Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě"— Transkript prezentace:

1

2 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
PRIORITNÍ OSA 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

3 PRIORITNÍ OSA 3 Základní charakteristika Alokace Aktivity
Cílové skupiny Příjemci Výzvy Kontakty

4 CHARAKTERISTIKA PO3 Multifondová PO Typy projektů
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) Evropský sociální fond (ESF) Typy projektů Investiční = tvrdé projekty Neinvestiční = měkké projekty Komplementarity uvnitř PO

5 ALOKACE PO3 Celková alokace: 51,6 mil. EUR (cca 1 419 mil. Kč)
Alokace EFRR: 25 mil. EUR Alokace ESF: 26,6 mil. EUR

6 INVESTIČNÍ PRIORITY PO3 - EFRR
IP 1 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám IP 2 Poskytnutí podpory sociálním podnikům

7 INVESTIČNÍ PRIORITY PO3 - ESF
IP 3 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

8 SPECIFICKÉ CÍLE PO3 Investiční priorita 1 (EFRR) – 22,6 mil. EUR
SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci Investiční priorita 2 (EFRR) – 2,4 mil. EUR SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání Investiční priorita 3 (ESF) – 26,6 mil. EUR SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci

9 SC 3.1 (EFRR) – PODPOROVANÉ AKTIVITY
Oblasti aktivit: 1. Zřizování či rozšiřování stávajících sociálních služeb pro osoby bez domova i pro osoby ohrožené bezdomovectvím a ocitající se v krizi – investice do rekonstrukcí, oprav, rozšíření, vybavení azylových domů, nízkoprahových denních center, nocleháren, domů na půl cesty, terénních programů ad.

10 SC 3.1 (EFRR) – PODPOROVANÉ AKTIVITY
Oblasti aktivit: 2. Vznik a rozšíření projektů aktivizujících místní komunity a rozvíjejících inovativní přístupy v oblasti integrace, zejména kulturně komunitní centra Komplementarita s SC 3.3 (ESF)

11 SC 3.1 (EFRR) – PODPOROVANÉ AKTIVITY
Oblasti aktivit: 3. Rekonstrukce, opravy a úpravy bytů na byty sociálního bydlení, vč. chráněného, tréninkového a startovacího bydlení, s důrazem na prevenci a řešení problematiky bezdomovectví

12 SC 3.1 (EFRR) – PODPOROVANÉ CÍLOVÉ SKUPINY
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené: Bezdomovci a osoby ohrožené bezdomovectvím OZP – tělesné, mentální, duševní, smyslové, kombinované postižení Senioři Rodiny v nepříznivé sociální situaci, vč. rodičů samoživitelů Příslušníci menšin

13 SC 3.2 (EFRR) – PODPOROVANÉ AKTIVITY
Vznik a rozvoj sociálních podniků a zařízení chráněného zaměstnávání, včetně chráněných dílen Preference integračních sociálních podniků, které zaměstnávají osoby z cílových skupin Propojování sociálních podniků s dalšími službami a místními komunitami, např. prostřednictvím sociálně podnikatelských aktivit komunitních center Komplementarita s SC 3.3 (ESF)

14 SC 3.2 (EFRR) – PODPOROVANÉ CÍLOVÉ SKUPINY
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené: Bezdomovci a osoby ohrožené bezdomovectvím OZP – tělesné, mentální, duševní, smyslové, kombinované postižení Osoby v nepříznivé sociální situaci, včetně rodičů samoživitelů, osob ohrožených závislostmi, obětí trestné činnosti, osob opouštějících ústavní zařízení ad. Příslušníci menšin

15 SC 3.3 (ESF) – PODPOROVANÉ AKTIVITY
Posilování místní sociální soudržnosti prostřednictvím činnosti kulturně komunitních center, prostor komunitního života a projektů aktivizace místních komunit předpokládaný charakter činností: sociální, kulturní, environmentální a pohybové aktivity sociálně aktivizující jednotlivé skupiny obyvatel, propojující je navzájem (a založené na principu „zdola“) a přispívající k rozvoji místního společenství a jeho života Komplementarita s částí aktivit SC 3.1 (EFRR) Činnost nízkoprahových a bezprahových prostor pro jednotlivé skupiny obyvatel i jejich setkávání

16 SC 3.3 (ESF) – PODPOROVANÉ AKTIVITY
Sociální podnikání v rámci projektů kulturně komunitních center a projektů aktivizace místních komunit Komplementarita s SC 3.2 (EFRR) Propojování existujících kulturních, sportovních, vzdělávacích institucí a center služeb s novými inovativními projekty a aktivitami místních komunit (kulturně komunitních center) Aktivity posilující místní občanskou angažovanost, aktivitu a život místního společenství – centra setkávání, předávání zkušeností mezi jednotlivými skupinami obyvatel, aktivity posilující soužití v daném sousedství a sdílení, dobrovolné komunitně a lokálně orientované aktivity a činnosti

17 SC 3.3 (ESF) – PODPOROVANÉ CÍLOVÉ SKUPINY
Obyvatelé místních komunit s důrazem na osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené a ocitající se v krizi

18 OPRÁVNĚNÍ PŘÍJEMCI PO3 Nestátní neziskové organizace
Hlavní město Praha Městské části hl. m. Prahy Organizace zřizované hl. m. Prahou a MČ Podnikatelské subjekty – s výjimkou SC 3.1

19 PŘÍJEMCI PO3 - SPOLUFINANCOVÁNÍ
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem není vytvářet zisk EFRR, ESF: 0% Hl. m. Praha a jeho příspěvkové organizace, městské části a jejich příspěvkové organizace EFRR: min. 10% ESF: min. 5%

20 VÝZVY PO3 Výzva č. 6 – SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání (EFRR) termín vyhlášení: 1. října 2015 ukončení příjmu žádostí: 21. prosince 2015 alokace: 45 mil. Kč aktivity: vznik sociálních podniků a chráněných pracovišť Konzultace po vyhlášení výzvy, semináře, čas na zpracování žádostí Předpoklad vyhlášení výzev pro SC 3.1 a SC 3.3 v lednu 2016

21 KONTAKTY A INFORMACE Odbor evropských fondů MHMP
Ing. Karel Andrle – Mgr. Karolina Špačková – Harmonogram výzev sekce Výzvy a akce Webové stránky OP

22 Děkuji za pozornost. Mgr. Karolina Špačková Odbor evropských fondů Magistrát hl. m. Prahy Jungmannova 29/ Praha 1


Stáhnout ppt "Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě"

Podobné prezentace


Reklamy Google