Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tematické setkání externí skupiny MŠMT 5. 4. 2013 Prioritní osa 4 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tematické setkání externí skupiny MŠMT 5. 4. 2013 Prioritní osa 4 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu."— Transkript prezentace:

1 Tematické setkání externí skupiny MŠMT 5. 4. 2013 Prioritní osa 4 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání

2 Specifický cíl 1 Rozvoj inkluzívního vzdělávání Specifický cíl 2 Zvýšení kvality a otevřenosti předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

3 Aktuální situace  odeslání předběžného návrhu na MMR 29. 3. 2013  intervenční logika – úprava a odeslání MMR 3. 4. 2013 Návrh bude dále rozpracováván a upřesňován v průběhu dubna v návaznosti na Vaše připomínky, připomínky pracovních skupin a upřesňování metodických podkladů.

4 Úkoly - duben  Zpracování finančního plánu OP VVV  Zpřesnění strategické části programu a popisu prioritních os  Zpřesnění indikátorové soustavy  Zpřesnění horizontálních principů  Dopracování integrovaných přístupů  Zpřesnění popisu řízení a implementace programu  Dopracování ex-ante a SEA hodnocení OP VVV Zahájení přípravy Prováděcího dokumentu

5 Celkový harmonogram 1. Do konce března 2013První návrhy programů předloženy MMR Do konce května 2013První návrhy programů předloženy vládě ČR pro informaci Spolu s programy vládě předložen návrh Dohody o partnerství 2. Červen – podzim 2013Programy dopracovávány Podzim 2013Předložení programů ke schválení vládě ČR Spolu s programy předložení Dohody o partnerství 3. NásledněProgramy předloženy Komisi

6 Struktura OP VVV  Osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum  Osa 2 – Rozvoj podmínek pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody  Osa 3 – Rozvoj vysokých škol  Osa 4 – Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání

7 Struktura PO4 1.Rozvoj inkluzívního vzdělávání 2.Zvýšení kvality a otevřenosti předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 3.Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 4.Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání 5.Zkvalitnění pregraduální přípravy pedagogických pracovníků 1.Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce 2.Propojení počátečního a dalšího vzdělávání

8 SC 1 Rozvoj inkluzívního vzdělávání Východiska:  Specifickým cílem je dosažení takové struktury školství, která dostatečně podporuje sociální soudržnost společnosti. Školy a školská zařízení by se neměly stávat místem sociální diferenciace a předčasné determinace budoucí kariéry. Je nezbytné, aby měli děti a žáci rovné šance a nebyli vylučováni z hlavního vzdělávacího proudu.  Regionální školství není dostatečně schopno rozvíjet individuální potenciál každého žáka. Vzdělávací soustava není dostatečně připravena na vzdělávaní dětí a žáků se SVP v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu (včetně MŠ).

9 Očekávané měřitelné výsledky Zvýšení otevřenosti škol a školských zařízení směrem k vyšší úrovni sociálního začleňovaní. To je spojeno s posilováním kompetencí pedagogických pracovníků běžných škol vzdělávat děti a žáky se SVP a aktivně ve školách realizovat podpůrná a vyrovnávací opatření. Rozvoj systému včasné péče o ohrožené děti. Zejména v oblasti předškolního vzdělávání bude zvýšena míra koordinace a spolupráce při realizaci sociálně- pedagogických intervenci v rodinách, ve kterých žijí sociálně znevýhodněné děti. Zlepšení systému pedagogicko−psychologického poradenství tak, aby byly nejen diagnostikovány individuální potřeby dětí a žáků (včetně žáků talentovaných a nadaných), ale současně byla navrhována vhodná podpůrná opatření a docházelo k plné spolupráci se školami, školskými zařízeními a OSPOD. Vyšší míra začleňování dětí a žáků se SVP do již existujících zájmových a volnočasových aktivit mezi běžné (intaktní) děti.

10 Navržené aktivity k dosažení cíle  Vzdělávání pedagogických pracovníků a opatření pro růst kvality předškolního vzdělávání a včasné péče s ohledem na začleňování dětí se SVP (zejména dětí sociálně znevýhodněných).  Zavádění vyrovnávacích a podpůrných opatření na ZŠ a SŠ, rozvoj školních poradenských pracovišť, zlepšování sociálního klimatu ve školách začleňujících žáky se SVP, rozvoj diferencované výuky v ZŠ (aktivita je určena pro běžné ZŠ).  Opatření prevence a intervence předčasného ukončování středního vzdělávání a podpora žáků při vstupu na trh práce, zejména pro žáky se SVP a pro mládež v zařízeních institucionální výchovy.  Transformace systému pedagogicko-psychologického poradenství k zajištění lepšího diagnostikování individuálních potřeb dětí a žáků a navrhování vhodných vyrovnávacích a podpůrných opatření v úplné součinnosti s mateřskými a základními školami, NNO a OSPOD.

11 … aktivity k dosažení cílů SC 1  Posilování běžných škol v oblasti začleňování dětí a žáků se SVP s ohledem na odstraňování selektivity ve vzdělávacím systému.  Tvorba a realizace územních (regionálních) strategických vzdělávacích plánů zabraňujících selekci ve vzdělávání, vzdělávání pracovníků veřejné správy (pracovníků školských odborů, pracovníků OSPOD, NNO, apod.).  Další vzdělávání pedagogických pracovníků (včetně vedoucích pracovníků) ke kompetencím pro inkluzívní vzdělávání, diferencovanou výuku a pedagogickou diagnostiku.  Podpora začleňování dětí a žáků se SVP do zájmového a neformálního vzdělávání.  Rozvoj spolupráce pedagogických, sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání.  Zavedení nových terapeutických přístupů a principů a implementace standardů a evaluace péče v zařízeních institucionální výchovy.

12 Připomínky externí skupiny

13 Otázky k diskusi  Návrhy implementace (formy projektů)  Motivace ředitelů a učitelů k začleňování žáků se SVP  Typy příjemců  Územní dimenze  Návrhy indikátorů výsledků a výstupů

14 SC 2 Zvýšení kvality a otevřenosti předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ Východiska :  Specifickým cílem je vyšší kvalita a otevřenost předškolního vzdělávání  Nedostatky MŠ při tvorbě a realizaci ŠVP zejména v oblastech předmatematické a předčtenářské gramotnosti a environmentálního vzdělávání a výchovy souvisí s nedostatkem kvalitních metodik a nabídky DVPP v daných oblastech.  Rozvoj dětí v předškolním věku brzdí i absence systému logopedické prevence, přičemž logopedické vady jsou významnou příčinou odkladů školní docházky a spolu s nedostatkem slovní zásoby vedou ke komunikačním handicapům a později školnímu neúspěchu u zejm. sociálně nebo kulturně znevýhodněných žáků.

15 Očekávané měřitelné výsledky Zvýšení podílu plně kvalifikovaných předškolních pedagogů, zavedení podpůrných forem individuálního metodického vedení předškolních pedagogů Vytvoření kvalitních metodik v oblasti předmatematické a předčtenářské gramotnosti a metodik pro environmentální výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a rozšíření nabídky DVPP v daných oblastech Zajištění spolupráce pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ v oblasti usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ (zejména dětí ohrožených školním neúspěchem) Zvýšení podílu proškolených předškolních pedagogů v oblastech logopedické prevence, speciální pedagogiky a pedagogické diagnostiky Vznik center logopedické prevence při MŠ

16 Navržené aktivity k dosažení cíle 1.Zkvalitnění a otevřenost předškolního vzdělávání v MŠ i v dalších institucích předškolního vzdělávání ve vztahu k rovným příležitostem 2.Zavedení a ověření supervize a mentoringu pro pedagogy MŠ 3.Další vzdělávání pedagogických pracovníků - dlouhodobé vzdělávací kurzy a doplnění kvalifikace předškolních pedagogů, výuka cizích jazyků pro pedagogy v institucích předškolního vzdělávání. Vzdělávání osob pečujících o děti v předškolním věku, pro přípravu dětí v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. 4.Rozvoj klíčových kompetencí v předškolním vzdělávání, aplikace požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) i mimo sektor mateřských škol a vzdělávání osob pečujících o děti v předškolním věku v oblasti RVP PV. 5.Podpora spolupráce školských poradenských zařízení s institucemi předškolního vzdělávání pro řešení poruch komunikace dětí v předškolním vzdělávání. 6.Podpora spolupráce pedagogů MŠ a ZŠ

17 Připomínky externí skupiny

18 Otázky k diskusi  Návrhy implementace (formy projektů)  Typy příjemců  Územní dimenze  Návrhy indikátorů výsledků a výstupů

19 Děkujeme Vám za spolupráci! Mgr. Pavla Růžková, PhD. Mgr. Petr Nečina Mgr. Kateřina Kolářová


Stáhnout ppt "Tematické setkání externí skupiny MŠMT 5. 4. 2013 Prioritní osa 4 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu."

Podobné prezentace


Reklamy Google