Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností Workshop Realizace politiky přípravy na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností Workshop Realizace politiky přípravy na."— Transkript prezentace:

1 Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností Workshop Realizace politiky přípravy na stárnutí Ústí nad Labem 22. října 2015 Mgr. Denisa Pechová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

2 Úvod  Dotační titul Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností – zřízen v r. 2011 v souladu s prioritami a cíli Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012.  Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ stanoví závazné postupy a pravidla použití finančních prostředků určených na realizaci tohoto dotačního programu;  http://www.mpsv.cz/cs/12600 Mgr. Denisa Pechová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

3 Úvod  Pravidla jsou stanovena v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a s usnesením vlády č. 92 ze dne 1. 2. 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR NNO ústředními orgány státní správy;  Objem finančních prostředků – limitován objemem prostředků vyčleněných na tento účel ve státním rozpočtu v kapitole 313 – MPSV;  Od r. 2015 navýšení na 12 000 000,- Kč. Mgr. Denisa Pechová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

4 Statistika 2012–2015  přijaté žádosti: 145  podpořené žádosti: 88  přiděleno celkem:30 199 366,- Kč  r. 2012 podpořeno 13 projektů z 22 přijatých žádostí  r. 2013 podpořeno 11 projektů z 26 přijatých žádostí  r. 2014 podpořeno 17 projektů z 30 přijatých žádostí  r. 2015 podpořeno 47 projektů z 67 přijatých žádostí Mgr. Denisa Pechová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

5 Statistika 2012–2015 Mgr. Denisa Pechová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

6 Okruh možných žadatelů, resp. příjemců dotace Seniorskou nebo proseniorskou organizací se pro účely tohoto dotačního programu rozumí:  spolek vyvíjející činnost podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;  ústav zřízený v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;  obecně prospěšná společnost zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech; Mgr. Denisa Pechová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

7 Okruh možných žadatelů, resp. příjemců dotace církevní právnická osoba zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů; nadace založená v souladu s ustanovením § 306 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nadační fond založený v souladu s ustanovením § 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Mgr. Denisa Pechová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

8 Podprogramy  a) Organizační, administrativní a technická podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací.  b) Podpora mezinárodní spolupráce a zapojení do činnosti v mezinárodních organizacích hájících zájmy seniorů.  c) Informační a osvětová činnost na podporu plnohodnotného života seniorů.  d) Poradenství a právní pomoc v oblasti ochrany lidských práv seniorů. Mgr. Denisa Pechová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

9 Uznatelné náklady Z poskytnuté dotace lze hradit následující uznatelné náklady:  mzdové náklady zaměstnanců;  práci dobrovolníků;  provozní náklady, které jsou nezbytné pro činnost organizace. Mgr. Denisa Pechová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

10 Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace  Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok. Dotace jsou poskytovány na základě § 14 zákona o rozpočtových pravidlech.  Podmínkou pro přidělení dotace je sídlo žadatele na území ČR.  Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku. Skutečnost bezdlužnosti musí být deklarována formou čestného prohlášení přiloženého k žádosti o dotaci.  Dotace může být žadateli poskytnuta za podmínky, že předloží čestné prohlášení, že není v likvidaci ani v úpadku. Mgr. Denisa Pechová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

11 Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace  Dotaci lze poskytnout na projekt, který bude realizován v období od 1. 1. do 31. 12. daného kalendářního roku. Dotaci lze použít i na výdaje, které byly v daném roce uskutečněny před datem vydání rozhodnutí, pokud prokazatelně souvisejí s účelem dotace vymezeným předmětným rozhodnutím.  Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu. Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt financován dotacemi od více orgánů státní správy, nesmí souběh těchto dotací činit více než 70 % celkových nákladů projektu. Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů, včetně zdrojů ze státního rozpočtu není dovolena. Mgr. Denisa Pechová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

12 Žádost  Dotace je poskytována na základě žádosti o dotaci ze státního rozpočtu předložené MPSV na předepsaném formuláři. V listinné podobě se žádost podává v 1 vyhotovení (1 originál);  žádost o dotaci mohou podat pouze seniorské a proseniorské organizace s celostátní působností uvedené v čl. III odst. 7 těchto Pravidel, jejichž existence trvá alespoň jeden rok před podáním žádosti o dotaci; Mgr. Denisa Pechová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

13 Kritéria posuzování žádostí I.formální hodnocení II.obsahové hodnocení Mgr. Denisa Pechová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

14 Děkuji Vám za pozornost. Kontakt: denisa.pechova@mpsv.cz Mgr. Denisa Pechová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR


Stáhnout ppt "Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností Workshop Realizace politiky přípravy na."

Podobné prezentace


Reklamy Google