Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 2. srpna 2016. Jednání zastupitelstva obce Kly 2. srpna 2016  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 2. srpna 2016. Jednání zastupitelstva obce Kly 2. srpna 2016  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla."— Transkript prezentace:

1 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 2. srpna 2016

2 Jednání zastupitelstva obce Kly 2. srpna 2016  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna v souladu se Zákonem o obcích po dobu nejméně 7 dní a to na úřední desce a elektronické úřední desce obce Kly od do  Přítomno je 6 členů zastupitelstva, omluvena: Pavla Joachimsthálová  Zastupitelstvo je usnášeníschopné  Zapisovatel: Hana Novotná  Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Michalíček, Jiří Král  Z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který bude k dispozici internetových stránkách obce - elektronické úřední desce Jednání zastupitelstva obce Klly 2. srpna

3 Program 1.Schválení programu 2.Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva 3.Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s p. Kajabovou. 4.Záměr pachtu částí pozemků p.č. 907/1, 169/1, 839/2 v k.ú. Kly 5.Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 6.Schválení úhrady projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci ČOV Tuhaň 7.Schválení nákupu komunální techniky – traktoru s příslušenstvím 8.Koupě pozemku p.č. 471/88 9.Schválení prodeje obecních domů čp. 349, 357, 340, (návrh na úpravu – prodej domu čp. 340 bude projednán na příštím jednání zastupitelstva) 10.Diskuze Jednání zastupitelstva obce Kly 2. srpna Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje program jednání zastupitelstva upravený v bodě 9 Pro: 6 Proti: Zdržel/i se: Usnesení bylo schváleno

4 Kontrola usnesení z 21. června 2016 Usnesení č.1 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV se společností ČEZ Distribuce. Smlouva byla zaslána k podpisu Usnesení č.2 Zastupitelstvo Obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV /VB/1 Kly Dolní Vinice pro poz.p.č. 377/4-6- p.Vondrouš, uložení vedení dle zpracovaného geometrického plánu. Smlouva byla zaslána k podpisu Usnesení č.3 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti s manžely Prokschovými, na vodovodní přípojku v délce 6,7m na poz.p.č. 878 a přípojku NN v délce 4,7 v k.ú. Kly. Čeká se na dodání originálu GP a poté může být smlouva podepsána Usnesení č. 4 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení vodovodní přípojky na poz.p.č. 864 v k.ú. Kly. Smlouva byla zaslána k podpisu Usnesení č. 5 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy na poz.p.č. 197/29 v k.ú. Záboří u Kel za kupní cenu ,-Kč s panem Faiglem. Smlouva byla podepsána, kupní cena uhrazena Usnesení č. 6 Zastupitelstvo obce Kly neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. st.. 100/3 v k.ú. Kly. Žadatelé byli informováni Usnesení č. 7 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem: pozemku parc.č. st. 471 o výměře 76 m2, jehož součástí je stavba číslo popisné 330, rodinný dům, parc.č. 642/47 o výměře 444 m2, zahrada, oba vedeny na LV číslo pro obec Kly, katastrální území Kly s Bohumilem Slámou a Danielou Slámovou za doplatek kupní ceny ,- Kč a schvaluje současně zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch banky poskytující hypotéční úvěr. Smlouva byla uzavřena Usnesení č.8 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy a převodu vlastnictví k nemovitostem: pozemku parc.č. st. 459 o výměře 76 m2, jehož součástí je stavba číslo popisné 336, rodinný dům, a dále pozemku parc.č. st. 486 o výměře 26 m2, jehož součástí je stavba budovy bez č.p.- garáž, a dále pozemku parc.č. 642/35 o výměře 730 m2, zahrada, všechny vedeny na LV číslo pro obec Kly, katastrální území Kly. S panem Martinem Bláhou za doplatek kupní ceny ,- Kč, splatnost a současně schvaluje zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch banky poskytující hypotéční úvěr. Smlouva byla podepsána Usnesení č. 9 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem: pozemku parc.č. st. 479 o výměře 76 m2, jehož součástí je stavba číslo popisné 329, rodinný dům, pozemku parc.č. 518, o výměře 26 m2, jehož součástí je stavba budovy bez č.p.-garáž, pozemku parc.č. 642/55 o výměře 466 m2, zahrada, všechny vedeny na LV číslo pro obec Kly, katastrální území Kly. Kupující manželé Bradáčkovi, doplatek kupní ceny ve výši ,- Kč. Splatnost částky do Smlouva byla podepsána, kupní cena uhrazena Usnesení č. 10 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem: pozemku parc.č. st. 454 o výměře 76 m2, jehož součástí je stavba číslo popisné 341, rodinný dům, pozemku parc.č. 642/30 o výměře 522 m2, zahrada, všechny vedeny na LV číslo pro obec Kly, katastrální území Kly. Kupní smlouva bude uzavřena s paní M. Senftovou za doplatek kupní ceny ve výši ,- Kč. Splatnost částky do Zastupitelstvo současně schvaluje zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch banky, která bude poskytovat hypotéční úvěr. Smlouva dosud nebyla podepsána. Usnesení č. 11 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem: pozemku parc.č. st. 466 o výměře 76 m2, jehož součástí je stavba číslo popisné 335, rodinný dům, pozemku parc.č. 512, o výměře 25 m2, jehož součástí je stavba budovy bez č.p.-garáž, a dále výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 642/42 o výměře 522 m2, zahrada, všechny vedeny na LV číslo pro obec Kly, katastrální území Kly za doplatek kupní ceny ve výši ,- Kč s manželi Andréeovými. Současně zastupitelstvo schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch banky, která bude poskytovat hypotéční úvěr. Splatnost částky do Smlouva dosud nebyla podepsána. Jednání zastupitelstva obce Kly 2. srpna

5 Kontrola usnesení z 21. června 2016 Usnesení č. 12 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem pozemku parc.č. st. 465 o výměře 76 m2, jehož součástí je stavba číslo popisné 347, rodinný dům, parc.č.st. 484, jehož součástí je stavba budovy bez č.p.-garáž,a dále výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 642/41 o výměře 425 m2, zahrada, všechny vedeny na LV číslo pro obec Kly, katastrální území Kly za doplatek kupní ceny ve výši ,- Kč s paní Helenou Štruplovou. Splatnost částky do – smlouva byla podepsána Usnesení č. 13 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti pozemek parc. Č. st 458 o výměře 76m2, jehož součástí je stavba čp. 337, rodinný dům, pozemek parc. Č. st. 602 o výměře 21m2, garáž, pozemek parc. Č. 642/34 o výměře 489 m2, zahrada za doplatek kupní ceny ve výši ,-Kč s paní Petrou Kubatkovou. Splatnost částky do Současně zastupitelstvo schvaluje zřízení zástavního práva k uvedeným nemovitostem ve prospěch poskytovatele hypotéčního úvěru. Smluva dosud nebyla podepsána Usnesení č. 14 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti: pozemek parc. Č. st. 457 o výměře 76 m2, jehož součástí je stavba čp. 338, rodinný dům, pozemek parc. Č. st. 666 o výměře 35m2 – garáž a pozemek parc. Č. 642/33 o výměře 466m2- zahrada s manželi Lajnovými za doplatek kupní ceny ,- Kč. Usnesení č. 15 Zastupitelstvo obce Kly volí členy finančního výboru paní Lucii Štěpánkovou a Janu Šimůnkovou. Usnesení č. 16 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje splacení úvěru č /13/LCD, ve výši nesplacené jistiny ,00 Kč k datu Úvěr byl splacen Usnesení č. 17 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje nákup dopravního automobilu za cenu ,- Kč včetně DPH od společnosti CARent. – podepsána objednávka Usnesení č.18 Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami k nedostatkům zjištěných při přezkoumání hospodaření. K odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky již v budoucnu neopakovaly, přijímá zastupitelstvo tato opatření: Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce zajistila kontrolu hospodaření obce auditorskou společností k včetně kontroly nápravy nedostatků zjištěných ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Odborem kontroly Středočeského kraje a v případě zjištění nedostatků vybrala jinou společnost zajišťující zpracování účetnictví obce.V záležitosti rozpočtových opatření zastupitelstvo pověřuje finanční výbor včasným návrhem rozpočtových opatření. Kontrola účinnosti přijatých opatření bude provedena do Závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily obci škodu: Uvedenými nedostatky nevznikla obci žádná finanční ani jiná škoda, proto nebyly přijaty závěry vůči žádným osobám. Usnesení č. 19 Zastupitelstvo obce Kly rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce a účetní závěrku schvaluje Usnesení č. 20 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje účetní uzávěrku MŠ Kly za r Výši hospodářského výsledku z hlavní činnosti -1694,- Kč, z doplňkové činnosti 1694,- Kč a jeho rozdělení do fondu rezervního ve výši 1694,- Kč. Schvaluje odpisový plán na rok 2016, plán použití fondů v roce Usnesení č. 21 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje účetní závěrku ZŠ J. A. Komenského Kly za rok 2015, odpisový plán, rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Kly: Výši hospodářského výsledku z hlavní činnosti ,60 Kč a jeho rozdělení do fondu odměn ve výši ,- Kč a fondu rezervního ve výši ,60 Kč, z doplňkové činnosti ve výši 3135,-Kč a jeho rozdělení do fondu rezervního ve výši 3135,-Kč. Schvaluje čerpání fondů v roce 2015 a plán použití fondů v roce Usnesení č. 22 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje rozpočtové opatření č. 2 - navýšení rozpočtovaných příjmů o Kč Usnesení č. 23 Zastupitelstvo obce Kly zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o veřejném pořádku v celém znění.  Jednání zastupitelstva obce Kly 2. srpna

6 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Jednání zastupitelstva obce Kly 2. srpna  Zřízení umístění a provozování vodovodní a kanalizační přípojky  Na základě žádosti paní Kajabové  Na pozemku p.č. 467 pro pozemek 83/17 v k.ú. Záboří u Kel  Úplata za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti kanalizační a vodovodní přípojky na poz.p.č. 467 v k.ú. Záboří u Kel mezi obcí Kly a paní Nikolou Kajabovou. Úplata za zřízení věcného břemene činí 1.000,- Kč. Pro: 6 Proti : 0 Zdržel/i se: 0 Usnesení bylo schváleno

7 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Jednání Zastupitelstva obce Kly 2. srpna

8 Záměr pachtu částí pozemků p.č. 907/1 Jednání zastupitelstva obce Kly 2. srpna  Část pozemku p.č. 907/1 v k.ú. Kly  Na základě žádosti p. Lukáše Popeláře  Za cenu 4000Kč/m 2 /ha/rok Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Kly schvaluje záměr pachtu části pozemku p.č. 907/1 v k.ú. Kly o velikosti cca 104m 2. Pro: 2 Proti: 3 Zdržel/i se: 1 Usnesení nebylo schváleno.

9 Záměr pachtu částí pozemků p.č., 169/1, 839/2 v k.ú. Kly  Na základě žádosti p. Karla Svobody  Z důvodu končících smluv na pronájem pozemků  Za cenu 4000Kč/ha/rok Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Kly schvaluje záměr pachtu částí pozemků p.č. 169/1 o velikosti propachtované části cca 4900m a části pozemku parc. č. 839/2 o velikosti propachtované části cca 780m 2 v k.ú. Kly – dle nákresu přiloženého k záměru a ke smlouvě Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 2. srpna

10 Záměr pachtu částí pozemků p.č. 169/1, 839/2 v k.ú. Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 2. srpna

11 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace  Žadatel: Obec Kly  Projekt Oprava hřbitova v části obce Záboří  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje poskytnutí dotace z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst ve výši ,- Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se:0 Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 2. srpna

12 Schválení úhrady projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci ČOV v Tuhani  Obec Kly se podílí částkou 70% na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na projekt ČOV v Tuhani.  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje úhradu poměrné části za zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na projekt ČOV v Tuhani a to ve výši Kč včetně DPH.  Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se:0  Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly

13 Schválení nákupu komunální techniky – traktor s příslušenstvím  Obec má v záměru pořídit traktor s příslušenstvím – tj. svahový mulčovač a příkopové rameno.  Probíhá výběrové řízení na dodavatele dle směrnice obce o zadání veřejných zakázek malého rozsahu – termín pro podání nabídek do  Předpokládaná cena za dodávku: ,- Kč bez DPH  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje nákup traktoru včetně příslušenství dle zadávací dokumentace ze dne za cenu nejvýše ,- Kč bez DPH a schvaluje uzavření kupní smlouvy s uchazečem, který splní podmínky zadávací dokumentace a nabídne nejnižší cenu.  Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se:0  Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 2. srpna

14 Koupě pozemku parc. č. 471/88  Obec Kly má v záměru koupit pozemek parc. č. 471/88 od majitelky paní Vohradníkové. Výměra pozemku činí 5604 m2. Cena za m2 činí 600,- Kč.  Koupě za účelem zpracování projektu a předpokládané budoucí výstavby domu pro seniory.  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 471/88 v k.ú. Kly za cenu 600,- Kč za m2 s paní Vohradníkovou - celková cena za pozemek činí ,- Kč.  Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se:0  Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 2. srpna

15 Schválení kupní smlouvy – nemovitost – čp. 349 ve vlastnictví obce Kly  Žadatelé o koupi: Mario Buzalka, Markéta Buzalková  Předmět koupě – nemovitost čp. 349 a pozemek parc. č. 642/17.  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem: pozemku parc. č. 642/17 o výměře 523 m2 (zahrada) a pozemku parc. č. st. 441 o výměře 76 m2 jehož součástí je stavba číslo popisné 349, rodinný dům, všechny vedeny na LV číslo pro obec Kly, katastrální území Kly, současně schvaluje zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch banky poskytující hypotéční úvěr  Doplatek kupní ceny činí ,- Kč a odpovídá ceně v místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč s odečtením složené zálohy ve výši ,- Kč  Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se: 0  Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 2. srpna

16 Schválení kupní smlouvy - dům čp. 357 a pozemek parc. č. 642/25  Žadatelé - kupující: Jaroslav Trubička, Lesya Karpenko  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnicví k nemovitostem: pozemku parc. č. 642/25 o výměře 522 m2 (zahrada) a pozemku parc. č. st. 449 o výměře 76 m2 jehož součástí je stavba číslo popisné 357, rodinný dům, všechny vedeny na LV číslo pro obec Kly, katastrální území Kly, současně schvaluje zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch banky poskytující hypotéční úvěr  Doplatek kupní ceny činí ,- Kč a odpovídá ceně v místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč s odečtením složené zálohy ve výši ,- Kč.  Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se: 0  Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly

17 Doporučení finančního výboru ze dne  Závěr z jednání finančního výboru ze dne  Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu uskutečnit výběrové řízení na poskytovatele svozu odpadu (včetně biodpadu) a naopak zpětný výkup tříděných odpadů.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí doporučení finančního výboru Jednání zastupitelstva obce Kly 2. srpna

18 Diskuse  Mgr. Jana Tarantová - příspěvek k ZŠ  Radek Král – příspěvek k ZŠ  Karel Svoboda – podnět k vybudování sportoviště v části obce Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 2. srpna

19 Návrh úprav hřbitova v Záboří  Architekti City Upgrade s.r.o. – návrh plánovaných úprav hřbitova v Záboří a váš názor…. Jednání zastupitelstva obce Kly 2. srpna


Stáhnout ppt "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 2. srpna 2016. Jednání zastupitelstva obce Kly 2. srpna 2016  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla."

Podobné prezentace


Reklamy Google