Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PLZEŇ

2 INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT PLZEŇSKÉHO KRAJE V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014+

3 Individuální projekt Plzeňského kraje v novém programovém období 2014+
OPZ – Prioritní osa 2 Individuální projekt Plzeňského kraje v novém programovém období 2014+ časový harmonogram podporované SS cílové skupiny požadavky na typ kapacity a časovou kapacitu SS způsob financování

4 Použité zkratky SPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
SOHZ – Služby obecného hospodářského zájmu MO – Monitorovací období SVL – sociálně vyloučené lokality PO – Prioritní osa OPZ IP – Investiční priorita OPZ OPZ – Operační program Zaměstnanost

5 PO 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
rozdělena na 3 investiční prioirity: IP 2.1: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti obecně zaměřena na intervence vůči sociálně vyloučeným jednotlivcům nebo těm, kteří jsou sociálním vyloučením ohroženi cílová skupina: zejména osoby sociálně vyloučené, osoby sociálním vyloučením ohrožené cílena na celé území ČR (včetně Prahy) Specifické cíle: Specifický cíl 1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce. Specifický cíl 2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky. výzvy: pro kraje na zajištění vybraných soc. služeb, poskytovatele služeb, NNO a další na podporu různých aktivit a programů v oblasti soc. začleňování, podporu soc. podnikání, integrované nástroje a výzvy v rámci koordinovaného přístupu pro řešení SVL termín výzvy: 9/2015

6 PO 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
IP 2.2: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu: výzvy – zaměření na pokračování procesu transformace zařízení, oblast plánování služeb (zj. na obecní úrovni), pro poskytovatele služeb zaměřená na procesy ve službě ve vazbě na kvalitu, včetně profesního rozvoje zaměstnanců, posílení výkonu soc. práce, sociálně právní ochranu dětí, systémové projekty MPSV a ostatních rezortů, atd. IP 2.3: Komunitně vedené strategie místního rozvoje: podpoří sociální začleňování prostřednictvím komunitně vedených strategií místního rozvoje, které přispívají k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného území.

7 Podpora a rozvoj sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb – výzva pro kraje

8 Prioritní osa 2 Investiční priorita 2
Prioritní osa 2 Investiční priorita 2.1 Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce Datum vyhlášení výzvy: 06/2015 Zahájení poskytování služeb v rámci projektu: 01/2016 Doba poskytování SS v rámci projektu: 3 roky Předpokládaná částka pro Plzeňský kraj na 3 roky:

9 Podporované druhy a formy sociálních služeb
Azylové domy pro rodiče /rodiny s dítětem/dětmi Azylové domy pro jednotlivce – osoby v nepříznivé sociální situaci Azylové domy kombinované (kombinace azylových domů pod bodem 1 a 2) Domy na půl cesty Intervenční centra Nízkoprahová denní centra Osobní asistence Podpora samostatného bydlení Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace – pouze ambulantní a terénní forma služby (pobytová forma není výzvou podporována) Terénní programy

10 Podporované cílové skupiny
osoby se zdravotním postižením (osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením), rodiče samoživitelé, rodiče dětí a žáků, zejména těch se sociálním a zdravotním znevýhodněním (rodiny s dítětem/dětmi), s kombinovanými diagnózami (osoby s kombinovaným postižením) bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování (osoby bez přístřeší), oběti trestné činnosti, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané (osoby v krizi), osoby ohrožené předlužeností, domácím násilím a závislostmi (osoby v krizi, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, oběti domácího násilí), osoby ve nebo po výkonu trestu (pachatelé trestné činnosti), osoby opouštějící institucionální zařízení (osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče), osoby ohrožené vícenásobnými riziky (osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi, etnické menšiny, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, imigranti a azylanti).

11 Požadovaný typ kapacity SS a časová kapacita
Druh služby Návrh typu kapacity Návrh časové kapacity Azylové domy lůžka okamžitá Azylové domy pro rodiny s dětmi Domy na půl cesty Intervenční centra klient Nízkoprahová denní centra Podpora samostatného bydlení Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociální rehabilitace Sociálně terapeutické dílny Terénní programy Osobní asistence Pokud poskytovatel SS nemá v registraci uvedený typ a časovou kapacitu, je nutné pro účast v individuálním projektu registraci změnit nejpozději do ukončení sběru dat pro změnu SPRSS, tj. do

12 Způsob financování Formou vyrovnávací platby za závazek SOHZ – financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem SS, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi. Na základě jednotného pověření k výkonu závazku sociální služby – na 3 roky – povinnost organizace předkládat každý rok vyúčtování (soupis nákladů a výnosů, výnosy nesmí přesáhnout náklady – nesmí dojít k nadměrnému vyrovnání). V rámci projektu bude uzavřena smlouva – konkretizace podmínky poskytování SS. Předpokládáme zálohové platby na 3 měsíce. Předpokládáme pravidelné monitorovací zprávy – 3 měsíční MO. Kontrola podle z. o finanční kontrole Výstupové indikátory – evidence uživatelů SS v rámci projektu – jméno, příjmení, datum narození

13 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Markéta Stehlíková Oddělení správní a realizace projektů Odbor sociálních věcí Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, Plzeň tel.:


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Podobné prezentace


Reklamy Google