Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tematické setkání externí skupiny MŠMT 11. 4. 2013 Prioritní osa 4 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tematické setkání externí skupiny MŠMT 11. 4. 2013 Prioritní osa 4 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu."— Transkript prezentace:

1 Tematické setkání externí skupiny MŠMT 11. 4. 2013 Prioritní osa 4 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání

2 Specifický cíl 4 Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání

3 Aktuální situace  odeslání předběžného návrhu na MMR 29. 3. 2013  intervenční logika – úprava a odeslání MMR 3. 4. 2013 Návrh bude dále rozpracováván a upřesňován v průběhu dubna v návaznosti na Vaše připomínky, připomínky pracovních skupin a upřesňování metodických podkladů.

4 Úkoly - duben  Zpracování finančního plánu OP VVV  Zpřesnění strategické části programu a popisu prioritních os  Zpřesnění indikátorové soustavy  Zpřesnění horizontálních principů  Dopracování integrovaných přístupů  Zpřesnění popisu řízení a implementace programu  Dopracování ex-ante a SEA hodnocení OP VVV Zahájení přípravy Prováděcího dokumentu

5 Celkový harmonogram 1. Do konce března 2013První návrhy programů předloženy MMR Do konce května 2013První návrhy programů předloženy vládě ČR pro informaci Spolu s programy vládě předložen návrh Dohody o partnerství 2. Červen – podzim 2013Programy dopracovávány Podzim 2013Předložení programů ke schválení vládě ČR Spolu s programy předložení Dohody o partnerství 3. NásledněProgramy předloženy Komisi

6 Struktura OP VVV  Osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum  Osa 2 – Rozvoj podmínek pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody  Osa 3 – Rozvoj vysokých škol  Osa 4 – Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání

7 Struktura PO4 1.Rozvoj inkluzívního vzdělávání 2.Zvýšení kvality a otevřenosti předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 3.Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 4.Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání 5.Zkvalitnění pregraduální přípravy pedagogických pracovníků 1.Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce 2.Propojení počátečního a dalšího vzdělávání

8 SC 4 Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání Východiska: Specifickým cílem je vytvoření integrovaného systému monitorování a hodnocení jako nástrojů strategického řízení kvality a rovnosti ve vzdělávání. Nedílnou součástí tohoto cíle je zvýšení kompetencí v oblasti monitoringu a hodnocení u aktérů na všech úrovních systému. Hodnocení na úrovni systému bude schopné komplexně monitorovat situaci ve vzdělávacím systému z hlediska podpory rovných příležitostí Santiago, OECD, 2012; McKinsey and Company, 2010 NPR 2012; PISA 2009 Results: Overcoming Social Background Volume II, OECD, 2009.

9 Očekávané měřitelné výsledky  Vznik propojeného systému k monitorování a hodnocení  Na všech úrovních vzdělávacího systému se zvýší kompetence pro práci s daty a k vyhodnocování výsledků vzdělávání  Vytvoření systému monitorování, publikování výsledků hodnocení kvality vzdělávání na úrovni MŠ, ZŠ, SŠ a informování veřejnosti  Vytvoření vzdělávacích standardů pro hodnocení klíčových kompetencí a nástrojů pro hodnocení pokroku dětí a žáků v těchto oblastech.  Vytvoření a ověření nástrojů pro vzdělávání ředitelů v oblasti vedení pedagogických pracovníků k vyšší kvalitě výuky a vzdělávání.  Vytvoření systému propojení externího a interního hodnocení škol a školských zařízení

10 Očekávané měřitelné výsledky a navržené aktivity k dosažení cíle Vytvoření uceleného systému hodnocení, který bude zahrnovat hodnocení žáků, škol, školských zařízení, pedagogických pracovníků, hodnocení na úrovni systému, tyto složky budou propojené a sladěné. Hodnocení na úrovni systému bude zahrnovat kritéria naplňování cílů v oblasti rovných příležitostí, tak aby bylo možné systematicky a komplexně monitorovat nerovnosti ve vzdělávacím systému Vytvoření systému, např. k monitorování úrovně spravedlivosti vzdělávacího systému, získávání národních dat o výsledcích i zázemí žáků, včetně účasti v mezinárodních šetřeních Vytvoření a ověření vzdělávacích standardů pro celou šíři vzdělávacích cílů, včetně klíčových kompetencí a příprava nástrojů pro hodnocení pokroku žáků ve všech oblastech vzdělávání. Vytvoření nástrojů pro průběžné vyhodnocování pokroku žáků ve všech oblastech vzdělávání, spolu s ukázkami žákovských prací, které umožní pedagogům porozumět stanoveným vzdělávacím cílům (jak vypadá výkon žáka, který dosahuje stanoveného standardu). Podpora celých škol při aplikaci postupů k zajišťování a vyhodnocování spravedlivosti na místní úrovni.

11 …výsledky a aktivity II. Hodnocení bude zahrnovat jak sumativní, tak formativní složky. Budou připraveny a ověřeny dosud chybějící nástroje pro hodnocení některých podstatných vzdělávacích cílů, například klíčových kompetencí. Pedagogičtí pracovníci se budou vzdělávat v oblasti kontinuálního vyhodnocování pokroku jednotlivých žáků a v oblasti poskytování zpětné vazby jak žákům, tak i jejich rodičům. Rozvoj formativního hodnocení žáků ve školách a školských zařízeních. Podpora pedagogických pracovníků v produktivní kultuře učení žáků, včetně schopnosti vyhodnocovat kvalitu výuky a poskytovat zpětnou vazbu žákům i jejich rodičům. Vytvoření a ověření vzdělávacích standardů pro celou šíři vzdělávacích cílů, včetně klíčových kompetencí a příprava nástrojů pro hodnocení pokroku žáků ve všech oblastech vzdělávání. Vytvoření nástrojů pro průběžné vyhodnocování pokroku žáků ve všech oblastech vzdělávání, spolu s ukázkami žákovských prací, které umožní pedagogům porozumět stanoveným vzdělávacím cílům (jak vypadá výkon žáka, který dosahuje stanoveného standardu).

12 …výsledky a aktivity III. Budou připraveny nástroje pro zavedení procesů tzv. moderace v rámci škol i mezi školami, aby se zvýšila míra spolehlivosti hodnocení, které provádějí pedagogičtí pracovníci. Cílem je zajistit, aby se způsoby, jak pedagogičtí pracovníci hodnotí a známkují žáky, tolik nerůznily, a zvýšila se spravedlnost v této oblasti. Zavedení procesů moderace za účelem zajištění konzistence sumativního hodnocení žáků (benchmark) prostřednictvím práce s nástroji pro průběžné vyhodnocování pokroku žáků s ukázkami žákovských výkonů. Ředitelé škol zvýší své kompetence v oblasti vedení pedagogických pracovníků. Zlepšení kompetencí ředitelů škol v oblasti pedagogického vedení a posílení hodnocení těchto kompetencí

13 …výsledky a aktivity IV. Aktéři na všech úrovních systému zvýší prostřednictvím vzdělávání, získávání a vyhodnocování zkušeností své kompetence v oblasti hodnocení, monitoringu a práce s daty. Budování kapacit v oblasti hodnocení, monitoringu a využití dat ke strategickému řízení, se zvláštním zřetelem na rovné příležitosti, prostřednictvím vzdělávání aktérů na všech úrovních vzdělávacího systému, včetně využití zahraničních zkušeností.

14 Otázky k diskusi  Návrhy implementace (formy projektů)  Motivace neaktivních škol  Typy příjemců  Územní dimenze  Návrhy indikátorů výsledků a výstupů

15 Připomínky externí skupiny Poznámka – územní plán řešen ve SC 1 Implementace projektů bude postupovat shora dolů – od stanovení cílů, standardů, nástrojů k jejich hodnocení, vzdělávání aktérů, k podpoře jednotlivých škol. Bude využit princip sociálních inovací.

16 Děkujeme Vám za spolupráci! Ing. Dana Pražáková, PhD. Mgr. Pavla Růžková, PhD. Mgr. Tomáš Zatloukal


Stáhnout ppt "Tematické setkání externí skupiny MŠMT 11. 4. 2013 Prioritní osa 4 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu."

Podobné prezentace


Reklamy Google