Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Prioritní osa 3

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Prioritní osa 3"— Transkript prezentace:

1 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Prioritní osa 3
Ferdinand Hrdlička

2 Program – cíl: Prioritní osa 3 OP VVV Plán výzev v roce 2015 Místní akční plány rozvoje vzdělávání a Koordinovaný přístup v obcích se sociálně vyloučených lokalitách Diskuze

3 Koncepce podpory mateřských a základních škol v rámci akce KLIMA
Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality škol jsou motivovaní a kompetentní učitelé a ředitelé (Strategie 2020). Rozvíjí ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Filozofií akce KLIMA je omezený počet vzdělávacích cílů vzájemně propojených a sladěných v soustavě projektů a výzev.

4 Koncepce podpory mateřských a základních škol v rámci akce KLIMA

5 Financování aktivit z OP VVV
Financování aktivit prostřednictvím Individuálních projektů Koncepční – podpora projektů navrhujících koncepční řešení problematiky a ověření řešení v praxi Regionální – komplexní řešení problematiky v rámci území Tematické partnerství s sítě – podpora vytváření partnerství a síťování institucí Ostatní – řeší problematiku na úrovni individuální instituce, především tzv. zjednodušené projekty („Šablony“) Výhody: Komplexnost financování aktivit na daném území v partnerství organizací působících ve vzdělávání. Nevýhody: Vysoká administrativní zátěž pro nositele projektu a jeho partnery.

6 Financování aktivit z OP VVV
Od roku 2016 bude možné vybrané aktivity (standardizované s definovanými výstupy a výsledky) financovat prostřednictvím tzv. „ŠABLON“ připravených MŠMT dle aktuálních potřeb škol. Školy budou jednotlivé šablony vybírat na základě potřeb identifikovaných ve zpracovaném ŠAP/MAP/SPSZ. Určeny budou zejména pro MŠ, ZŠ a SŠ. Výhody: Administrativně méně náročné, lehké zpracování žádosti. Nevýhody: Omezená možnost aktivit a inovativních přístupů. Příklady šablon: osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, personální podpora – logopedický asistent, sociální pedagog, volnočasové aktivity (čtenářský klub), DVPP.

7 Pojetí inkluzivního vzdělávání v OP VVV
Inkluze je průřezové téma PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Smyslem je vytvoření podmínek pro vzdělávání všech dětí, žáků a studentů ve společném integrujícím výchovném prostředí Děti navštěvují místní běžnou školu hlavního vzdělávacího proudu a jsou společně vzdělávány přiměřeně svým zájmům, schopnostem a nadání Podpora učitelů (včetně budoucích) pro získání kompetencí v proinkluzivním vzdělávání dětí a žáků

8 Struktura prioritní osy 3
Investiční priority Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy. Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí Socio-ekonomická integrace marginalizvaných skupin, jako jsou Romové

9 Investiční priorita 1 Problematika inkluzívního vzdělávání, rozvoje klíčových kompetencí, hodnocení, monitoringu a kompetencí ke strategickému řízení jsou průřezovými oblastmi podpory a prostupují všemi stupni škol (MŠ, ZŠ, SŠ) a formami vzdělávání. Podporována bude spolupráce zřizovatelů, škol (vč. soukromých a církevních) a ostatních partnerů na daném území při přípravě a realizaci společných aktivit zaměřených na zvyšování kvality vzdělávání s ohledem na podporu spravedlivého přístupu ke vzdělávání a zavádění systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání.

10 Investiční priorita 2 – Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí
Cílem je podpora individuálního přístupu k dětem a žákům prostřednictvím těchto opatření: rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků rozpoznat potřeby a potenciál každého jednotlivce a realizovat podpůrná opatření transformace systému pedagogicko-psychologického poradenství – zajištění jednotného přístupu, posílení spolupráce s relevantními partnery

11 Investiční priorita 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizvaných skupin, jako jsou Romové
Zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami Řešení specifických situací v inkluzívním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí, které čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách

12 Investiční priorita 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizvaných skupin, jako jsou Romové
V obcích se sociálně vyloučenými lokalitami je cílem: Zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro každé dítě nebo žáka skrze tvorbu a realizaci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které budou zabraňovat selekci ve vzdělávání a přispívat k rozvoji KK každého dítěte a žáka. Zvýšení počtu proinkluzivně nastavených běžných škol a školských zařízení. Podpora zájmového a neformálního vzdělávání v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami a obcích, které jsou připraveny zavést, či již zavedly opatření zabraňující vzniku segregovaných škol.

13 Investiční priorita 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizvaných skupin, jako jsou Romové
Zvýšení počtu dětí ohrožených školním neúspěchem v účasti na kvalitním předškolním vzdělávání a rozvoj systému včasné peče o ohrožené děti zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami. Zlepšení postojů pedagogických pracovníků, ale i veřejnosti k možnostem společného vzdělávání dětí, žáků a studentů kteří žijí v odlišných sociálních kontextech

14 Investiční priorita 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizvaných skupin, jako jsou Romové
V rámci celé ČR je cílem: Rozšíření opatření snižujících riziko předčasného ukončování vzdělání u žáků z cílové skupiny zejména prostřednictvím podpory těchto žáků při vstupu do vzdělávacího systému a dále v době přechodů mezi stupni vzdělání; Posílení kompetencí pedagogických pracovníků pracovat se sociokulturním kontextem dětí a žáků, v oblasti pedagogické diagnostiky a práce s heterogenní skupinou;

15 Investiční priorita 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizvaných skupin, jako jsou Romové
Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti specifik práce s romskými dětmi a žáky v MŠ a ZŠ (akceptace, stanovování přiměřených cílů spojených s vysokým očekáváním, podpora podmínek pro dosažení těchto očekávání žákem; práce s žáky s českým etnolektem …); Vyšší míra začleňování dětí a žáků z cílové skupiny do již existujícího zájmového a neformálního vzdělávání, včetně prázdninových programů; Zvýšení kvality výchovy, vzdělávání a terapie pro klienty v institucionální výchově

16 Příklady podporovaný aktivit:
Posílení kompetencí PP pro inkluzivní vzdělávání a překonávání předsudků, pedagogickou diagnostiku, práci s heterogenní skupinou, formální hodnocení a aktivizující metody výuky Aktivity vedoucí ke zlepšení ped-psych. poradenství k zajištění lepšího diagnostikování individuálních potřeb dětí a žáků a navrhování vhodných podpůrných opatření s součinnosti s MŠ, ZŠ, NNO a OSPOD Ověřování a zavádění podpůrných opatření Rozvoj školních poradenských pracovišť Začleňování dětí ohrožených školním neúspěchem do běžných MŠ a poskytování podpory pro jejich vzdělávání Podpora nízkoprahových forem předškolního vzdělávání

17 Příklady podporovaný aktivit:
Rozvoj spolupráce pedagogických, sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání Koordinace a spolupráce při sociálně-pedagogických intervencích v rodinách Spolupráce při přechodu MŠ/ZŠ

18 Plán výzev v roce 2015 V oblasti inkluzivního vzdělávání je plánováno na rok 2015 celkem 5 výzev Výzva pro rozvoj inkluzivního předškolního vzdělávání Výzva na vytvoření a podporu MAP rozvoje předškolního a základního vzdělávání Výzva na vytvoření krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání Výzva na podporu budování lidských a metodických kapacit pro rozvoj MŠ a ZŠ

19 Výzva pro rozvoj předškolního inkluzivního vzdělávání
Podporované aktivity: Rozvoj spolupráce pedagogických a sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání Budování nových týmů a jejich kontaktů v komunitě u nových MŠ Podpora rozvoje přípravných tříd u běžných škol Podpora inkluzivity, otevřenosti a lepší spolupráce s rodiči Programy zaměřené na prevenci školní neúspěšnosti sociálně znevýhodněných a romských dětí DVPP v oblasti práce s kolektivem dětí z odlišných etnických a sociálních skupin, otevřenost učitelů včetně vedení k práci se sociokulturním kontextem, zážitkové vzdělávání zaměřené na změny postojů k romské marginalizované komunitě

20 Výzva na vytvoření a podporu místních akčních plánů rozvoje předškolního a základního vzdělávání
Podpora projektů pro vytvoření místních akčních plánů v území. Podmínkou je spolupráce se školami, mimoškolním vzděláváním, rodiči a spolupráce obcí ze spádového území. Cílem je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu slabých škol, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka. Součástí aktivit může být společné plánování investičních akcí, které území bude chtít podpořit z IROP.

21 Místní akční plány rozvoje vzdělávací soustavy
Vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje vzdělávací soustavy s ohledem na vzdělávací potřeby každého žáka -> přístup ke kvalitnímu vzdělávání každého dítěte Nastavení spravedlnosti ve vzdělávání s cílem rozvíjet potenciál každého dítěte Aktivní zapojení zřizovatelů do rozvoje vzdělávací soustavy Spolupráce na základě vytvořené platformy (partnerství) aktérů podílejících se na vzdělávání dětí – samospráva – škola - NNO

22 Místní akční plány rozvoje vzdělávací soustavy
Cílem je umožnit vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vyhledání a podpora místních lídrů a odborníků ve vzdělávání. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji spolupráce dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Podpora prorodinných politik a podpora spolupráce služeb, které se týkají dětí. Otevření partnerské diskuse v území – např. o vzniku svazkových škol.

23 Územní vymezení a principy pro tvorbu místních akčních plánů rozvoje vzdělávací soustavy
Území obcí s rozšířenou působností (datová základna). Respektuje již vzniklá partnerství a dohody v území Koordinace akcí a dlouhodobá podpora rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti vzdělávání Role samotných obcí s rozšířenou působností nebude v MAP povyšována nad ostatní obce. Principy MAP: Princip spolupráce, Princip dohody, Princip otevřenosti, Princip SMART, Princip udržitelnosti,

24 Význam místních akčních plánů rozvoje vzdělávací soustavy
MAP – významný podklad pro vyhlašování výzev OP VVV pro plánovanou spolupráci v území (místní sítě a partnerství) pro plošnou podporu vzdělávání v potřebných tématech významný podklad pro zpracování šablon pro školy „šitých na míru“ MAP – významný podklad pro vyhlašování výzev IROP / OP Praha koordinace investičních akcí a podpora koncentrace a řízení efektivního využití investic v území. V IROP je soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti.

25 Povinná témata místních akčních plánů rozvoje vzdělávací soustavy
Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

26 Volitelná témata místních akčních plánů rozvoje vzdělávací soustavy
Rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Kariérové poradenství v základních školách Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

27 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
Strategické dokumenty v kontextu místního akčního plánu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy kraje Krajský akční plán (KAP) Místní akční plán Strategický plán sociálního začleňování – část vzdělávání

28 Strategické dokumenty v kontextu místního akčního plánu/SPSZ
Kraj vytváří Dlouhodobý záměr v souladu s DZ a Strategií vzdělávací politiky ČR do roku spolupráce s MŠMT. Souladu akčního plánu s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy v kraji. V obcích zapojených do KPSVL je akční plán součástí Strategického plánu sociálního začleňování.


Stáhnout ppt "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Prioritní osa 3"

Podobné prezentace


Reklamy Google