Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Mgr. Petra Altmannová Mgr. Kateřina Murlová Seminář "JPD 3 - možnosti získání podpory" 19. října 2004 Mariánské nám. 2, Praha 1

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 2.1 - finance  Na celé opatření vyčleněno 20 % celkového rozpočtu JPD 3 (23,5 mil. € = 729 mil. Kč)

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Implementace opatření 2.1 2 způsoby:  Přímé přidělení prostředků (systémové, národní a regionální projekty)  Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP  Městské centrum sociálních služeb a prevence  Grantové schéma - vyhlašované z úrovně FEU MHMP

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 2.1 Globální cíl: „ Pomoc skupinám ohroženým sociální exkluzí získat dovednosti a schopnosti a vytváření podmínek, které jim pomohou začlenit se do společnosti prostřednictvím trhu práce.“

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 2.1 Grantové schéma

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podporované oblasti  Přímé služby příslušníkům znevýhodněných skupin  Rozvoj organizací pracujících se sociálně znevýhodněnými skupinami  Rozvoj profesního vzdělávání pracovníků

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Jaké aktivity lze financovat? Přímé služby A.Přímé služby napomáhající integraci do společnosti prostřednictvím trhu práce  Podporované zaměstnání  Přechodné zaměstnání  Osobní asistence  Poradenství  Kontaktní práce  Terénní sociální práce  Další služby napomáhající integraci na trh práce

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Jaké aktivity lze financovat? Přímé služby B.Projekty komplexní pomoci mladým lidem opouštějícím ústavní zařízení v jejich integraci do společnosti a na trh práce  Př. domy na půl cesty

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Jaké aktivity lze financovat? Podpora rozvoje organizací  Celoživotní vzdělávání pracovníků  Vzdělávání k zajištění rozvoje kvality služeb včetně naplňování standardů kvality  Vzdělávání v oblasti transformace rezidenčních služeb  Vzdělávání pracovníků v sociálních službách  Podpora manažerských dovedností vedoucích pracovníků  Další aktivity vedoucí k podpoře rozvoje organizace

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Jaké aktivity lze financovat? Programy profesního vzdělávání pracovníků působících v sociálních službách  Příprava profesního vzdělávání a jeho poskytnutí pracovníkům v této oblasti (cíl: rozvoj a rozšíření stávajícího poskytování sociálních služeb směrem k profesionální pomoci, více cílené a přizpůsobené potřebám)

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podporované cílové skupiny Přímé služby: Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu:  Věku (mladí, lidé v předdůchodovém věku)  Zdravotního postižení a duševního onemocnění  Ztráty nebo absence pracovních návyků - dlouhodobě nezaměstnaní, osoby opouštějící zařízení výkonu trestu, ústavní péči, dlouhodobě nemocní, osoby bez přístřeší

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podporované cílové skupiny Přímé služby: Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu:  Sociální situace - osamělí rodiče, oběti trestné činnosti a domácího násilí, osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny, mladí lidé opouštějící ústavní zařízení, osoby komerčně zneužívané, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostmi, oběti hromadných neštěstí, migranti a příslušníci etnických menšin včetně romských komunit

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podporované cílové skupiny Podpora rozvoje organizací a příprava profesního vzdělávání: Pracovníci veřejné správy a nestátního neziskového sektoru (NNO) v oblasti sociální problematiky  Pracovníci NNO  Pracovníci městských částí a hl. m. Prahy  Pracovníci organizací zřízených městskými částmi a hl. m. Praha

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podporované cílové skupiny Podpora rozvoje organizací a příprava profesního vzdělávání: Poskytovatelé sociálních služeb  NNO  Příspěvkové organizace hl. m. Praha a městských částí  Asociace a zastřešující organizace

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Oprávnění předkladatelé žádostí NNO:  Občanská sdružení (zřízené dle zák. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů)  Obecně prospěšné společnosti (zřízené dle zák. č. 248/95 Sb.)  Církevní právnické osoby (zřízené dle zák. č. 3/2002 Sb.)  Nadace a nadační fondy (zřízené dle zák. č. 227/1997 Sb.)  Zájmová sdružení právnických osob, kdy těmito právnickými osobami jsou výše uvedené NNO

16 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Oprávnění předkladatelé žádostí  Městské části a jimi zřizované organizace  Vzdělávací instituce  Organizace zřizované orgány veřejné správy

17 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podmínky 1. výzvy pro GS 2.1 Vyhlášení 25. 10. 2004 Předkládání žádostí:  1. 11. 2004 – 7. 1. 2005  pouze osobně na adrese Rytířská 10, Praha 1  1x písemně originál a elektronická verze (CD, disketa)  velikost projektu GS 1 – 15 mil. Kč  délka trvání projektu max. 24 měsíců Další výzvy: březen 2005, září 2005, březen 2006, (září 2006)

18 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Grantové schéma opatření 2.1 - rozpočet

19 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Rozpočet výzev grantového schématu 2.1

20 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Přímé přidělení Projekty určených konečných příjemců

21 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Projekty určených konečných příjemců Městské centrum sociálních služeb a prevence:  Vzdělávání pracovníků sociální sféry  Vzdělávání účastníků komunitního plánování  Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů

22 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Projekty určených konečných příjemců Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP:  Podpora lidí se zdravotním postižením a osob dlouhodobě pečujících o závislého člena rodiny při jejich návratu na trh práce prostřednictvím využití, rozšíření a zkvalitnění existující sítě sociálních služeb v regionu hl. m. Prahy

23 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Rytířská 10 www.praha-mesto.cz/jpd3 Petra.Altmannova@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU, oddělení pro implementaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google