Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 20. LEDNA 2015. Přítomní zastupitelé: Iveta Fišerová Martin Kurc Ing. Pavel Michalíček Hana Slámová Petr Rynda Pavla Joachimsthálová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 20. LEDNA 2015. Přítomní zastupitelé: Iveta Fišerová Martin Kurc Ing. Pavel Michalíček Hana Slámová Petr Rynda Pavla Joachimsthálová."— Transkript prezentace:

1 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 20. LEDNA 2015

2 Přítomní zastupitelé: Iveta Fišerová Martin Kurc Ing. Pavel Michalíček Hana Slámová Petr Rynda Pavla Joachimsthálová zapisovatel: Hana Kudláčková ověřovatelé zápisu: Petr Rynda, Martin Kurc JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA

3 Program:  Navržený:  Smlouvy  Pozemky  Schválení záměru pronájmu  Podání žádosti o dotaci  Strategický rozvojový plán obce  Diskuse  Úprava programu:  Kontrola usnesení z jednání zastupitelstva ze dne  Smlouva o smlouvě budoucí  Schválení záměru pronájmu  Podání žádosti o dotaci  Strategický rozvojový plán obce  Diskuse JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA Návrh usnesení: zastupitelstvo Obce Kly schvaluje upravený program jednání zastupitelstva: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

4 Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne Usnesení č. 2: Smlouva se společností Pmax - podepsána Usnesení č. 3: Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti se společností ČEZ Distribuce na poz. pč. 470 v kú Záboří u Kel – podepsána Usnesení č. 4: Dodatek č. 5 Smlouvy se spol. 1. Polabská s.r.o. o svozu a odstranění směsných komunálních odpadů – podepsán Usnesení č. 5: rozpočtové upatření – upraveno o korekci příjmů za nájem školky a školy Usnesení č. 6: žádost navýšení příspěvku MŠ – bude poukázán do Usneseční č. 7: rozpočet – zveřejněn na úřední desce JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA

5 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti  Budoucí oprávněný prohlašuje, že jako investor zajišťuje zasíťování pozemků p. č. 377/4, 377/5, 377/6 k. ú. Kly - Vodovodní, kanalizační a plynovodní sítě, které budou zasahovat na budoucí služebný pozemek – pč. 899/1. (budoucí povinný Obec Kly)  Věcné břemeno bude zřízeno úplatně. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí 4500,- (500,- Kč za jednu přípojku).  Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do jednoho roku po doručení kolaudačního souhlasu nebo jiného dokladu vydaného (potvrzeného) stavebním úřadem, kterým se prokáže, že lze stavbu užívat, uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti (dále jen „ smlouva o VB “), jejímž předmětem bude na dobu neurčitou dobu úplatně zřízeno věcné břemeno pozemkové služebnosti inženýrské sítě spočívající v:  právu zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku vodovodní, kanalizační a pynovodní síť  právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodní, kanalizační a plynovodní sítě JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA

6 6

7 Návrh usnesení  Zastupitelstvo obce Kly schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti na pozemku p. č. 899/1 v k.ú. Kly. mezi Obcí Kly a budoucími oprávněnými investory zasíťování pozemků pč. 377/4, 377/5, 377/6 k.ú. Kly. (Uzavřením této smlouvy budoucí povinný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, uděluje budoucímu oprávněnému a jím pověřeným osobám právo provést stavbu „ Zasíťování pozemků parc.č. 377/4, 377/5, 377/6 v k.ú. Kly – Vodovodní, kanalizační a plynovodní síť “, na budoucím služebném pozemku) Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 Usnesení bylo schváleno. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA

8 SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU  Jedná se o záměr pronájmu bytu v obecním domě čp. 348 Záboří na dobu určitou od do  Podání nabídek do  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr pronájmu bytu v obecním domě čp. 348 v Záboří na dobu určitou od do Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA

9 Žádost o dotaci (MMR) oprava kulturního domu Kly  Dotace v rámci podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova” – dotační titul: Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci.  Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč.  Zpracování a administraci žádosti zajistí společnost Edupress s.r.o. na základě příkazní smlouvy o obstarání služeb v oblasti získání a správy dotací Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu kulturního domu Kly. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA

10 STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN OBEC KLY

11 Výsledky dotazování občanů k prioritám rozvoje obce na období let  Dotazování proběhlo v období od do formou dotazníku doručeného do všech domácností (čp) v obci Kly (Kly, Větrušice, Dolní Vinice, Hoření Vinice, Lom, Krauzovna, Záboří). Obec má 428 čp v kú Kly a 146 čp v kú Záboří u Kel. Celkem 574 čp.  Vráceno bylo 103 vyplněných dotazníků (18%) Dotazník byl anonymní.  Občané měli možnost v dotazníku označit 5 priorit, které považují za důležité, nebo se volným textem vyjádřit k tématu priorit rozvoje obce. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA

12 Priority občanů podle četnosti jejich uvedení mezi prvními pěti prioritami. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA

13 Pořadí priorit a počty jejich uvedení JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA

14 Programové priority zastupitelstva obce Kly pro roky  Zastupitelstvo obce Kly si stanovilo programové priority pro rok 2015 – Při stanovení priorit zastupitelstvo respektovalo a zohlednilo výsledky dotazování občanů – s přihlédnutím k budoucímu vývoji počtu obyvatel (nárůst dětí a mládeže a stejně tak občanů v poproduktivním věku).  Cílem rozvojového plánu je vybudovat ekonomicky stabilní a komfortní obec pro všechny zájmové i věkové skupiny obyvatel a motivovat je k tomu, aby měli důvod v obci žít a setrvávat po další generace  Mezi klíčové priority proto patří zejména vybudování infrastruktury, občanská vybavenost, péče o seniory, děti a mládež a podpora komunitního života. Realizace těchto priorit současně vytváří nová pracovní místa pro občany obce.  V rámci schválených priorit se zastupitelstvo zavazuje realizovat jednotlivé projekty a aktivity. Termíny realizace jednotlivých projektů a aktivit jsou závislé zejména na náročnosti přípravné a realizační fáze a současně na zajištění financování těchto projektů. Zastupitelstvo bude preferovat financování projektů z dotací v rámci dotačních výzev programového období 2014 –  Vzhledem k finančním, materiálním a lidským zdrojům, kterými obec disponuje a potenciální provázaností některých projektů, nelze všechny projekty realizovat paralelně. Proto bude Obec informovat občany průběžně o realizaci jednotlivých projektů, jejich detailním harmonogramu, skutečném průběhu a financování. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA

15 Programové priority zastupitelstva obce Kly na období let  DOPRAVA A BEZPEČNOST  KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD  PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ  PODPORA DĚTÍ, MLÁDEŽE A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU  PODPORA SENIORŮ  POŘÁDEK V OBCI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA

16 DOPRAVA - BEZPEČNOST Opatření:  Vybudování komunikace pro chodce a cyklisty  Zpomalení dopravy v obci  Dopravní značení Dílčí kroky:  Zpracování projektové dokumentace pro realizaci  Vyřešení majetkových poměrů / vlastníci pozemků  Žádost o dotaci FINANCOVÁNÍ: Dotace/spoluúčast obce NÁKLADY: nad 15 mio Kč Harmonogram: JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA

17 KANALIZACE, ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Opatření:  Dobudování další etapy kanalizace  Čistírna odpadních vod  Správa a údržba kanalizace Komentář: V oblasti výstavby je obec limitována nedobudovanou kanalizací a omezenou kapacitou čističky odpadních vod v Tuhani – kapacita stávající ČOV bude naplněna. Je třeba analyzovat finanční a technologické možnosti rozšíření kapacity ČOV a rozhodnout o vhodném řešení (např. nová ČOV) Je třeba dořešit otázku správy, provozu a údržby kanalizace a ekonomických dopadů pro obec. Harmonogram: 2015 – 2020 Financování: dotace/obec Náklady: nad 50 mio Kč Z pohledu zastupitelstva se jedná o prioritu č. 1 z pohledu finančních dopadů na rozpočet obce JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA

18 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ  Obec a její zastupitelé se zavazují iniciovat taková protipovodňová opatření, která budou založená na relevantní studii, budou koncepční a plánovaná a realizovaná ve spolupráci s okolními dotčenými obcemi, městem Mělník a ostatními zainteresovanými subjekty.  Tato jednání již byla zahájena.  Harmonogram: 2015 – 2020  Financování: dotace/obec  Náklady: zatím není možné odhadnout JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA

19 PODPORA DĚTÍ, MLÁDEŽE A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU Opatření:  Výstavba mateřské školy  Rekonstrukce vytápění v základní škole, oprava zdi  Víceúčelová venkovní hřiště  Vybudování sportovního zázemí  Oprava kulturního domu  Doprava dětí do ZŠ a MŠ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA

20 PÉČE O SENIORY Opatření:  Výstavba centra pro seniory s byty a odbornou a lékařskou péčí  Zajištění dopravy a zásobování seniorů Financování: dotace/obec Harmonogram: 2015 – 2020 Náklady: nad 20 mio Kč JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA

21 POŘÁDEK V OBCI A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Opatření:  Opravy a udržování kulturních památek a obecního majetku pro veřejnost  Rekonstrukce tržnice  Rekonstrukce Kelské návsi  Opravy a údržba obecních komunikací s odpovídajícím technickým vybavením  Výstavba zeleně a klidových zón  Orientační značení v obci  Odpadové hospodářství (sběr a svoz tříděného odpadu – bioodpad, kovy)  Veřejné osvětlení – jeho rekonstrukce, regulace, výměna svítidel – EPC  Údržba hřbitova  Vydání aktualizovaných řádů a obecně závazných vyhlášek a důsledná kontrola jejich dodržování – komise veřejného pořádku Financování: dotace/obec JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA

22 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje strategický plán rozvoje obce na období let 2015 – Zavazuje se aktivně informovat občany všemi dostupnými prostředky o detailním harmonogramu, financování a plnění tohoto plánu a umožní občanům se k realizovaným projektům předem vyjadřovat formou diskusních fór. Při financování projektů v rámci schválených priorit se zastupitelstvo zavazuje podporovat takový způsob financování, který zajistí ekonomickou stabilitu obce, udržitelnost projektů a návratnost investic. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/a se: 0 Usnesení bylo schváleno JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA

23 Diskuse Zvukový záznam z celého jednání zastupitelstva: JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA


Stáhnout ppt "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 20. LEDNA 2015. Přítomní zastupitelé: Iveta Fišerová Martin Kurc Ing. Pavel Michalíček Hana Slámová Petr Rynda Pavla Joachimsthálová."

Podobné prezentace


Reklamy Google