Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti"— Transkript prezentace:

1

2 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
PRIORITNÍ OSA 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

3 PRIORITNÍ OSA 4 Specifické cíle a alokace Aktivity Cílové skupiny
Příjemci Výzvy Kontakty

4 CHARAKTERISTIKA PO4 Multifondová PO 3 specifické cíle
Komplementarity uvnitř PO

5 ALOKACE PO4 Celková alokace: 89,5 mil. EUR (cca 2 461 mil. Kč)
20 % alokace programu Alokace EFRR: 36,3 mil. EUR Alokace ESF: 53,2 mil. EUR

6 SPECIFICKÉ CÍLE PO4 Investiční priorita 1 (EFRR) – 36,3 mil. EUR
SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let Investiční priorita 2 (ESF) – 47,1 mil. EUR SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti Investiční priorita 3 (ESF) – 6 mil. EUR SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

7 SC 4.1 (EFRR) – PODPOROVANÉ AKTIVITY
Vytvoření nových míst ve stávajících a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let Podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče (včetně dětí do 3 let) Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech mateřských a základních škol zařízení typu jesle, dětské skupiny či firemní školky, MŠ, ZŠ rekonstrukce, stavební úpravy, přístavby budov

8 SC 4.1 (EFRR) – PODPOROVANÉ AKTIVITY
Zvýšení kvality vybavení tříd a učeben s důrazem na osobní a inkluzívní výuku za účelem rovnoměrného rozvoje vzdělávacích zařízení v Praze Modernizace a vybavení zařízení na podporu rozvoje kinestetické inteligence a pohybových aktivit jako druhu neformálního vzdělávání Návaznost na místní akční plán vzdělávání (MAP), komplementární ESF projekt Pouze dílčí část alokace PO 4

9 SC 4.1 (EFRR) – PODPOROVANÉ CÍLOVÉ SKUPINY
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení Odborní a terénní pracovníci a další pracovníci organizací působících ve vzdělávání

10 SC 4.2 (ESF) – PODPOROVANÉ AKTIVITY
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, kompetencí k udržitelnému rozvoji a rozvoj kulturního povědomí dětí a žáků, posilování vztahu k místu Zohledňování potřeb pro začleňování sociokulturně znevýhodněných žáků, žáků s odlišným mateřským jazykem Průřezově bude podporováno zavádění moderních metod výuky s důrazem na oblast projektového a kreativního vzdělávání Posílení spolupráce škol s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu Aktivity v rámci formálního vzdělávání, volnočasových aktivit, zájmového vzdělávání

11 SC 4.2 (ESF) – PODPOROVANÉ AKTIVITY
Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání v oblasti práce s heterogenní třídou, zavádění principů multikulturní výchovy do vzdělávacích programů škol, práce se žáky s odlišným mateřským jazykem apod. Rozvoj kompetencí pedagogů specificky navázaných na potřeby vzdělávání v multikulturním prostředí města a zohledňování integrace osob s odlišným sociokulturním kontextem Podpora programů zaměřených na sdílení dobré praxe, podpora vzájemného učení v rámci spolupráce škol, zřizovatelů, rodičů a dalších aktérů působících v oblasti výchovy a vzdělávání

12 SC 4.2 (ESF) – PODPOROVANÉ CÍLOVÉ SKUPINY
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení Odborní a terénní pracovníci a další pracovníci organizací působících ve vzdělávání

13 SC 4.3 (ESF) – PODPOROVANÉ AKTIVITY
Rozvoj zařízení péče o děti zřizovaných hl. m. Prahou, městskými částmi a organizacemi zřízenými a založenými hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy Podpora vybudování, provozu, nastavení kvality a následného rozvoje služeb péče o děti Doplňkově také vzdělávání osob pracujících v podpořených organizacích NÁVAZNOST NA PROGRAM OPZ MPSV: ostatní typy příjemců budou žádat v rámci výzev OPZ pro Prahu

14 SC 4.3 (ESF) – PODPOROVANÉ CÍLOVÉ SKUPINY
Rodiče dětí do 6 let, Děti do 6 let Odborní pracovníci a další pracovníci zařízení péče o děti do 6 let

15 OPRÁVNĚNÍ PŘÍJEMCI PO4 Hlavní město Praha Městské části hl. m. Prahy
Organizace zřizované hl. m. Prahou a MČ Vzdělávací zařízení Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty – pouze v SC 4.1 v rámci alternativních forem péče o děti

16 VÝZVY PO4 Vyhlášení prvních výzev: září – říjen 2015
SC 4.1 (EFRR): navyšování kapacit: zařízení typu jesle – rozpočet max. 40 mil. Kč dětské skupiny – rozpočet Kč – 6 mil. Kč nové třídy na MŠ, ZŠ – rozpočet max. 20 mil. Kč alokace výzvy: 250 mil. Kč SC 4.2 (ESF): posílení inkluze rozpočet projektu mil. Kč alokace výzvy: 180 mil. Kč

17 VÝZVY PO4 Vyhlášení prvních výzev: září – říjen 2015
SC 4.3 (ESF): rozvoj zařízení péče o děti rozpočet projektu mil. Kč alokace: 90 mil. Kč Délka realizace projektu: 24 měsíců Konzultace po vyhlášení výzvy, semináře, čas na zpracování žádostí

18 PO 4 – KONTAKTY A INFORMACE
Odbor evropských fondů MHMP Mgr. Lenka Pachlová – Mgr. Nina Bořkovcová –

19 Děkuji za pozornost www.prahafondy.eu lenka.pachlova@praha.eu
Mgr. Lenka Pachlová Odbor evropských fondů Magistrát hl. m. Prahy Jungmannova 29/35 Praha 1


Stáhnout ppt "Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google