Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 10. Května 2016. Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 10. Května 2016. Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace."— Transkript prezentace:

1 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 10. Května 2016

2 Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna v souladu se Zákonem o obcích po dobu nejméně 7 dní a to na úřední desce a elektronické úřední desce obce Kly od 3.5. do 10.5. 2016  Přítomno je 7 členů zastupitelstva  Zastupitelstvo je usnášeníschopné  Zapisovatel: Hana Novotná  Ověřovatelé zápisu: Jiří Král, Ing. Pavel Michalíček  Z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který bude k dispozici internetových stránkách obce - elektronické úřední desce www.kly.czwww.kly.cz Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 2

3 Program: 1.Schválení programu 2.Kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva 3.Prodloužení nájemní smlouvy dům č.p. 348, Záboří 4. Záměr prodeje nemovitosti – dům č.p. 339 Záboří 5.Schválení plánu činnosti kontrolního výboru, zpráva kontrolního výboru 6.Rozpočtové opatření č. 1/2016 7.Schválení realizace zakázky „Výměna oken v ZŠ J.A. Komenského“ 8.Schválení realizace zakázky „ Opěrná stěna na pozemku par.č. 458/41, 458/42“ 9.Jmenování předsedy finančního výboru 10.Schválení ceníku nájmu a služeb v souvislosti s užíváním hrobových míst 11.Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se spol. ČEZ distribuce č. IV-12-6019874/3 12.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na poz.p.č.523/6 v k.ú. Kly na zřízení vodovodní přípojky a odbočky tlakové kanalizace 13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se spol. ČEZ distribuce č. IE-6006297 14.Záměr pronájmů částí pozemků p.č. 839/2, 907/3 v k.ú. Kly 15. Schválení kupních smluv na povodňové RD 16. Schválení realizace dětských hřišť 17. Žádost paní Panouškové o prodloužení nájemní smlouvy – návrh na doplnění programu 18. Pořízení změny č. 1 územního plánu obce Kly – návrh na doplnění programu 19.Volba nového člena kontrolního výboru - návrh na doplnění programu 20.Diskuze Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Kly schvaluje program jednání doplněný o bod č. 17, 18, 19 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se 0 Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 3

4 Kontrola usnesení z 5.dubna 2016 Usnesení č. 2 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Labská cyklostezka, úsek Kly – Mělník“. Smlouva byla uzavřena Usnesení č. 3 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 498/6, 500/4 v k. ú. Kly za cenu 750,- Kč/m2. Smlouva byla uzavřena, byl proveden vklad do KN. Usnesení č. 4 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování nové MŠ z IROP – spec. cíl 2.4. a závazek finanční spoluúčasti obce ve výši min. 10%. Žádost nebyla podána. (podmínkou bylo pravomocné územní rozhodnutí, které nebylo vydáno) Usnesení č. 5 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP – prioritní osa 1. 4. Preventivní protipovodňová opatření a zavazuje se k finanční spoluúčasti na projektu ve výši min. 30% uznatelných nákladů projektu. Zpracovává se projekt pro podání žádosti. Usnesení č. 6 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje poskytnutí finančního daru TJ Kly ve výši 100. 000,- Kč – (příspěvek obce na provoz v roce 2016). Smlouva na poskytnutí daru byla podepsána, příspěvek poskytnut. Usnesení č. 7 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje poskytnutí daru ve výši 64 tis. Kč SDH Kly (příspěvek na provoz v roce 2016). Smlouva na poskytnutí daru je připravena k podpisu. Usnesení č.8 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje dar ve výši 10.000,- Kč mysliveckému sdružení Kly – Tuhaň na rok 2016. Smlouva na poskytnutí daru je připravena k podpisu. Usnesení č. 9 Zastupitelstvo obce Kly neschvaluje poskytnutí finančního daru Občanskému sdružení Původní Kly ve výši 68.000,- Kč. Usnesení č. 10 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ vyhlášeného Min. vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR – podprogram 2 pořízení nového dopravního automobilu a zavazuje se k finanční spoluúčasti ve výši min. 50% nákladů akce. Žádost byla podána. Usnesení č.11 Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ J. A. Komenského Kly. Dodatek bude podepsán Usnesení č.12 Zastupitelstvo obce Kly neschvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 322 na pozemku parc. č. 642/48. Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 4

5 Prodloužení nájemní smlouvy dům č.p. 348 Záboří Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 5  Na základě žádosti p. Štruplové  Prodloužení nájemní smlouvy do 30. září 2016 (smlouva je uzavřena do 30. 6. 2016)  Zvýšení nájemného na 8.000,- Kč (od 1. 7. 2016) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s p. Štruplovou - dům čp. 348 do 30. září 2016 a zvýšení nájemného na 8.000,- Kč měsíčně a to od 1. 7. 2016 do 30. 9. 2016 Pro: 7 Proti : 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

6 Záměr prodeje nemovitosti čp. 339, Záboří Jednání zastupitelstva obce Kly 10.května 2016 6  Na základě žádosti nájemkyně p. Huličkové Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Kly schvaluje záměr prodeje nemovitosti č.p. 339 na pozemku parc. č. 642/32. Pro: 0 Proti: 5 Zdržel/i se: Ing.Pavel Michalíček, Hana Slámová USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO

7 Schválení plánu činnosti kontrolního výboru, zpráva kontrolního výboru Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 7  Plán činností: čteno předsedkyní H. Slámovou (přílohou k zápisu z jednání zastupitelstva)  Zpráva kontrolního výboru: čteno předsedkyní H. Slámovou (přílohou k zápisu z jednání zastupitelstva. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly bere na vědomí zprávu kontrolního výboru z 25. 4. 2016 a žádá KV o přiložení všech zpráv k dnešnímu zápisu z jednání zastupitelstva. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

8 Rozpočtové opatření č. 1/2016 8

9 Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 9 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: Ing. Pavel Michalíček USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

10 Schválení realizace zakázky „ Výměna oken v ZŠ J. A. Komenského“ Předpokládané náklady 1.200.000,- Kč včetně DPH. Bude realizováno výběrové řízení v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách v průběhu května. Realizace zakázky: červenec – srpen 2016 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje realizaci zakázky „ Výměna oken v ZŠ J.A. Komenského“ s předpokládanými náklady 1.200.000,- Kč Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 10

11 Schválení realizace zakázky „ Opěrná stěna na pozemku parc. č. 458/41, 458/42 Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 11 Realizace zakázky: max. 600 tis. Kč V rozpočtu obce je na tuto akci alokováno 900 tis. Kč Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly, schvaluje realizaci zakázky „ Opěrná stěna na pozemku p.č. 458/41, 458/42 v k.ú. Kly s předpokládanými náklady 600.000,- Kč. Pro: 5 Proti: Ing. Pavel Michalíček Zdržel/i se: 0 Martin Kurc při hlasování nebyl přítomen. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

12 Jmenování předsedy finančního výboru Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 12  Předsedou může být pouze člen zastupitelstva § 117 odst. 4 zákona o obcích  Člen nemůže být starosta, místostarosta  Nominovaným je Pavla Joachimsthálová Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly volí předsedou finančního výboru paní Pavlu Joachimsthálovou. Členové finančního výboru budou jmenováni do 14. června 2016 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel/i se: Pavla Joachimsthálová, Ing. Pavel Michalíček USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

13 Schválení ceníku nájmu a služeb v souvislosti s užíváním hrobových míst  Dle zákona o pohřebnictví je provozovatel pohřebiště povinen každoročně stanovovat kalkulaci cen pronájmů hrobových míst, kolumbárií a služeb spojených s nájmem těchto pohřebišť.  Každoroční Cenový věstník MF upravuje maximální ceny nájmu hrobových míst (nájem pozemku) pro dané skupiny měst a určuje zařazení měst do těchto skupin (dle počtu obyvatel). Aktuálně, dle Výměru MF ČR č. 01/2015 je stanovena maximální cena na 20,-Kč/m². Cena služeb spojených s nájmem hrobového místa je vypočítávána z reálných nákladů. Její maximální výše není zákonem stanovena, ale měla by odpovídat ceně v místě obvyklé.  Cena za nájem se nemění, zůstává stejná od roku 1997. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje ceník za nájem a služby s nájmem spojených na pohřebištích v Obci Kly. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 13

14 Schválení ceníku nájmu a služeb v souvislosti s užíváním hrobových míst Cena za pronájem z pozemku – místa na pohřebišti je spojena s činnostmi:  Příprava a uzavírání smluv a jejich evidence  Výběr úhrad, upozorňování nájemců na skončení sjednané doby  Správní řízení ve věci neudržovaných a neplacených hrobů atd. Cena za služby spojené s nájmem místa na pohřebišti :  Náklady související s provozem, údržbou a správou pohřebiště, tzn :  Sečená trávy, údržba zeleně, zimní údržba,  Nákup vybavení a materiálu, nářadí pro opravy hřbitova,  Vodné  Odvoz odpad, aj. Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 14

15 Schválení ceníku nájmu a služeb v souvislosti s užíváním hrobových míst Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 15 PoložkaKatolický hřbitovEvangelický hřbitov Nájem za hrobové místo10,-Kč/rok Služby spojené s nájmem hrobového místa 40,-kč/rok40,-Kč/rok Celkem:50,-Kč/rok Nájem za hrobku m210,-Kč/m2/rok Služby spojené s nájmem hrobky 20,-Kč/m2/rok Celkem:30,-Kč/m2/rok Nájem za dvojhrob10,-Kč/rok10,-/rok Služby spojené s nájmem dvojhrobu 90,-Kč/rok Celkem:100,-Kč/rok

16 Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se spol. ČEZ distribuce č. IV-12-6019874/3 Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 16  Zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy- kabelové distribuční rozvody NN  Na pozemku v majetku obce Kly p.č. 468/1 v k.ú. Záboří u Kel  Úplata za zřízení věcného břemene ve výši 1000Kč Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se spol. ČEZ distribuce č. IV-12-6019874/3. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

17 Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se spol. ČEZ distribuce č. IV-12- 6019874/3 Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 17

18 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na poz.p.č.523/6 v k.ú. Kly na zřízení vodovodní přípojky a odbočky tlakové kanalizace Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 18  Žadatelem je p. Škácha  Za účelem zřízení přípojky vodovodní o délce cca 6m  Přípojky tlakové kanalizace o délce cca 3 m  Pozemek v majetku obce p.č. 523/6 v k.ú. Kly  Úplata za zřízení věcného břemene ve výši 500Kč za jednu přípojku Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na poz.p.č. 523/6 v k.ú. Kly na zřízení vodovodní přípojky a odbočky tlakové kanalizace, úplata za zřízení přípojek celkem ve výši 1000Kč. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

19 Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 19 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na poz.p.č.523/6 v k.ú. Kly na zřízení vodovodní přípojky a odbočky tlakové kanalizace

20 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se spol. ČEZ distribuce č. IE-6006297 Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 20  Název stavby: Kly-KNN, úpr. ME 0415 Kly Vinice – povodně  Místo stávajícího umístění, ležícího v zátopové oblasti, kdy při zatopení byla velká část bez energie  Dotčené pozemky p.č. 532/1, 532/20, 338/3 v k.ú. Kly  Předpokládaný rozsah omezení činní 23 m2  Úplata za zřízení věcného břemene ve výši 1000Kč Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se spol. ČEZ distribuce č. IE-6006297 a smlouvu o právu provést stavbu. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

21 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se spol. ČEZ distribuce č. IE-6006297 Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 21

22 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se spol. ČEZ distribuce č. IE-6006297 Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 22

23 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se spol. ČEZ distribuce č. IE-6006297 Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 23

24 Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 24 Záměr pronájmů částí pozemků p.č. 839/9, 907/3 v k.ú. Kly  Na základě žádosti manželů Šestákových  Za účelem pastvy pro koně  Pachtovné ve výši 4000Kč/ha rok  Výměr pozemků k pronájmu činí celkem 155 m2 dle přiložené situace, která bude součástí nájemní smlouvy.  Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č. 839/9, 907/3 v k.ú. Kly o celkové výměře 155 m2 ve výši 4000Kč / ha / rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

25 Záměr pronájmů částí pozemků p.č. 839/9, 907/3 v k.ú. Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 25

26 Schválení kupních smluv Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 26  Kupující: Martin Bláha  Předmět smlouvy: dům čp. 336 a pozemek parc. č. 642/35 o výměře 730 m2  Kupní cena stanovena dle znaleckého posudku na 1.990.000,- Kč bude snížena o 10% z důvodu demolice objektu po povodni v r. 2002 a o 150.000,- Kč převedených na účet obce. Výsledná kupní cena: 1.641.000,- Kč.  Splatnost kupní ceny: 31. 12. 2016 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy s kupujícím Martinem Bláhou. Předmětem koupě je dům čp. 336 a pozemek parc. č. 642/35 za cenu 1.641.000,- Kč. Splatnost kupní ceny je stanovena do 31. 12. 2016 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

27 Schválení kupních smluv  Kupující: Daniela Slámová  Předmět smlouvy: stavba čp. 330 na pozemku parc. Č. st. 471 a pozemek parc. Č. 642/47 o výměře 444m2  Cena dle znaleckého posudku 1.590.000,- Kč  Kupní cena s odečtením složené částky 150.000,- Kč = 1.440.000,- Kč  Splatnost kupní ceny do 31. 12. 2016  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření kupní smlouvy s paní Danielou Slámovou. Předmětem koupě je stavba na pozemku st. 471 – dům čp. 330 v Záboří a pozemek parc. Č. 642/47. Kupní cena je stanovena na 1.440.000,- Kč a splatnost kupní ceny do 31. 12. 2016  Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/i se: H. Slámová  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2015 27

28 Realizace dětských hřišť  Záměrem je realizovat nová dětská hřiště  Lom, Hoření Vinice, Kly, rozšíření hřiště v Záboří  Hřiště ve Klích (zažádáno o dotaci)  Aktuálně probíhá poptávkové řízení. Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 28

29 Žádost paní Panouškové o prodloužení nájemní smlouvy  Nájemní smlouva s paní Panouškovou je uzavřena do 30. 6. 2016  Jde o byt v obecní nemovitosti čp. 234  Správný a obvyklý postup je takový, že pokud obec má nemovitost k pronájmu, zveřejní záměr pronájmu nemovistosti a uchazeci mohou podat své žádosti. Vždy upřednostňujeme rodiče samoživitele, rodiny s dětmi a původní nájemníky.  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní Panouškové na byt v nemovitosti čp. 234  Pro: 0 Proti: 7 Zdržel/i: se 0  USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr pronájmu bytu v nemovitosti čp. 234 v majetku Obce Kly:  Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 29

30 Pořízení změny č. 1 územního plánu obce Kly Pořízení změny územního plánu je vyvolána výhradně potřebou změny využití části pozemku parc. č. 523/1 (prostor tržnice) a toto změna je pořizována pouze s cílem změny využití tohoto pozemku. Návrh usnesení: Zastupitelstvo Obce Kly  schvaluje pořízení změny č.1 územního plánu obce Kly  schvaluje žádost na pořízení změny č.1 územního plánu obce Kly  určuje zastupitele – Ivetu Fišerovou pro spolupráci při pořizování změny č.1 územního plánu obce Kly  Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 30

31 Volba nového člena kontrolního výboru  Ze zdravotních důvodů končí členství v kontrolním výboru paní Helena Jungová.  Novým členem kontrolního výboru je jmenován pan David Butora  Zastupitelstvo obce Kly jmenuje novým členem kontrolního výboru pana Davida Butoru a bere na vědomí ukončení členství paní Heleny Jungové v kontrolním výboru.  Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0  USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 31

32 Diskuze – informace k jednotlivým projektům  ČOV a kanalizace: kapacita stávající čistírny odpadních vod bude naplněna, je zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení na novou ČOV v Tuhani. Žadatelem o dotaci bude obec Tuhaň, obec Kly se bude finančně podílet. Současně máme zpracovaný generel odkanalizování obce, probíhá jeho připomínkování ze strany dotčených orgánů a bude následovat zpracování projektové dokumentace na dobudování kanalizace.  Co se děje na Hadíku: Více než pět desítek těžkých nákladních automobilů denně zaváží kalová pole na Hadíku v katastru naší obce. Povolení vydal Odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ v Mělníce a to i přes nesouhlas vedení naší obce. Dle povolení se může na místo zavážet zemina, kamení a vytěžená hlušina. Co se sem (navíc do záplavové zóny) navážení ve skutečnosti jsme se přesvědčili při opakovaných návštěvách, jedná se o stavební odpad, igelity, kabely.. Protože jsme přesvědčeni, že to co se děje na Hadíku, je v rozporu se zákonem a vydaným povolením, podali jsme podnět jak České inspekci životního prostředí, kriminální polici, MěÚ Mělník i médiím. Naším cílem je učinit veškeré dostupné kroky, aby byla tato činnost zastavena. V této lokalitě je navíc plánovaná výstavba labské cyklostezky. Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 32

33 Diskuze – informace k jednotlivým projektům  Projekty zeleně : Připravujeme s projektantkou Ing. Řehákovou projekty zeleně na tržišti, u Obecního úřadu, parku u J. Husa, u opěrné stěny (okolí hřiště TJ), dále potom podél pěších stezek a komunikací. Projekty připravujeme tak, abychom podali žádost o dotaci a koncepčně řešili zeleň v obci. Pokud by se nám nepodařilo financování z dotace, budeme postupně projekty zeleně realizovat z vlastních zdrojů.  Oprava komunikací: Připravujeme projektové dokumentace na opravy komunikací v obci. Zpracovaný je projekt a je podaná žádost o dotaci na opravu komunikace u bývalého svazarmu a celé komunikace u vysílače. Nyní se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení na opravu komunikace (Šternberka) a to včetně odvodnění a veřejného osvětlení. Vždy pokud bude možné budeme podávat žádost o dotaci (bude-li vyhlášena vhodná dotační výzva). V každém případě proběhne na jaře a v létě nezbytná oprava poškozených úseků.  Chodníky: Probíhá zpracování nové projektové dokumentace na chodníky a to nově včetně kompletního zaměření, včetně vjezdů, odvodnění, veřejného osvětlení. Projekt bude rozdělen na jednotlivé etapy a postupně budeme žádat o dotace jak ze SFDI, tak z IROPu. Projekt chodníků je rozšířen o propojení katastru obce Kly a Mělníka, ve Klích až k čp. 1 a na Větrušice k zastávce.  Na spojnici mezi silnicí I/9 a 331 probíhají úpravy, tak aby byl vytvořen bezpečný pás pro chodce a bylo zamezeno parkování nákladních automobilů. Nejedná se o stavbu chodníku. Je to pouze dočasné bezpečnostní opatření, než bude realizována stavba chodníků podle projektu. Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 33

34 Diskuze – informace k jednotlivým projektům  Protipovodňová ochrana: Naše obec má zpracovanou revizi studie protipovodňové ochrany. Studie je k dispozici na www.kly.cz a k nahlédnutí také na Obecním úřadě. Nyní připravujeme veřejnou prezentaci a vizualizaci navrhovaných řešení. Předpokládáme v horizontu cca 2-3 měsíců. Současně probíhá komunikace s Ministerstvem zemědělství o možných variantách protipovodňové ochrany a způsobech financování. Je vhodné zmínit, že odhadované náklady na vybudování protipovodňové ochrany jsou cca 200 mil. Kč (248 mil. Kč včetně DPH) a nebylo by správné porovnávat protipovodňovou ochranu s jinými obcemi. Jedná se vždy o specifické a unikátní řešení.www.kly.cz  Tržnice: V prostoru tržnice počítáme s novou zelení, povrchem a na podzim se stánky. Postupně získáváme všechna povolení a tak i práce na obnově tržnice budou probíhat v závislosti na tom v etapách až do podzimu.  Hřbitov: Připravujeme projektovou dokumentaci na úpravy hřbitova v Záboří. Na úpravy Hřbitova byla obci schválena také dotace ve výši 578 tis. Kč. Předpokládáme veřejné představení projektu k vašim námětům a následně realizaci s termínem dokončení do podzimu 2016. Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 34

35 Diskuze  Diskuzní příspěvky doporučujeme si poslechnout kompletně ve zvukovém záznamu. Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016 35


Stáhnout ppt "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 10. Května 2016. Jednání zastupitelstva obce Kly 10. května 2016  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google