Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 20. LEDNA 2015. Přítomní zastupitelé: Iveta Fišerová Martin Kurc Ing. Pavel Michalíček Hana Slámová Petr Rynda Pavla Joachimsthálová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 20. LEDNA 2015. Přítomní zastupitelé: Iveta Fišerová Martin Kurc Ing. Pavel Michalíček Hana Slámová Petr Rynda Pavla Joachimsthálová."— Transkript prezentace:

1 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 20. LEDNA 2015

2 Přítomní zastupitelé: Iveta Fišerová Martin Kurc Ing. Pavel Michalíček Hana Slámová Petr Rynda Pavla Joachimsthálová zapisovatel: Hana Kudláčková ověřovatelé zápisu: Petr Rynda, Martin Kurc JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 2

3 Program:  Navržený:  Smlouvy  Pozemky  Schválení záměru pronájmu  Podání žádosti o dotaci  Strategický rozvojový plán obce  Diskuse  Úprava programu:  Kontrola usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014  Smlouva o smlouvě budoucí  Schválení záměru pronájmu  Podání žádosti o dotaci  Strategický rozvojový plán obce  Diskuse JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 3 Návrh usnesení: zastupitelstvo Obce Kly schvaluje upravený program jednání zastupitelstva: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

4 Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014 Usnesení č. 2: Smlouva se společností Pmax - podepsána 23. 12. 2014 Usnesení č. 3: Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti se společností ČEZ Distribuce na poz. pč. 470 v kú Záboří u Kel – podepsána Usnesení č. 4: Dodatek č. 5 Smlouvy se spol. 1. Polabská s.r.o. o svozu a odstranění směsných komunálních odpadů – podepsán Usnesení č. 5: rozpočtové upatření – upraveno o korekci příjmů za nájem školky a školy Usnesení č. 6: žádost navýšení příspěvku MŠ – bude poukázán do 30. 1. 2015 Usneseční č. 7: rozpočet – zveřejněn na úřední desce JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 4

5 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti  Budoucí oprávněný prohlašuje, že jako investor zajišťuje zasíťování pozemků p. č. 377/4, 377/5, 377/6 k. ú. Kly - Vodovodní, kanalizační a plynovodní sítě, které budou zasahovat na budoucí služebný pozemek – pč. 899/1. (budoucí povinný Obec Kly)  Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí 4500,- (500,- Kč za jednu přípojku).  Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu vydaného (potvrzeného) stavebním úřadem, kterým se prokáže, že lze stavbu užívat, uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti (dále jen „ smlouva o VB “), jejímž předmětem bude na dobu neurčitou dobu úplatně zřízeno věcné břemeno pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v:  právu zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku vodovodní, kanalizační a pynovodní síť  právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní, kanalizační a plynovodní sítě JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 5

6 6

7 Návrh usnesení  Zastupitelstvo obce Kly schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti na pozemku p. č. 899/1 v k.ú. Kly. mezi Obcí Kly a budoucími oprávněnými investory zasíťování pozemků pč. 377/4, 377/5, 377/6 k.ú. Kly. (Uzavřením této smlouvy budoucí povinný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným osobám právo provést stavbu „ Zasíťování pozemků parc.č. 377/4, 377/5, 377/6 v k.ú. Kly – Vodovodní, kanalizační a plynovodní síť “, na budoucím služebném pozemku) Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 Usnesení bylo schváleno. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 7

8 SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU  Jedná se o záměr pronájmu bytu v obecním domě čp. 348 Záboří na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015  Podání nabídek do 6. 2. 2015  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr pronájmu bytu v obecním domě čp. 348 v Záboří na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 8

9 Žádost o dotaci (MMR) oprava kulturního domu Kly  Dotace v rámci podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova” – dotační titul: Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.  Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč.  Zpracování a administraci žádosti zajistí společnost Edupress s.r.o. na základě příkazní smlouvy o obstarání služeb v oblasti získání a správy dotací Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu kulturního domu Kly. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 9

10 STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN OBEC KLY 2015 - 2020

11 Výsledky dotazování občanů k prioritám rozvoje obce na období let 2015- 2020  Dotazování proběhlo v období od 22. 12. 2014 do 9. 1. 2015 formou dotazníku doručeného do všech domácností (čp) v obci Kly (Kly, Větrušice, Dolní Vinice, Hoření Vinice, Lom, Krauzovna, Záboří). Obec má 428 čp v kú Kly a 146 čp v kú Záboří u Kel. Celkem 574 čp.  Vráceno bylo 103 vyplněných dotazníků (18%) Dotazník byl anonymní.  Občané měli možnost v dotazníku označit 5 priorit, které považují za důležité, nebo se volným textem vyjádřit k tématu priorit rozvoje obce. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 11

12 Priority občanů podle četnosti jejich uvedení mezi prvními pěti prioritami. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 12

13 Pořadí priorit a počty jejich uvedení JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 13

14 Programové priority zastupitelstva obce Kly pro roky 2015 - 2020  Zastupitelstvo obce Kly si stanovilo programové priority pro rok 2015 – 2020. Při stanovení priorit zastupitelstvo respektovalo a zohlednilo výsledky dotazování občanů 22. 12. 2014 – 9. 1. 2015 s přihlédnutím k budoucímu vývoji počtu obyvatel (nárůst dětí a mládeže a stejně tak občanů v poproduktivním věku).  Cílem rozvojového plánu je vybudovat ekonomicky stabilní a komfortní obec pro všechny zájmové i věkové skupiny obyvatel a motivovat je k tomu, aby měli důvod v obci žít a setrvávat po další generace  Mezi klíčové priority proto patří zejména vybudování infrastruktury, občanská vybavenost, péče o seniory, děti a mládež a podpora komunitního života. Realizace těchto priorit současně vytváří nová pracovní místa pro občany obce.  V rámci schválených priorit se zastupitelstvo zavazuje realizovat jednotlivé projekty a aktivity. Termíny realizace jednotlivých projektů a aktivit jsou závislé zejména na náročnosti přípravné a realizační fáze a současně na zajištění financování těchto projektů. Zastupitelstvo bude preferovat financování projektů z dotací v rámci dotačních výzev programového období 2014 – 2020.  Vzhledem k finančním, materiálním a lidským zdrojům, kterými obec disponuje a potenciální provázaností některých projektů, nelze všechny projekty realizovat paralelně. Proto bude Obec informovat občany průběžně o realizaci jednotlivých projektů, jejich detailním harmonogramu, skutečném průběhu a financování. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 14

15 Programové priority zastupitelstva obce Kly na období let 2015 - 2020  DOPRAVA A BEZPEČNOST  KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD  PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ  PODPORA DĚTÍ, MLÁDEŽE A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU  PODPORA SENIORŮ  POŘÁDEK V OBCI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 15

16 DOPRAVA - BEZPEČNOST Opatření:  Vybudování komunikace pro chodce a cyklisty  Zpomalení dopravy v obci  Dopravní značení Dílčí kroky:  Zpracování projektové dokumentace pro realizaci  Vyřešení majetkových poměrů / vlastníci pozemků  Žádost o dotaci FINANCOVÁNÍ: Dotace/spoluúčast obce NÁKLADY: nad 15 mio Kč Harmonogram: 2015 -2018 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 16

17 KANALIZACE, ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Opatření:  Dobudování další etapy kanalizace  Čistírna odpadních vod  Správa a údržba kanalizace Komentář: V oblasti výstavby je obec limitována nedobudovanou kanalizací a omezenou kapacitou čističky odpadních vod v Tuhani – kapacita stávající ČOV bude naplněna. Je třeba analyzovat finanční a technologické možnosti rozšíření kapacity ČOV a rozhodnout o vhodném řešení (např. nová ČOV) Je třeba dořešit otázku správy, provozu a údržby kanalizace a ekonomických dopadů pro obec. Harmonogram: 2015 – 2020 Financování: dotace/obec Náklady: nad 50 mio Kč Z pohledu zastupitelstva se jedná o prioritu č. 1 z pohledu finančních dopadů na rozpočet obce JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 17

18 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ  Obec a její zastupitelé se zavazují iniciovat taková protipovodňová opatření, která budou založená na relevantní studii, budou koncepční a plánovaná a realizovaná ve spolupráci s okolními dotčenými obcemi, městem Mělník a ostatními zainteresovanými subjekty.  Tato jednání již byla zahájena.  Harmonogram: 2015 – 2020  Financování: dotace/obec  Náklady: zatím není možné odhadnout JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 18

19 PODPORA DĚTÍ, MLÁDEŽE A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU Opatření:  Výstavba mateřské školy  Rekonstrukce vytápění v základní škole, oprava zdi  Víceúčelová venkovní hřiště  Vybudování sportovního zázemí  Oprava kulturního domu  Doprava dětí do ZŠ a MŠ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 19

20 PÉČE O SENIORY Opatření:  Výstavba centra pro seniory s byty a odbornou a lékařskou péčí  Zajištění dopravy a zásobování seniorů Financování: dotace/obec Harmonogram: 2015 – 2020 Náklady: nad 20 mio Kč JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 20

21 POŘÁDEK V OBCI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Opatření:  Opravy a udržování kulturních památek a obecního majetku pro veřejnost  Rekonstrukce tržnice  Rekonstrukce Kelské návsi  Opravy a údržba obecních komunikací s odpovídajícím technickým vybavením  Výstavba zeleně a klidových zón  Orientační značení v obci  Odpadové hospodářství (sběr a svoz tříděného odpadu – bioodpad, kovy)  Veřejné osvětlení – jeho rekonstrukce, regulace, výměna svítidel – EPC  Údržba hřbitova  Vydání aktualizovaných řádů a obecně závazných vyhlášek a důsledná kontrola jejich dodržování – komise veřejného pořádku Financování: dotace/obec JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 21

22 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje strategický plán rozvoje obce na období let 2015 – 2020. Zavazuje se aktivně informovat občany všemi dostupnými prostředky o detailním harmonogramu, financování a plnění tohoto plánu a umožní občanům se k realizovaným projektům předem vyjadřovat formou diskusních fór. Při financování projektů v rámci schválených priorit se zastupitelstvo zavazuje podporovat takový způsob financování, který zajistí ekonomickou stabilitu obce, udržitelnost projektů a návratnost investic. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/a se: 0 Usnesení bylo schváleno JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 22

23 Diskuse Zvukový záznam z celého jednání zastupitelstva: http://www.kly.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=6677&p1=65&id=2507 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 23


Stáhnout ppt "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 20. LEDNA 2015. Přítomní zastupitelé: Iveta Fišerová Martin Kurc Ing. Pavel Michalíček Hana Slámová Petr Rynda Pavla Joachimsthálová."

Podobné prezentace


Reklamy Google