Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 – 2006 ŽÁDOST O PODPORU Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 – 2006 ŽÁDOST O PODPORU Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor."— Transkript prezentace:

1 Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 – 2006 ŽÁDOST O PODPORU Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Oddělení Sekretariát Regionální rady soudržnosti Tel: 377 195 618, fax: 377 195 575

2  INSTALACE ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI ELZA www.strukturalni-fondy.cz / Iniciativy Společenství / INTERREG IIIA / ČR-Bavorsko / Dokumentywww.strukturalni-fondy.cz www.plzensky-kraj.cz / Zahraniční vztahy / Region soudržnosti Jihozápad / Iniciativa INTERREG IIIAwww.plzensky-kraj.cz Příručka ELZA popis instalace programu, postup při vyplňování žádosti

3 ŽÁDOST O PODPORU (formulář žádosti ELZA)

4  NOVÁ ŽÁDOST

5  PROGRAM

6  ŽADATEL - 1

7  STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - 1

8  STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - 2

9  ŽADATEL II

10  PARTNER PROJEKTU - 1

11  PARTNER PROJEKTU - 2

12  ÚDAJE O PROJEKTU

13  UMÍSTĚNÍ PROJEKTU - 1

14  UMÍSTĚNÍ PROJEKTU - 2

15  HARMONOGRAM REALIZACE - 1

16  Zahájením projektu se rozumí zahájení přípravy projektu, tj zpracování žádosti a povinných příloh k žádosti Realizace projektu začíná registrací žádosti na S-RR, - fyzická realizace pak může začít od tohoto dne kdykoliv - možné rozdělit realizaci projektu do ucelených věcných etap - doporučená realizace projektu maximálně 2 roky - v odůvodněných případech je možné dobu realizace prodloužit Dokončením projektu je ukončení fyzické realizace projektu a odevzdání poslední žádosti o platbu - projekt musí být vždy dokončen nejpozději do 31.12.2007 DOBA REALIZACE PROJEKTU

17  HARMONOGRAM REALIZACE - 2

18  Etapizace projektu je možná pokud: 1.Celkové způsobilé výdaje projektu jsou rovny nebo vyšší než 4 mil. Kč a doba realizace projektu překročí 1 rok -Např. investiční projekty: dodávka stavebních prací, dodávka zboží -Projekty typu služeb: ucelená aktivita 2. Etapizace uvedena ve smlouvě o financování 3. Žádost o platbu – minimální výše platby za každou etapu je 1 mil. Kč 4. Maximálně 3 dílčí etapy plateb z prostředků SF za rok 5. V případě plateb ze SR nelze projekt etapizovat ETAPIZACE

19  POPIS PROJEKTU

20  ROZPOČET PROJEKTU - 1

21  ROZPOČET PROJEKTU - 2

22  ROZPOČET PROJEKTU - 3

23  ROZPOČET PROJEKTU - 4

24  ROZPOČET PROJEKTU - 5

25  FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

26  DALŠÍ ŽÁDOSTI

27  REALIZACE PROJEKTU

28  ÚČINKY PROJEKTU

29  OSTATNÍ ÚDAJE

30 UDRŽITELNOST

31  VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

32 PŘÍLOHY

33  POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI PRO VŠECHNY PROJEKTY 1.Doklad o subjektivitě žadatele 2.Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele 3.Čestné prohlášení žadatele, že disponuje dostatečnými zdroji 4.Čestné prohlášení žadatele, že spadá do definice vhodného žadatele 5.Čestné prohlášení žadatele, že projekt bude využit k veřejným účelům, nedojde ke zvýhodnění žádného podnikatelského subjektu, nejedná se o ziskový projekt 6.Čestné prohlášení, že projekt není financován z jiných fondů,grantů 7.Prohlášení o partnerství podepsané bavorským partnerem 8.Podrobná specifikace základních rozpočtových položek 9.Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh, podepsán žadatelem

34  POVINNÉ PŘÍLOHY POUZE PRO NĚKTERÉ PROJEKTY (1) Stavební projekty Územní rozhodnutí a projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí Doklad o ohlášení stavebnímu úřadu a jeho kladné vyjádření ke stavebnímu záměru - v tomto případě doklad o vlastnictví všech pozemků či nemovitostí, kterých se projekt týká Investiční projekty Vyplněná tabulka pro výpočet čistého výnosu – příloha 16 PPŽ Zjednodušená studie proveditelnosti – u investičních projektů, jejichž způsobilé výdaje jsou vyšší než 2 mil.Kč

35  Projekty, které je nutné posuzovat z hlediska jejich vlivu na ŽP Dokumenty potvrzující, že projekt nemá negativní vlivy na ŽP Projekty s příspěvkem ze státního rozpočtu Vyplněné formuláře ISPROFIN Projekt, jehož žádost a povinné přílohy jsou podepsány oprávněným zástupcem Ověřená plná moc oprávněnému zástupci POVINNÉ PŘÍLOHY POUZE PRO NĚKTERÉ PROJEKTY (2)

36  PŘÍLOHY POŽADOVANÉ PŘED PODPISEM SMLOUVY O FINANCOVÁNÍ Smlouva o zřízení zvláštního účtu, který je určen pouze pro platby související s projektem Pravomocné stavební povolení – u projektů, které vyžadují stavební či územní práce Závazné rozhodnutí zastupitelstva kraje či obce – pokud žadatel žádá o příspěvek z rozpočtu kraje či obce

37  ULOŽENÍ ŽÁDOSTI 1.Průběžné ukládání žádosti – soubor s příponou.ben 2.Finální uložení žádosti – soubor s příponou.xml, vytvoření unikátního identifikačního kódu žádosti 3.Tisk – po finálním uložení žádosti 4.Žádost o platbu – generuje se po finálním uložení žádosti

38 Děkuji za pozornost Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU www.strukturalni-fondy.czwww.plzensky-kraj.cz Ing. Ladislava Khaurová E-mail: ladislava.khaurova@kr-plzensky.cz


Stáhnout ppt "Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 – 2006 ŽÁDOST O PODPORU Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor."

Podobné prezentace


Reklamy Google