Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu – OP VVV CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4.patro 12.8.2015 Ing. Tomáš Jeřábek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu – OP VVV CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4.patro 12.8.2015 Ing. Tomáš Jeřábek."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu – OP VVV CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4.patro 12.8.2015 Ing. Tomáš Jeřábek

2 Obsah semináře I.Základní informace II.Metodický výklad výzvy III.Finanční řízení IV.MS2014+ V.Schvalovací proces a hodnotící kritéria VI.Diskuze 12. 8. 20152

3 Dokumentace k výzvě Výzva Příloha č.1 – Indikátory Příloha č.2 – Hodnoticí kritéria Příloha č.3 – metodický výklad k výzvě Příloha č.4 – Kompetenční modely Pravidla pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část Pravidla pro žadatele a příjemce OP VVV – specifická část 12. 8. 20153

4 Základní informace k výzvě Obsah: Identifikace výzvy Časové nastavení výzvy Finanční alokace Míra podpory Veřejná podpora a podpora de minimis Oprávnění žadatelé/partneři Vymezení partnerství Řízení projektu Žádost o podporu a její přílohy Příjem žádostí o podporu 12. 8. 20154

5 Identifikace výzvy Číslo výzvy v informačním systému: 02_15_004 Prioritní osa: 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční priorita: 1 – Zlepšení kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast na úrovně dosaženého vzdělání Specifický cíl: 5 – Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje 12. 8. 20155

6 Identifikace výzvy Druh výzvy: průběžná Model hodnocení: jednokolový Typ podporovaných projektů: individuální projekt 12. 8. 20156

7 Časové nastavení výzvy Datum vyhlášení výzvy: 15. 7. 2015 Datum zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. 8. 2015 Datum zahájení příjmu žádostí: 28. 8. 2015 Datum ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace, nejpozději do 30. 6. 2016 Maximální délka projektu: 42 měsíců Minimální délka projektu: 34 měsíců Nejzazší datum ukončení realizace: 31. 12. 2019 12. 8. 20157

8 Finanční alokace Celková částka alokovaná pro výzvu: 650 mil. Kč Fond: Evropský sociální fond Omezení výše finanční podpory na 1 projekt: Min. výše finanční podpory na 1 projekt: 5 mil. Kč Max. výše finanční podpory na 1 projekt: 80 mil. Kč 12. 8. 20158

9 Finanční alokace Způsob financování: Ex - ante Výše 1. zálohové platby: max. 30% z celkových výdajů Nepřímé náklady: v závislosti na výši přímých výdajů 10 – 25% 12. 8. 20159

10 Míra podpory Projekty budou realizovány v rámci obou programových oblastí – tzn. v méně rozvinutých regionech a také na území více rozvinutých regionů. Míra podpory: Pro méně rozvinuté regiony: EU podíl – 85%, národní podíl celkem 15% z toho podíl SR – 0% a spolufinancování ze strany příjemce minimálně 15% Hlavní město Praha: EU podíl 50%, národní podíl celkem 50% z toho podíl SR – maximálně 35 % a spolufinancování ze strany příjemce ve výši minimálně15 % 12. 8. 201510

11 Udržitelnost Udržitelnost výstupů projektu je stanovena na 3 roky od ukončení realizace projektu. Udržitelnost je vyžadována u aktivit Základní tým, Mapování a Propagace Výdaje spojené s financováním udržitelnosti výstupů jsou po dobu udržitelnosti hrazeny z vlastních zdrojů příjemce. 12. 8. 201511

12 Veřejná podpora a podpora de minimis Veřejná podpora: Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Podpora de minimis: Není relevantní 12. 8. 201512

13 Oprávnění žadatelé Oprávnění žadatelé: Vyšší územně samosprávné celky 12. 8. 201513

14 Oprávněný partner Oprávněný partner: Subjekt zabývající se podporou výzkumu, vývoje nebo inovací, v němž má kraj či kraj společně s jinými územními samosprávnými celky a/nebo v.v.i a/nebo veřejnými či státními vysokými školami, které splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 1.3 písm. ee) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Sdělení komise 2014/C 198/01), většinu hlasovacích práv a zároveň tento subjekt vykonává pro kraj či kraj společně s výše definovanými veřejnými zadavateli (majícími hlasovací práva v tomto subjektu) většinu svých činností. 12. 8. 201514

15 Vymezení partnerství Žadatelé mohou podat projekt samostatně nebo ve spolupráci s jedním partnerem. Partner žadatele se podílí na přípravě a realizaci projektu a je mu umožněno, aby realizoval větší část projektu. Typy partnerství S finančním příspěvkem Bez finančního příspěvku Principy partnerství Partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (partner nesmí být skrytým dodavatelem). Partner musí splnit obecné podmínky partnerství a oprávněnosti partnera Povinné přílohy předkládané partnerem projektu jsou uvedeny ve specifických pravidlech výzvy v příloze č. 9. 12. 8. 201515

16 Oprávněnost žadatele/partnera Další kritéria dle Pravidel pro příjemce a žadatele: není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci splňuje podmínky bezdlužnosti vůči státní správě a ZP nemá právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele splňuje podmínky oprávněných žadatelů stanovených výzvou v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a další kritéria stanovená výzvou 12. 8. 201516

17 Řízení projektu Nová klíčová aktivita povinná pro všechny typy projektů. Pokud žádost o podporu nebude obsahovat tuto samostatnou klíčovou aktivitu, tak žádost nesplní podmínky přijatelnosti a bude vyřazena z dalšího procesu hodnocení. 12. 8. 201517

18 Žádost o podporu a její přílohy Žádost o podporu – vyplňuje se elektronicky v IS KP14+ (viz další část semináře MS 2014+) Povinné přílohy Nepovinné přílohy Seznam všech povinných a nepovinných příloh naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část (v příloze č. 9) 12. 8. 201518

19 Příjem žádostí o podporu Žádost o podporu je přijata ŘO OP VVV prostřednictvím IS KP14+ po její finalizaci žadatelem. Finalizace je provedena do termínu uvedeného ve výzvě – nejpozději do 30. 6. 2016 Žádosti o podporu finalizované/registrované po termínu uvedeném ve výzvě nebudou přijaty do schvalovacího procesu. Rozhodujícím datem přijetí je datum finalizace žádosti v IS KP14+. 12. 8. 201519


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu – OP VVV CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4.patro 12.8.2015 Ing. Tomáš Jeřábek."

Podobné prezentace


Reklamy Google