Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.socialni-zaclenovani.cz Příležitosti pro rozvoj předškolního vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.socialni-zaclenovani.cz Příležitosti pro rozvoj předškolního vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Příležitosti pro rozvoj předškolního vzdělávání

2 www.socialni-zaclenovani.cz Spolupráce Agentury a Statutárního města Ostravy Agentura působí v Ostravě od 1.7. 2014 Dlouho vyjednávané a jasně definované důvody spolupráce Pomoci s legislativními změnami Přispět k řešení problémů prostřednictvím čerpání prostředků z Evropské unie Odvést svůj díl práce v oblasti metodické a koordinační podpory Jednou z oblastí spolupráce je vzdělávání

3 www.socialni-zaclenovani.cz Vzdělávání a téma konference Vzdělávání je samozřejmou prioritou, předškolní vzdělávání má zcela zřejmě obrovský vliv na úspěšnost kariéry Konference shromažďuje příklady dobré praxe a nastiňuje možnosti řešení problémů, jiné problémy se nově formulují Agentura by chtěla plynule navázat a podpořit v budoucnu příklady dobré praxe, šířit je a pomoct s řešením problémů Jaká ta pomoc konkrétně bude? Především provázané a logicky uspořádané čerpání prostředků z programu OP VVV

4 www.socialni-zaclenovani.cz Koordinovaný přístup v sociálním začleňování -V programovém období ESIF 2014-2020 v rámci priority „Boj s chudobou a sociální začleňování“, více než 20% z alokace ESF -Koordinovaná spolupráce třech operačních programů (OPZ, OP VVV a IROP) a Agentury pro sociální začleňování pro 70 měst a obcí (s výskytem sociálně vyloučených lokalit) -Podmínka: Zpracování SPSZ dle inovované metodiky ASZ (cíle, typové projekty, soustava indikátorů, náklady) -OP Z, OP VVV a IROP předpokládají vypisovat specifické výzvy v návaznosti na SPSZ -Specifická situace Ostravy: -Porady na klíčových ministerstvech 3. září (MPSV a MŠMT), následně MMR) -Specifická metodika přípravy plánu

5 www.socialni-zaclenovani.cz Operační programy a sociálně vyloučené lokality IROPOPZOPVVV

6 www.socialni-zaclenovani.cz Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem školstvím a Úřadem vlády Cíle spolupráce: Vytvořit plány určené pro rozvoj vzdělávací soustavy, zapojení pedagogů, vedení škol, zřizovatelů a dalších aktérů do jejich přípravy, zvýšení porozumění pro potřeby vzdělávání žáků se specifickými potřebami, podpořit spolupráci aktérů, jejich vzdělávání a kapacity školských zařízení Obsah spolupráce A/ Spolupráce při přípravě, realizaci a hodnocení programu B/ Zapojení Úřadu vlády (Agentury) do implementace programu pro účel konzultace místních strategií a projektových aktivit v ORP

7 www.socialni-zaclenovani.cz Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Investiční priorita 1 Zaměřena na podporu 70 nejpostiženějších sociálně vyloučených lokalit, plošně na opatření ke snížení předčasného ukončení vzdělávání a podporu přechodu ze školy do práce. Investiční priorita 2 Podpora opatření na zvýšení kvality a na rovný a spravedlivý přístup ke kvalitnímu vzdělávání na všech úrovních vzdělávací soustavy s cílem posílení kompetencí pro vzdělávání dětí se SVP a jejich individuální rozvoj.

8 www.socialni-zaclenovani.cz Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Cílová skupina: všechny děti a žáci v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu, s důrazem na zvýšení kvality a proinkluzivnosti škol a vzdělávacích zařízení, dále děti a žáci, u kterých společenské nebo osobní faktory, představují překážky pro naplnění jejich potenciálu v budoucím životě. Podporované aktivity: tvorba a realizace místních akčních plánů rozvoje vzdělávací soustavy, podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro každé dítě/žáka, rozvoj spolupráce škol, zřizovatelů, rodičů a veřejnosti pro inkluzivní vzdělávání a sociální začleňování, aktivity vedoucí ke snížení předčasného ukončení vzdělávání, podpora přechodu ze školy do práce

9 www.socialni-zaclenovani.cz Podporované aktivity zaměřené speciálně na předškolní vzdělávání Realizace programů zaměřených na prevenci školní neúspěšnosti dětí začne v těchto územích již v předškolním období: začleňování dětí ohrožených školním neúspěchem do běžných MŠ při poskytování potřebné podpory pro jejich vzdělávání podpora neinstitucionálních forem předškolního vzdělávání dětí sociálně znevýhodněných v odůvodněných případech rozvoj spolupráce pedagogických služeb (včetně poradenských) sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání prezentace pozitiv začlenění romských dětí do předškolního vzdělávání a posilování romských rodin v jejich roli partnerů pro vzdělávání dětí koordinace a spolupráce při sociálně-pedagogických intervencích v rodinách, kde žijí sociálně znevýhodněné děti spolupráce při přechodu MŠ/ZŠ vzdělávání pedagogických pracovníků tvorba plánů pro rozvoj vzdělávací soustavy

10 www.socialni-zaclenovani.cz Integrovaný regionální operační program Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Investiční priorita 10 „Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu“ Cílové skupiny: (mimo jiné) děti v předškolním vzdělávání, osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením osoby se speciálními vzdělávacími potřebami Podporované aktivity: rozšíření kapacit pro předškolní a školní vzdělávání, výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen, center odborné přípravy, budování zázemí pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí v oblastech komunikace v českém a cizích jazycích, matematických schopností a základních schopností v oblasti vědy a technologií, úpravy a vybavení budov a učeben pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

11 www.socialni-zaclenovani.cz Naplnění spolupráce na lokální úrovni aneb co konkrétně to celé znamená pro nejbližší období Přijdeme na jednotlivé obvody, budeme se ptát na potřeby, konzultovat s MŠMT možnosti jejich financování a dotvářet program Budeme konzultovat a shromažďovat projektové záměry Vytvoříme z nich jednotný plán MŠMT alokuje odpovídající objem finančních prostředků Dojde k vyhlášení výzvy Agentura bude podporovat partnery při psaní projektů a v průběhu čerpání dotace

12 www.socialni-zaclenovani.cz Děkuji za pozornost Martin Navrátil navratil.martin@vlada.cz 725 736 355


Stáhnout ppt "Www.socialni-zaclenovani.cz Příležitosti pro rozvoj předškolního vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google