Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava OP Praha – pól růstu ČR  Přípravy od roku 2011 EUPraha Strategie EU 2020 Nařízení EU Priority Prahy Strategický plán.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava OP Praha – pól růstu ČR  Přípravy od roku 2011 EUPraha Strategie EU 2020 Nařízení EU Priority Prahy Strategický plán."— Transkript prezentace:

1

2 Příprava OP Praha – pól růstu ČR  Přípravy od roku 2011 EUPraha Strategie EU 2020 Nařízení EU Priority Prahy Strategický plán

3 Návrhy nařízení EU (říjen 2011) Nové pojmy, nová pravidla  Tematická koncentrace  50% spolufinancování pro více rozvinutý region  Předběžné podmínky (ex-ante kondicionality)  Možnosti finanční flexibility  Územní dimenze – nový nástroj ITI  Důraz na využití finančních nástrojů  Milníky, výkonnostní rezerva

4 2007 - 20132014 – 2020 ProgramAlokace programu v Kč ProgramAlokace programu v Kč pro Prahu OPPA3,2 mld.OP Praha11,1 mld. OPPK7,0 mld.OP VVV12,2 mld. OP Z5,6 mld. IROP1,4 mld. CELKEM10,2 mld.CELKEM30,3 mld. Pro přepočet částek v období 2014-2020 byl použit kurz CZK/EUR 27,50 Praha může i nadále čerpat z Fondu soudržnosti a z programů územní spolupráce bez omezení Finanční prostředky pro region Prahy

5 2 samostatné OP (OPPA a OPPK) 1 multifondový OP se 2 multifondovými prioritními osami Rozmanité specifické cíle 33 + 2 (Technická pomoc) Koncentrované specifické cíle 10 + 2 (Technická pomoc) OP Praha – pól růstu ČR Spolufinancování EU 85 %Spolufinancování EU 50 %  Řídicí orgán – hl. m. Praha  Regionální OP – území Prahy  Alokace – 201,6 mil. EUR (podíl EU) / 403,2 mil. EUR celkem

6 Definování priorit Prahy (rok 2011) OP PRESSPRVEK Spolupráce s VŠ Platformy k OP Definice priorit pro programové období 2014 - 2020 aktualizace RIS Princip partnerství  Strategie SMART Prague - hlavní nosný koncept pro OP Praha

7 Prioritní osy OP Praha PO 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovacíPO 2 – Udržitelná mobilita a energetické úsporyPO 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudoběPO 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanostiPO 5 – Technická pomoc

8 Prioritní osy a výše jejich alokace (v %) PO 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (EFRR) – 125 mil. € PO 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory (EFRR) – 121 mil. € PO 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (EFRR + ESF) – 51,6 mil. € PO 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti (EFRR + ESF) – 89,5 mil. € PO 5: Technická pomoc (ESF) – 16,1 mil. €

9 Prioritní osa 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou - EFRR Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe („proof-of-concept“) Projekty zadávání veřejných zakázek v před obchodní fázi (pre-commercial public procurement) a inovační poptávky veřejného sektoru Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem - EFRR Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele Rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu (start-upy)

10 PO 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení - EFRR Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy - EFRR Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike & ride) Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu

11 PO 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci - EFRR Zvyšování kapacit služeb pro bezdomovce a osoby ohrožené bezdomovectvím a nacházející se v krizi Zvyšování kapacit nízkoprahových a kulturně komunitních center poskytujících zázemí pro sociálně aktivizační aktivity Podpora rekonstrukcí, oprav a úprav bytů na byty systému sociálního bydlení a boje proti bezdomovectví (včetně chráněného, tréninkového a následného bydlení) 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání – EFRR Vznik a rozvoj sociálních podniků a projektů poskytujících pracovní příležitosti pro znevýhodněné a obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatel v Praze (včetně chráněných dílen) 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci - ESF Podpora vzniku a činnosti kulturně komunitních center a prostor komunitního života a projektů aktivizace místních komunit (zejména ale nikoli pouze osob vyloučených, ohrožených a v krizi) za účelem posilování místní sociální soudržnosti

12 PO 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let Vytvoření nových míst ve stávajících a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v denním režimu, nebo v objektech mateřských škol Podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče (včetně dětí do 3 let) Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech mateřských a základních škol za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách za účelem přizpůsobení vzdělávacích zařízení potřebám integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a rozvoje klíčových kompetencí žáků s ohledem na rovnoměrný rozvoj mateřských, základních a středních škol v Praze. Podpora rozvoje kinestetické inteligence a pohybových aktivit jako druhu neformálního vzdělávání realizovaného na školách

13 PO 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy na školách Posílení komunitní role škol na základě spolupráce vzdělávacích zařízení (předškolních, základních a středních škol) s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, pracovníků organizací působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti - ESF Rozvoj zařízení péče o děti zřizovaných hl. m. Prahou, městskými částmi a organizacemi zřízenými a založenými hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

14 PO 5 – Technická pomoc Zajištění kvalitního řízení programu Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity programu

15 Prioritní osa 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Aktuální stav příprav vyhlášení výzev v roce 2016  v roce 2016 je plánováno vyhlášení 5 výzev v rámci 2 specifických cílů PO 1  První kolo výzev – Specifický cíl 1.1 a 1.2 – vyhlášení 13. 1. 2016 – výzvy kolové  Aktivita 1.1.1 Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe (proof of concept)  Aktivita 1.2.1 Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů  Dílčí plánovací komise pro PO 1 projednala výzvy 3.12.2015  2. Monitorovací výbor – schválení hodnotících kritérií - 16. 12. 2015 Aktivita 1.1.1Aktivita 1.2.1 Plánované alokace350 mil Kč250 mil Kč Plánované datum zahájení příjmu žádostí (30 dnů po vyhlášení )13. 2. 2016 Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu30. 4. 201631. 5. 2016

16 Prioritní osa 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Aktuální stav příprav vyhlášení výzev v roce 2016 2. kolo výzev - Specifický cíl 1.1 a 1.2 – vyhlášení 1. 5. 2016 – výzvy průběžné  Aktivita 1.1.3 Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou – inovační vouchery  Aktivita 1.2.2 Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele (MSP) 3. kolo výzev - Specifický cíl 1.1 – vyhlášení 1. 6. 2016 – výzva průběžná  Specifický cíl 1.1.2 Projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi a inovační poptávky veřejného sektoru  po schválení novely zákona o veřejných zakázkách, v němž bude zakotven institut „inovační partnerství“

17 Prioritní osa 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory Aktuální stav příprav vyhlášení výzev v roce 2016 1. kolo výzev - Specifický cíl 2.1 - Vyhlášení 11. 1. 2016 – výzva průběžná  Aktivita 2.1.3 Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu)  Aktivita 2.1.1 Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy  dne 3. 12. 2015 projednala dílčí Plánovací komise texty výzev  2. Monitorovací výbor – schválení hodnotících kritérií - 16. 12. 2015

18 Prioritní osa 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory Aktuální stav příprav vyhlášení výzev v roce 2016 2. kolo výzev - Specifické cíle 2.1 a 2.2 – Vyhlášení 4. 4. 2016 – výzva Aktivita 2.1.2 kolová/ Aktivita ve 2.2.2 průběžná  Aktivita 2.1.2 Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy  Aktivita 2.2.2 Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu 3. kolo výzev – Specifický cíl 2.2 - Vyhlášení 1.8. 2016 - výzva průběžná  Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy  Výzva ITI

19 Prioritní osa 3 – Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě Aktuálně vyhlášená výzva č. 6 SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání (EFRR)  vyhlášena 14. 10. 2015  datum a čas ukončení příjmu žádostí: 5. 1. 2016, 16:00 hod.  předpokládané vyhlášení výsledků: konec června 2016 Podpora vzniku sociálních podniků a chráněných pracovišť  výzva SC 3.2 má 2 dílčí skupiny aktivit: A.Vznik sociálních podniků (alokace 27 mil. Kč)  Podporován je vznik sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. B.Vznik chráněných pracovišť (alokace 18 mil. Kč)  Podporován je vznik chráněných pracovišť, která budou na nově vytvořených pracovních místech zaměstnávat více než 50% osob se zdravotním postižením.

20 Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti Aktuální stav výzvy č. 1 SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let  vyhlášena 14. 10. 2015  datum a čas ukončení příjmu žádostí: 5. 1. 2016, 16:00 hod.  předpokládané vyhlášení výsledků: konec června 2016 Navýšení kapacity předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let  výzva SC 4.1 má 4 dílčí skupiny aktivit: A.Vytvoření nových míst ve stávajících a budování nových zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let B.Podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské předškolní péče (včetně dětí do 3 let) C. Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech MŠ za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla od 3 let D.Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech ZŠ za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání

21 Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti Aktuální stav výzvy č. 2 SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti  vyhlášena 14. 10. 2015  datum a čas ukončení příjmu žádostí: 16. 12. 2015, 16:00 hod.  předpokládané vyhlášení výsledků: červen 2016 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti  výzva SC 4.2 obsahuje 3 témata: I.Téma I: Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy v rámci vzdělávání škol II.Téma II: Podpora komunitních programů realizovaných na základě spolupráce MŠ, ZŠ a SŠ s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou a případně dalšími subjekty působícími v dané lokalitě III.Téma III: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, pracovníků organizací působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku

22 Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti Aktuální stav výzvy č. 3 SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti  vyhlášena dne 14. 10. 2015  datum a čas ukončení příjmu žádostí: 16. 12. 2015, 16:00 hod.  předpokládané vyhlášení výsledků: červen 2016 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti  cílem je především podpora rodičů dětí do 3 let, zejména žen – dřívější návrat na pracovní trh  podpora bude zaměřena na tyto oblasti: o vznik a provoz nových zařízení péče o děti o transformaci stávajících zařízení péče o předškolní děti na dětskou skupinu dle zákona č. 247/2014 Sb. a jejich provoz o provoz stávajících zařízení péče o děti  nebude podporován vznik a provoz zařízení péče o děti provozovaných v režimu školského zákona

23 Připravované výzvy v roce 2016 Prioritní osa 3 a Prioritní osa 4 POVýzva Alokace (mil. Kč) Plánované datum zahájení příjmu žádostí Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu Druh výzvy PO3 SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci 20024.2.201623.6.2016kolová PO3SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci 25024.2.201616.5.2016kolová PO4 4.1Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let 20010.4.201630.6.2016kolová PO4 4.1Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let 2001.10.20164.1.2017kolová PO44.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti 1001.9.20163.11.2016kolová PO4 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti 7510.6.201631.12.2017průběžná

24  Metodická podpora  Konzultace  Pravidla pro žadatele a příjemce  Semináře a workshopy pro přípravu žádostí o podporu z OP PPR zajišťuje pro žadatele odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy. Semináře jsou pořádány vždy k aktuální vyhlášené výzvě.  Webové stránky OP PPR – www.prahafondy.euwww.prahafondy.eu  Dokumenty pro žadatele a příjemce  Podrobnosti o vyhlášených výzvách, plánovaných seminářích  Kontaktní údaje na projektové/programové manažery  Veškeré aktuality týkající se OP  Úspěšné projekty apod. Podpora žadatelů a příjemců

25 Děkuji za pozornost Mgr. Zdeňka Filipová Zdenka.Filipova@praha.eu 236 002 636


Stáhnout ppt "Příprava OP Praha – pól růstu ČR  Přípravy od roku 2011 EUPraha Strategie EU 2020 Nařízení EU Priority Prahy Strategický plán."

Podobné prezentace


Reklamy Google