Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 31. března 2015. Jednání zastupitelstva 31. 3. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 31. března 2015. Jednání zastupitelstva 31. 3. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna."— Transkript prezentace:

1 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 31. března 2015

2 Jednání zastupitelstva 31. 3. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna v souladu se Zákonem o obcích po dobu nejméně 7 dní a to na úřední desce a elektronické úřední desce obce Kly od 24. 3. do 31. 3. 2015  Přítomno je 6 členů zastupitelstva  Omluven je Jiří Král  Zastupitelstvo je usnášeníschopné  Zapisovatel: Hana Kudláčková  Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Michalíček, Hana Slámová Z jednání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam, který bude k dispozici internetových stránkách obce - elektronické úřední desce www.kly.czwww.kly.cz Jednání zastupitelstva obce Kly 31.3. 2015 2

3 Navržený program:  1.Schválení programu  2.Záměr prodeje pozemku  3.Převody pozemků  4.Darování pozemku  5.Žádost o prodloužení nájemní smlouvy  6.Účetní závěrka 2014, závěrečný účet obce Kly za rok 2014 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kly.  7.Návrh na rozdělení a čerpání hospodářského výsledku za rok 2014 MŠ Kly  8.Návrh na rozdělení a čerpání hospodářského výsledku r. 2014 ZŠ Kly  9.Delegace zástupců obce na valnou hromadu Vodárny Kladno Mělník  10.Plánovací smlouva  11.Smlouva služebnost  12.Vyhlášky obce  13.Žádosti o dotace  14.Různé  15.Diskuze Jednání zastupitelstva obce Kly 31. 3. 2015 3

4 Upravený program 1.Schválení programu 2.Kontrola usnesení 3.Záměr prodeje pozemku 4.Převody pozemků 5.Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 6.Účetní závěrka 2014, závěrečný účet obce Kly za rok 2014 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kly. 7.Návrh na rozdělení a čerpání hospodářského výsledku za rok 2014 MŠ Kly 8.Návrh na rozdělení a čerpání hospodářského výsledku za rok 2014 ZŠ Kly, odpisový plán na rok 2015 9. Delegování zástupce obce na valnou hromadu spol. Vodárny Kladno Mělník, a.s. 10. Plánovací smlouva 11. Smlouva služebnost 12. Žádost mysliveckého sdružení Kly- Tuhaň 13Žádosti o dotace 14Rozpočtové opatření č.1/2015 15.Žádost provozovat vodní sporty 16. Diskuze Jednání zastupitelstva obce Kly 31.3. 2015 4 Návrh usnesení: Zastupitestvo obce Kly schvaluje upravený program jednání Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno.

5 Kontrola usnesení z 24. února 2015 Usnesení č.8. Zastupitelstvo obce Kly schvaluje projektový záměr„protipovodňový a monitorovací systém obce Kly“ a podání žádosti o dotaci z OPŽP. Žádost je zpracovávána Usnesení č. 9. Zastupitelstvo obce Kly pověřuje starostku zpracováním podkladů a podáním žádosti o dotaci. Podklady se vytvářejí Usnesení č. 10. Zastupitelstvo obce Kly schvaluje vyhotovení odborného posudku rozvoje kanalizace a ČOV společností VHS PROJEKT a pověřuje starostku k podpisu objednávky. Objednávka podepsána Usnesení č. 11. Zastupitelstvo obce Kly schvaluje výzvu k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace „chodníky“ v obci Kly dle § 34 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Výzva podána Usnesení č. 12. Zastupitelstvo obce Kly schvaluje nařízení obce č. 1/2015, kterým se vydává třžní řád obce Kly. Nařízení je v platnosti Usnesení č. 13. Zastupitelstvo obce Kly schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kly č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Vyhláška je v platnosti Jednání zastupitelstva obce Kly 31.3.2015 5 Usnesení č. 2. Zastupitelstvo obce Kly schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6000173/0VB/01 se spol. ČEZ Distribuce a.s. - smlouva byla podepsána Usnesení č. 2. Zastupitelstvo obce Kly schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6000173/0VB/01 se spol. ČEZ Distribuce a.s. - smlouva byla podepsána Usnesení č.3. Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě s investory Pajonk, Hrubý, Hrubá, Vondrouš o bezplatném převedení vybudované kanalizační stoky do majetku obce – smlouva byla podepsána Usnesení č. 4. Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s majitelem pozemku par. č. 650/18 panem Valsou. – smlouva byla podepsána Usnesení č. 5. Zastupitelstvo obce Kly navrhuje uzavřít dodatek č. 1. ke Smlouvě od dílo s Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a pověřuje starostku k jejímu podpisu. smlouva byla podepsána Usnesení č.6. Zastupitelstvo obce Kly odkládá vyjádření k žádosti na zasedání zastupitelstva dne 31. 3. 2015 a chce se nejdříve seznámit se stanoviskem Mysliveckého sdružení Kly – Tuhaň a Územního rybářského svazu – probíhá Usnesení č. 7. Zastupitelstvo obce Kly schvaluje částečnou úhradu faktury za toto dílo a to konkrétně ve výši 87.782,- Kč = DPH. Faktura byla uhrazena

6 Záměr prodeje pozemku  Žadatelé – manželé Prokschovi podali na obec Kly žádost o odprodej části pozemku o velikosti cca 20m2 z celkové výměry pozemku 6480m2, vedený jako ostatní plocha, ve vlastnictví obce Kly par. č. 878 v – k.ú. Kly za účelem narovnání hranic pozemku v jejich vlastnictví.  Oddělení části pozemku a veškeré náklady s tím spojené ponese kupující  Kupní cena ve výši 350,-Kč za m2. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr prodeje části pozemku o velikosti 20m2, přesná část pozemku viz příloha č. 1, za prodejní cenu ve výši 350Kč za metr2. Náklady spojené s oddělením pozemku, na vyhotovení geometrického plánu a vklad na katastr nemovitostí. Ponese kupující. Pro: p. Rynda Proti: I. Fišerová, M. Kurc, H. Slámová, Ing. P. Michalíček, P. Joachimsthálová Zdržel se: 0 Usnesení nebylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 31.3. 2015 6

7 7 Záměr prodeje části pozemku p.č. 878 v k.ú. Kly o velikosti 20m2

8 Žádost obce Kly o bezúplatný převod pozemků p.č. 460/17, 460/19, 458/38, 462/37 z vlastnictví SPÚ do vlastnictví obce Kly Jednání zastupitelstva obce Kly 31.3. 2015 8 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly souhlasí s podáním žádosti k bezúplatnému převodu pozemků p.č. 460/17, 460/19, 458/38, 462/37 v k.ú. Kly, které jsou zastaveny místní komunikací z vlastnictví SPÚ do vlastnictví obce Kly Pro: 6 proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

9 Žádost o prodloužení pronájmu bytu ve vlastnictví obce Kly  Nájemnice p. Renata Panoušková žádá o prodloužení pronájmu bytu v obecním domě na adrese Kly č.p. 234  Obec musí postupovat dle zákona o obcích, zveřejnit záměr pronájmu nemovitosti a ve výběrovém řízení vybrat budoucího nájemce. Jednání zastupitelstva obce Kly 31. 3. 2015 9 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly, schvaluje záměr pronájmu nemovitosti bytu o velikosti 1+1 na adrese Kly č.p. 234 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

10 Účetní závěrka 2014, závěrečný účet obce Kly za rok 2014 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kly. Jednání zastupitelstva obce Kly 31. 3. 2015 10  Celkové příjmy obce v roce 2014: 16 637 465,95  Předpokládané výdaje obce v roce 2014: 26 625 100,00  Skutečné výdaje obce za rok 2014:13 584 111,93  Zůstatek na běžných účtech obce k 31. 12. 2014:23 765 336,87  Nesplacený úvěr u České spořitelny ve výši:5 124 882,00

11 Účetní závěrka 2014, závěrečný účet obce Kly za rok 2014 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kly. Jednání zastupitelstva obce Kly 31.3. 2015 11 Návrh usnesení k závěrečnému účtu:  Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31. 12. 2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami k nedostatkům zjištěných při přezkoumání hospodaření  K odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky již v budoucnu neopakovaly, přijímá zastupitelstvo tato opatření:  Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce zajistit dodatečné provedení dokladové inventury k 31. 12. 2014, zajistit dodání podkladů pro provedení dokladové inventury k 31. 12. 2015 v dostatečném časovém předstihu.  Kontrola účinnosti přijatých opatření bude provedena: 30. 4. 2015  Závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu:  Uvedenými nedostatky nevznikla obci žádná škoda, proto nebyly přijaty závěry vůči žádným osobám. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel/a se: 0 Usnesení bylo schváleno

12 Návrh na rozdělení a čerpání hospodářského výsledku za rok 2014 - MŠ Kly Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Kly schvaluje účetní závěrku 2014, rozdělení hospodářského výsledku MŠ Kly:  Výši hospodářského výsledku z hlavní činnosti 0,- Kč, 4090,- Kč z doplňkové činnosti jeho rozdělení do fondu rezervního ve výši 4090,- Kč. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 31.3. 2015 12

13 Návrh na rozdělení a čerpání hospodářského výsledku za rok 2014 ZŠ Kly a schválení odpisového plánu ZŠ Kly na rok 2015 Jednání zastupitelstva obce Kly 31.3. 2015 13  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje účetní závěrku r 2014, odpisový plán na rok 2015. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Kly : Výši hospodářského výsledku 0,- Kč z hlavní činnosti, 0,- Kč z hospodářské činnosti.  Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

14 Delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Jednání zastupitelstva obce Kly 31.3. 2015 14 Návrh usnesení: OZ Kly v souladu s § 84, odst.2 písm. g) zákona č.128/2000Sb., deleguje p. Ivetu Fišerovou jako zástupce obce Kly k zastupování na všech mimořádných a řádných hromadách společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. IČO 4635691 se sídlem v Kladně, U vodojemu 3085, které se budou konat v roce 2015. Zástupce je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář Vodárny Kladno-Mělník, a.s, zejména účastnit se na jednání valné hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávaným bodům programu. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

15 Plánovací smlouva  Žadatel je vlastník pozemku p.č. 227/5 v k.ú. Záboří u Kel  Komunikace bude vybudována o šíři 3m a délce 40m  Na poz. p.č. 470 od hranic pozemků p.č. 475 a p.č. 227/5 Jednání zastupitelstva obce Kly 31.3. 2015 15 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření plánovací smlouvy za účelem vybudování komunice na poz.p.č. 470 v k.ú. Záboří u Kel. Pro: 0 Proti: I. Fišerová, M. Kurc, P. Rynda, H. Slámová, Ing. P. Michalíček, P. Joachimsthálová Zdržel se: 0 Usnesení nebylo schváleno.

16 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  Žadatel a budoucí oprávněný je výlučným vlastníkem poz. p.č. 227/5 v k.ú. Záboří u Kel  Obec Kly jako budoucí povinný je vlastníkem poz. p.č. 470  Právo prodloužit vodovodní řad a vybudovat vodovodní přípojku. Jednání zastupitelstva obce Kly 31.3. 2015 16 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívající v právu prodloužit vodovodní řad a vybudovat vodovodní přípojku na poz. p.č. 470 v k.ú. Záboří u Kel a to pouze za předpokladu, že komunikace na poz. 470 bude uvedena do původního stavu. Současně je žadatel povinen nejdříve předložit dokumentaci k plánované stavbě. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

17 Žádost mysliveckého sdružení Kly - Tuhaň  Myslivecké sdružení žádá o možnost setby za účelem vypěstování krmiva pro lesní zvěř  Jedná se o pozemek, který je hojně navštěvován lesní zvěří  Pozemek o velikosti 2000m2, by byl využíván po dobu jednoho roku od vysetí. Jednání zastupitelstva obce Kly31.3. 2015 17 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje využití části pozemku p.č. 879/1 v k.ú. Kly (v majetku Obce Kly) k vysetí krmiva pro lesní zvěř mysliveckému sdružení Kly- Tuhaň. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

18 Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce vytápění v ZŠ J.A. Komenského Kly“  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce vytápění v ZŠ J. A. Komenského Kly“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu a pověřuje starostku k zastupování obce ve věci podání žádosti. Jednání zastupitelstva obce Kly 31.3. 2015 18 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

19 Podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup nové a modernizace stávající zásahové hasičské techniky, zásahové výzbroje a výstroje a komunikační techniky“  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup nové a modernizace stávající zásahové hasičské techniky, zásahové výzbroje a výstroje a komunikační techniky“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu a pověřuje starostku k zastupování obce ve věci podání žádosti. Jednání zastupitelstva obce Kly 31.3. 2015 19 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

20 Podání žádosti o dotaci na projekt “Zabezpečení objektů ZŠ J. A. Komenského Kly a MŠ Kly“  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt: „Zabezpečení objektů ZŠ J. A. Komenského Kly a MŠ Kly“ z dotačního programu „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015 (č. j.: MSMT-2157/2015-1) Jednání zastupitelstva obce Kly 24. 2. 2015 20 Pro: 6 Proti: Zdržel se: Usnesení bylo schváleno

21 Podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování pomníku Jana Husa a přilehlých staveb ve Klích – Krauzovně“  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „ Restaurování pomníku Jana Husa a přilehlých staveb ve Klích – Krauzovně “ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu a pověřuje starostku k zastupování obce ve věci podání žádosti. Jednání zastupitelstva obce Kly 31.3. 2015 21 Pro: 6 Proti: Zdržel se: Usnesení bylo schváleno

22 Rozpočtové opatření č. 1/2015 Jednání zastupitelstva obce Kly 31.3. 2015 22

23 Rozpočtové opatření č. 1/2015  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje rozpočtové opatření č.1/2015 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno Jednání zastupitelstva obce Kly 31.3.. 2015 23

24 Žádost provozovat vodní sporty  Žádost o povolení provozovat vodní sporty a další zájmové činnosti na řece Labe ř. km 841 – 841,95 v katastru obce Kly předložená panem Michalem Šíchem.  Předpokládaný provoz květen – říjen. PO – SO 8-12 hod, 14 – 19 hod.  Vymezený úsek pro vodní sporty je navržen v souladu s povolením Povodí Labe a zcela mimo bytovou zástavbu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly povoluje provozování vodních sportů v uvedených časech s omezením do konce roku 2015. Pro: 4 - I. Fišerová, M. Kurc, P. Joachimsthálová, P. Rynda Proti: 0 Zdržel/a se: Ing. P. Michalíček, H. Slámová Usnesení bylo schváleno. Jednání zastupitelstva obce Kly 31.3.. 2015 24

25 Diskuze V zápise uvádíme stručný výpis příspěvků a odpovědí, v detailu je možné si je poslechnout ve zvukovém záznamu, který je k dispozici na www.kly.cz – úřední deska.www.kly.cz  Příspěvek č. 1: Otázka: Kdy bude dodělaná ta hřbitovní zeď?, už je hezky, peníze na to jsou, tak kdy? Odpověď M. Kurc: slíbil jsem, že v dubnu začneme, takže v dubnu začneme.  Příspěvek č. 2: Otázka: Jak bude vyřešena situace s obecními rodinnými domy v Záboří? Odpověď I. Fišerová: Pro vyřešení majetkových poměrů je potřeba důkladný právní rozbor všech variant možných řešení, máme v záměru předložit do konce roku nájemcům návrh těchto variant. Termín konec roku je dán i tím, že v tuto chvíli jsou vyššími prioritami obce k řešení kanalizace a čištění odpadních vod. Jednání zastupitelstva obce Kly 31. 3. 2015 25

26 Diskuze  Příspěvek č. 3: Otázka: Co se bude dít se zpomalováním dopravy v obci? Akce zábradlí? Nepořádek kolem školy – úzká ulička a kolem školy je nepořádek a plechovky.. Kontejner za obecním úřadem? Pošťák v autě jezdí příliš rychle… Odpověď: Zpomalení dopravy v obci, zábradlí – dořeší zastupitelstvo Nepořádek v obci a nejen u školy: 12. dubna proběhne společná úklidová akce obce, myslivců, hasičů, sportovců a občanského sdružení, na kterou jsou všichni zváni. Samotní zaměstnanci obecního úřadu čistotu kolem školy nezajistí. Jednání zastupitelstva obce Kly 31. 3. 2015 26

27 Diskuze Kontejner za obecním úřadem: byl přistaven pro uskladnění traktoru pro zimní údržbu, materiálu a nářadí, pro které dnes obec nemá jinde prostor, garáž nestačí. Víme, že rozhodně nevypadá nejlépe, také se nám to nelíbí, je to dočasné řešení cca na 1 rok, alespoň ho prozatím natřeme  Příspěvek č. 4: Otázka: byla by možná „třicítka“ na panelce v Lomu? Odpověď: zkusíme to Otázka: Co se bude dít dál po výzvě k odstranění nepořádku v obci?, nepořádek je tu stále. Odpověď I. Fišerová/M. Kurc: Obec bude důsledně vyjednávat s majiteli, kteří mají nepořádek na obecních pozemcích a veřejném prostranství. Máme situaci zmapovanou a k dispozici nástroje k vymáhání: domluva, výzva, pokuta. Jednání zastupitelstva obce Kly 31. 3. 2015 27

28 Diskuze  Příspěvek č. 5: Otázka: U kalu se rozšířila křižovatka, je to sice bezpečnější, ale rychlejší Je lepší zrušit všechny značky, nebo přidat? kdo je na hlavní? Odpověď M. Kurc: je to v lidech a řešení zvážíme Otázka: pod hřbitovem se parkuje podél plotu – stojí tam běžně 2-3 auta, při jízdě ze hřbitova není vidět, mohou parkovat někde jinde?, ať si to dávají na dvůr… Odpověď: nebyla na místě podána  Příspěvek č. 6: Otázka: Je možné osvětlení na dětském hřišti u bytovek? Odpověď M. Kurc: Ano, v dubnu bude doplněno Jednání zastupitelstva obce Kly 31. 3. 2015 28


Stáhnout ppt "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 31. března 2015. Jednání zastupitelstva 31. 3. 2015  Jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace byla zveřejněna."

Podobné prezentace


Reklamy Google