Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UDRŽITELNOST PROJEKTU ZMĚNY PROJEKTU V DOBĚ UDRŽITELNOSTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM POŘÍZENÝM Z DOTACE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UDRŽITELNOST PROJEKTU ZMĚNY PROJEKTU V DOBĚ UDRŽITELNOSTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM POŘÍZENÝM Z DOTACE."— Transkript prezentace:

1 UDRŽITELNOST PROJEKTU ZMĚNY PROJEKTU V DOBĚ UDRŽITELNOSTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM POŘÍZENÝM Z DOTACE

2 2 Výsledky a výstupy projektu musí být udrženy v nezměněné podobě ode dne finančního ukončení projektu po určenou dobu udržitelnosti v souladu s předem definovanými pravidly a podmínkami  3 roky - malé a střední podniky (podnikatelé)  5 let – ostatní: veřejná správa, příspěvkové organizace, neziskové organizace, velké podniky - podnikatelé Podmínka udržitelnosti

3  Podstatné změny Podléhají schvalování VRR  Nepodstatné změny Nepodléhají schvalování VRR,  Změny oznamuje příjemce na formuláři D38 – Změnový formulář  Všechny změny (podstatné i nepodstatné) uvede a popíše příjemce v nejbližší Monitorovací zprávě o udržitelnosti projektu. Změny v době udržitelnosti projektu

4  změna (nedodržení) hodnoty monitorovacích indikátorů  změna horizontálních témat  změna majitele/provozovatele  změna využití projektu  prodej/pronájem majetku pořízeného z dotace  ukončení projektu v době udržitelnosti  vyřazení majetku z účetní evidence Podstatné změny

5 Podstatné změny jsou schvalovány na základě žádosti příjemce Výborem Regionální rady. Některé změny lze povolit na základě odůvodněného požadavku příjemce – např. změnu nájemce. podléhají sankčnímu režimu – např. neplnění smluvních indikátorů, změna využití projektu nelze povolit – např. ukončení projektu v době udržitelnosti, prodej majetku pořízeného z dotace Podstatné změny

6  změna sídla příjemce  změna kontaktní osoby  změna statutárního zástupce Nepodstatné změny oznamuje příjemce formou e-mailu či dopisu ještě před jejich uskutečněním, tyto změny jsou pouze ohlášeny a nepodléhají schvalování ze strany ÚRR Nepodstatné změny

7 Článek 10 Smlouvy o poskytnutí dotace: Příjemce je povinen po dobu udržitelnosti nakládat s majetkem pořízeným z dotace s péčí řádného hospodáře, tj. nezatěžovat majetek ani jeho části žádnými věcnými právy třetích osob nesmí majetek  převést/prodat/darovat  pronajmout/vypůjčit/zastavit  jinak umožnit nakládání s tímto majetkem třetí osobou To neplatí v případech, kdy příslušný právní vztah vznikl mezi příjemcem a třetí osobou již před podpisem Smlouvy a zároveň příjemce ve studii proveditelnosti/marketingové analýze uvedl, že toto právo třetí osoby bude po dobu udržitelnosti existovat. Nakládání s majetkem pořízeným z dotace

8 Článek 10 Smlouvy o poskytnutí dotace: Poskytovatel dotace ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem za současného dodržení podmínky udržitelnosti umožňuje dispozici s majetkem třetí osobou. Kategorie dispozicí s majetkem pořízeným z dotace  Dispozice s majetkem, kdy dochází ke změně vlastníka  Dispozice s majetkem, kdy nedochází ke změně vlastníka (dočasné časově vymezené nakládání) Dispozice s majetkem třetí osobou

9 úplatný převod – kupní smlouva bezúplatný převod - darovací smlouva přechod na právní nástupce při zániku příjemce  děděním  na základě rozhodnutí státního orgánu Příjemce je povinen o souhlas poskytovatele požádat VŽDY  s výjimkou přechodu, kdy dochází k převodu majetku nezávisle na vůli smluvních stran Poskytovatel dotace žádosti posuzuje individuálně dle jejich obsahu. Dispozice s majetkem – změna vlastníka

10 Žádost o souhlas s převodem musí obsahovat odůvodnění nezbytnosti převodu z hlediska zákonné úpravy nebo jiného zvlášť závažného důvodu, návrh smlouvy o převodu majetku mezi příjemcem a třetí osobou  podrobné vymezení předmětné části majetku  výše úplaty za převod  závazek nabyvatele dodržet podmínky udržitelnosti  povinnost poskytnout součinnost k plnění povinností příjemce uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace Dispozice s majetkem – změna vlastníka

11 nájemní vztah  časově omezené nakládání s majetkem třetí osobou za úplatu, kdy nájemce platí příjemci výpůjčka  časově omezené nakládání s majetkem třetí osobou bezúplatně smlouva o údržbě/správě  časově omezené nakládání s majetkem třetí osobou za úplatu, kdy příjemce platí jako objednatel správy/údržby třetí osobě omezení/zatížení majetku zástavním právem nebo právem věcného břemene Dispozice s majetkem – nedochází ke změně vlastníka

12 příjemce je povinen vyžádat si před uzavřením právního úkonu souhlas poskytovatele dotace příloha žádosti o souhlas – návrh smlouvy mezi příjemcem a třetí osobou, která musí obsahovat  podrobné vymezení předmětné části majetku  závazek třetí osoby plnit příslušné povinnosti příjemce ze Smlouvy o poskytnutí dotace  konkrétní výše úplaty za užívání majetku  zákaz dát majetek do podnájmu či jiného užívání další osobě Souhlas s dispozicí se uděluje jako souhlas předchozí, tj. před uzavřením příslušné smlouvy. Dispozice s majetkem – nedochází ke změně vlastníka

13 Omezení/zatížení majetku zástavním právem Metodické oznámení č. 29, příjemce je povinen vyžádat si před uzavřením právního úkonu souhlas poskytovatele dotace doložit :  přesnou specifikace dotčeného majetku  originál listu vlastnictví budov a pozemků  závazný příslib banky za podmínek využití zástavy MZ o udržitelnosti projektu, příjemce je povinen dokládat potvrzení od banky řádně splácí úvěr výši neuhrazeného zůstatku úvěru Dispozice s majetkem – nedochází ke změně vlastníka

14  Příjemce není povinen žádat o předběžný souhlas poskytovatele dotace v případech, když příslušný právní vztah se třetí osobou existoval již před podpisem Smlouvy a zároveň ve studii proveditelnosti/marketingové analýze uvedl, že výsledek projektu bude po dobu udržitelnosti v nájmu/správě/údržbě atd. třetího subjektu u krátkodobých nájmů/podnájmů souvisejících s běžným provozem  jednorázový pronájem ke konkrétní kulturní/sportovní akci  Příjemce je povinen zajistit, aby třetí osoba splnila podmínky uvedené v článku 10 Smlouvy o poskytnutí dotace. Výjimky z povinnosti žádat o souhlas s dispozicí

15 Ing. Dana Koplíková dana.koplikova@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "UDRŽITELNOST PROJEKTU ZMĚNY PROJEKTU V DOBĚ UDRŽITELNOSTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM POŘÍZENÝM Z DOTACE."

Podobné prezentace


Reklamy Google