitra - Odboru veřejné správy bude zrušena vyhláška č. 1/2016 o veřejném pořádku. Vyhláška bude nahrazena dílčími vyhláškami. Vyhláška byla v některých bodech shledána nezákonná, jelikož koliduje s zákony, které již tuto oblast řeší. Např. Zákon o provozu na pozemních komunikacích, nebo zákon o pozemních komunikacích. V praxi to znamená, že např. v oblasti zákazu parkování, nebo užívání zábavní pyrotechniky obec nemá možnosti tuto činnost výrazně omezit obecně závaznou vyhláškou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o veřejném pořádku v celém znění. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

38 Diskuze Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června


Stáhnout ppt "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 21. června 2016. Jednání zastupitelstva obce Kly 21. června 2016  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google