Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ VÝZVA IROP PRO CLLD 14. 6. 2016 PRAHA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ VÝZVA IROP PRO CLLD 14. 6. 2016 PRAHA."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ VÝZVA IROP PRO CLLD 14. 6. 2016 PRAHA

2 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015 Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR Alokace i s kofinancováním: cca 144 mld. Kč Již 35 vyhlášených výzev v IROP http://www.dotaceeu.cz/irop 2

3 STRUKTURA IROP Prioritní osa 1 - Infrastruktura Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Alokace 1,6 mld. EUR Doprava, integrované dopravní systémy, IZS Prioritní osa 2 - Lidé Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Alokace 1,7 mld. EUR Sociální služby/bydlení, sociální podnikání, zdravotní péče, vzdělávání, zateplování Prioritní osa 3 - Instituce Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Alokace 0,8 mld. EUR Kulturní dědictví, e-Government, dokumenty územního rozvoje Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj - Alokace 390 mil. EUR - Posílení CLLD, provozní a animační náklady 3

4 PRIORITNÍ OSA 2 PRIORITNÍ OSA 4 4 Prioritní osa 2 - Lidé SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivitv oblasti sociálního podnikání Prioritní osa 4 – CLLD – komunitně vedený místní rozvoj SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

5 Alokace: pro SC 2.2 700 mil. Kč – podíl EU pro SC 4.1 950 mil. Kč – podíl EU výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků na vymezeném území návaznost na aktivity OP Zaměstnanost - zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků; vzdělávání osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce s cílem podpory vzniku nových podnikatelských aktivit v sociálním podnikání SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 5

6 HARMONOGRAM VÝZEV IROP 2016 Číslo výzvyNázev výzvy IROP Příjem žádostí 11Sociální podnikání pro SVLukončen 12Sociální podnikáníukončen 55Sociální podnikání8/2016 56Sociální podnikání pro SVL8/2016 57 Komunitně vedený místní rozvoj sociální podnikání 8/2016 61Sociální podnikání ITI9/2016 62Sociální podnikání IPRÚ9/2016 6

7 11. A 12. VÝZVA IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY A MIMO SVL Vyhlášení 11. a 12. výzvy: 27.10. 2015 Příjem žádostí ukončen: 7. 3. 2016 Kolové výzvy Datum zahájení realizace projektu: od 1. 1. 2014 Datum ukončení realizace projektu: do 30. 6. 2018 Realizace projektů na území správního obvodu ORP, kde se nachází/nenachází sociálně vyloučené lokality, mimo území hl. m. Prahy. 7

8 11. A 12.VÝZVA IROP - HODNOCENÍ Celkově zaregistrovaných žádostí: 180 Z toho: 11. výzva 134 12. výzva 46 Celkově vyřazeno: 127 žádostí v obecné a specifické přijatelnosti Žádost o přezkum: 53 Proces hodnocení není ještě zcela ukončen. Do věcného hodnocení postoupí projekty, které prošly formálními náležitostmi, přijatelností a projekty, které byly podány k přezkumu a jejichž přehodnocení to umožní. 8

9 11. A 12. VÝZVA IROP – PŘÍKLADY Příklady nejčastějších projektů: Dřevozpracující podnik (truhlárna, výroba nábytku, výroba palet, sušička dřeva) Stavební práce Kavárna, pražírna, bistro Technické služby, zemní práce Potisky oděvů, šití Zpracování plastových materiálů Výroba obalů, folií Balení výrobků, zboží Prádelna Příprava jídel, catering Pivovary, výroba cideru Zpracování ovoce, zeleniny Vzdělávací aktivity, poradenství Výroba biomasy, ekologická topiva Jednotlivě i zvířecí krematorium, bezpečnostní služba s drony, čerpací stanice, mobilní detoxikační centrum, muzeum totality. 9

10 11. A 12. VÝZVA IROP - DOPORUČENÍ PRO ŽADATELE žádosti o podporu finalizovat v IS KP14+ dříve než v posledních hodinách, resp. minutách před termínem ukončení příjmu žádostí ve výzvě, úspěšný projekt musí nezbytně splňovat všechna obecná a specifická kritéria přijatelnosti velmi důležité je doložení všech relevantních povinných příloh k žádosti a dodržování podrobných požadavků kladených na povinné přílohy k žádosti, nutnost souladu údajů uváděných v žádosti o podporu v IS KP14+ a v povinných přílohách k žádosti, projekt musí být v souladu s podmínkami výzvy, jako jsou např. správně zvolené indikátory či správně nastavený harmonogram projektu, dodržovat stanovené limity ve výzvách (10% na pozemky, 20.000 na PP, veřejná podpora), nutnost zajištění majetkoprávních vztahů respektovat veřejnou podporu – de minimis, uvést aktuální čerpání 10

11 57. VÝZVA IROP CLLD – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 11 Alokace výzvy Evropský fond pro regionální rozvoj - 950 mil. Kč Vyhlášení: 8 / 2016 (případný posun bude oznámen přes NS MAS ČR) Místo realizace projektů Venkovské oblasti se schválenou SCLLD, tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Velikost MAS nebude menší než 10 000 obyvatel a nepřekročí hranici 100 000 obyvatel.

12 57. VÝZVA IROP CLLD – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 12 Typ výzvy: průběžná Konec příjmu žádostí: 30. 6. 2023 Příjemci: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP, tedy v tomto případě ze SC 2.2 pro sociální podnikání a řídí se nastavenou Strategií kraje pro CLLD na rok 2014 - 2020.

13 57. VÝZVA IROP CLLD – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 13 Míra podpory z EFRR – 95 % Příjemce – 5 % Státní rozpočet – 0% Výše celkových způsobilých výdajů v projektu ŘO IROP nebude omezena MAS může na své výzvě omezit výši celkových způsobilých výdajů projektu. Doporučujeme konzultovat záměry s MAS! Seznam MAS naleznete na NS MAS ČR http://nsmascr.cz/seznam-mistnich-akcnich-skupin.

14 57. VÝZVA IROP CLLD – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Podporované aktivity: Nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání. -Nový sociální podnik -Nový předmět činnosti (nová živnost v rámci stávajícího podnikání) -Personální a produkční rozšíření podniku Rozšířením produkční kapacity se rozumí: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů v podniku, zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu -Vznik nových nebo rozšíření podnikatelských aktivit OSVČ 14

15 57. VÝZVA IROP CLLD – PRINCIPY SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Principy sociálního podnikání Na základě vyjednávání MPSV s platformou TESSEA vznikly tzv. „Rozpoznávací znaky integračního sociálního podniku“, které jsou pro příjemce závazné v plném rozsahu a budou sledovány v průběhu realizace a udržitelnosti projektu. Pro IROP jako „principy sociálního podnikání“: Společensky prospěšný cíl Sociální prospěch Ekonomický prospěch Environmentální prospěch Místní prospěch 15

16 57. VÝZVA IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Cílové skupiny uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok. uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních dvou letech v součtu délky 12 měsíců. osoby, které opustily výkon trestu do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu nebo osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení. osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy do 12 měsíců od opuštění zařízení. osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o: ‒ osoby invalidní ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) – dříve osoby plně invalidní, ‒ osoby invalidní v prvním a druhém stupni – dříve osoby částečně invalidní, ‒ osoby zdravotně znevýhodněné azylanti - nově 16

17 57. VÝZVA IROP CLLD – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Oprávnění žadatelé: osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění: obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: –veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva nestátní neziskové organizace ‒ spolky, ústavy, nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, zájmová sdružení právnických osob, pokud těmito osobami jsou výše uvedené nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace. 17

18 57. VÝZVA IROP CLLD – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Ve výzvách SC 2.2 nejsou obce a svazky obcí oprávněnými žadateli. Vychází z principu sociálního podnikání: nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích Nezávislostí se míní autonomie v manažerském rozhodování a řízení. Pokud by jedním ze zřizovatelů byla obec, její celkový vlastnický podíl v podniku by musel být menší než 50 %. Pokud by zřizovatelem bylo více obcí, vlastnický podíl každé z těchto obcí by musel být menší než 50 %. V současné době je v připomínkovém řízení zákon o sociálním podnikání, paragrafové znění zákona by mělo být připraveno do 31. 10. 2016. 18

19 57. VÝZVA IROP – REŽIM DE MINIMIS 19 Nařízení č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, celkový součet podpor de minimis, poskytnutých jednomu příjemci, nesmí za předchozí dvě rozhodná období (účetní období nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců) a běžném fiskálním roce přesáhnout 200 000 EUR; v případě, že žadatel obdržel jakoukoliv podporu de minimis, uvede údaje o této podpoře do žádosti o podporu, čerpání se bude kontrolovat v Registru de minimis, první kontrola při podání žádosti, druhá kontrola proběhne před vydáním Rozhodnutí.

20 57. VÝZVA IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Komplementarita s ostatními operačními programy: Operační program Zaměstnanost specifický cíl 2.1 Aktivní začleňování. Operační program Praha – pól růstu ČR specifický cíl 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání. Program rozvoje venkova - místní akční skupiny mohou do svých strategií začlenit z PRV oblast nezemědělského podnikání, rozvoj agroturistických služeb. 20

21 57. VÝZVA IROP CLLD – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Z IROP SC 2.2 nelze financovat zemědělskou prvovýrobu; komerční turistická zařízení: hotely, botely, motely, penziony; restaurace, bary, pivnice; komerční volnočasová zařízení – např. provozovny heren, kasin a sázkových kanceláří, sportovní, zábavní a rekreační činnosti a činnosti fitcenter; lázeňské provozy. Drobné provozovny – např. mléčná bistra, kavárny, cukrárny, výrobny svačinek, pražírny kávy s ochutnávkou, různé výrobny a přípravny občerstvení s prodejem apod., tzv. drobná gastronomická zařízení lze podpořit, zvláště slouží-li jako prostředek diversifikace a odhalování hospodářského potenciálu venkovských oblastí a zároveň slouží-li k účinné integraci sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením. 21

22 57. VÝZVA IROP CLLD – OSNOVA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU Podnikatelský plán - příloha Specifických pravidel: 1.Obsah 2.Úvodní shrnutí 3.Informace o sociálním podniku 4.Principy sociálního podnikání 5.Harmonogram činností 6.Management projektu a řízení lidských zdrojů 7.Technické a technologické řešení projektu 8.Průzkum trhu 9.Finanční plán 10.Rozpočet projektu 11.Popis rozšíření kapacity podniku 12.Dlouhodobý majetek 13.Analýza řízení rizik 14.Vliv projektu na horizontální kritéria 15.Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 22

23 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Individuální projekty Ing. Blanka Davidová Blanka.Davidova@mmr.cz CLLD Ing. Kateřina Skálová Katerina.Skalova@mmr.cz http://www.dotaceeu.cz/irop 23


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ VÝZVA IROP PRO CLLD 14. 6. 2016 PRAHA."

Podobné prezentace


Reklamy Google