Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Mgr. Petra Altmannová Tematický workshop Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 22. listopadu 2005 Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Priorita 2 Sociální integrace a rovné příležitosti  Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí  Opatření 2.2 Sladění rodinného a pracovního života  Opatření 2.3 Globální grant

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 2.1 - finance  Na celé opatření vyčleněno 20 % celkového rozpočtu JPD 3 (23,5 mil. € = 729 mil. Kč)

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Implementace opatření 2.1 2 způsoby:  Přímé přidělení prostředků (systémové, národní a regionální projekty)  Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP  Městské centrum sociálních služeb a prevence  Grantové schéma - vyhlašované z úrovně OZF MHMP

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 2.1 Globální cíl: „ Pomoc skupinám ohroženým sociální exkluzí získat dovednosti a schopnosti a vytváření podmínek, které jim pomohou začlenit se do společnosti prostřednictvím trhu práce.“

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 2.1 Grantové schéma

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podporované oblasti  Přímé služby příslušníkům znevýhodněných skupin  Rozvoj organizací pracujících se sociálně znevýhodněnými skupinami  Rozvoj profesního vzdělávání pracovníků

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Jaké aktivity lze financovat? Přímé služby A.Přímé služby napomáhající integraci do společnosti prostřednictvím trhu práce  Přechodné, podporované zaměstnání  Dílny (tréninková pracoviště)  Osobní asistence  Poradenství  Kontaktní práce  Terénní sociální práce v romských komunitách  Další služby napomáhající integraci na trh práce

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Jaké aktivity lze financovat? Přímé služby B.Projekty komplexní pomoci mladým lidem opouštějícím ústavní zařízení v jejich integraci do společnosti a na trh práce  Př. domy na půl cesty

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Jaké aktivity lze financovat? Podpora rozvoje organizací  Celoživotní vzdělávání pracovníků  Vzdělávání k zajištění rozvoje kvality služeb včetně naplňování standardů kvality  Vzdělávání v oblasti transformace rezidenčních služeb  Vzdělávání pracovníků v sociálních službách  Podpora manažerských dovedností vedoucích pracovníků  Další aktivity vedoucí k podpoře rozvoje organizace

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Jaké aktivity lze financovat? Programy profesního vzdělávání pracovníků působících v sociálních službách  Příprava profesního vzdělávání a jeho poskytnutí pracovníkům v této oblasti (cíl: rozvoj a rozšíření stávajícího poskytování sociálních služeb směrem k profesionální pomoci, více cílené a přizpůsobené potřebám)

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podporované cílové skupiny Přímé služby: Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu:  Věku (mladí, lidé v předdůchodovém věku)  Zdravotního postižení a duševního onemocnění  Ztráty nebo absence pracovních návyků - zejména: dlouhodobě nezaměstnaní, osoby opouštějící zařízení výkonu trestu, ústavní péči, dlouhodobě nemocní

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podporované cílové skupiny Přímé služby: Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu:  Sociální situace - zejména: osamělí rodiče, oběti trestné činnosti a domácího násilí, osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny, mladí lidé opouštějící ústavní zařízení, osoby komerčně zneužívané, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostmi, oběti hromadných neštěstí, migranti a příslušníci etnických menšin včetně romských komunit

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podporované cílové skupiny Podpora rozvoje organizací a příprava profesního vzdělávání: Pracovníci veřejné správy a nestátního neziskového sektoru (NNO) v oblasti sociální problematiky  Pracovníci NNO  Pracovníci městských částí a hl. m. Prahy  Pracovníci organizací zřízených městskými částmi a hl. m. Praha

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podporované cílové skupiny Podpora rozvoje organizací a příprava profesního vzdělávání: Poskytovatelé sociálních služeb  NNO  Příspěvkové organizace hl. m. Praha a městských částí

16 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Oprávnění předkladatelé žádostí NNO:  Občanská sdružení (zřízené dle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů)  Obecně prospěšné společnosti (zřízené dle zák. č. 248/95 Sb.)  Církevní právnické osoby (zřízené dle zák. č. 3/2002 Sb.)  Nadace a nadační fondy (zřízené dle zák. č. 227/1997 Sb.)  Zájmová sdružení právnických osob, kdy těmito právnickými osobami jsou výše uvedené NNO

17 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Oprávnění předkladatelé žádostí  Městské části a jimi zřizované organizace  Vzdělávací instituce  Organizace zřizované orgány veřejné správy

18 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 2.1 - rozpočet

19 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Rozpočet výzev grantového schématu 2.1

20 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Výsledky 2. výzvy opatření 2.1 -celkem předloženo: 65 žádostí v celkové výši 405 252 498 Kč -vyřazeno při hodnocení přijatelnosti: 3 žádosti -49 žádostí prošlo věcným hodnocením -36 žádostí schváleno k financování v celkové výši 190 480 882 Kč

21 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 1. a 2. výzva -celkem předloženo: 115 žádostí -schváleno k financování: 55 žádostí v celkové výši 312 mil. Kč

22 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Průběžné výsledky 1. a 2. výzvy opatření 2.1 Přímé služby: 90 Rozvoj organizací: 9 Profesní vzdělávání: 10

23 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Přímé přidělení Projekty určených konečných příjemců

24 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Projekty určených konečných příjemců Městské centrum sociálních služeb a prevence:  Vzdělávání pracovníků sociální sféry  Vzdělávání účastníků komunitního plánování  Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů

25 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Projekty určených konečných příjemců Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP:  Vzdělaný poskytovatel domácích sociálních služeb

26 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Rytířská 10 www.praha-mesto.cz/jpd3 Petra.Altmannova@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google