Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 24. února 2015. Jednání zastupitelstva 24. 2. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 24. února 2015. Jednání zastupitelstva 24. 2. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna."— Transkript prezentace:

1 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 24. února 2015

2 Jednání zastupitelstva 24. 2. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna v souladu se Zákonem o obcích po dobu nejméně 7 dní a to na úřední desce a elektronické úřední desce obce Kly od 17. 2 do 24. 2. 2015  Přítomno 6 členů zastupitelstva  Omluven místostarosta Martin Kurc  Zastupitelstvo je usnášeníschopné  Zapisovatel: Hana Kudláčková  Ověřovatelé zápisu: Jiří Král, Petr Rynda Z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který bude k dispozici internetových stránkách obce - elektronické úřední desce www.kly.czwww.kly.cz Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 2

3 Program: Navržený:  Smlouvy  Žádost – vodní lyžování  Žádosti o dotace  Schválení nových vyhlášek obce  Diskuse a informace občanům Návrh úpravy programu:  Kontrola usnesení z jednání zastupitelstva dne 20. 1. 2015  Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s.  Smlouva o budoucí darovací smlouvě  Smlouva o smlouvě budoucí kupní (chodníky)  Dodatek č. 1. Smlouvy o dílo – Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR  Žádost o povolení provozovat vodní sporty  Žádost společnosti M.S.B. Boseň  Projektový záměr „protipovodňový varovný a monitorovací systém obce Kly“ – podání žádosti o dotaci  Podání žádosti o dotaci - OPŽP – kompostéry a vybavení sběrného dvora  Odborný posudek rozvoje kanalizace a ČOV  Zadání projektové dokumentace pro projekt „chodníky“ v obci Kly  Schválení nových vyhlášek obce  Diskuse a informace občanům Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 3 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje upravený program jednání zastupitelstva: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

4 Kontrola usnesení z 20. 1. 2015  Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti na pozemku p. č. 899/1 v k.ú. Kly. mezi Obcí Kly a budoucími oprávněnými investory zasíťování pozemků p. č. 377/4, 377/5, 377/6 k. ú. Kly. – smlouva byla podepsána  Usnesení č 3: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr pronájmu bytu v obecním domě čp. 348 v Záboří na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015. – byla podepsána smlouva s původním nájemcem (druhý zájemce byl vyřazen z důvodu nedoložení požadovaných dokumentů – zápis kontrolního výboru)  Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu kulturního domu Kly. – žádost o dotaci byla podána na MMR.  Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje strategický plán rozvoje obce na období let 2015 – 2020 Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 4

5 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s. č. IV-12 - 6000173/VB/01  Předmětem smlouvy je zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – konkrétně umístění podzemního vedení NN, podzemního vedení VN, kioskové trafostanice a rozpojovací skříně.  Rozsah věcného břemena na pozemku obce Kly je vymezen v geometrických plánech č. 890-239/2014 a 393-239/2014, které jsou nedílnou součástí smlouvy.  Jedná se o zřízení věcného břemene na pozemcích obce Kly par. č. 197/1, 197/2, 471, 475, 216/12, 474/2, 217/6, 463 v k. ú. Záboří u Kel a pozemku parc. č. 901 v k. ú. Kly. Jednorázová náhrada obci Kly za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1.000,- Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6000173/VB/01 se společností ČEZ Distribuce, a.s. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 5

6 Smlouva o budoucí darovací smlouvě  Smlouva mezi investory par. č. 377/4, 377/5, 377/6 k.ú. Kly a Obcí Kly.  Investoři mají záměr vybudovat vodní dílo – kanalizační stoku na pozemku par. č. 899/1, jejímž je obec vlastníkem a to v délce 119 m podle projektové dokumentace.  Dárce převede bezplatně kanalizační stoku do vlastnictví obce a to nejpozději do šesti měsíců po kolaudaci.  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s investory Pajonk, Hrubý, Hrubá, Vondrouš o bezplatném převedení vybudované kanalizační stoky do majetku obce. Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 6

7 Smlouva o budoucí darovací smlouvě kanalizační stoka na par. č: 377/4, 377/5, 377/6 Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 7

8 Smlouva o smlouvě budoucí kupní  Obec odkoupí od vlastníka pozemku par. č. 650/18 část tohoto pozemku o výměře min. 61 m2 max. 100 m2 za účelem vybudování chodníku.  Cena je stanovena na 350,- Kč/m2.  Přesná výměra části pozemku bude stanovena v kupní smlouvě na základě projektové dokumentace a geometrického plánu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s majitelem pozemku par. č. 650/18 panem Valsou. Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 8

9 Smlouva o smlouvě budoucí kupní – parc. č. 650/18 Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 9

10 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR  Zastupitelstvo navrhuje uzavřít dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo s Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR.  Předmětem smlouvy je zpracování studie na řešení veřejného prostoru dvou navazujících návesních celků v obci Kly.  Cena díla dle dodatku č. 1 činí celkem 106.000,- Kč, z čehož částka 34. tis. již byla schválena zastupitelstvem v roce 2014. Jedná se o rozdíl 72.000,- Kč za zpracování další etapy studie.  Studie bude financována z příspěvku Městské části Praha 1 ve výši 2.500.000,- Kč, který je účelově vázán na obnovu obecního majetku po povodni v roce 2013 a bude sloužit současně jako podklad pro podání žádosti o dotaci na obnovu obecního majetku poškozeného povodněmi. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření dodatku č. 1. ke Smlouvě o dílo s Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a pověřuje starostku k jejímu podpisu. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 10

11 Žádost o povolení provozovat vodní sporty  Žádost o povolení provozovat vodní sporty a další zájmové činnosti na řece Labe ř. km 841 – 841,95 v katastru obce Kly předložená panem Michalem Šíchem.  Předpokládaný provoz květen – říjen. PO – SO 8-12 hod, 14 – 9 hod.  Vymezený úsek pro vodní sporty je navržen v souladu s povolením Povodí Labe a zcela mimo bytovou zástavbu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly odkládá vyjádření k žádosti na zasedání zastupitelstva dne 31. 3. 2015 a chce se nejdříve seznámit se stanoviskem Mysliveckého sdružení Kly – Tuhaň a Územního rybářského svazu. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 11

12 Žádost společnosti M.S.B. Boseň  Společnost realizovala pro obec Kly v roce 2014 opravu místní komunikace dvojitým emulzním kalovým zákrytem.  Obec Kly vznesla k odvedenému dílu písemně zásadní připomínky ke kvalitě a soupis vad a nedodělků a navrhla zhotoviteli převzetí díla až na konci prvního pololetí 2015.  „Za odstranění vad budeme považovat ten stav, až v letních obdobích bude povrch nelepivý a soudržný (nebudou se tvořit koleje po projetí automobilů a nebude docházet k narušení povrchu při stání automobilů) a to nejpozději do 30. 6. 2015“  Společnost M.S.B. Boseň žádá o úhradu části faktury za toto dílo (faktura ve výši 476.982,- Kč včetně DPH. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje částečnou úhradu faktury za toto dílo a to konkrétně ve výši 87.782,- Kč = DPH. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 12

13 Projektový záměr „protipovodňový varovný a monitorovací systém obce Kly – podání žádosti o dotaci Předmět projektu:  Varovný monitorovací protipovodňový systém  Varovný vyrozumívací systém  Digitální povodňový plán  Financování: Fondy EU – OPŽP, podoblast podpory: 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby Přínosy pro obec:  Nový SW pro ovládání rozhlasu, vzdálená správa, záložní vysílač  Nákup serveru  Zajištění zálohování v případě výpadku sítě  Doplnění rozhlasu do míst, kde chybí ozvučení  Snížení nákladů na servis rozhlasu  Digitální povodňový plán  Dodávka PC Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 13 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje projektový záměr „protipovodňový a monitorovací systém obce Kly“ a podání žádosti o dotaci z OPŽP. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

14 Dotace  Operační program Životní prostředí – výše dotace až 95% Z operačního programu je možné pořídit:  Domácí kompostéry (bude zohledněna poptávka obyvatel)  Vybavení sběrného dvora (velkoobjemové kontejnery a další vybavení) Termín pro podání žádosti o dotaci 19. března 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly pověřuje starostku zpracováním podkladů a podáním žádosti o dotaci. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 14

15 Odborný posudek rozvoje kanalizace a ČOV v obcích Tuhaň a Kly (VHS PROJEKT)  Předmět posudku: návrh a posouzení odkanalizování plánovaných a rozvojových lokalit obou obcí včetně varianty intenzifikace technologie ČOV/ realizace nové ČOV.  Výstup: doporučení pro technické řešení nastavení domovních čerpacích stanic, použití vhodného typu čerpadel, technicko - ekonomické posouzení jednotlivých variant rozvoje kanalizace a ČOV, doporučení dalšího postupu a etapizace rozvoje výstavby stokové sítě.  Náklady na zpracování posudku 285.000,-Kč bez DPH (344.850,- Kč včetně DPH pro obě obce) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje vyhotovení odborného posudku rozvoje kanalizace a ČOV společností VHS PROJEKT a pověřuje starostku k podpisu objednávky. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 15

16 Výzva k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace „chodníky“ v obci Kly  Zastupitelstvo navrhuje učinit výzvu k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace pro stavení povolení a výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách § 34 tohoto zákona.  Chodník bude spojovat místní část obce Kly s katastrálním územím města Mělník. Součástí projektové dokumentace bude:  Projekt dopravního značení  Projekt odvodnění  Projekt veřejného osvětlení Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje výzvu k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace „chodníky“ v obci Kly dle § 34 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 16

17 Tržní řád Jeho změny:  Zakázané druhy prodeje: PODOMNÍ PRODEJ  Rozdělení prodejců na prodejce vlastních výpěstků malopěstitelé/velkopěstitelé  Prodejce je povinen mít uhrazen poplatek za užívání veřejného prostranství dle platné vyhlášky o místních poplatcích Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje Nařízení obce Kly č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 17

18 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 18

19 Třídění a svoz odpadů v obci Kly  Od 1. 4. budou zajištěné velkoobjemové kontejnery pro sběr bioodpadu na sběrném dvoře a v tržnici. Kontejnery budou přistaveny vždy o víkendu na 48 hodin.  Nově bude zajištěn také sběr kovových obalů, textilu a olejů.  Kovový odpad: plechovky od nápojů, konzervy od nápojů, zátky od piva a limonád, alobal a tuby, ostatní kovy z domácností – nádobí apod. Nádoby pro sběr kovů, olejů a textilu máme objednané o přesném termínu jejich přistavení na jednotlivá stanoviště vás budeme informovat. Tématu sběru a třídění odpadů se budeme ještě na konci března věnovat v samostatném zpravodaji, na internetových stránkách. Informovat budeme také formou SMS a rozhlasu. Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 19

20 DISKUSE A INFORMACE

21 Bioodpady a kompostéry  V rámci možného získání dotace na domácí kompostéry proběhne poptávka – ověření zájmu o kompostéry. Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 21

22 Chodníky v obci Kly  Aktuální situace: Obec má dnes zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a probíhá územní řízení.  Co nám chybí: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele stavby. Záměrem je nově propojení místní části obce Kly s katastrem města Mělník.  Součástí projektu bude i projekt dopravního řešení, projekt odvodnění a veřejného osvětlení.  Je potřeba připravit projektovou dokumentaci pro podání žádosti o dotaci ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury)- žádost se podává na přelomu roku. Harmonogram:  Zpracování projektové dokumentace + stavební povolení březen – říjen 2015  Žádost o dotaci Dotace: je ohraničena výší 10 mil. Kč/projekt/rok Vzhledem k odhadovaným stavebním nákladům 18 mil. Kč (bez propojení Kly/Mělník), bude třeba projekt rozdělit do více etap. Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 22

23 Obec Kly se připojí k podpoře Tibetu  Obec Kly se připojí ke kampani, která poukazuje na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu.  Na obecním řadě bude dne 10. března 2015 vyvěšena tibetská vlajka, na tento den připadá 56. výročí povstání tibetského lidu proti represím komunistické Číny.  Vyvěšení vlajky vnímáme nejen jako solidaritu s lidem Tibetu, ale symbolicky jako podporu dodržování lidských práv obecně. Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 23

24 Nové internetové stránky obce  www.kly.cz www.kly.cz  Nové e-mailové kontakty: starosta@kly.cz místostarosta@kly.cz urad@kly.cz Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 24

25 Diskuse…  Paní Hříbalová poukála na to, že na internetových stránkách nebyla informace o změně ordinačních hodin MUDr. Sehnalové (na internetových stránkách obce byl následně zveřejněn odkaz přímo na internetové stránky MUDr. Sehnalové)  Ing. Michalíček informoval za Občanské sdružení Původní Kly, že monitorují snahu některých zahraničních společností uskutečnit průzkumné vrty za účelem ověření možnosti těžby plynu a získávání helia. Vytýčení průzkumného území se týká i části našeho katastrálního území. Záměr těchto společností byl dosud vždy dotčenými ministerstvy zamítnut.  Pan Kutílek se dotázal, jestli se bude nějakým způsob řešit cesta vedoucí kolem jejich pozemků a jestli si mají napsat žádost. Minulé zastupitelstvo toto prý nedořešilo. Starostka se s panem Kutílkem domluvila na osobní schůzce. Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 25

26 Diskuse…  Pan Kutílek poukázal na to, že v tržnici by se mělo zboží umísťovat podle pravidel, aby se prodávající navzájem neomezovali. Odpověď: Toto řeší nový tržní řád.  Pan Kutílek se dotazuje na způsob sběru olejů. Odpověď: Oleje je možné do sběrné nádoby vkládat v PET lahvích, nebo plastových kanystrech.  Pan Svoboda upozornil na to, že projektová dokumentace na chodníky by měla obsahovat i prováděcí dokumentaci, aby nedošlo ke komplikacím. Odpověď: Projektová dokumentace bude kompletní včetně výkazu výměr a rozpočtu, aby bylo možné na jejím základě podat žádost o dotaci a současně realizovat výběrové řízení na dodavatele stavby.  V 18:50 bylo jednání zastupitelstva ukončeno. Starostka informuje o termínu příštího jednání 31. března 2015 v 18:00 hod. Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 26


Stáhnout ppt "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 24. února 2015. Jednání zastupitelstva 24. 2. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna."

Podobné prezentace


Reklamy Google