Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prioritní osa 4 OPVVV Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání Specifický cíl 5 Zlepšení kvality pregraduální přípravy pedagogických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prioritní osa 4 OPVVV Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání Specifický cíl 5 Zlepšení kvality pregraduální přípravy pedagogických."— Transkript prezentace:

1 Prioritní osa 4 OPVVV Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání Specifický cíl 5 Zlepšení kvality pregraduální přípravy pedagogických pracovníků Tématické setkání externí skupiny 2.4.2013

2 Stav přípravy OP VVV Únor – březen 2013: -struktura OP VVV -úprava specifických cílů (popis intervenční logiky) -první návrh OP VVV -jednání Řídícího výboru OP VVV 25. 3. 2013 -odeslání prvního návrhu na MMR 29. 3. 2013 -intervenční logika – úprava a odeslání MMR do 3.4.2013 Návrh bude dále rozpracováván a upřesňován v průběhu dubna v návaznosti na Vaše připomínky, připomínky pracovních skupin a upřesňování metodických podkladů.

3 Příprava OP VVV – duben 2013 Zpracování finančního plánu OP VVV Zpřesnění strategické části programu a popisu prioritních os Zpřesnění indikátorové soustavy Zpřesnění horizontálních principů Dopracování integrovaných přístupů Zpřesnění popisu řízení a implementace programu Dopracování ex-ante a SEA hodnocení OP VVV Zahájení přpravy Prováděcího dokumentu

4 Příprava OP VVV – celkově FázeAktivita 1.Do konce března 2013První návrhy programů předloženy MMR Do konce května 2013První návrhy programů předloženy vládě ČR pro informaci Spolu s programy vládě předložen návrh Dohody o partnerství 2.Červen – podzim 2013Programy dopracovávány Podzim 2013Předložení programů ke schválení vládě ČR Spolu s programy předložení Dohody o partnerství 3.NásledněProgramy předloženy Komisi

5

6

7

8 Prioritní osa 4 Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání Ukotvení v operačním programu OP VVV: Příprava lidských zdrojů pro vědu, výzkum a trh práce Počáteční vzdělávání poskytuje jednotlivci kvalitní základ a celoživotní učení následný rozvoj potřebných kompetencí během celého jeho produktivního života. Důsledky nespravedlivého přístupu a nízká kvalita v počátečním vzdělávání – od předškolního vzdělávání – jsou nejzávažnější - mohou totiž zásadně limitovat další vzdělávací a pracovní potenciál jedince.

9 Prioritní osa 4 Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání Principy: 1.Zvýšení kvality vzdělávání a posílení jeho relevance pro trh práce 2.Posílení rovného přístupu ke vzdělávání na všech stupních 3.Posílení významu celoživotního učení jako faktoru dlouhodobé uplatnitelnosti i kvality života Soulad se strategií Evropa 2020 a Národním programem reforem. Soulad se strategií ET 2020 a Strategií rozvoje vzdělávání v ČR do r. 2020. Soulad s Dlouhodobým záměrem a akčními plány ve vzdělávání.

10 Specifický cíl 5 – Zkvalitnění pregraduální přípravy pedagogických pracovníků

11 Soulad s investiční prioritou Předcházení předčasnému ukončování školní docházky a jeho omezování, podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

12 Východiska Absolventi fakult vybaveni dobře v profesních oborových znalostech, v otevřenosti, inovativnosti a komunikativnosti. Slabé stránky: aplikace teoret. základů pedagogiky a psychologie v praxi, nízké praktické pedagogické dovednosti (a dovednosti motivace, jednání s rodiči, inkluzívním vzdělávání, řešení chování žáků). Příčiny: -nízký podíl praktického vzdělávání v průběhu VŠ studia budoucích pedagogických pracovníků -vytrácí se didaktický charakter učitelské přípravy, chybí čas na rozsáhlejší praxi -organizační a finanční omezení fakult -nevyhovující systém hodnocení kvality VŠ -nedostatečně využitý potenciál aplikovaného pedagogického výzkumu -nízká úroveň spolupráce VŠ s praxí

13 Očekávané měřitelné výsledky: Zvýšení podílu praxe (dlouhodobou, reflektovanou praxí v reálné práci s dětmi a mládeží) v re-akreditovaných studijních programech fakult vzdělávajících učitele (reakreditace z pohledu potřeb učitele) – kreditní systém AK Ideální cílová hodnota: Zvýšení počtu fakultních (kvalita) škol a zařízení nebo obdobných škol, kde se bude uskutečňovat praxe studentů Otázky k diskusi: -Jsou tyto výsledky vyjádřením specifického cíle? -Neměli bychom spec. cíl přejmenovat - důraz na praktickou přípravu?

14 Navržené aktivity k dosažení cílů 1.Dlouhodobé praxe studentů škol vzdělávajících učitele na MŠ, ZŠ, SŠ, školská zařízení, poradenská zařízení, získávání kompetencí pro práci s ohroženými nebo nadanými dětmi a mládeží v NNO, v soc. službách – přesahy s MPSV se zřejmě vyřeší na cílové skupině, na SŠ příprava na budoucí povolání v ČR i v zahraničí ve spolupráci s fakultními učiteli. 2. Navazování a rozvoj spolupráce fakult a škol, na kterých bude poskytována praxe, včetně zajištění odborného vedení ze strany fakulty i ze strany přijímající školy. /vč. metody action research, společné vzdělávání a aplikace v praxi/ 3. Stáže akademických pracovníků fakult vzdělávajících budoucí pedagogické pracovníky na školách a školských zařízeních v ČR i v zahraničí - reflexe a přenos zkušeností do vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků. 4. Adaptační období – uvádějící učitel nebo mentor, zpětná vazba z fakulty, spolupráce fakult s mentory, supervize – rozvoj osobnosti - návaznost na KS 5. Studenti jako asistenti pedagoga, doučování a jiné práce, reflexe práce 6. Přednášející na fakultách – odborníci z praxe – ze škol 7. Propojení praxe s výukou didaktik, pedagogiky, reflexe praxe

15 Připomínky externí skupiny - definovat rozdíl mezi lektory a pedagogy -doplnit konkrétní způsob zapojení studentů v rámci pedagogické praxe do škol -doplnit vzdělávání budoucích pedagogů odborných předmětů v praxi -upřesnit délku pedagogické praxe studentů VŠ, upřesnit obory -doporučujeme podporovat intenzivnější propojení přípravy učitelů s praxí -doplnit o oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 1) DVPP v odbornosti učitelů (předmětová orientace), 2) DVPP formou praxí pro učitele odborných předmětů a učitele odborných praxi

16 Otázky k diskusi Zařazení samostatného specifického cíle - je toto pro fakulty vhodné? Využijí to? Nebude potřeba spíše spojit s intervencemi v prioritní ose 3? Ne do PO 3 Návrhy implementace Typy příjemců – univerzity, vysoké školy, střední pedag. školy, VOŠ pedagogické Partneři: místa praxí vč. zaměstnavatelů („nefinanční“). Partnerství univerzit a vysokých škol. Územní dimenze – Praha – je potřeba dojednat v PA Návrhy indikátorů výsledků a výstupů

17 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Prioritní osa 4 OPVVV Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání Specifický cíl 5 Zlepšení kvality pregraduální přípravy pedagogických."

Podobné prezentace


Reklamy Google