Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení škol a školských zařízení RNDr. Hana Žufanová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení škol a školských zařízení RNDr. Hana Žufanová."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení škol a školských zařízení RNDr. Hana Žufanová

2 Význam hodnocení Hodnocení je činnost využívaná na všech úrovních řízení jako určitá forma zpětné vazby, jejímž prostřednictvím získává hodnotitel (zadavatel hodnocení) objektivní představu o řízené realitě (plnění plánovaných záměrů, stupni realizace přijatých rozhodnutí). Podstatou je kritické zhodnocení reality ve vztahu k přijatým záměrům (cílům, úkolům) a vyvození odpovídajících závěrů (Veber, 2006)

3 Legislativní vymezení zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 12 odst. 1, 2 a § 174 odst. 1, 2, 6. vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení v § 8 a 9

4 § 12 školského zákona odst. 1 - Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí odst. 2 - Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy

5 Interní hodnocení hodnotí kvalitu a efektivitu vnitřních procesů je systémovým nástrojem na úrovni řízení školy

6 Externí hodnocení především charakter politický slouží ke kontrole plnění cílů státní vzdělávací politiky cíle stanoveny z vnějšku metody a formy a kritéria hodnocení stanovuje externí hodnotitel nebo zadavatelem Externí hodnocení nemůže v žádném případě nahradit vlastní hodnocení, to jediné dává možnost vyjádřit podstatu problému, postihnout vnitřní vazby a sledovat dlouhodobý vývoj.

7 § 174 školského zákona odst. 2 písm. a) – c) a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů c) zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým programem

8 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Národní rámec kritérií externího hodnocení škol a školských zařízení 22 kritérií 8 oblastí

9 Co se hodnotí (oblasti) Rovnost příležitostí ke vzdělávání Vedení školy/školského zařízení Předpoklady pro řádnou činnost školy/školského zařízení Průběh vzdělávání Partnerství Projevy dosahování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu Výsledky vzdělávání dětí, žáků a studentů na úrovni školy Celkové hodnocení školy/školského zařízení

10 § 8 vyhlášky č. 15/2005 Sb. Zpráva o vlastním hodnocení podává vždy informace o těchto hlavních oblastech vlastního hodnocení: podmínky školy ke vzdělávání průběh vzdělávání podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání výsledky vzdělávání žáků a studentů řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

11 Čím je VH pro ČŠI? Podklad pro IČ Zdroj informací spolu s dalšími dokumenty školy (výroční zpráva, ŠVP, školní řád …)

12 Vlastní hodnocení Manažerské hodnocení – zpětná vazba s informacemi o řízených procesech s opatřeními ke změně (cíl – úspěšný žák) „Zrcadlo managementu jakosti“

13 Česká školní inspekce ŠVPMŠZŠ Škola má oblasti VH6186 Škola má cíle VH7080 Škola má kritéria VH5171 Škola má nástroje VH 6183 Škola má časový plán VH 5975

14 Využití VH školami UkazatelMŠ %ZŠ %SŠ % plněčást.plněčást.plněčást. VH slouží pro zvyšování kvality vzdělávání 582375127513 VH - podklad pro výroč. zpr. 68147412779 Podklad pro opatření ke zvyšování kvality školy 641978138013

15 Závěrem Autoevaluace sama o sobě není cílem Nejefektivnější autoevaluace je ta, která vede k dobře plánované činnosti směřující ke změně a zlepšení. Nejúčinnějších způsobů zlepšování kvality vzdělávání žáků je ten, mají - li školy přiměřenou externí podporu a stimulaci, ale zároveň samy převezmou zodpovědnost za zabezpečení kvality pomocí hodnocení své činnosti.

16 Děkuji za pozornost Kontakty: hana.zufanova@csicr.cz tel: 220 611 002


Stáhnout ppt "Hodnocení škol a školských zařízení RNDr. Hana Žufanová."

Podobné prezentace


Reklamy Google