Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 2.1 JPD 3 – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Mgr. Petra Altmannová

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Priorita 2 Sociální integrace a rovné příležitosti  Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí  Opatření 2.2 Sladění rodinného a pracovního života  Opatření 2.3 Globální grant

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 2.1 - finance  Na celé opatření vyčleněno 20 % celkového rozpočtu JPD 3 (23,5 mil. € = 729 mil. Kč)

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Implementace opatření 2.1 2 způsoby:  Přímé přidělení prostředků (systémové, národní a regionální projekty)  Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP  Městské centrum sociálních služeb a prevence  Grantové schéma - vyhlašované z úrovně OZF MHMP

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 2.1 Globální cíl: „ Pomoc skupinám ohroženým sociální exkluzí získat dovednosti a schopnosti a vytváření podmínek, které jim pomohou začlenit se do společnosti prostřednictvím trhu práce.“

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 2.1 Grantové schéma

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podporované oblasti  Přímé služby příslušníkům znevýhodněných skupin  Rozvoj organizací pracujících se sociálně znevýhodněnými skupinami  Rozvoj profesního vzdělávání pracovníků

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Jaké aktivity lze financovat? Přímé služby A.Přímé služby napomáhající integraci do společnosti prostřednictvím trhu práce  Přechodné, podporované zaměstnání  Dílny (tréninková pracoviště)  Osobní asistence  Poradenství  Kontaktní práce  Terénní sociální práce v romských komunitách  Další služby napomáhající integraci na trh práce

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Jaké aktivity lze financovat? Přímé služby B.Projekty komplexní pomoci mladým lidem opouštějícím ústavní zařízení v jejich integraci do společnosti a na trh práce  Př. domy na půl cesty

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Jaké aktivity lze financovat? Podpora rozvoje organizací  Celoživotní vzdělávání pracovníků  Vzdělávání k zajištění rozvoje kvality služeb včetně naplňování standardů kvality  Vzdělávání v oblasti transformace rezidenčních služeb  Vzdělávání pracovníků v sociálních službách  Podpora manažerských dovedností vedoucích pracovníků  Další aktivity vedoucí k podpoře rozvoje organizace

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Jaké aktivity lze financovat? Programy profesního vzdělávání pracovníků působících v sociálních službách  Příprava profesního vzdělávání a jeho poskytnutí pracovníkům v této oblasti (cíl: rozvoj a rozšíření stávajícího poskytování sociálních služeb směrem k profesionální pomoci, více cílené a přizpůsobené potřebám)

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podporované cílové skupiny Přímé služby: Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu:  Věku (mladí, lidé v předdůchodovém věku)  Zdravotního postižení a duševního onemocnění  Ztráty nebo absence pracovních návyků - zejména: dlouhodobě nezaměstnaní, osoby opouštějící zařízení výkonu trestu, ústavní péči, dlouhodobě nemocní

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podporované cílové skupiny Přímé služby: Osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce z důvodu:  Sociální situace - zejména: osamělí rodiče, oběti trestné činnosti a domácího násilí, osoby dlouhodobě pečující o závislého člena rodiny, mladí lidé opouštějící ústavní zařízení, osoby komerčně zneužívané, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostmi, oběti hromadných neštěstí, migranti a příslušníci etnických menšin včetně romských komunit

14 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podporované cílové skupiny Podpora rozvoje organizací a příprava profesního vzdělávání: Pracovníci veřejné správy a nestátního neziskového sektoru (NNO) v oblasti sociální problematiky  Pracovníci NNO  Pracovníci městských částí a hl. m. Prahy  Pracovníci organizací zřízených městskými částmi a hl. m. Praha

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Podporované cílové skupiny Podpora rozvoje organizací a příprava profesního vzdělávání: Poskytovatelé sociálních služeb  NNO  Příspěvkové organizace hl. m. Praha a městských částí

16 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Oprávnění předkladatelé žádostí NNO:  Občanská sdružení (zřízené dle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů)  Obecně prospěšné společnosti (zřízené dle zák. č. 248/95 Sb.)  Církevní právnické osoby (zřízené dle zák. č. 3/2002 Sb.)  Nadace a nadační fondy (zřízené dle zák. č. 227/1997 Sb.)  Zájmová sdružení právnických osob, kdy těmito právnickými osobami jsou výše uvedené NNO

17 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Oprávnění předkladatelé žádostí  Městské části a jimi zřizované organizace  Vzdělávací instituce  Organizace zřizované orgány veřejné správy

18 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Opatření 2.1 - rozpočet

19 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Rozpočet výzev grantového schématu 2.1

20 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Výsledky 1. výzvy opatření 2.1 -celkem předloženo: 50 žádostí -vyřazeno při hodnocení přijatelnosti: 4 žádosti -33 žádostí prošlo věcným hodnocením -23 žádostí doporučila výběrová komise k financování -5 žádostí vyřazeno Radou a Zastupitelstvem HMP, 1 žádost zařazena -k financování celkem: 19 projektů

21 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Výsledky 1. výzvy opatření 2.1 -k financování celkem: 19 projektů -v celkové výši: 120 203 556 Kč

22 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Výsledky 1. výzvy opatření 2.1 Přímé služby: -Osoby znevýhodněné z důvodu věku: 3 -Zdravotně postižení a duševně nemocní: 14 -Osoby opouštějící zařízení výkonu trestu: 2 -Oběti trestné činnosti a domácího násilí: 1 -Mladí lidé opouštějící ústavní zařízení: 3 -Osoby ohrožené závislostmi: 2 -Migranti a příslušníci etnických menšin: 4 -Romské komunity: 2 Rozvoj organizací: 2 Profesní vzdělávání: 9

23 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Přímé přidělení Projekty určených konečných příjemců

24 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Projekty určených konečných příjemců Městské centrum sociálních služeb a prevence:  Vzdělávání pracovníků sociální sféry  Vzdělávání účastníků komunitního plánování  Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů

25 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Projekty určených konečných příjemců Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP:  Podpora lidí se zdravotním postižením a osob dlouhodobě pečujících o závislého člena rodiny při jejich návratu na trh práce prostřednictvím využití, rozšíření a zkvalitnění existující sítě sociálních služeb v regionu hl. m. Prahy

26 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Rytířská 10 www.praha-mesto.cz/jpd3 Petra.Altmannova@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google