Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doporučení pro přípravu žádosti a Bilaterální fond na programové úrovni – opatření „B“ Ministerstvo financí Seminář pro žadatele v rámci programu CZ06,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doporučení pro přípravu žádosti a Bilaterální fond na programové úrovni – opatření „B“ Ministerstvo financí Seminář pro žadatele v rámci programu CZ06,"— Transkript prezentace:

1 Doporučení pro přípravu žádosti a Bilaterální fond na programové úrovni – opatření „B“ Ministerstvo financí Seminář pro žadatele v rámci programu CZ06, PO 17 24. 10. 2014

2 Doporučení pro přípravu žádosti -Při zpracování žádosti se žadatelé řídí vyhlášenou výzvou, Pokyny pro žadatele, instrukcemi v IS CEDR Oprávněnost žadatelů a partnerů Specifikace oprávněných aktivit: povinně/nepovinně koprodukční projekt Způsobilost výdajů (viz také Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009-2014, Pokyn NKM k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným z EHP a Norských fondů 2009-2014 ) Spolufinancování Logický rámec: soulad s cíli programu, jeho výsledky a výstupy

3 Doporučení pro přípravu žádosti Časové hledisko doba implementace projektu nesmí být kratší než 3 měsíce a nesmí přesáhnout konečné datum oprávněnosti výdajů nejzazší termín ukončení projektu včetně ukončení oprávněnosti výdajů: 30.4.2016 očekávaný termín zahájení realizace projektů: duben 2015 maximální doba realizace projektu cca 12 měsíců: zahrnuje i čas na výběr dodavatele a proplacení všech výdajů projektu omezený čas na využití úspor v projektu stanovení reálného harmonogramu: jasně definovaný a efektivní postup realizace hlavních aktivit možnost prodloužení realizace projektu – pouze ve výjimečných případech a max. do 30.4.2017

4 Doporučení pro přípravu žádosti Časové hledisko veřejné zakázky možno připravit a vyhlásit ještě před schválením grantu, ale dle pravidel EHP a Norských fondů doporučení - vyhlásit výběrové řízení se může po rozhodnutí hodnotící komise, avšak do oznámení o schválení grantu nesmí být uzavřena smlouva, podpis smlouvy možný až po schválení grantu

5 Doporučení pro přípravu žádosti Finanční hledisko nutnost zajistit předfinancování a spolufinancování: ex-post proplácení možnost požádat o zálohu na financování projektu: do výše max. 20% uděleného grantu a zároveň max. 2 000 000 Kč reálná kalkulace rozpočtu (časově omezené využití úspor) příjmy z projektu – využití v souladu s účelem projektu, projekt nesmí generovat zisk

6 Doporučení pro přípravu žádosti Věcné hledisko provázanost programového a projektového hlediska: hierarchie dosažení cíle projektu ve vztahu k programu celkový cíl projektu = čeho chci realizací projektu dosáhnout, jaký problém vyřešit, jakou pozitivní změnu iniciovat; je v souladu s výsledkem programu výsledek programu CZ06 PO17 = „Prezentace a zpřístupnění současného umění a kultury široké veřejnosti“ výsledek projektu: projekt může mít 1 nebo více výsledků; výsledek/y projektu jsou v souladu s výstupem/výstupy programu a přispívají k výsledku programu výstupy programu: „Podpora nových uměleckých projektů“; „Organizace kreativních workshopů v oblasti divadelního, hudebního, výtvarného a filmového umění“ výstup/y projektu = co konkrétního projekt vytvoří; = hmotné i nehmotné statky, které budou vytvořeny za účelem dosažení cíle projektu

7 Doporučení pro přípravu žádosti Věcné hledisko provázanost celé žádosti – zejména aktivity, výstupy, logický rámec projektu, rozpočet a harmonogram struktura projektu a jednotlivé aktivity jasně definované, navržené aktivity jsou nezbytné k naplnění výsledku projektu indikátory projektu včetně jejich výchozích i konečných hodnot jsou relevantní a realistické udržitelnost projektu: obecně 5 let od ukončení projektu (zejména v případě, kdy je v rámci projektu pořizována investice a/nebo zařízení)

8 Bilaterální fond na programové úrovni, opatření „B“ Cíl navazování a prohlubování spolupráce, výměna, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi konečnými příjemci a subjekty v donorských státech/mezinárodními organizacemi během implementace projektů Zaměření pro jednorázové a doplňkové iniciativy ve schválených projektech není určen pro financování plánovaných projektových aktivit

9 Bilaterální fond na programové úrovni, opatření „B“ Financování výše grantu v rozmezí 53 000 – 530 000 Kč proplácení ex-post v 100% výši skutečně vynaložených výdajů v Kč na základě předložené žádosti Administrace Zprostředkovatel programu (Ministerstvo financí) CEDR – informační systém k předkládání a administraci žádostí o grant prostřednictvím otevřené výzvy (web MF) – k dispozici Pokyn pro žadatele a příjemce

10 Bilaterální fond na programové úrovni, opatření „B“ Způsobilé iniciativy -studijní a pracovní cesty, návštěvy a vzájemná setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe, bilaterální setkání -pořádání akcí nebo účast na akcích s cílem bi-/multilaterálních setkání, prezentací a posílení kontaktů - workshopy, semináře, konference -podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi příjemci grantu a donorskými státy/mezinárodními organizacemi -prezentační, propagační aktivity k posílení bilaterálních partnerství

11 Děkuji za pozornost. Dotazy prosím zasílejte na czp@mfcr.cz


Stáhnout ppt "Doporučení pro přípravu žádosti a Bilaterální fond na programové úrovni – opatření „B“ Ministerstvo financí Seminář pro žadatele v rámci programu CZ06,"

Podobné prezentace


Reklamy Google