Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODPORA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU PRO VEŘEJNÝ SEKTOR grantové schéma Libereckého kraje v rámci Společného regionálního operačního programu Priorita: 4. Rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODPORA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU PRO VEŘEJNÝ SEKTOR grantové schéma Libereckého kraje v rámci Společného regionálního operačního programu Priorita: 4. Rozvoj."— Transkript prezentace:

1 PODPORA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU PRO VEŘEJNÝ SEKTOR grantové schéma Libereckého kraje v rámci Společného regionálního operačního programu Priorita: 4. Rozvoj cestovního ruchu Opatření: 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Podopatření: 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb v cestovním ruchu

2 ZDROJE INFORMACÍ POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA vyhlašovaná Libereckým krajem ve SROP včetně povinných příloh k žádosti o finanční podporu www.kraj-lbc.cz odkaz : odbor rozvoje kraje / oddělení řízení grantových schémat (OŘGS) FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU ELZA, Struktura obsahu studie proveditelnosti k akci www.strukturalni-fondy.cz

3 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY VYHLÁŠENÍ 1. kolo výzvy 01/2005 + následuje 60 dní pro podání žádosti 2. kolo výzvy bude cca v 06/2005 V 1. kole výzvy bude uvolněno 40% prostředků, v 2.kole to bude 60% prostředků + nedočerpané zdroje z 1. kola

4 PODPORA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU PRO VEŘEJNÝ SEKTOR grantové schéma Libereckého kraje v rámci Společného regionálního operačního programu Priorita: 4. Rozvoj cestovního ruchu Opatření: 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Podopatření: 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb v cestovním ruchu

5 AKTIVITY, KTERÉ JE MOŽNO PODPOROVAT turistické produkty a programy – vhodné aktivity tvorba produktů a programů (lokálních, regionálních, nadregionálních, mezinárodních) zajištění podpory prodeje produktu, rozvoj spolupráce s podnikateli při tvorbě produktů a programů průzkum trhu (studie a analýzy odůvodňující potřebu turist. produktu) marketing cestovního ruchu – vhodné aktivity zpracování marketingových studií (průzkum trhu, komplexní marketingové studie turistických regionů a oblastí, lokální a oblastní turistické návštěvnické ankety a průzkumy)

6 AKTIVITY, KTERÉ JE MOŽNO PODPOROVAT semináře a konference informační kampaně účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu tvorba, rozšiřování a zkvalitňování internetových prezentací tvorba regionálních turistických informačních a rezervačních systémů tvorba propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu (příprava, tisk, distribuce propagačních materiálu, direct marketing, kontakty s touroperátory a cest. kancelářemi) cílená inzerce, public relations

7 AKTIVITY, KTERÉ JE MOŽNO PODPOROVAT destinační management – vhodné aktivity zajištění koordinace aktivit a aktérů cestovního ruchu ve vymezeném území a realizace společných projektů a aktivit tvorba společné marketingové strategie na podporu rozvoje cestovního ruchu ve vymezeném území zajišťování nestandardních finančních zdrojů, tvorba společného fondu cestovního ruchu podpora vzniku odborných sdružení zaměřených na oblast služeb cestovního ruchu nebo specifických aktivit CR podpora vzniku veřejno-privátního partnerství ve vymezeném území

8 JAKÉ AKCE JSOU PŘIJATELNÉ Neinvestiční akce charakteru služeb v cestovním ruchu. Akce musí být realizované na území Libereckého kraje. Nebo může být místo realizace akce mimo území Libereckého kraje, ale území Libereckého kraje musí mít z této akce užitek. Podporovány budou akce kombinující minimálně dvě z výše uvedených aktivit. př. produkt + marketing marketing –internet + letáky apod.

9 FINANCOVÁNÍ Celkový objem finančních prostředků dostupných v 1. kole výzvy: 8.500.000,-Kč Struktura financování grantových schémat v rámci 4.1.2 (v %) – rozdělena dle typu žadatele Celkem Veřejné celkem EU (ERDF) Státní rozpočet KrajeObce Soukromé (NNO,MSP) Akce krajů100 75-25-- Akce obcí100 7510-15- Akce NNO 1009067,522,5--10

10 FINANCOVÁNÍ Velikost akce Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce = 500.000,- Kč Maximální přípustná výše celkových uznatelných nákladů akce = 2 mil. Kč Výše grantu Minimální výše poskytnutého grantu = 375.000,- Kč Maximální výše poskytnutého grantu = 1.500.000,- Kč

11 DOBA REALIZACE AKCÍ A UZNATELNOST NÁKLADŮ Akce v rámci 1. výzvy musí být dokončeny nejpozději do 30.6.2006 Akce musí být zahájeny do 6 měsíců od podpisu smlouvy s Libereckým krajem. Uznatelnost nákladů lze uplatňovat ode dne podání žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje. Uznatelný náklad musí být řádně doložen účetním dokladem. Výnos vytvořený v průběhu realizace akce není možné zahrnout do spolufinancování akce a musí být odečten od uznatelných nákladů.


Stáhnout ppt "PODPORA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU PRO VEŘEJNÝ SEKTOR grantové schéma Libereckého kraje v rámci Společného regionálního operačního programu Priorita: 4. Rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google